Profilová príruba na nasadenie na dotykové okraje vzduchových potrubí

Číslo patentu: 278186

Dátum: 02.02.1994

Autori: Gebhardt Manfred, Gebhardt Margret

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Jedno z ramien (7) profilovej príruby (1) má na jednej strane otvorenú dvojitú stenu (7a, 7b) na obopnutie okrajov vzduchového potrubia (3) a v druhom ramene (8) je vytvorená dutá komora (6) na uloženie ramena (2a) rohového uholníka (2). Druhé rameno (8) pozostáva z prvej bočnej steny (8a) a od roviny (9) deliacej medzery odvrátenej druhej bočnej steny (8b), ktorej prvá čiastočná oblasť (8b') prebieha rovnobežne s rovinou (9) deliacej medzery a smerom k voľnému koncu prvého ramena (7) na ňu nadväzuje šikmo usporiadaná druhá čiastočná oblasť (8b''), na ktorú nadväzuje naspäť zahnutá oblasť (10) prechádzajúca pri prvej bočnej stene (8a) druhého ramena (8) ohybom (11) v uhle 180 stupňov do hornej lišty (7a) prvého ramena (7), ktorá zvonku dosadá na vzduchové potrubie (3).

Text

Pozerať všetko

(Sl) Int. C 11) Číslo prioritnej prihlášky o 91 14 579.3 F l 6 L 23/12 Dátum priority 26. 1.91 Krajina priority DE ÚRAD Dátum zverejnenia 09.02.94 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 06.03.96(73) Majitel patentu Gebhardt - Stahl - GmbH, Werl, DE(72) Pôvodca vynálezu GEBHARDT Manfred, Möhnesee - Körbecke, DE(54) Názov vynálezu Profilová príruba na nasadenie na dotykové okraje vzduchových potrubíJedno z ramien (7) profilovej príruby (l) má na jednej strane otvorenú dvojitú stenu (7 a, 7 b) na obopnutie okrajov vzduchového potrubia (3) a v druhom ramene(8) je vytvorená dutá komora (6) na uloženie ramena(Za) rohovćho uholníka (2). Druhé rameno (8) pozostáva z prvej bočnej steny (8 a) a od roviny (9) deliacej medzery odvrátenej druhej bočnej steny (Sb), ktorej prvá čiastočná oblasť (8 b) prebieha rovnobežne s rovinou (9) deliacej medzery a smerom k voľnému koncu prvého ramena (7) na ňu nadväzuje šikmo usporiadaná druhá čiastočná oblasť (8 b), na ktorú nadväzuje naspäť zahnutá oblasť (10) prechádzajúca pri prvej bočnej stene (Ka) druhého ramena (8) ohybom (1 l) v uhle 180 stupňov do homej lišty (7 a) prvého ramena(7), ktorá zvonku dosadá na vzduchové potrubie (3).Vynález sa týka profilovej príruby na nasadenie na dotykové okraje vzduchových potrubí a na uloženie rohových uholníkov tvoriacich montážny rám. Profilová príruba má v priereze v podstate tvar písmena L, jedno z rainien príruby má na jednej strane otvorenú dvojitú stenu na obopnutie okrajov vzduchového potrubia a v druhom ramene profilovej príruby je vytvorená dutá komora na uloženie rohovćho uholníka.Profilové príruby tohto typu sú opísané vo zverejnenej európskej patentovej prihláške č. 0 085 355, prípadne vo zverejnenej nemeckej patentovej prihláške č. 32 03 204. Opísaná profilová príruba sa vyznačuje zvlášť vysokou tesnosťou a súčasne ďalšou výhodou spočlvajúcou v tom, že v časti profilovej príruby priliehajúcej bezprostredne k deliacej rovine nie sú žiadne ohyby, záhyby alebo iné nerovnosti, takže v tejto oblasti možno celkom bez problémov nasadiť alebo vložiť tesnenie.Sú prípady použitia, pri ktorých na tesniaci proíil pôsobia mimoriadne vysoké ťažné sily, napríklad ked sa navzájom skrutkarni spájajú veľké vzduchové potrubia. V tomto prípade sa vonkajšie strany vzduchových potrubí, na ktorých sú obyčajne vytvorené