Spôsob pozdĺžneho spracovania drevenej guľatiny a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Číslo patentu: 277764

Dátum: 18.11.1992

Autor: Dvorský Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spočíva vo vykonaní vertikálneho zárezu do hmoty drevenej guľatiny po celej jej dĺžke na vopred nastavenú hrúbku prírezu a v súčasnom alebo následnom horizontálnom podrezaní tejto hrúbky po celej dĺžke drevenej guľatiny. Zariadenie pozostáva z dvoch suportov umiestnených v oceľovom ráme, pričom na prvom suporte je umiestnený vertikálny pílový kotúč (2) spojený s pohonnou jednotkou (5) a na druhom suporte je umiestnený horizontálny pílový kotúč (1), ktorý je pomocou prípravku (3) spojený s pohonnou jednotkou (4). Pílové kotúče (1, 2) sú voči sebe vertikálne a horizontálne prestaviteľné a zároveň je celá sústava oboch pílových kotúčov (1, 2) vertikálne naraz nastaviteľná.

Text

Pozerať všetko

(Sl) lnt. C 1.5 Číslo priorítnej prihlášky B 27 B 7/02Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 18. 1.92 PRIEMYSELNÉHOVLASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 07.12.94SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Firma Dvorský Pavel, Homá Ves, SK(72) Pôvodca vynálezu DVORSKÝ Pavel, Homá Ves, SK(54) Názov vynálezu Spôsob pozdĺžneho spracovania drevenej guľatiny a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobuSpočlva vo vykonaní vertikálneho zárezu do hmoty dreve nej guľatiny po celej jej dĺžke na vopred nastavenú hrúbkuprírezu a V súčasnom alebo následnom horizontálnom l podrezaní tejto hrúbky po celej dĺžke drevenej guľatiny.v oceľovom ráme, pričom na prvom suporte je umiestnenývertikálny pilový kotúč (2) spojený s pohonnou jednotkou(5) a na druhom supone je umiestnený horizontálny pílovýkotúč (l), ktorý je pomocou prípravku (3) spojený ssústava oboch pílových kotúčov (l, 2) vertikálne narazVynález sa týka spôsobu pozdĺüreho spracovania hmoty drevenej guľatiny bez ohľadu najej priemer a dĺžku a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu.Doteraz nie je známy spôsob a zariadenie, ktoré by umožňovalo racionálne pozdĺžne delenie drevenej guľatiny s minimalizovaným odpadom a najväčšou vyťaženosťou drevenej hmoty. V čs. A 0 l 79 628 je chránené zariadenie na pozdĺžne delenie kmeňov drevín rezom dvoch kotůčových píl upravených nad sebou v spoločnej remej rovine, čo umožňuje rez kmeňov väčších priemerov, ale iba v jednej rovine.V čs. AO i 79 630 je oplsané zariadenie na pozdĺžne delenie polkmeňov delením vo viacerých rezných rovinách sústavou kotúčových píl. Ani toto zariadenie neumožňuje voľbu hrúbky prírezu, a nie je možné ním vyhotovovať výrobky, napr. hranoly s voliteľnými rozmenni.Uvedené nedostatky odstraňuje a vytýčenú úlohu rieši spôsob pozdĺžneho spracovania drevenej guľatiny prakticky neobmedzeného priemeru a dĺžky, jeho podstata spočíva podľa vynálezu v tom, že sa vykoná zhora vertikálny zárez do hmoty drevenej guľatiny pozdĺžne po celej dĺžke drevenej guľatiny na vopred nastavenú hrúbku prírezu a súčasne, alebo následne sa táto hrúbka horizontálne pozdĺžne po celej dĺžke drevenej guľatiny podreže. Tento postup sa opakuje v horizontálnej rovine od jedneho bočnćho konca drevenej guľatinu k druhému bočnćmu koncu drevenej guľatiny. Potom sa nastaví opäť hníbka prírezu na východzom bočnomkonci drevenej guľatiny a celý postup sa opakuje v ďalšej vrstve drevenej guľatiny.Zariadenie na