Zariadenie na uvoľnenie nástroja upnutého vo vretene

Číslo patentu: 278846

Dátum: 04.03.1998

Autor: Minařík Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Na zadnej strane vretenníka (1) je upevnený nosič (2), vybavený odtlačovacími pružinami (12), v ktorom je posuvne osadené teleso hydraulického valca (5) s prírubou (15) a oporným kotúčom (8), pričom v telese hydraulického valca (5) a v prírube (15) je osadený hydraulický piest (29), ktorý je vybavený vratnou pružinou (32) a vnútri oporného kotúča (8) sa nachádza oporná príruba (45), ktorá je upevnená na konci vretena (44), pričom vnútri opornej príruby (45) je posuvne osadená matica (47), ktorá je upevnená na konci upínacieho ťahadla (51).

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 6730-90 Dátum podanm 27 12 90 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo priorítnej prihlášky (51) Im C 16 Dátum priority B 23 Q 3/155 Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 04.03.98 PRI MYSELNÉHO , . . VLŽSTNÍCTVA Dátum zverejnema udelenia vo Vestníku 04.03.98 SLOVENSKEJ REPUBLIKYZávody přesnćho strojírenství Zlín, a. s., Zlín, CZ(72) Pôvodca vynálezu Minařík Antonín, Ing., Vízovíce, CZ(54) Názov vynálezu Zariadenie na uvoľnenie nástroja upnutého vo vreteneNa zadnej strane vretenníka (l) je upevnený nosič (2),vybavený odtlačovacími pružinami (12), v ktorom je posuvne osadené teleso hydraulického valca (5) s prírubou (15) a opomým kotúčom (8), pričom v telese hydraulíckého valca (S) a v prírube (15) je osadený hydraulický piest (29), ktorý je vybavený vramcu pružínou (32) a vnútri opomého kotúča (8) sa nachádza opomá príruba (45), ktorá je upevnené na konci vretena(44), pričom vnútri opomej príruby (45) je posuvne osadená matica (47), ktorá je upevnená na konci uplnacieho ťahadla (51).Vynález sa týka zariadenia na uvoľnenie nástroja,upnutého vo vretene, najmä v obrábacom centre na obrábanie súčiastok skriňovćho a doskového tvaru.Pri súčasných obrábacích strojoch, najmä v obrábacích centrách na obrábanie súčiastok skriňového a doskoveho tvaru je nástroj s kužeľovou stopkou vo väčšine pripadov upnutý vo vretene páčkovým upínaním aje vťahovaný do kužeľovej dutiny vretena silou predpätých tanierových pružín. Uvoľnenie nástroja sa uskutočňuje prostrednictvom hydraulického valca, ktorý je pevne spojený s telesom vretenníka stroja, pričom výmena nástroja prebieha v čase, ked je vreteno v pokoji. Reakcia sily, potrebnej na prekonanie upínacej sily tanierových pmžín a na uvoľnenie nástroja, sa prenáša prevažne cez vreteno a jeho ložiská. Sila, potrebná na uvoľnenie nàstoja, pôsobí v axiálnom smere na vretenove ložiská, čo má negatívny vplyv na presnosť chodu vretena a znižuje životnosť vretenových ložísk. Tá časť vretenníka, na ktorej je upevnený hydraulický valec, musí byť dimenzovaná odpovedajúcim spôsobom, čo zvyšuje hmotnosť vretenníkaUvedené nedostatky odstraňuje zariadenie podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na zadnej stene vretenníka je upevnený nosič, vybavený odtlačovacími pružinami,v ktorom je posuvne osadené teleso hydraulického valca,pričom na pravej strane telesa hydraulickćho valca je upevnená príruba, ktorá je vybavená prívodom tlakového oleja a prívodom tlakovćho vzduchu a na ľavej časti telesa hydraulickćho valcaje upevnený opomý kotúč, pričom v telese hydraulickćho valca v prirube je umiestnený hydraulický piest, ktorý je vybavený vratnou pružinou, oporným krúžkom s poistnou maticou a poistnou podložkou a prívodnými kanálilqni, pričom vratná pružina je umiestnená medzi prírubou a opomým krúžkom a vnútri hydraulického piesta je umiestnené prítlačné puzdro s pružinou a vnútri opomého kolúča je umiestnená opomá príruba, ktorá je upevnená na zadnej časti vretena, a vo vnútri opomej priruby je posuvne osadená matica, ktorá