obruby, musia v protilovej prlmbe zovrieť značnou silou.Pokial sú na čelných stranách navzájom spájané sekcie vzduchového potnibia i pomeme dlhé a manipulovalo sa s nimi pred spájaním neodbome, môže dôjsť ku skrúteniu vzduchového potrubia.Cieľom vynálezu je nájdenie konštrukcie proíilovej príruby. ktorou sa predovšetkým predchádza skrúteniu dlhých sekcií vzduchového potrubia.Uvedený ciel spĺňa a nedostatky známych riešení do značnej miery odstraňuje protilová príruba podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že druhé rameno profilovej príruby na uloženie ramena rohovćho uholníka pozostáva z prvej bočnej steny a od roviny deliacej medzery odvrátenej druhej bočnej steny, ktorej prvá čiastočná oblasť prebieha rovnobežne s rovinou deliacej medzery a smerom k voľnému koncu prvého ramena profiIovej príruby na ňu nadväzuje šikmo usporiadaná druhá čiastočná oblasť, na ktorú nadväzuje naspäť zahnutá oblasť prechádzajúca pri prvej bočnej stene druhého ramena ohybom v uhle 180 stupňov do homej lišty prvého ramena, ktorá zvonku dosadá na vzduchové potrubie.Uvedenou šikmo usporiadanou druhou číastočnou oblasťou sa dosiahne, že sa zabráni skrúteniu po dĺžke profilu a že tiežje možné podchytiť väčšie upínacie sily.Pri inak tvarovaných protiloch sú šikmé oblasti profilu samy o sebe známe. Ako príklad možno uviesť profily opísané vo zverejnených nemeckých patentových prihláškach č. 2221312, 2750110, 2836761 a 331 3235,prípadne jednoduchý profil oplsaný vo zverejnenej nemeckej patentovej prihláške č. 3638618 alebo v nemeckom úžitkovom vzore 7025770. Šikmé oblasti profilu opisujú tiež zverejnené nemecké patentové prihlášky č. 2138966 a 2434160 alebo európska patentová prihláška č. 014123 v jednom z ta.rn opisaných vyhotovení. Všetkytam opísané známe riešenia, ktoré sú tu uvedené, majú spoločný znak spočívajúci v tom, že sú druhovo odlišnć a že vôbec nespĺňajú alebo len nedostatočne spĺňajú požiadavky na profilovú prírubu podľa tohto vynálezu..le výhodné, ak dmhá čiastočná oblasť druhého ramena protilovej príruby, ktoré je usporiadané rovnobežne s rovinou deliacej medzery, t.j. šikmo usporiadaná oblasť, začína približne v polovičke protilovej príruby. Tento mak je sám o sebe známy z nemeckého úžitkového vzoru č. 7035770.Ďalej je výhodné, ak ohyb v uhle 180 stupňov, vytvorený v druhom ramene, dosadá v oblasti prechodu medzi ramenami profilovej príruby tesne nad prvou bočnou stenou druhého ramena. Týmto opatrením sa dosiahne vysoká tesnosť profilovej prlmby.Prehľad obrázkov na výkresePodstata vynálezu je ďalej vysvetlená na príklade jeho uskutočnenia, ktoré je opísanć na základe pripojeného výkresu, v ktorom je znázomené na obr.l perspektivny pohľad dvojice susedných profilových prĺrub s profilom podľa vynálezu a na obr.2 zjednodušene znázomenie priečneho rezu profilovou prírubou podľa vynálezu.Profilová príruba l, ktorá je znázomená na obr.l a 2, slúži v spojení so štyrmi rohovými uholníkmi 2, ktoré sú na obr.l naznačené len čiarkovane, na vzájomné spojenie vzduchových potrubí 3. Tieto vzduchové potrubia 3 sú vyhotovené ako skriňové profily z plechu a majú štyri steny, z ktorých sú na obr.l znázomené len dve, t.j. 4 a a 4 h. Na čelnej strane 5 týchto vzduchových potrubí 3 sa znázomeným spôsobom nasunú protilové príruby l, pričom rameno Za rohovćho uholníka 2 sa zasunie do dutej komory 6 v profilovej prírube 1, ktorá je zobrazená na obr.2.