Zapojení distribuovaného mikropočítačového měřicího systému

Číslo patentu: 270464

Dátum: 13.06.1990

Autor: Dittrich Arnošt

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

mít tolik otykových obvodu sériové komunika Ep(75) Autor vynálezu DITTRICH ARNUŠT ing. CSc., PRAHA(54) Zapojení distribuovaného mikropoñítačového měricího systemu(57) V současné době jsou známa zapojení lečný startovací výstup (14) centrálnín distribuovaných měřicích systémů sériovými mikropočítače (4). komunikačními linkami. Nevýhodou kruhovéhoa lineárního zapojení je požadavek nákladné - -~ ..lokální sítě. Nevýhodou hvězdicového zapojení je možnost připojení pouze omezenáho počtu měřioíchrüetfedan a nákladný provoz, protože v každá mäříci ústredné musí být obvod sériové komunikace a centrální počítač musíce, kolik je k němu pripojene měricích ústředen. V podmínkách extrámního rušení dochází k zabloudění programu a potom je iokälnísíł prakticky nepoužitelná a měřící ústředł ny jsou nespolehlive. Rušení ovlivňuje i daĺ ta na sériové lince a stávající obvod seriové komunikace není schopen rušení filtrovat. Tyto nevýhody jsou odetraněny zapojením, jehož podstata spočívá v tom, že centrální mikropočítač (4) je pŕipojen vždy jedním ze svých datových vetupů (1 l,12,13) k datovámu výstupu (5,7,9) vždy jedné měřicí ústředny(l,2,3). Resetovací vstupy (6,B,10) jednotlívýoh měřicích ústŕeden (1,2,3) jsou vzájemné spojený a jsou pripojeny na jeden spovynález se týká zapojení distribuovaneho mikropočítečoveho měřícího systemu.Jsou známa zapojení díetribuovsných měřicích systémů sáríovými komunikačními linkami. vedle kruhové a lineární topologis zapojení měricích systémů je používána taká hvězdicová topologia. Nevýhodou iinaární a kruhově topologia je, že vyžadují nákladnou lokální síł. Hvězdioová topologie zase vyžaduje tolik etykových obvodů sériová komunikace v cantráiním počítači, kolik je mäřicích ústreden, takže počet pripojených měřicích ústředen je limitován poměrně nízkým číslem. Přitom obvod sériové komunikace musí být i v každá měřicí ústřmně, takže vlastní komunikace je dost nákladná. V podmínkách extrámního rušení dochází k ovlivnění napájecích vudičú e eběrnio podŕízené měřicí ústředny. Násladkem toho často dojde k zabloudění programu. V těchto případech je lokální síť prakticky nepoužíteiná a klasicke měřicí úetřadny jsou naspolehlivâ. Tuto epecifickcu závadu lze odstranit reseto váním mikropačítaěe měřicí dstředny. Silná rušení ovlívňují taká data na sériové lince a klasický obvod sériová komunikace není schopen ruěaní ťiltrovat.Uvedené nevýhody jsou odstraněny zspojením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že centrální mikropočítač je připojen evým prvním datovým vetupem k datovemu výstupu první měřicí ústřadny, svým druhým dstovým vatupem k datovému výstupu druhá měřicí úetředny a svým n-tým dstovým vetupem k datovému výstupu n-tá měřicí úetředny, přičemž resetovací vstup první měřicí ústředny, reeetovací vstup druhé měřicí ústřadny a raaetovacivstup n-tá měřicí úetředny jsou vzájomne spojeny a jsou pripojeny na etartovscí výstup centrálního mikropoćítače.Hlavní výhody zapojení podle vynálezu spočívají va vysoke spolehlivoeti funkce měřicích ústředen v provczach s extrámně silným rušením. Programovou obsluhou příjmu v centrálním počítači lze ovlivnit a prakticky dokonale odíiltrovst ruěaní prenosová linky. Vysílací a přijímací strana stsrtovecí 1 datové linky je obvodove několikrát jednodušší než klasické obvody sériová komunikace a tedy í rozmerové menší výrobná jednodušší a cenově výhodnější. Počet měřicích ústřsden. spoluprsoujících s centrálním mikropočítačam je omezen pouze počtom binárních vatupů. které může centrální mikropoćítač obsahovat.Na připojeném výkreeu jo blokovým schematem znázorněn příklsd provedení zapojení podk vynálezu.Zepojení podle vynálezu eestává z centrálního mikropoöítače 1, ke kterému je připojena mikropočítačovň první