Zariadenie na prenos údajov po vedení vysokého napätia

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie je určené na umiestnenie na distribučné trafostanice a pozostáva z vysielacieho a prijímacieho bloku (1), ktorého feritová anténa je umiestnená v bezpečnej vzdialenosti nad prípojnicami vnútri ohradeného priestoru trafostanice, a ktorý je spojený s logickým prepínačom (2) pripojeným cez zosilňovač (3) ku frekvenčnému demodulátoru (4), ktorý je spojený s dekódovacou časťou obojsmerného modemu (5), ktorého kódovacia časť je spojená s blokom (6) procesora, ktorý je prepojený s dekódovacou časťou obojsmerného modemu (5), s logickým prepínačom (2) a s frekvenčným modulátorom (7), a s koncovým zosilňovačom (8) pripojeným k ďalšiemu vstupu logického prepínača (2).

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prioritnej prihlášky H 04 B 13/00 H 04 B 3/54Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 14.01.98Majitel patentu Východoslovenské energetické závody, š. p., Košice, SKPôvodca vynálezu Kluch Karol, doc. Ing., CSc., Košice, SK Vasiľ Pavol, Ing., Nižná Myšľa, SK Lćder Andrej, Košice, SK ľuvíadanský Jozef, Ing., Košice, SK Sitár Ľubomír, Ing., Košice, SKNázov vynálezu Zariadenie na prenos údajov po vedení vysokého napätiaZariadenie je určené na umiestnenie na distribučné trafostanice a pozostáva z vysielacieho a prijímacieho bloku (l), ktorého feritová anténa je umiestnená v bezpečnej vzdialenosti nad prípojnicami vnútri ohradeného priestoru trafostaníce, a ktorý je spojený s logickým prepínačom (2) pripojeným cez zosilňovač (3) ku f 1 ekvenčnému demodulátoru (4), ktorý je spojený s dekódovacou časťou obojsmemého modemu (5), ktorého kódovacia časť je spojená s blokom (6) procesora, ktorý je prepojený s dekódovacou časťou obojsmerného modemu (5), s logickým prepínačom (2) a s frekvenč- l ným modulátorom (7), a s koncovým zosilňovačom (8) i prípojeným k ďalšiemu vstupu logického prepínača (2).Vynález sa týka zariadenia na prenos údajov po vedení vysokého napätia, ktoré je určené na rýchlu identifikáciu stavu najmä V distribučných trafostaniciach káblovej siete vysokého napätia.Spoľahlivé užívanie rozľahlých káblových sietí vysokého napätia, najmä v mestských aglomeráciách, si vyžaduje priebežnú informáciu o stavoch v jednotlivých distribučných trafostaniciach, najmä stavy prúdového zaťaženia, teplotu transformátora a podobne. Na skrátenie výpadku elektrickej energie pri poruchách je súčasne nevyhnutná rýchla lokalizácia miesta poruchy.Lokalizácia miesta poruchy na kábli vysokého napätia sa v súčasnosti vykonáva tak, že sa postupne delí havarovaný vývod vždy na polovičný úsek a ten sa opakované zapína a vypína. Pri takomto postupe, ktorý je náročný na čas, sa zvyšuje amortizácia zariadenia, ktorá je spôsobovaná zapínaním do skratu, aje potrebný postupný presun personálu do jednotlivých distribučných trafostaníc po trase havarovaného vývodu. Takýto postup je veľmi zdlhavý.Doteraz nebolo vyvinuté žiadne zariadenie, ktoré by spoľahlivo poskytovalo prehľad o stave siete vysokého napätia.Z rozboru súčasného stavu vyplýva, že okamžitá lokalizácia miesta poruchy je možná len vytvorením účinného infomtačného systému, ktorý by príslušnú informáciu preniesol do dispečerskćho centra.