Temperované prechodné pracovisko v podzemnom diele, najmä v tuneli

Číslo patentu: 277823

Dátum: 12.04.1995

Autori: Krištoufek Otakar, Jeřábek Zdeněk, Pavlovič Ladislav, Santa Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pracovisko má na každom výstupe uzáver tvorený oblúkovitou nafukovacou kostrou (1), na ktorej je zavesený vzduchotesný záves (3), ktorý má komunikačný priestup (4) s protiprievanovým uzáverom (5). Vzduchotesný záves (3) môže mať na spodnom konci výstužné priečne rebrá (7), prípadne uzavierateľné zvislé rozparky (8) na prispôsobenie sa nerovnosti podložia (9). Komunikačný priestup (4) je otvorený dverový otvor. Protiprievanový uzáver (5) je tvorený dvojicou prídavných závesov, uchytených nad otvorom komunikačného priestupu (4) na oboch stranách vzduchotesného závesu (3) a prekrývajúcich otvor komunikačného priestupu (4). Slúži na oddelenie pracoviska v tuneli na zlepšenie mikroklímy jednak tým, že zabraňuje šíreniu prachu, jednak možnosťou vykúrenia a zamedzenia prievanu.

Text

Pozerať všetko

Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 12.04.95 PRIEMYSELNÉHO VLASTMCTVA Dátum oznámenia o udelenl vo Vestníku 12.04.95 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu ŽS Bmo a. s., Bmo, CZ(72) Pôvodca vynálezu JEŘÁBEK Zdeněk Ing., Bmo, CZPAVLOVIČ Ladislav Ing., Bmo, cz SANT A Jan, Brezová nad Svílavou - Bměnec, CZ KRIŠTOUFEK Otakar MUDr., Praha, cz(S 4) Názov vynáltzu Uúvera tempemvaného prechodného pracoviska v podzemí, najmä v tuneliPracovisko má na každom výstupe uúver tvorený oblúkovitou nafukovacou kostrou (I), na ktorej je zavesený vzduchotesný záves (3), ktorý má komunikačný priestup(3) môže mat na spodnom konci výstužné priečne rebrá(7). prípadne umvierateľné zvislé rozparky (8) na prispôsobenie sa nerovnosti podložja (9). Komunikačný priestup(4) je otvorený dverový otvor. Protiprievanový uzáver (5) je tvorený dvojicou prídavných závesov, uchylených nad otvorom komunikačného priestupu (4) na oboch stramích vzduchotesného závesu (3) a prekrývajúcich otvor komunikačného priestupu (4). Slúži na oddelenie pracoviska v tuneli na zlepšenie mikroklímy jednak tým, že zabraňuje šíreniu prachu, jednak možnosťou vykúrenia a zamedzenia prievanu.Vynález sa týka uúvery temperovaného prechodného pracoviska v podzemí, najma v tuneli.Sanačné práce v trmeli, ako napriklad robenie striekaného betónu suchým spôsobom, abrazívne čistenie lica obmurovky, škárovanie alebo injektáž sa zvyčajne robia súbežne, aby doba Výluky bola optimálne využitá a mohla byť čo najkratšia.Ncvýhoda súčasného stavu je najmä v tom, že ak je súčasťou niektorej z vykonávaných sanačných prác prašná operácia, zvýši sa neúmeme prašnost na všetkých pracoviskách v trmeli, čim sa zvyšuje riziko vzniku chorôb z povolania, alebo je nevyhnutné obmedziť výkon niektorých čiat. Inou nevýhodou je, že niektoré sanačne práca, najmä mokré procesy, nemožno vôbec robit v mrazivom počasí.Na zabránenie zvyšovania prašnosti je teda žiadúce oddeliť prašné pracovisko od ostatných pracovísk. To sa nedá prakticky dosiałmuť stavaním oddelovaclch stien či zábran, pretože ich vybudovanie a likvidácia sú operácie časovo náročné a neúmeme by dobu Výluky tunela predlžnvalí.V barríctve sú máme prenosné steny s nafukovacou kostrou, ktoré sú určené na prehradenie banskej chodby s cieľom zabrániť šíreniu vzniknutćho požiaru. Tak je z patentového spisu SU 1082968 známy ventilačný uzáver pre banské diela, pozostávajúci z utesnenej nádrže s pružnými a tuhýrni spojkami a z priehradky s nafukovacímí tuhými rebrami, s navzájom prepojenými redukčnýrni ventilrni, pričom utesnená nádrž je k profilu utesňovanej banskej chodby pripevnená