měřicí ústredne i, druhá měřicí ústredne 3 a n-tá měřicí ústredne 1. První měřicí úatřadna i je svým datovým výstupom 2 pripojene k prvnímu datovámu vstupu il centrálního mikropočíteca 3. Druhá měřicí ústredne 3 je svým datovým výstupemul připojena na druhý datový výstup lg centrálního míkropočítače 5. Třetí, n-tě měřicí ústředna 1 je svým datovým výstupom 2 pripojene k n-tému datověmu vstupu lg centrálního mikropočítače 5. Resatovecí vstup 5 první měřicí ústředny i je propojen e rasetovacím vstupom Q druhá měřicí ústredný 1 a s rasstovacím vstupom lg n-tá měřicí ústredný g a jsou připojeny ke spo lećnému startovacímu výstupu lg centrálního mikropočítace 5.Na rasatovací vstup 5 první měřicí ústredný ł, rsaetovací vstup Q druhé měřicí ústředny Q a resstovscí vstup lg n-té měřicí ústřsdny 2 je současně ze společného etertovacího výstupu lg centrálního mikropočítsčs 5 přivedan stsrtovací signál, ktorý má tvar pulsu. Stsrtovací 1 datové signály jsou většinou galvanicky oddělená, což není principiálně nutná,ale odstraňuje se tak prestup rušení z měřenáho provozu na centrální mikropočítač 5. Přenoa lze realizovst také optickými kabely, které nejen odatrsní prestup rušení, ale zajiatí imunitu vlastnímu přenosu signálu. Galvanická oddělení zdrojů etartovacích a datových signálů není na obrázku zakrealeno. Každý startovací pule způsobí inicializaci nezskresleného procesoru první měřicí ústředny L, druhá měřicí ústředny 3 a n-tě měřicí ústředny 2, a to1 v těch případech, kdy progrem zabloudil. Tím je doaaženc, že porucha vlivam zablouděp ní programu se odstrani v následujícím měřicím cyklu zcela automaticky. S ukončením star tovacího puleu se ihned rozbíhá měření, na které je vymezen určitý čas. V přesném öasovém odstupu od konce startdvacího pulsu začne nezakreslený procesor první měřicí ústředny i,druhá měřicí ústčedny g a n-té měřicí ústředny 1 pŕevádět naměřene hodnoty na sériový kód,který současně vysílají bit po bitu datovým výstupem 2 první měřicí ústředny ł na prvni datový vstup ii centrálního mikropoöítače 5, s datovým výstupem 1 druhé měřicí úetredny g na druhý datový vstup lg centrálního mikropočitače 5 a datovým výstupem 2 n-tě měřicí ústředny 1 na n-tý datový vstup ig centrálního mikropočítače 5. sériová data z podřizených měřicích ústředen jsou nezakresleným prncesnrem centrálního mikropocítače A vzorkována a ukládána do-paměti. Několikanásobným vzorkováním každého bitu ze sériové linky a následným programovým zpracováním lze provést prakticky dokonalou filtraci krátkých~rušivých pulsů,indukovaných do sériová linky. Po ukončení vysílání přejdou nezakreslené mikroprooesory první měřicí ústŕedny i, druhá měřicí ústŕadny g a n-tě měřicí ústřsdny 2 do libovolného programu, například do nekonečné smyčky, kde očekávaji následující startovaci reset.Zapojení podle vynálazu je využitelná ve všech ohorech, kde jsou pcužívány distríbuo» vane mikropočítačová měřicí systémy.PŘEDMĚT VYNÄLEZU Zapojení diatribuovanáho mikropoüítaěuvého měřicího systému, vyznačující se tím, že. centrální mikropočítač (4) je pŕipojan svým prvním datcvým vetupem (11) k datovámu výstupu (5) první měricí dstradny (1), svým druhým datovým vstupom (12) k datcvámu výstupu (7) druhá měřicí ústredny (2) a svým n-tým datovým vatupem (13) k datovámu výstupu (9) n-téměŕici ústŕedny (3), přičemž resetovaci vstup (6) prvni měřicí ústŕedny (1), tesetovacívstup (8) druhá měřicí ústředny (2) a resatovací vstup (10) n-tá měřicí ústŕedny (3) jsou vzájemné spojany a jsou pripojeny na startovací výstup (14) centrálního mikrcpočitače (4).

MPK / Značky

MPK: G08C 19/02, G08C 19/16

Značky: mikropočítačového, systému, měřicího, distribuovaného, zapojení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-270464-zapojeni-distribuovaneho-mikropocitacoveho-mericiho-systemu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení distribuovaného mikropočítačového měřicího systému</a>

Podobne patenty