Úlohou predloženého vynálezu je teda vytvoriť také informačné zariadenie na prenos údajov, ktore by využívalo vlastné vedenie vysokého napätia, nevyžadovalo by galvanický kontakt s káblom vysokého napätia, bolo by relatívne jednoduché a umožňovalo by prenášať údaje vysokou rýchlosťou.Uvedené nedostatky doterajšieho stavu techniky odstraňuje technické riešenie zariadenia na prenos údajov po vedení vysokého napätia, ktoré využíva spojenie feritovej antény so zosilňovačom signálu a frekvenčným demodulátorom, má napájanie zo siete alebo z vnútomého zdroja a je určené na umiestnenie na distrubučných trafostaniciach, pričom na jednej linke sú aspoň dve takéto zariadenia, s vysielacou a prijímacou anténou, umiestnenou V bezpečnej vzdialenosti od prípojníc vnútri trafostanice. Feritová vysielacia a prijímacia anténa prijímacieho a vysielacieho bloku je spojená s logickým prepínačom, ktorého výstup je pripojený ku vstupu zosilňovača. Zosilňovač je potom spojený s frekvenčným demodulátorom,ktorého výstup je spojený so vstupom dekódovacej časti obojsmemého modemu, ktorého vysielacia kódovacia časť je spojená s blokom procesora, ktorý je prepojený s prijímacou dekódovacou časťou obojstranného modemu,s jedným vstupom logického prepínača a s frekvenčným modulátorom a tiež s druhým vstupom frekvenčnćho modulátora, ktorého výstup je pripojený ku koncovému zosilňovaču. Ten je spojený s ďalším vstupom logickćho prepínača.Zariadenie na prenos údajov po vedení vysokého na 10pätia umožňuje obojstranný prenos údajov priamo káblarni vysokého napätia na frekvencii 50 až 150 kHz a tak umožňuje rýchly a operatívny zásah do prevádzky elektrickej siete. Zariadenie je jednoduché, funkčne spoľahlivé a umožňuje pracovať v režime vysielania a prijímania s jedným modemom a celá jeho činnosť je riadená mikroprocesorom.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku č. 1 je znázomená schéma zapojenia zariadenia na prenos údajov po vedení vysokého napätia.Časť zariadenia na prenos údajov po vedení vysokého napätia podľa vynálezu, ktorá musí byť umiestnená v bezpečnej vzdialenosti od prípojníc vnútri distribučnej trafostanice, je prijímacia a vysielacia anténa prijímacieho a vysielacieho bloku l. Jeho výstup je spojený s logickým prepínačom 2. Výstup logickćho prepínača 2 je spojený so zosilňovačom 3, cez ktorý sa signál dostáva do frekvenčného demodulátora 4. Výstup frekvenčného demodulátora 4 je spojený s jedným zo vstupov prijímacej časti obojsmemého modemu 5, čo je integrovaný obvod s dekódovacou i kódovacou časťou. Prijímacia časť tohto obojsmemého modemu 5 je spojená s blokom procesora 6 vybaveného pamäťou, ktorého jeden výstup je spojený so vstupom vysíelacej časti obojsmemého modemu 5 a druhý s ďalším vstupom logického prepínača 2. Vysielacia časť obojsmemého modemu 5 je potom cez modulátor 7 pripojená ku koncovému zosilňovaču 8,ktorého výstup je pripojený k ďalšiemu vstupu logického prepínača 2.Funkcia zariadenia podľa vynálezu je pritom nasledujúca. Prijímacia a vysielacia anténa prijímacieho a vysielacieho bloku l umiestnená nad prípojnicami vnútri trafostanice dodáva cez káble vovedené vonkajškom ohradeného priestoru trafostanice signály, ktoré vstupujú do logickćho prepínača 2, ktorý má dve polohy, z nich jedna je na prijímanie a druhá na vysielanie, pričom v pokojovom stave je logický prepínač 2 prepnutý stále na príjem, pri ktorom pracuje zariadenie nasledovne. Logicky prepínač 2 prevedie signál do zosilňovača 3, kde sa zosilní a vedie sa do frekvenčného demodulátora 4,kde sa frekvenčne upravuje a odkiaľ sa dostáva do dekódovacej prijímacej časti obojsmemého modemu 5, V tejto časti obojsmemého modemu 5 sa frekvencia prevedie na logický signál, t. j. O alebo l, s ním sa súčasne vysiela hodinový signál, ktorý tento logický signál strobuje. Obidva signály sa privádzajú do bloku 6 procesora,ktorým môže byť jednočipový mikropočítač, V ktorom sa prijatý signál z prijímacej časti obojsmemého modemu 5 spracováva podľa vopred zadaného programu. Ak sa zistí, že správa prichádza pre neho, teda, že prijatý signál je určený pre dane zariadenie, prepne blok 6 procesora logický prepínača 2, čo je vlastne prepinacie relé na vysielanie, teda odpojí prijímaciu časť