vykonávanie spôsobu podľa vynálezu sa skladá z dvoch suportov umiestnených v oceľovom ráme, pričom na prvom suporte je umiestnený vertikálny pílový kotúč spojený s pohonnou jednotkou a na druhom suporte je umiestnený horizontálny pílový kotúč spojený s pohonnou jednotkou pomocou prípravku, ktorý je pevne spojený s homou stranou horizontálneho pílovćho kotúča na obvode jeho stredového otvoru, napr. prinitovanlm, a ďalej je prípravok pomocou matice spojený s hriadeľom pohonnej jednotky.Horizontálny pílový kotúč a vertíkalny pílový kotúč sú voči sebe vertikálne a horizontálne prestaviteľnć a zároveň je celá sústava oboch kotúčov vertikálne naraz nastaviteľná Vertikálny pílový kotúč je navyše nastaviteľný voči horizontálnemu pílovému kotúču aj pod iným uhlom 90 °.Postupne podľa nárokovanćho spôsobu na predmetnom zariadení sa dosahuje značná produktivita práce pri spracovaní drevenej guľatiny na rôzne výrobky, postup je veľmi racionálny s minimalizovaným odpadom drevenej hmoty. Špeciálne uchytenie horizontálneho pílového kotúča pomocou prípravku umožňuje, aby sa aj pllovým kotúčom malého priemeru dala rezať drevená guľatina s veľkým priemerom, lebo spodná plocha horizontálneho pilovćho kotúča, ktorá prichádza do styku s plochou drevenej hmoty, je celá rovná bez., výstupku.Nastaviteľnosť vertikálneho píloveho kotúča vočihorizontálnemu pílovćmu kotúču aj pod iným uhlom 90 ° umožňuje získavať aj inć než pravouhlć prírazy.Prehľad obrázkov na výkreseVynález bude bližšie vysvetlený pomocou výkresu,na ktorom na obr.l je schematický nákres znázorňujúci umiestnenie pílových kotúčov voči drevenej guľatine a vykonanie jednotlivých zárezov do hmoty drevenej guľatiny a na obr.2 je detailný bočný rez uchytenia horizontálneho píloveho kotúča pomocou prípravku k hriadeľu pohonnej jednotky.Zariadenie podľa vynálezu tvorí uhlovú okružnú pílu, ktorá sa skladá z dvoch suportov umiestnených v oceľovom ráme. Podľa obr.l je na prvom suporte umiestnený vertikálny pílový kotúč 2 spojený s pohonnou jednotkou 5 a na druhom suporte je umiestnený horizontálny pílový kotúč l, ktorý je pomocou prípravku 3 spojený s pohonnou jednotkou 4. Obidva pílové koniče l a 2 sú voči sebe po dĺžke drevenej guľatiny navzájom posunutá o potrebnú vzdialenosť. Na obr.2 je znázomenć uchytenie horizontálneho píloveho kotúča l, ktorý je obvode svojho stredoveho otvom pevne spojený s prípravkom 3, napr. prinitovaním. Prípravok 3 je pomocou matice 6 ďalej spojený s hriadeľom 7 pohonnej jednotky 4.Manipulácia so zariadením a vykonávanie spôsobu podľa vynálezu je zrejmé z obr.l, kde je ďalej znázornená čiastočne spracovaná drevená guľatina a vykonávanie ďalších zárezov do hmoty drevenej guľatiny. Vertikálnym pílovým kotúčom 2 sa vykoná zárez do hmoty drevenej guľatiny po celej jej dĺžke, pričom prvý zárez na východzom bočnom konci hmoty drevenej guľatiny v podstate vymedzuje odpad z hmoty drevenej guľatiny, použiteľný, napr. ako laty rôzneho tvaru a pod Druhý zárez Vertikálnym pllovým kotúčoml sa vykoná už na vopred nastavenú hrúbku prírezu, zodpovedajúcemu napr. prierezu trámku, pričom sa táto hrúbka pozdĺžne po celej dĺžke drevenej guľatiny podreže horizontálnym pílovým kotúčom 1. Vykonávanie úrezu do hmoty drevenej guľatiny a podrezanie hrúbky prírezu je možné vykonať bud súčasne, lebo obidva pílově kotúče 1 a 2 sú voči sebe vzhľadom na dĺžku drevenej guľatiny posunutć o optimálnu