Združený základový prvok

Číslo patentu: 278366

Dátum: 08.06.1994

Autori: Haug Willi, Fischer Artur

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Združený základový prvok na upevnenie kotevnej tyče (7) vo vŕtanom otvore (1) obsahuje patrónu (3), ktorá je naplnená minerálnou maltou (6), tvoriacou jednu zložku, a vodnou zložkou (5), tvoriacou druhú zložku, a je umiestnená vo vnútornom zásobníku (4). Aby sa dosiahlo rovnomerné a homogénne zmiešanie minerálnej malty (6) s vodnou zložkou (5), obsahuje vodná zložka (5) tixotropný prostriedok a má pastovitú konzistenciu.

Text

Pozerať všetko

Číslo priorítnej prihlášky P 42 38 177.0Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 08.01.97flscherwerke Artur Fischer GmbH 8 L Co. KG, Waldaehtal, DEPôvodca vynálezu Fischer Artur, prof., Dr.h.c., Waldachtal, DE Haug Willi, Freudenstadt, DEZdružený základový prvok na upevnenie kotevnej tyče(7) vo vítanom otvore (1) obsahuje patrónu (3), ktoráje naplnené minerálnou maltou (6), tvoriacou jednu zložku, a vodnou zložkou (5), tvoriacou druhú zložku, aje umiestnená vo vnútomom zásobníku (4). Aby sa dosiahlo rovnomemé a homogénne zmiešanie minerálnej malty (6) s vodnou zložkou (5), obsahuje vodná zložkaVynález sa týka združeného základového prvku, pozostávajúceho z kotevnej tyče a patróny, ktorá je naplnená oboma zložkami vytvrditeľného spojovacieho prostriedku aje možné rozbiť ju.Z EP-A-502 348 známa patróna združeneho základového prvku má ako jednu zložku minerálnu maltu a ako ďalšiu zložku vodu, ktorá sa nachádza vo vnútomom zásobníku, ktorý má cez dĺžku patróny oddelene usporiadané a pri zarazení kotevnej tyče jednotlivo zničiteľně zásobníkové časti. Týmto rozdelením vodnej zložky na celú dĺžku patróny sa má dosiahnuť, aby malta bola rovnomeme napustená vodou, a tým sa dosiahlo dobré zrniešanie a optimálne vytvrdenie. Známe riešenie používa jeden veľmi nákladne usporiadaný vnútorný zásobník, príp. viac rovnomeme delených a vodou naplnených malých zásobníkov, ktoré je ešte treba v patróne podľa okolností rozdeliť pomocnými polohovacími prostriedkami. l napriek tomuto veľmi nákladnému usporiadaniu známej patróny nie je však vylúčené, že vznikne nerovnomemć rozdelenie vodnej zložky a aspoň pri nasadení kotevnej tyče môže odtiecť časť vody. Následkom toho dochádza k neúplnćmu premiešaniu spojovacieho prostriedku, ktorć je možne očakávať už pri horizontálnom priebehu vŕtania a ešte viac pri montáži nad hlavou. Tým je daný značný rozptyl upevňovacích hodnôt kotevnej tyče, čo predstavuje zodpovedajúce bezpečnostné riziko.Úlohou vjmálezu je ďalej zlepšiť združený základový prvok, v úvode uvedeného druhu, aby sa pri jednoduchom usporiadaní vnútomeho zásobníka dosiahlo rovnomemé premiešame spojovacieho prostriedku v každej polohe vŕtanćho otvoru.Podľa vynálezu je táto úloha vyriešená združeným základovým prvkom, pozostávajúcim z kotevnej tyče a rozbitnej patróny, v ktorej sú umiestnene zložky vytvrditeľného spojovacieho prostriedku. Jednu zložku tvorí minerálna malta a druhú zložku voda. Obe zložky sú od seba navzájom oddelene prostrednictvom rozbitného vnútomćho zásobníka. Podľa vynálezu vodná zložka obsahuje tixotropný prostriedok a má pastovitú konzistenciu.Vďaka tixotropnému