spojovacími remeňmi.Nevýhodou tohto riešenia je najma to, že tento uzáver po inštalácii neumožňuje pracovníkom priechod do prehradenej časti banskej chodby.Z poľského patentového spisu PL 132806 je mama podobná banská prenosná clona slúžiaca na útlm šírenia požiamych plynov v banských chodbách, najmä úsekových a perifémych. Táto clona je uložená v kufríku s bombou so stlačeným intemým plynom. aby ju bolo možné v prípade vypuknutia požiaru bez problémov preniesť k ohrozenému miestu a nafúknutim jej kostry intemým plynom z bomby čo najrýchlejšie inštalovať. Táto clona má komunikačný prestup uzatvàraný robustným zipsom, čo v podmienkach banských chodieb umožňuje pracovníkom priechod do prehradenej časti banskej chodby, napríklad pri záchranárskych prácach.Nevýhodou tohto riešenia je, že ho nemožno použil pre prácu v tuneloch, kde nepatmý prievan vypne túto clonu tak, že komunikačný prestup sa nedá zipsom uzavrieť. Inou nevýhodou tejto clony je, že je riešená na jednotné rozmery banských chodieb bez možnosti prispôsobiť sa rozmerovým odchýlkam uzatváraného protilu.Spoločnou nevýhodou všetkých známych riešení potom je, že prehradenie v podzemí, najmä v tuneli,jedinou clonou, neumožní v zimných mesiacoch dostatočné zvýšenie teploty na pracovisku, aby na ňom bolo možne robiť napríklad mokré procesy.Uvedené nevýhody doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje uzáver temperovaného prechodného pracoviska v podzemí, najma v tuneli, podľa vynálezu,ktorej podstatou je oblúkovitá nafukovacie kostra, na ktorej je zavesený vzduchotesný mves, s komunikačným prestupom s protiprievanovým uzáverom, zloženým z dvoch prídavných závesov, uchytených nad otvorom komunikačného prestupu na oboch stranách vzduchotesného závesu a prekrývajúcich otvor komunikačného prestupu, pričom polomer zakrivenia oblúkovitej nafukovacej kostry je väčší ako polomer zakrivenia uzatváraného tunelového profilu.Výhodné pritom je, ak je oblúkovitá nafukovacia kostra tvorená z aspoň dvoch na konci pripojiteľných dielov a/alebo ak vzduchotesný záves na svojom spodnom konci má výstužné priečne rebrá a/alebo ak spodná časť vzduchotesného závesu má uzatvárateľné zvislé rozparky a/alebo ak oblúkovitá nafukovacia kostra a vzduchotesný záves sú z oteruvzdomého materiálu, odolného proti mechanickému poškodeniu.Výhody riešenia podľa vynálezu spočívajú predovšetkým v tom, že uzávera umožňuje súbežne robenie sanačnýcb prác pri súčasnom oddeleni prašných pracovísk od ostatných pracovísk a zároveň umožňuje zlepšenie mikroklímy na pracoviskách vzhľadom na zamedzenie prievanu a možnosti zvýšenia teploty vzduchu na pracoviskách, napríklad lokálnym vykurovaním, člm je umožnené tiež vykonávanie mokrých procesov na týchto pracoviskách aj v mraávom počasí.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr.l je znázomený pohľad v smere osi tunela na príkladné vyhotovenie vstavanej a na obr.2 je znázomený rez uzáverou z obr.l v rovine A-AíOblúkovitá nafukovacia kostra 1 prikladného vyhotovenia uzávery podľa vynálezu tesne obopína priečny profil tunelovej obmurovky 2. Na oblúkovitej nafukovacej kostre l je zavesený rzduchotesný záves 3, ktorý má na komunikačný priestup 4 v tvare otvoreneho dreveného otvoru. Nad komunikačným priestupom 4 je pripevnený protiprievanový uzáver 5, tvorený dvojicou prídavných závesov 6, uchytených nad otvorom komunikačného priestupu 4 na oboch stranách vzduchotesného závesu 3, a prekrývajúcich otvor komunikačného priestupu 4. Vzduchotesný záves 3 má pritom na svojom spodnom konci výstužné priečne rebrá 7 a zvislé rozparky, ktoré sú uzatvárateľné napriklad pomocou zipsu. oblúkovitú nafukovaciu kostru l je možno vytvorit