Pomocné vreteno s klieštinovým upínačom

Číslo patentu: 278914

Dátum: 14.05.1991

Autori: Kudělka Jan, Sovička Oldřich

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pomocné vreteno s klieštinovým upínačom, ktoré má v hlavnom telese (1) upevnenom na jednom z bokov nástrojovej hlavy (3) osadené na predpätých guľkových ložiskách (4) a ihlách (6) vreteno (7), na konci vretena (7) je upevnený náhonový pastorok (10) a v dutine vretena (7) sú osadené tanierové pružiny (11), ktoré tlačia na kužeľovú objímku (12), situovanú v prednej časti dutiny vretena (7), do ktorej je vložená klieština (13). Vnútri dutiny vretena (7) je vyhadzovací čap (28) a zatváranie i otváranie klieštiny (13) je ovládané pomocou hydraulického valca (25) spojeného s pákovým a pružinovým mechanizmom upraveným v pomocnom vretene.

Text

Pozerať všetko

(11) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA rČíslo prioritnej prihlášky (51) m C 161B 23 B 15/00 Kľajĺüa PTÍOTÍÍYľ B 23 B 31/20 B 23 3/ 12 ÚRAD Dátum zverejnenia 08.05.91 Q Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 08.04.98 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Závody přesnćho strojírenství Zlín, a. s., Zlín, CZ(72) Pôvodca vynálezu Sovička Oldřich, Zlín, CZ Kudčlka Jan, Zlín, CZ(54) Názov vynálezu Pomocné vreteno s klieštinovým upínačomPomocné vreteno s klieštinovým upínačom, ktoré má v hlavnom telese (l) upevnenom na jednom z bokov nástrojovej hlavy (3) osadené na predpätých guľkových ložiskách (4) a ihlách (6) vreteno (7), na konci vretena(7) je upevnený náhonový pastorol( (10) a V dutina vretena (7) sú osadené tanierové pružiny (11), ktoré tlačia na kužeľovú objímku (12), situovanú v prednej časti dutiny vretena (7), do ktorej je vložená klieština(13). Vnútrí dutiny vretena (7) je vyhadzovací čap (28) a zatváranie i otváranie klieštiny (13) je ovládané pomocou hydraulickćho valca (25) spojeného s pákovým a pružinovým mechanizmom upraveným v pomocnom vretene.Vynález sa týka zariadenia, ktoré umožňuje obrábanie rotačnej súčiastky z druhej strany na sústružníckorn stroji, najmä na sústružníckych strojoch numericky riadených.V súčasnosti sa na sústružníckych strojoch uskutočňuje obrábanie súčastí len z jednej strany. obrábanie druhej strany sa uskutočňuje na druhom stroji alebo po ukončení celej série alebo určitej dávky. Tým vznikajú väčšie nároky na skladovacie miesto, zhoršenie priebehu výroby, prípadne rozšírenie zastaveného priestoru pre ďalší stroj.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie podľa vynálezu, ktore je zvlášť vhodné pre viacprofesné numericky riadené sústružnícke stroje vybavené nástrojovými hlavami s možnosťou náhonu rotačných nástrojov pre mimoosovú prácu. V tomto prípade sa využíva jeden bok nástrojovej hlavy, do ktorého sa vkladá pomocné vreteno s klieštinovým upínačom. Po dokončení obrobku z prvej strany v hlavnom vretene sa revolverová hlava s pomocným vretenom otočí proti obrobenej strane a uchopí obrobok do klieštinového upinača. Po odpichnutí obrobku z materiálovej tyče sa revolverová hlava s pomocným vretenom otočí o 180 ° a pri rotácíí odpichnutćho obrobku upnutćho v klieštine pomocného vretena nabieha krížovo nástrojová hlava proti vopred zoradeným nástrojom upevneným v špeciálnom držiaku. Po dokončení druhej strany je obrobok uvoľnený, vysunutý a sklzom dopravený mimo pracovný priestor.Podstata zariadenia podľa vynálezu je v tom, že v hlavnom telese, upevnenom skrutkami na jednom z bokov nástrojovej hlavy sústružníckeho stroja, je osadené na predpätých guličkových ložiskách a ihlách vreteno. Na konci vretena je upevnený náhonový pastorok. Na druhom konci vretena sú v dutine osadené taníerové pružiny,ktoré tlačia na kužeľovú objímku, do ktorej sa vkladá vymeniteľná klieština zaistená proti axiálnemu posuvu maticou. Proti uvoľneníu je matica zaistená skrutkou. Veľkosť upínacej sily je limitovaná lícovacou podložkou. Na vonkajšom priemere vretena je posuvne osadená objímka, ktorá je zabezpečená proti pootočeniu čapmí. Do úkosového vybranía v tejto objímke zapadajú tri dvojramenné ovládacie páčky, osadené na čapoch, ktorých druhé ramená sa opierajú o čelo vybranía v kužeľovej objímke. Na čelo vonkajšej objímky dosadajú čapy, ktoré sú ovládané cez pákové ústrojenstvo hydraulickým valcom. Na spodnej dosadacej ploche telesa hydraulického valca upevneného na čelnej ploche nástrojovej hlavy sú dva prívodné otvory na prívod ovládacieho média. V stopke vretena je osadený odpružený vyhadzovací čap s vymeniteľnými opierkami.Výhodou vynálezu je, že umožňuje dokončenie rotačnćho obrobku i z druhej strany v jednom cykle. Zariadenie je spoľahlivé, konštrukčne jednoduché, čo priaznivo ovplyvňuje výrobné náklady i náklady na údržbu.