prostriedku je vodná zložka pastovitá, takže pri zničení patróny nemôžu vodné zložky v závislosti od priebehu vŕtaněho otvoru odtiecť. Vdaka silám od otáčajúcej sa kotevnej tyče pri zaskrutkovávaní do vŕtanćho otvoru je vodná zložka v závislosti od postupu kotevnej tyče skvapalnená, takže sa dosiahne rovnomemć napustenie a premiešame spojovacieho prostriedku. V cestovitej zmesi je viazaná tak práškovitá malta, ako aj voda, takže netreba sa obávať vytečenia jednej z oboch zložiek z vŕtaného otvoru v priebehu miešacieho procesu, rovnako ako pri montáži nad hlavou. Homogénnym zmiešaním oboch komponentov sa po vytvorení spojovacieho prostriedku dosiahne vysoká pevnosť ukotvenia kotevnej tyče.Použitím anorganických látok tak pre patrónu, ako aj pre obe zložky spojovacieho prostriedku, sa získa ekolo 10gicky bezpečný produkt, ktorý zodpovedá aj všetkým požiadavkám požiarnej bezpečnosti. Ďalej ako vnútorný úsobník sa môže použiť jednoduchý sklený valec,ktorý možno uzavrieť zatavením, takže celú patrónu je možné vyrobiť bez väčších nárokov na náklady.Ako tixotrópny prostriedok sa zvlášť vhodnou ukázala amorfná, pyrogénna kyselina kremičité, ktorá je zmiešaná s vochiou zložkou v pomere 0,5 hmotn. až l 0 hmotn. Pre zaistenie rovnomemého rozdekenia vodnej zložky pri miešacom pochode je účelné naplniť vodnú zložku do vnútomého zásobníka a prispôsobiť dĺžku vnútomćho zásobníka dĺžke vnútomćho priestoru patróny.V spojení s patrónou podľa vynálezu je ďmej účelné použiť kotevnú tyč, ktorá má na svojom prednom konci, ktorý je privrátený k vŕtanćmu otvoru, smerom dopredu sa rozširujúci rozpemý kužel, a je obklopená kotevným puzdrom, ktoré je možte pomocou rozperného kužeľa rozšíriť. Pri zaťažení, ktore pôsobí na kotevnú tyč, je rozpemý kužel zatiahnutý do kotevneho puzdra, ktoré je pevne fixované vo vŕtanom otvore,takže rozpemý kužel, ktorý je usporiadaný na kotevnej tyči, spôsobuje v hĺbke vŕtanćho otvoru prídavné rozpeme sily. Tým pôsobia na maltovć jadro vytvrdené vo vyvŕtanej diere len take sily, ktoré prispievajú, predovšetkým pri porušenom betóne, ku zvýšeniu sily ukotvenia. Združený kotevný prvok podľa vynálezu je tým vhodný aj na použitie v ťahovej oblasti prierezu.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie vysvetlený pomocou príkladu uskutočnenia, ktorý je znázomený na výkrese.Vo vŕtanom otvore 1 stavebnej časti 2 je umiestnená sklenená vonkajšia patróna 3. Vo vonkajšej patróne 3 je vložený vnútorný zásobník 4, ktorý je rovanko tvorený sklenenou zatavenou ampulou a má približne dĺžku vonkajšej patróny 3. Vo vnútomom zásobníku 4 sa nachádza vodná zložka 5, ktorá je zahustená na pastu tixotropným prostriedkom, napríklad amorfnou, pyrogénnou kyselinou kremíčitou. To sa dosiahne 0,5 hmotn. až 10,0 hmotn. podielom kyseliny kremičitej. Vo vonkajšej pan-one 3 je naplnené. minerálna malta 6,tvoriaca druhú zložku spojovacieho prostriedku. Vonkajšia patróna 3, ako aj vnútomý zásobník 4, sú uzavreté zatavením.Zničenie vonkajšej patróny 3 a vnútomého zásobníka 4 a voľné romiestnenie komponentov spojovacieho prostriedku sa dosiahne pomocou kotevnej tyče 7,ktorá má na tento účel klinovú špičku 8. Kotevná tyč 7,ktorá je do vyvŕtanćho otvoru zaskrutkovaná vítacím strojom, vyvolá