z viacerých na konci navzájom spojiteľných dielov, pričom vynechaním alebo pridaním niektorého dielu možno regulovať jej dĺžku a prispôsobiť ju tak konkrétnej veľkosti tunelovćho protilu.Pri použití uzávery na pracovisku v podzemí, najmä v tuneli, podľa vynálezu sa oblúkovitá nafukovacia kostra l na mieste, ktoré má byt v tuneli uzavreté,nafůkne, pričom vzhľadom na to, že profil tunela má väčšie zakrivenie ako oblúkovitá nafukovacia kostra l,sa nafukovaním rozopne tak, že priľne k povrchutunelovej obrnurovky 2, ktorú má obvykle tvar podkovy, kruhu alebo oblúka so zvislými stenami. K oblúkovitej nafukovacej kostre 1 je pripevnený vzduchotesný záves 3, ktorý vyplni celý prierez tunelovćho profilu. Nerovnost podložj 9 je možno vyrovnať uvoľnením príslušných zvislých rozparkov 8, v príkladnom vyhotovení, teda pootvorením príslušných zipsov. Uaâvera podľa vynálem je ďalej spevnená výstužnými priečnymi rebrami 7, pričom jej vzduchotesnosť je mbezpečertá dvoma prídavnými zavesmi 6. Rozdiel tlaku vzduchu na oboch koncoch tunela, ktorý by spôsoboval v tuneli prievan, prítlačí vždy ten prídavný úves 6,ktorý je bližšie tomu koncu tunela, v ktorom je vyššl tlak, k wduchotesnćmu závesu 3 a uzavrie tak otvor komunikačného priestupu 4. Požadovaný presah prídavného úvesu 6 voči otvoru komunikačného priestupu 4 je pritom daný tuhosťou materiálu prídavného závesu 6. Vzduchotesnýln zavesom 3 mobio pritom prechádzať po odtrhnutí prídavných úvesov 6 komuníkačným priestupom 4. Oblúkovitá nafukovacia kostra l aj vzduchotesný mves 3 sú pritom s výhodou z oteruvzdomého materiálu, odolnému proti mechanickému poškodeniu. Vynález možno využiť napriklad na oddelenie prašného pracoviska od ostatných, alebo na oddelenie pracoviska, na ktorom sa robia práce, ktorých technologické postupy vyžadujú teplotu vyššiu ako je súčasná teplota okolia, napriklad všetky mokré procesy, pričom možno lokálnym vykurovaním zvýšiť teplotu pracoviska a tieto sanačné práce v ňom urobiť.l. Uzávera temperovaného prechodného pracoviskavpodzemLnajmavnmelLvyznnčujúca s a tý m , že je tvorená ohlúkovitou nafukovacou kostrou (l), na ktorom je zavesený vzduchotemý záves(3), ktorý má komunikačný priestup (4) s protiprievanovým uzáverom (5), zloženým z dvoch prídavných závesov (6), uchytených nad otvorom komunikačného priestupu (4) na oboch stranách vzduchotesnćho závesu (3) a prekrývajúcich otvor komunikačného priestupu (4), pričom polomer zakrivenía oblúkovitej nafukovacej kostry je väčší ako polomer zakrivenia uzatváranćho tunelovélto profilu.2. Uzàvera temperovaného prechodného pracovíska podľa nároku l, vyznačujúca sa t ý m , že oblúkovitá nafukovacia kostra (l) je tvore,ná z aspoň dvoch na konci navzájom spojiteľných dielov.3. Uzávera temperovanćho prechodného pracoviska podľa nároku l. vyznačujúcn sa t ý m , že vzduchotesný záves (3) má na svojom konci výstužné priečne rebrá (7).4. Uzávera temperovanćho prechodného pracoviska podľa nároku l, vyznačujúca sa t ý m , že spodná časť vzduchotesného zavesu (3) má uzatvárateľné zvislé rozparky (8).5. Uzávera temperovaného prechodného pracoviska podľa nároku l, vyznačujúcn sa t ý m , že oblúkovítá nafukovacia kostra (l) aj vzduchotesný záves (3) sú z oteruvzdomého materiálu,odolného proti mechanickému porušeniu.

MPK / Značky

MPK: E21F 17/12, E21F 1/14, E21F 1/12, E21F 1/10

Značky: podzemnom, přechodné, temperované, pracovisko, tuneli, diele, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-277823-temperovane-prechodne-pracovisko-v-podzemnom-diele-najma-v-tuneli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Temperované prechodné pracovisko v podzemnom diele, najmä v tuneli</a>

Podobne patenty