Tlakový omezovací ventil pro hydraulickou výstroj porubové stěny

Číslo patentu: 270418

Dátum: 13.06.1990

Autori: Reinelt Werner, Küster Willi, Krieger Karl

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(30) Právo přednoeti od 31 08 84 F 15 K 17/02HERMANN HEMSCHEIDT MASCHINENFABRIK GmbH .až co., WUPPERTAL (na)Tlekový omezovaci ventil pro hydraulickou výstroj porubové stěny(57) Tlakový omezovaci ventil na vâlcovýléde í pist 3) který je oauvně veäĺn v godé 1 ném(vrÉáni (21 e terý je pod tlekem pružin držen v uzavireci poloze ventilu. Na t aken zetižené čelni straně lád i ietu 3 upraveny Š°Šĺ 1 Š 1 Ěĺ aägra grůtokávg kanály (8),které jsou uepořádány eouetředně ke střední ose a ktere vyúeču 1 v pretegcove drážce 9), uppavgnspo o vodu plač ové plochy ovl declho piatu (3 í Tato prstencová drážka (9) e utêen na těanicim kroužkeu 7 , uložen m ve etäně podélného vrtáni Ž 2 Š. Při překročent oeřizoveciho tlaku,předem etenoveného uzevireci prnlinou. řejede ovládací piet s těenicim kroužem (7 pratencovou dráłku (9), takže tlekovg prostředí může odtéket výetupnim otvoren (5)vynález se týká tlakového omezovacího ventilu pro hydrauliokou výstroj porubové stěny.Podle známého stavu techniky jsou známé tlakové omezovací ventily a pružně zatíženým spínacím pístem, ktorý při prekročení předem stanoveneho seřizovacího tlaku přejede průtokovými kanály, uspořúdenými ve spínaeím piatu, tčanioí kroužek uložený v tělesc ventiiu. u tlakového omezovacího ventiiu, který je známý z ľranoouzskeho patentového opisu č. 1 149 799 jsou v ploäe plústě spínacího piatu uspořúdány v axiálním směru upravené držáky jako průtočné kanály, kterými v otevřené poloze protéká tlakové prostředí k výtokovému otvoru. Vysoký provozní tlak u hydraulické výstroje porubové stěny viak způsobuje, že dochází k prílil vysokým průtokovým rychlostem. Tlakové prostředí, které vytéká napříč k obvodu těsnicího kroužku, způsobuje v krátké době erosní škody na těsnioím kroužku, který se v průběhu drážek zpravidla zařízne s poruší.Aby se zabránilo poškození tohoto druhu, byl navržen v patentovém spise NSR Č. 1 303 157 spínací píst pro tlakový omezovací ventil, ktorý má centrální axiální vrtání,ze kterého odbočují radiální vrtání, ktera vyústují do široké a ploché pratencové drážky vo vúlcové plaätové ploše spínacího piatu. Tímto způsobem se má odpor v proudění na výtokovć straně při otevřoní ventiiu zmenšit v té míře, v jake se výtokový průřez zvětší. V otevřené poloze tohoto tlakového omezovacího ventilu je spínecí píst s plochou pratencovou drúžkou nad těsniclm kroužkem, přičemž tlakové kapalina proudí rovněž vysokou rychlostí úzkou mezerou pod těsnícím kroužkem. účinkom sání proudu kapaliny se těsnicí kroužek, ktorý již nyní nedoleha na spínací píst, alespoň z části vyplaví z úložné dràžky ve stěně těleaa a přitiskne se na hranu drážky, takže ani u tohoto provedení nelze zabrúnit porušení těsnicího kroužku. K tomu přistupuje ještě ta skutečnost,že průtočný průřez ventiiu, který určuje rychlost proudění. je omezen počtem radiálních vrtání a jejich průřezem. Mimoto je výroba radiálních vrtaní velmi nákladná.vynález si klade za úkol vytvořit tlakový omezovaeí ventil v úvodu zmíněného typutak, aby bylo možné zvýäit průtočné množství zvětšit životnost ventiiu a snížit výrobnl náklady.Uvedené nedostatky odstraňuje tlakový omezovací ventil pro hydraulickou výstroj porubové stěny podle vynálezu, jehož podstata spočíva v ton, že spínací píst, to je ovládací píst tlakového omezovaoího ventiiu podle vynálezu, je vytvořen jako válcové těleso s nejmeně jedním průtočným kanálem, uspořâdaným na tlakem zatížené čelní straně soustřed ně ee střední osou, který vyúsřuje do prstencové dräžky. šířka prstencové drážky je menší než šířka těsnicího kroužku.Tlakové kapallna, která přitéká v otevřené poloze ventiiu průtokovými kanály, se rozděluje v prstencové drážce a zatěžuje těsnicí kroužek rovnoměrně po celém obvodu, přičemž jej zatlačuje do úložné drážky, čímž se vyloučí poškození těsnicího kroužku při přechodu tlakovým prostredím, vytékajícím z ovládacího piatu. ve srovnání s obvyklým