strihové sily, ktoré vodu obohatenú tixotropným prostriedkom skvapalnia v závislosti od posuvu kotevnej tyče 7. Tým okamžite vzniká cestovitá zmes spojovacieho prostriedku, ktorá zabráni odtečeniu predovšetkým vodnej zložky 5. Vďaka tomu je umožnenć použiť združenú základovú skrutku aj pri montáži nad hlavou.Kotevná tyč 7 je zaskrutkovaná až približne k základni vyvftaného otvoru l, takže rozbije vonkajšiu patrónu 3 aj vnútorný zásobník 4 a zložky spojovaciehonami. Po vytvorení spojovacieho prostriedku je kotevná tyč 7 pevne ñxovaná vo vyvŕtanom otvore l stavebnej časti 2. V príklade uskutočnenia má znázomená kotevná tyč 5 7 zoslabený úsek 9, ku ktorému je na konci, ktorý je privrátený k vyvftanému otvom l, pripojený rozpemý kužel 10. Tento rozpemý kužel 10, rovnako ako zoslabený úsek 9, je uložený v kotevnom puzdre ll, ktoré pozostáva napríklad z plastickej hmoty. Kotevné puzdro 11 má pre 10 lepšie upevnenie vo vyvŕtanom otvore l pozdĺžne drážky 12 a vo väčších vzdialenostiach vytvorené radiálne drážky 13. Prostredníctvom ťažnej sily, ktorá pôsobí po ukotvení kotevnej tyče 7, je rozpemý kužel 10, hlavne pri rozšírení vyvŕtaného otvoru l tvorením trhlín, zatiahnutý l 5 do kotevného puzdra 11, takže vznikajú rozpernć sily,ktoré prldavne pôsobia na kotevné puzdro 11. Prostredníctvom rozpemých síl, je kotevné puzdro ll tlačené proti osteniu vŕtaněho otvoru l a jadru spojovacieho prostriedku, takže dôjde tak k vyrovaniu rozšírenia vyvŕ- 20 taného otvoru 1, ako aj k zvýšeniu kotevných síl. Pomocou zvláštneho usporiadania vonkajšej patróny 3 aj kotevnej tyče 7, je zdmžený základový prvok podľa vynálezu vhodný aj na upevnenie v ťahovej oblasti prierezu. 25Združený základový prvok, pozostávajúci z kotevnej tyče a rozbitnej patróny, v ktorej sú mniesmene zložky 30 vytvrditeľného spojovacieho prostriedku, pričom jednu zložku tvorí minerálna malta a druhú zložku voda, kde obe zložky sú od seba navzájom oddelené prostredníctvom rozbitného vnútomćho zásobníka, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vodná zložka (5) obsahuje tixo- 35 ropný prostriedok a má pastovitú konzistenciu.2. Združený základový prvok podľa nároku 1,v y značujúci sa tým, že tixotropným prostríedkom je amorfná, pyrogénna kyselina kremičité, ktorá je k vodnej zložke (5) prímiešaná v podiele 0,5 hmotn. 40 až 10,0 hmotn.3. Združený základový prvok podľa nároku 2, v y značujúci sa tým, že amorfná, pyrogćnna kyselina kremičitá je k vodnej zložke (5) primiešaná v podiele 0,5 hmotn. až 2,0 hmotn. 454. Združený základový prvok podľa nároku 1, v y značujúci sa tým, ževodnázložka(5)je umiestnená vo vnútomom zásobníku (4), ktorého dlžka zodpovedá dĺžke vnútomćho priestoru vonkajšej patróny5. Združený základový prvok podľa nároku 1,vyznačuj úci sa tým, žekotevnátyč(7) má na svojom prednom konci dopredu sa mzširujúci rozpemý kužel (10), a je obklopená kotevným puzdrom(ll), usporiadaným na rozšírenie prostredníctvom roz- 55 pemćho kužeľa.

MPK / Značky

MPK: F16B 13/14, E02D 5/80, E02D 5/74

Značky: združený, prvok, základový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-278366-zdruzeny-zakladovy-prvok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Združený základový prvok</a>

Podobne patenty