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia pomocného vretena s klieštinovým upínačom je znázornený na priloženom výkrese, kde na obr. 1 je zariadenie V pozdlžnom reze a obr. 2 v pôdorysnom pohľade.V hlavnom telese 1 upevnenom štyrmi skrutkami 2 na jednom z bokov nástrojovej hlavy 3 je osadené na predpätých guľkových ložiskách 4 a ihlách 6 vreteno 7. Ložiská 4 sú predpätć maticou S a v hlavnom telese axiálne zaistené krúžkom 8 a lícovacou podložkou 9. Na konci vretena 7 je upevnený náhonový pastorok 10. V dutine vretena 7 sú vložené tanierovć pružiny 11, ktoré tlačia na kužeľovú objímku 12, do ktorej sa vkladá klieština 13,zaistená proti axiálnemu posuvu maticou 14. Matica 14 je zaistená skrutkou 15. Nastavenie upínacej sily je uskutočnené lícovacou podložkou 16. Objímka 17 je zaistená proti pootočeniu čapmi 18. Do úkosového vybranía v objímke 17 zapadá dvojramenná ovládacia páka 19, ktorej druhé rameno sa opiera o čelo vybranía v kužeľovej objímke 12. Paka 19 je osadená na čape 20, úkosové vybrania V objímke 17 sú prikryté puzdrom 21, ktoré je zaistené skrutkami 22. O čelo puzdra 21 sa opierajú dva čapy 23 spojené cez pákové ústrojenstvo 24 s hydraulickým valcom 25. Na spodnej dosadacej ploche telesa hydraulického valca 26 sú dva prívodné otvory 27 na prívod ovládacieho média. V stopke vretena 7 je osadený odpružený vyhadzovací čap 28 zaistený maticou 29 a tlačený pružinou 30. Na prednej časti vyhadzovacieho čapu 28 je upevnená vymeniteľná opierka 31 skrutkou 32.Pri obrábacom procese je pomocné vreteno natočené v niektorej z polôh nástrojovej hlavy 3. Po dokončení obrábania prvej strany v hlavnom vretene je vydaný pokyn z riadiaceho systému k natočeniu nástrojovej hlavy 3 s pomocným vretenom do osi obrobku, príchodu do východzej polohy a roztvoreniu klieštiny 13. Pri roztvorení klieštiny 13 je do hydraulického valca 25 privedené cez prívodné otvory 27 tlakové médium, ktoré cez pákový mechanizmus 24 pritlačí čapy 23 na čelo puzdra 21, ktoré spoločne s objímkou 17 cez páky 19 posunie kužeľovú objímku 12. Tým dôjde k prekonaniu nastavenej upínacej sily od pružín 11 a klieština 13 sa otvorí. Nástrojové. hlava 3 s pomocným vretenom nabehne do vopred určenej polohy, kde sa obrobok zasunie do klieštiny 13. Pri zasúvaní obrobku sa o čelo oprie opierka 31 a odpružený čap 28 začne stláčať pružinu 30. Pri dosiahnutí určenej polohy je vydaný povel na presunutie hydraulického valca 25 na opačnú stranu. Tým dôjde k uvoľneníu cez pákové úsuojenstvo 24, čap 23, objímku 17 dvojramennej páky 19 kužeľovej objímky 12. Na kužeľovú objímku 12 začne pôsobiť sila od tanierových pružín 11 a tým dôjde k zovretiu klieštiny 13 a upnutiu obrobku. Po upichnutí obrobku, otočení hlavy o 180 ° a obrobení druhej strany obrobku dôjde k nájazdu do určeného miesta, kde sa otvorí klieština 13 skôr opísaným spôsobom a stlačená pružina 30 cez vyhadzovací čap 28 a opierku 31 vysunie hotový obrobok do odobcracicho zariadenia.Pomocné vreteno s klieštinovým upínačom zostavené z telesa s pružínami, klieštinou a pákového mechanizmu,vyznačujúce sa tým,ževh 1 avnomtelese(l) upevnenom na jednom z bokov nástrojovej hlavy (3) je osadené na predpätých guľkových ložiskách (4) a ihlách (6) vreteno (7), pričom ložiská (4) sú predpäte maticou (S) a v hlavnom telese axiálne zaistené krúžkom (8) a lícovacou podložkou (9), na konci vretena (7) je upevnený náhonový pastorok (10) a v dutine vretena (7) sú vložene tanierovć pružiny (l 1), ktoré tlačia na kužeľovú objímku (12), sítuovanú v prednej časti dutiny vretena (7),do ktorej je vložená klieština (13), zaistené proti axiálnemu posunutíu maticou (14) s tým, že nastavenie upínacej sily je uskutočnené lícovacou podložkou (16) a do úkosovćho vybrania objímky (17) zapadajú dvojramennć ovládacie páky (19), ktorých druhé ramená sa opierajú o čelo vybrania v kužeľovej objímke (12), pričom úkosové vybrania v objímke (17) sú prekryté puzdrom (21) a to tak, že o čelo puzdra (21) sa opierajú dva čapy (23) spojené cez pákové ústrojenstvo (24) s ťahadlom piesta hydraulického valca (25), ked na spodnej dosadacej ploche telesa (26) hydraulickćho valca (25) sú dva prívodne otvory (27) na prívod ovládacieho média a v stopke vretena(7) je osadený odpružený vyhadzovací čap (28), na prednej časti ktorého je upevnená vymeniteľná opierka (31).

MPK / Značky

MPK: B23B 31/20, B23B 7/06, B23B 15/00, B23Q 3/12

Značky: klieštinovým, pomocné, vřeteno, upínačom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-278914-pomocne-vreteno-s-kliestinovym-upinacom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pomocné vreteno s klieštinovým upínačom</a>

Podobne patenty