vzdialenosť,zabezpečujúcu ich súčasnú funkciu, alebo následne.Posunom obidvoch suportov a na nich umiestnených pílových kotúčov l a 2 v horizontálnom a vertikálnom smere sa takto postupuje ďalej, pokiaľ sa jednotlivými zárezmi a podrezrni nedôjde horizontálne k bočnćmu koncu drevenej guľatiny. Posledný zárez sa pritom volí tak, aby odpad z hmoty drevenej guľatiny bol čo najmenší, čo zaručuje najväčšiu vyťaženosť dreva. Uchytenie horizontálneho pílovćho kotúča l pomocou prípravku 3 pritom umožňuje vykonávať podrezanie prírezu drevenej guľatiny prakticky s ľubovoľným priemerom horizontálnym pílovým kotúčom s malým priemerom.Po skončení odrezávania jednej vrstvy z hmoty drevenej guľatíny sa pílovć kotúče l a 2 prestavia na ďalšiu vrstvu a pokračuje sa v odrezávaní. V prípade,že je potrebné odrezávať iné než pravouhlć prírezy, vykoná sa potrebné nastavenie uhla vertikálneho pílové SK 277764 B 6ho kotúča 2 voči horizontálnemu pílovému kotúču l pod iným uhlom než 90 °.Spôsob a zariadenie podľa vynálezu sú využíteľnć najmä v drevárskom priemysle, stavebníctve a ďalších odoroch pre technicky ekvívalentné operácie a spracovávanie materiálu. 10l. Spôsob pozdĺžneho spracovania drevenej guľatiny 15 neobmedzenćho priemeni a dĺžky rezom vo dvoch rovinách,vyznačujúci sa tým,žesapozdĺžnevoči drevenej guľatíne vykoná zhora vertikálny zárez dohmoty drevenej guľatiny po celej jej dĺžke na vopred nastavenú hrúbku prírezu a súčasne alebo následne sa 20 táto hrúbka horizontálne pozdĺžne podreže, a tento pos tup sa opakuje v horizontálnej rovine od jedného bočné ho konca drevenej guľatiny, k druhému bočnćmu koncu drevenej guľatiny, a ďalej sa nastavuje hrúbka prírezu o päť na východzom bočnom konci hmoty drevenej guľ - 25 tiny a postup sa opakuje v ďalšej vrstve drevenej guľati ny, 2. Zariadenie na vykonávanie spôsobu podľa bodu l tvorené dvoma pílovými kotúčmi Spojenými s pohonnýmíjednotkamLvyznačujúce sa tým,že 30 pozostáva z dvoch suportov v oceľovom ráme, pričom naprvom suporte je umiestnený vertikálny pílový kotúč (2) spojený s pohonnou jednotkou (5) a na druhom suporteje umiestnený horizontálny kotúč (l), ktorý je pomocou prípravku (3) spojený s pohonnou jednotkou (4), a ďalej 35 horizontálny pílový kotúč (l) a vertikálny pílový kotúč(2) sú voči sebe vertikálne a horizontálne prestaviteľnć a zároveň je celá sústava oboch pílových kotúčov (l, 2) vertikálne naraz nastaviteľná.3. Zariadenie podľa bodu 2, v y z n a č uj ú c e 40 s a t y m , že horizontálny pílový kotúč (l) je na svojejhomej strane na obvode stredového otvoru pevne spoje ný s prípravkom (3) v tvare dutého valca otvoreného na(l) a opatreného otvorom na protiľahlej strane pre zasu- 45 nutie hriadeľa (7), a ďalej je prípravok (3) pomocou ma tice (6) spojený s hriadeľom (7) pohonnej jednotky (4).4, Zariadenie podľa bodu 2, v y z n a č u j ú c es a t ý m , že vertíkálny pílový kotúč (2) je nastaviteľ ný voči horizontálnemu pílovému kotúču (l) pod i- 50 ným uhlom než 90 °.

MPK / Značky

MPK: B27B 7/02

Značky: vykonávaniu, spôsob, tohto, zariadenie, spracovania, guľatiny, pozdĺžneho, spôsobu, drevenej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-277764-sposob-pozdlzneho-spracovania-drevenej-gulatiny-a-zariadenie-k-vykonavaniu-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob pozdĺžneho spracovania drevenej guľatiny a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu</a>

Podobne patenty