Prvok symetrického rozdelenia prúdu zmesi ľahkoodpariteľného paliva so vzduchom

Číslo patentu: 278837

Dátum: 04.03.1998

Autor: Halúz Tibor

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prvok (3) pred škrtiacou klapkou (2) v zážihových spaľovacích motoroch zabezpečuje symetrické rozdelenie prúdov zmesi ľahkoodpariteľného paliva so vzduchom v nasávacom potrubí (1).

Text

Pozerať všetko

Číslo prioritnej prihlášky (Sl) Im c 6 Dátum priority F 02 M 29/04 Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 04.03 .98 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 04.03.98 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(76) Majiteľ a pôvodca patentu Halúz Tibor, Hontianska Vrbica, SK(54) Názov vynálezu Prvok symetrického rozdelenia prúdu zmesi ľahkoodpariteľného paliva so vzduchom(57) Anotácia Prvok (3) pred škrtiacou klapkou (2) v zážihových spaľovacích motoroch zabezpečuje symetrické rozdelenie prúdov zmesi ľahkoodpariteľnćho paliva so vzduchom v nasávacom potrubí (1).Vynález sa týka prvku na symetrickć rozdelenie prúdu zmesi ľahkoodpariteľného paliva so vzduchom pred škrtiacou klapkou v zážihových spaľovacích motoroch.V zážihových spaľovacích motoroch sa spaľuje zmes ľahkoodpariteľného paliva so vzduchom. Vlastné horenie sa uskutočňuje v plynnej fáze, preto sa kvapalné palivo musi odpariť a zmiešať so vzduchom. Najrozšírenejší spôsob prípravy zmesi je pomocou karburátora. Vzduch je nasávaný cez čistič vzduchu hrdlom karburátora, cez difúzor okolo škrtiacej klapky do motora. Pri prúdení vzduchu v zúženom priestore diñízora sa zvyšuje rýchlosť a klesá tlak. V najužšom mieste, kde je najnižší tlak,vyúsťuje trubička rozprašovača, z ktorej sa vysáva palivo pnidiace z plavákovej komory cez dýzu. Jemné rozprašovanie paliva sa dosiahne tým, že V mieste výtoku paliva z rozprašovača je rýchlosť vzduchu niekoľkokrát vyššia než rýchlosť paliva. Zážíhový spaľovaci motor sa reguluje nastavením škrtiacej klapky umiestnenej v hrdle karburátora, ktorá je spojená s akceleračným pedálom. Pri regulácii zážihových spaľovacích motorov sa škrtiaca klapka sa šikmo vykloní okolo osi tak, že okolo škrtiacej klapky prúdi zmes ľahkoodpariteľného paliva so vzduchom. Prietok nasávaného vzduchu karburátorom sa značne meni v dôsledku rozdielnych podmienok, daných zmenami v chode motora, ako aj napríklad spomalenie,plný plyn, akcelerácia.Pretože však škrtíaca klapka je umiestnená v hrdle karburátora šikmo pod palívovou dýzou, takmer všetko palivo a asi polovica nasávanćho vzduchu prúdi spodnou časťou hrdla a len male množstvo kvapalného paliva prechádza spoločne s druhou polovicou vzduchu, ktorý je nasávaný homou časťou hrdla. Aj keď dochádza k určitému zmiešavaniu týchto dvoch prúdov kvapalného paliva a nasávanćho vzduchu pod škrtiacou klapkou, nikdy nedosiahne symetrickć a rovnomemć rozdelenie paliva do oboch prúdov nasávanćho vzduchu.Známe je riešenie podľa U. S. pat. číslo 4 105 003,kde v upravenom systéme dodávky paliva do karburátora,je medzi difúzorom a škrtiacou klapkou uložený prvok T profilu, pootočenćho okolo pozdĺžnej osi o 180 ° na usmernenie toku paliva opúšťajúceho karburátorový priestor na oboch stranách škrtiacej klapky.Ďalej je známe riešenie podľa autorského osvedčenia CS 241181, ktore sa týka kolmo umiestnených veľkoplošných dierkovaných ionizačných elektród proti smeru prechádzajúceho vzduchu a vyrovnávacieho kužeľa V tvare rovnostrannćho troj uholníka.Nevýhodou týchto známych riešení je, že tvarové riešenie prvkov na usmernenie prúdov, pri prúdení nasávanćho vzduchu nezabezpečuje laminárne prúdenie. Z dôvodu ostrých prechodov bočných stien do zadnej steny vznikajú víry, ktoré sú odtrhnuté od prúdov nasávanćho vzduchu a ktoré podporujú turbulentné prúdenie pred škrtiacou klapkou, čím je oslabenć laminame prúdenie.Uvedené nedostatky odstraňuje prvok symetrického rozdelenia prúdu zmesi ľahkoodpariteľného paliva sovzduchom pred škrtiacou klapkou, ktorého podstatou je,že má tvar rozpery s prierezom telesa najmenšieho odpom, ktoré je umiestnené v hrdle karburátora pred škrtiacou klapkou v takej polohe, že pozdĺžna os škrtiacej klapky a pozdĺžna os prvku sú v jednej polohe.Pokrok dosiahnutý vynálezom spočíva V tom, že prvok zabezpečuje symetrické rozdelenie prúdov zmesi ľahkoodpariteľného paliva so vzduchom aj ich usmernenie okolo škrtiaeej klapky v akejkoľvek polohe, čim sa zlepší laminárne prúdenie bez výraznej turbulencie pred škrtiacou klapkou, zlepší sa priebeh spaľovania a je predpoklad úspory pohonnej hmoty.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený pomocou výkresov,na ktorých znázorňuje obr. l prvok na symetrické rozdelenie prúdu zmesi ľahkoodpariteľného paliva so vzduchom v axonometrickom pohľade, na obr. 2 je znázornenć umiestnenie prvku v hrdle karburátora zážihového spaľovacieho motora pred škrtíacou klapkou a na obr. 3 a, 3 b, 3 c, 3 d sú znázomené teoretické symetricke rozdelenia prúdov zmesi ľahkoodpariteľného paliva so vzduchom pred škrtiacou klapkou v rôznych polohách.V hrdle karburátora 1 pred škrtiacou klapkou 2 je umiestnený prvok 3 symetrického rozdelenia prúdov zmesi ľahkoodpariteľného paliva so vzduchom.Vynález je možne využívať vo všetkých typoch zážihových spaľovacích motorov, v ktorých je vzduch do valcov nasávaný hrdlom karburátora cez difúzor okolo škrtiacej klapky.Prvok symetrického rozdelenia prúdu zmesi ľahkoodpariteľného paliva so vzduchom s prierezom telesa najmenšieho odporu, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že má tvar rozperky.

MPK / Značky

MPK: F02M 29/04

Značky: symetrického, vzduchom, zmesí, prúdu, ľahkoodpariteľného, prvok, rozdelenia, paliva

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-278837-prvok-symetrickeho-rozdelenia-prudu-zmesi-lahkoodparitelneho-paliva-so-vzduchom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prvok symetrického rozdelenia prúdu zmesi ľahkoodpariteľného paliva so vzduchom</a>

Podobne patenty