je vybavená vnútomými kanálikmi a je prostredníctvom závitu upcvnená na konci upínacieho tiahla. Podstatné na zariadení podľa vynálczu je tiež to, že na zadnej časti príruby je upevnený držiak s predným a zadným spínačom a tiež to, že prítlačné puzdro je vybavené čelným tesnením a kanálikmi.Pokrok, dosiahnutý zariadením podľa vynálezu je v tom, že odstraňuje axiálne zaťaženie vretenových ložísk pri výmene nástroja, upnutého vo vreteno a umožňuje prívod tlakovćho vzduchu cez vreteno k ofukovaniu upínacej kužeľovej dutiny vretena. Pokrokové na zariadeni podľa vynálezu je tiež to, že sila, nutná na uvoľnenie nástroja, upnutćho vo vretene, je zachytená v samotnom hydraulickom valci a preto zadná stena vretenníka nemusí byť dimenzovaná na zachytenie tejto sily, čo sa priaznivo prejavuje najej hmotnosti.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je na obr. l znázomená v pozdlžnom reze príkladné uskutočnenie zariadenia na uvoľnenie nástoja, upnutćho vo vretene, podľa vynálezu.Na zadnej stene vretenníka l je prostredníctvom upínacích skrutiek 4 a lícovacej podložky 3 upevnený nosič 2, vybavený odtlačovacími pružinami 12, V ktorom je posuvne osadené teleso hydraulického vzdca S, vybavené na svojej vonkajšej časti perom 9, veľkými poistnými krúžkami 10 a krúžkom ll. Teleso hydraulickeho valca 5 je vnútri vybavené ľavým vodíacím krúžkom 13 a odvzdušňovacim kanálikom 14. Na pravej strane telesa hydraulického valca 5 je prostredníctvom pripevňovacích skrutiek 16 upevnená priruba 15, ktorá je vybavená prívodom tlakovćho oleja 17, privodným kanálikom 18,prívodom tlakového vzduchu 19, pravým vodíacím krúžkom 21, tesneniami 22, statickým tesniacim krúžkom 23 a odpadovým kanálikom 24. Na zadnej časti príruby 15 je prostredníctvom krátkych skrutiek 26 upevnený držiak 25 s predným a zadným spínačom 27 a 28. Na ľavej časti telesa hydraulickćho valca 5 je prostredníctvom skrutiek 7 a llcovacieho krúžku 6 upevnený opomý kotúč 8. V telese hydraulickćho valca 5 a v prímbe 15 je umiestnený hydraulický piest 29, ktorý je vybavený pracovnou stranou 30, veľkým tesnením 31, tesniacim krúžkom 37, prívodným kanálikom 20, vratnou pružinou 32, opomým krúžkom 33 a poistnou maticou 34 s poistnou podložkou 35. Vnútri hydraulického piestu 29 je umiesmené prítlačné puzdro 39 s pružinou 36 a malým poistným krúžkom 40. Prítlačné puzdro 39 je vybavené čelným tesnením 41, kanálikmi 42 a tenkým tesniacim krúžkom 43. Medzi vnútornou časťou piestu 29 a puzdrom 39 je vytvorený priestor 38.Vnútri opornćho kotúča 8 je umiestnená opomá príruba 45, ktorá je prostredníctvom upínacich skrutiek 46 upevnená na zadnej časti vretena 44. Vnútri opomej príruby 45 je posuvne osadená matica 47, ktorá je vybavená vnútomým tesnením 50 i vnútomými kanálikmi 49 a čelnou drážkou 48. Matica 47 je súčasne naskrutkovaná na závite 55 upínacieho tiahla 51, na ktorom sú umiestnené tanierove pružiny 53 a dištančný krúžok 52. Medzi vnútomou časťou vretena 44 a upínacím tiahlom 51 je vytvorený vnútomý priestor 54.Funkcia zariadenia podľa vynálezu prebieha nasledovne. Po zastavení vretena 44 obrábacieho centra s neznázorneným nástrojom upnutým v neznázornenej kužeľovej dutine vretena 44, sa nachádza zariadenie podľa vynálezu v takej polohe, ako je znázomená na obr. 1,pričom základnú polohu, v ktorej sa nachadza hydraulický piest 29, indikuje zadný spínač 28. Na pokyn riadiaceho systćmu stroja k výmene nástroja je privedený prívodom tlakového oleja 17 tlakový olej na pracovnú stranu 30 hydraulického piestu 29, ktorý sa začne pohybovať doľava, až dosadne na čelo matice 47, ktorá je v danej polohe udržovaná silou tanierových pružln 53. Súčasne dosadne tlačnć puzdro 39 s čelným tesnením 41 taktiež na čelo matice 47. Po dosadnuti hydraulického piestu 29 na čelo matice 47 sa začne posúvať celý hydraulický valec doprava tak, že opomý kotúč 8, ktorý je pevne spojený s telesom hydraulickeho valca 5, dosadnena opomú prírubu 45, ktorá je pevne spojená s vretenom držiak (25) s predným a zadným spínačom (27, 28).44, pričom je prekonaný odpor odtlačovacích pružín 12. 3. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú Dalším pôsobením tlakového oleja na hydraulický piest e e s a t ý m , že prítlačnć puzdro (39) je vybavené 29 sa začína hydraulický piest 29 presúvať smerom doľa- čelným tesnením (41) a kanálíkmi (42).va a po prekonaní prítlačnej síly tanierových pružín 53 a 5zachytení ich reakcie opomou prírubou 45 dôjde k vytla čeniu neznázomeného nástroja z ncznázornenej kužel vej dutiny vretena 44, pričom je táto poloha hydraulickć- 1 výkres ho piestu 29 indikovaná predným spínačom 27. Pri vý mene nástroja prúdi kužeľovou dutinou vretena 44 stla- 10vzduchu 19 cez prívodný kanálik 20, priestor 38, kanáli ky 42, vnútomé kanáliky 49 a vnútomý priestor vretena54. Po výmene nástroja a jeho zasunutí do kužeľovej du tiny vretena 44 je prerušený prívod tlakového vzduchu i 15prívod tlakovćho oleja a tlakový olej je prevedený do odpadu. Tanierove pružiny 54 svojim predpätim presunú upínacie tiahlo 51 s maticou 47 doprava, presunú hydraulický piest 29 doprava, ktorý pomocou pružiny 32 dosadne na prírubu 15 a odtlačovacie pružiny 12 presunú celý hydraulický valec i s hydraulickým piestom 29 doľava tak, aby vznikla medzera medzi opomým kotúčom 8 a opomou prírubou 45. Súčasne sa vytvorí medzera medzi čelom matice 47 a pritlačným puzdrom 39 s čelným tesnením 41 a vreteno 44 sa môže voľne pretáčať. Opisaný cyklus sa opakuje pri každej výmene nástroja vo vretene stroja.Zariadenie na uvoľnenie nástroja, upnutého vo vretene, podľa vynálezu, je možné využiť na uvoľnenie nástroja s kužeľovou i valcovou stopkou, ktorý je upnutý vo vretene obrábacieho stroja pomocou predpätých taníerových pružín, pričom uvoľnenie nástroja prebieha v čase,ked je vreteno stroja v pokoji.1. Zariadenie na uvoľnenie nástroja, upnutého vo vretene, najma v obrábacom centre na obrábanie súčiastok skriňovćho a doskovćho tvaru, ovládané hydraulickým valcom a vybavené privodom tlakovćho vzduchu na oñikovanie upinacej kužeľovej dutiny vretena, v y značujúce sa tým, že obsahuje na zadnej stene vretenníka (l) upevnený nosič (2), vybavený odtiačovacími pružinami (12), v ktorom je posuvne osadené teleso hydraulického valca (5), pričom na pravej strane telesa hydraulického valca (5) je upevnená príruba (15),ktorá je vybavená privodom tlakovćho oleja (17) s privodom tlakovćho vzduchu (19) a na ľavej časti telesa hydraulického valca (5) je upevnený oporný kotúč (8), pričom v telese hydraulického valca (5) a v prírube (15) je umiestnený hydraulický piest (29), ktorý je vybavený vratnou pružinou (32), opomým krúžkom (33) s poistnou maticou (34) a poistnou podložkou (35) a prlvodnými kanálikmi (20), pričom vratná pružina (32) je umiestnená medzi prírubou (15) a opomým krúžkom (33) a vnútri hydraulického piestu (29) je umiestnené prítlačné puzdro(39) s pružinou (36) a vnútri opomćho kotúča (8) je umiestnená opomá príruba (45), ktorá je upemená na zadnej časti vretena (44) a vnútri opomej priruby (45) je posuvne osadená matica (47), ktorá je vybavená vnútomými kanálikmi (49) a je prostrednictvom závitu (55) upevnená na konci upinacieho ťahadla (5 l).2. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že na zadnej časti príruby (15) je upevnený

MPK / Značky

MPK: B23Q 3/155

Značky: upnutého, zariadenie, vřetene, uvolnenie, nástroja

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-278846-zariadenie-na-uvolnenie-nastroja-upnuteho-vo-vretene.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na uvoľnenie nástroja upnutého vo vretene</a>

Podobne patenty