Ďalšie upevnenie takto vopred pripraveného a nasunutého rámu, ktoré nie je predmetom vynálezu, tu nie je bližšie opisané.Zvlášť z obr.2 je zrejmé, že protilová prlmba l má v priečnom reze približne tvar písmena L, ktorého jedno rameno má dvojitú stenu. Do prvého ramena 7 profilovej príruby l, ktoré je otvorené, je zasunutá stena 4 vzduchového potrubia 3, ktorá je na obr.2 len naznačená čiarkovanou čiarou. Na homú stranu tejto steny 4 pritom dosadá horná lišta 7 a prvého ramena 7, ktorého spodná lišta 7 b potom naopak dosadá na spodnú stranu tejto steny 4, t.j. na vnútomú stranu vzduchového potrubia 3. Druhé rameno 8 profilovej príruby l, do ktorého sa zasúva rameno 2 rohového uholníka 2, pozostáva z dvoch bočných stien Sa, 8 b. Prvá bočná stena 8 a je privrátená k rovine 9 deliacej medzery, zatiaľ čo druhá bočná stena 8 h predstavuje vnútomú stranu uvedeného druhého ramena 8.Ako je zrejmé z obr.2, je druhá bočná stena 8 h rozčlenená na prvú čiastočnú oblasť 8112 ktorá prebieha rovnobežne s rovinou 9 deliacej medzery, a druhú čiastočnú oblasť 8 h, ktorá je od prvej čiastočnej oblasti 8 h odhnutá a prebieha šikmo voči rovine 9 deliacej medzery. Na spodný okraj druhej čiastočnej oblas SK 278186 B 6ti 8 h nadväzuje naspäť zahnutá oblasť 10, ktorá smeruje k rovine 9 delíacej medzery. Táto naspäť zahnutá oblasť 10 potom ohybom ll v uhle 180 stupňov prechádza do homej lišty 7 a prvého ramena 7. Uvedený ohyb 11 súčasne tvorí tesnenie dutej komory 6. Sl. Proñlová priruba na nasadenie na dotykové okraje 10 vzduchových potrubl a na uloženie rohových uholníkov tvoriacich montážny rám, pričom táto profilová príruba má v reze v podstate tvar písmena L, jedno z ramien má na jednej strane otvorenú dvojitú stenu na obopnutie okrajov vzduchovćho potrubia a v druhom ramene je vy- l 5 tvorená dutá komora na uloženie ramena rohového uholnlka, vyznačujúca sa tým, že druhé rameno (8) na uloženie ramena (Za) rohového uholníka(2) pozostáva z prvej bočnej steny (Ba) a od roviny (9) deliacej medzery odvrátenej druhej bočnej steny (Sb), 20 ktorej prvá čiastočná oblasť (8 b) prebieha rovnobežne s rovinou (9) deliacej medzery a smerom k voľnćmu koncu prvého ramena (7) na ňu nadväzuje šikmo usporiadania druhá čiastočná oblasť (8 b), na ktorú nadväzuje naspäť zahnutá oblasť (10) prechádzajúca pri prvej bočnej stene 25(8 a) druheho ramena (8) ohybom (l l) v uhle 180 stupňov do homej lišty (7 a) prvého ramena (7), ktoré z vonku dosadá na vzduchové potrubie (3).2. Profilová príruba podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že druhá čiastočná oblasť (8 b) 30 druhého ramena (8) usporiadanćho rovnobežne s rovinou(9) deliacej medzery začína približne v polovici celkovej3. Proñlová príruba podľa nárokov l a 2, v y značujúca sa tým,ževdruhomramene(8) 35 vytvorený ohyb (l l) v uhle i 80 stupňov dosadá v oblasti prechodu medzi ramenami (7, 8) tesne na prvú bočnú stenu (8 a) druhého ramena (8).

MPK / Značky

MPK: F16L 23/12

Značky: dotykové, nasadenie, vzduchových, profilová, příruba, potrubí, okraje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-278186-profilova-priruba-na-nasadenie-na-dotykove-okraje-vzduchovych-potrubi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Profilová príruba na nasadenie na dotykové okraje vzduchových potrubí</a>

Podobne patenty