tlakovým omezovacím ventilem s axialním centrálním vrtáním a z něj vycházejícími radiálními vrtáními je průtočný průřez u tlakového omezovacího ventilu podle vynálezu při stejných konstrukčních rozměrech větší, i když je počet vrtání upravených v ovládacím piatu menší. vytvoření vrtání pro průtočné kanály z čelní strany ovládacího pístu je výrobně technicky jednoduäší, než když se rozdělují po obvodu pláštové plochy. větäím průtočným prů řezem se snižuje rychlost proudění tlakového prostředí a tak se dále zmenšuje nebezpečí eroaních škod.vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí. Na obr. 1 je znázorněn pohled na tiokový omezovací ventil s podélným řezem ve spodní dílčí oblasti. Na obr. 2 je znázorněn příčný řez tlakovým omezovacím vantilem v rovinč podle čáry řezu z obr. 1.V tělese ł tlakového omezovaciho ventiiu je v podélném vrtání 2 uložen posuvnč ve dený ovládací píat g a neznázorněná uznvírací pružina v horní oblastí telesa ł. Jakouzavírací pružinu lze použít například předpjatý plyn nebo mechanickou pružinu, přičemž seřízovací tlak ventílu je předem stanoven závěrnou silou této pružiny. Uzavirací pružina udržuje ovládací píst Q tlakového omezovacího ventílu proti tlakovému prostředí ve vstupním otvoru 1 těleaa 3 vantílu ve znâzorněné uzavírací poloze, ve které je uzavřen průtok tlakového prostředí k výstupním otvorům Q. Ve stěně podélnêho vrtání g je upravena, ve znázorněném pohledu pod výstupními otvory Q, ůložná drážka Q pro těsnicí kroužek Z, který těsně objímá ovládací píst g.Jako průtokové kanály § je označena celá řada axiálně směřujících slepých vrténí,která jsou upraveno v ovládaním piatu g na čelní straně protílehlé k uzavírací pružině a přivrácané ke vetupnímu otvoru 1. Průtokové kanály Q jsou uspořadány aoustředně ke střední ose ovládacího pístu Q a vyúsřují do úzké a hluboké prstencové drážky g, která je upravena obvodové v pláščová ploäe ovládacího pístu g a která je v uzavírací poloze ventilu pod těsnlcím kroužkem. šířka prstencové drážky g je menší než šířka těsnícího kroužku Z, uloženého v úložné drážce 6.Tlakové prostředí, které přichází ze vatupního otvoru g tlakového omezovacího ventílu do průtokových kanálů g a do prapencová drážky 9 přasouvá ovládací píat g do otev řené polohy) jakmile je překročen předem nastavený aeřlzovací tlak uzavírací pružiny. Ovládací plat Q se půaoboním tlaku poaune ve aměru k výatupním otvorům 5, přičemžprstencová drúžka g přejede přes těonící kroužek Z. Tlakové prostředí, které se dostalo do prstencové drážky g, zatlačuje těsníol kroužek Z do úložné drážky Q. odtok tlakového prostředí do výatupních otvorů § ventílu na uskuteční teprve tehdy, až úzká prstencova drážka g ovládacího pístu g zcela přejede přes šíräí těsnící kroužek Z.V otevřené poloze vontllu je udržován otevřený široký odtokový průřez.Tlakový omezovací ventil pro hydraulickou výstroj porubové stěny s válcovým, uvnitř podélného vrtání tělesa ventilu proti aíle pružiny posuvně vedeným ovládaním pístem,který je jednak na straně ovlivňované příváděným tlakovým prostredím opatřen alespoň jedním axiálním průtokovým kanálem a 3 ním spojenou. v ploäe pláště ovládacího piatu na obvodu upravenou pratencovou drážkou, která je v uzavíraoí poloze ventílu utěsněna těsnlcím kroužkem, objímajícím ovládací píat, proti výstupnímu otvoru tělesa ventllu, a jednak je při překročení pružinou předem daného nastavovacího tlaku 1 3 prstencovou drážkou posunutelné přes těanicí kroužek do otevřené polohy. v y z n a č e n ý tím, že ovládací píac je opatřen užší než je šířka těsnlcího kroužku (7) prstencovou drážkou (9)a soustředně 9 podélnou osou v ovládaním pístu (3) uspořádanými průtokovýmí kanály (8). vyúsřujícími v prstencové drážce (9).

MPK / Značky

MPK: F16K 17/02, E21D 23/16

Značky: výstroj, stěny, tlakový, ventil, hydraulickou, porubové, omezovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-270418-tlakovy-omezovaci-ventil-pro-hydraulickou-vystroj-porubove-steny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tlakový omezovací ventil pro hydraulickou výstroj porubové stěny</a>

Podobne patenty