a prepojí na anténu prijímacieho a vysielacieho bloku 1.Výstup bloku 6 procesora je okrem toho spojený s frekvenčným modulátorom 7. Modulátor 7 je taktiež spojený s vysielacou časťou obojsmemého modemu 5, z ktorej dostáva taktiež frekvenciu, ktorá zodpovedá lo SK 278696 B 6gickćmu signálu z bloku 6 procesora. V modulátore 7 sa dekódovacej časti obojsmemého modemu (5) a jeho výfrekvenčne namoduluje frekvencia z obojsmemého m 0- stup je pripojený ku koncovému zosilňovaču (8) spojedemu 5 na referenčnú frekvenciu a tento slabý elektrický nému s ďalším vstupom logického prepínaća (2).signál sa pre vysielanie zosilní v koncovom zosilňovači 8, odkiaľ sa cez logický prepínač 2, ktorý je prepnutý na 5 vysielanie, privedie na anténu prijímacieho a vysielacíeho bloku l, kde sa mení na elektromagnetický signál. 1 Výkres Logický prepínač 2, zosilňovač 3, frekvenčný demodulátor 4 a obojsmemý modem 5 je napájaný zo siete alebo z vnútomého zdroja, článku alebo batériou, ktoré sa 10 pri fungovaní dobíjajú, pričom impulz na prepnutie dostáva z vysielacej časti obojsmemého modemu 5. Zariadenie je tak zaistené proti výpadku sieťového napájania vlastným zdrojom, ktorý je logicky pripojený len na tie časti, ktoré musia v tom krátkom režime fungovať. 15 Základná zostava zariadenia pozostáva z prijímacej a vysielacej časti. Režim prijímania alebo vysielania pritom zaisťuje riadiaci program bloku 6 procesora, ktorý prepína logický prepínač 2. Ak nastane v príslušnej vetve siete vysokého napätia porucha, dispečerské centrum začne 20 vysielať opytovacie telegramy na jednotlivé distribučné trafostanice, a ked zachytí tento telegram anténa prijímacieho a vysielacieho bloku l, dôjde na zaklade porovnania zachytenej a spracovanej vstupnej informácie v bloku 6 procesora ku prepnutiu logického prepínača 2 do reži- 25 mu vysielania a z vysielacej antény deleného prijímacieho a vysielacieho bloku l sa vysiela signál pre dispečerské centrum. Po odvysielani správy sa uvedie logický prepínač 2 automaticky do polohy na príjem.30 Priemyselná využiteľnosť Zariadenie na prenos údajov po vedení vysokého napätia je možne priemyselne vyrábať a výhodne využívať 35 najednoduchú, rýchlu a spoľahlivú identifikáciu a lokalizáciu miest porúch na sieti vysokého napätia. PATENTOVÉ NÁROKY 4 °Zariadenie na prenos údajov po vedení vysokého na pätia, ktorého súčasťou je spojenie antény so zosilňova čom a frekvenčným demodulátorom, a ktoré je určené na umiestnenie na distribučných trafostaniciach a má napá- 45 janie zo siete alebo z vnútomého zdroja, pričom najednej linke sú aspoň dve takéto zariadenia vybavené prijímacou a vysielacou anténou, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že feritová prijímacia a vysielania anténa prijímacieho a vysielacieho bloku (l) naladená na frekvenciu 50 až 150 kHz je umiestnená v bezpečnej vzdialenosti od prípojníc vnútri trafostanice a je spojená s logickým prepínačom (2), ktorého výstup je pripojený ku vstupu zosilňovača (3), ktorý je spojený s frekvenčným demodulátorom (4), ktorého výstup je spojený so vstupom prijímacej dekódovacej časti obojsmemého modemu (5), ktorého vysielacia kódovacia časť je spojená s blokom (6) procesora, ktorý je prepojený s dekódovacou časťou obojsmerného modemu (5), s jedným vstupom logického prepínača (2) a s jedným vstupom frekvenčnćho modulátora (7),k jeho druhému vstupu je pripojený ďalší výstup

MPK / Značky

MPK: G01R 31/08, H04B 3/54, H04B 13/00

Značky: vysokého, napätia, údajov, vedení, zariadenie, prenos

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-278696-zariadenie-na-prenos-udajov-po-vedeni-vysokeho-napatia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na prenos údajov po vedení vysokého napätia</a>

Podobne patenty