Spätnoväzobný člen s optoizolátorom

Číslo patentu: 270159

Dátum: 13.06.1990

Autor: Štofka Marian

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) . Autor vynálezu ŠTOFKA MARIÄN ing. csc. KYSAK(57) spätnovízobný člen je určený pre prenos informácie o odchýlka Ľoäájícieho neäatig id žiggagejio no y - 3-ga van c ým o e en m výstupného obvodu. zmenšuje ee pritom chybg prenosu pri znenách teploty. Diode optoizolátore (1) je zapojená medzi nepájaciu ovor Q I Šľáť zššüääo łťížůľâüä Jice tranzistorov (2). pri oo báäe Ervého Ěregšietorç sâl še cez ru y prvo e re o n n I napotiu spojeni o napá acou evorkou(U). Kolektor drghé o tranzistoEöéžžł žů °°° 32 š° 2 š§š 2 °°e cez pívý proká 23) sfrefegenčnýn napät m spo on 0 roeronnou cvor ou(0). Použigio ptnoäezobn 6 ho šlone e na na pr npu zovo ro ov ný nep jecich zdrojoch. 9 .nąoupnq ax 1 Aqopo uąçą eu na Aznggpq ĽeupoAed t nu T aąnąçtozroądo Apgtp ~oo ppJd euaa 1 ąod ° 6 nz zn Aąoupoq po 5 n 1 muąJoAs zpam °n atągdwu eą 4 qopn 144nąoupoq am 9 mF xoAJd A 52 5 n ctągdou oąqna eąoupoq aľ ąruaąx 04 d tnuąoąsrzuauz E enoAp çąarattouum 9 ueAo 1 oq 2 of oq 9 Joą z ľeçxpoaotnd ntptąezem oqçupatąçz nsçdoqpuuzçąez oąąçç enĽap 9 Aodpoz etągdau 9 uçuoJeaJ tom E ąoAJd Aqe f 9 upoq 4 A oc-5 noąaoas na çuóľuda pnad zoqfnzpowqo E ąoAJdzas ps EE fäAoJoasrzueJą Aaoarme çuggpds E nnąJoAa nouçuoJeo 4 s gueľode aľ myągd-eu m 4 uçuoJoeJ 9 EJpAJd Anąd zoo a n noąJoAa noauľçdou 9 çuoľuds 3 JOIOIZGJ 104539 aľ azpq oqer e n noąJoAa nooaľçdau 3 Aúaľoda aľ EE eJoaarzuuJ oqpqnap Jnaąetox-n noąąuaa nooerçdnu 9 çuoľode et uçzgdcu m 5 uçueaaoJ 9 nąnJd nq 9 qnJp 9 EZ eJos 2ua oqçqnJp oruetode 9 AOIJ 98 zoo 0 5 noąJos nou 9 uoJaoJ 3 çuetods TZ JOJSIZGJ Aaad zooat E cJoaerzuaJa oqçugg ezçq uoçtad AOJOIQIZUEJI É oorconp ťšąorlrtouuu z řä uąoaarz-ueąą oqçnad Joąąetoą B n nąJoAc nçnntçduu tzpou çuoľodoz OE T eJoąç 1 ozodo epgrqvnzaçuAA oąqoą o 1 pnd auotg oq 9 uqozgAou 3 ds etuofoduz auçqas of a 3 oJą 4 A BN-amz Eeuąotdeą au aJnąçtnzoądoA eJoazunJąoo npçąd oq 9 udnąaAA oo 1 crAçzau ať nzet-çuAA oaqoą egpod wnąoąçtuzrnądo s auetg uqçuqozgaouągdn axuoľodaz nnpoqćn nouaot-noąJoAs nouçuoJaoJ s çuetoda ot uyągdau w 4 uçuo 4 oo 4 9 ąoJd 4 AJdzen e nbąąoas nooeľçdau e çuoľoda Joąarzaą 194 zoo et ezçq oqeľ a noąJoAc noaarçdeu sAuerods~et eJo 1 a 1 zuaJą oq 9 qnJp Jaąąotox -nnąloae nooerçduu 0 puacoda çm nr myągdeu uáu-ueJee 4 a nąnad oqaqnJp a 340131294 oq 9 qnJp otuoľode çnoząça za v noaJoAs nouçue 4 sa 4e 40191294 4 A 4 d zo puetndn nzyq pm Joąntzupaą Anad nana uoçtad AoJoazueJ ooxtonpľaąarąrtouou 2 naoaerzuuąą oqçnad Jo 1 ąo 1 oą e nąJoAn ntaoľçdeu tzpem çuafodez aľ 910pa má e (I) zeJ 4 A OUUJJB ľoAn 4 d eu uatç 4 AJd ou u 9 fnzoupoq çAo 1 nueu Apga ąew yanw Ty JOQGIZSJ 9 oz to aľ nupoq 4 oN -ní ątçtuz oqate ątpuągod U noąoupoq noą 1 eA s pnJd aaa uąoąçtnzroądn npgtpoąo zen oągu cuatg oqçuqozgnouzgds ttoçxçtda rad Aąçnts range-nñaą oqonaod ad 9 aľ nupoq 4 au noçtvg (1) nquzA oz cA 41 dAA na oąe A 9 5 °n U-gdeu nqoralľgduu aąoupaq ľauapuy ad oľnnuťnad epoqónou 09 na łççtnz -°n~ 39 n zn or mozrąą °ogdu nąqo run puaotdaą of znp°egdnu oqoauouz çuąotdea of BangfnąJoAe puquoJooJ tu oqpuoľodrad aaoąeyzeą aąoupnq at zanoą 4 os noanfpdau a oqçuntodc naoącxzaa cąoupuą et tuAp 9 p CaAoJcuaz otągdeu OAOJOUGZ ať zn-gdeu oqeçaatçdeu Aą 1 Aqsbn etueçąn 8 qÁqa nuAya 1 ag 4 ×/mz- nngsomąąs as uem naąotdeą 9as eąozsrzueaą uqouaetodtq Jonxue-ezçq eragdàuveggeą eąotdez au 91 eAçz euçeuz aľ wopoAqo nąwóą Axoupoq Eeuepatç po °n arągdau oqaxnatçdau Aątáqopo atueçąn nąJcAe nzoef-çdeu e 9 uçueJea 4 xzpem Eaueľodez Aoąoąetzoą ea 1 EoAp Ľeuoľods oAo 1 J 9 s uopeazs us eueť-odg gr eąoąeyzueąą azçq 9 spgxp enoąauaz çueľodaz aľ ną 4 os puçue 4 a 9 J e aJo 1 szueJ 1JOJIMB rzpe °nąJoAs nraatedeu 9 eąoąexzueaa oqouąatodtq Joąxetuą yzpaw çuaľodez 940191 ozyoądo apgxp et moJop 1 o 21 o 1 do s euatç oq 9 uqoz§Aoua§d 9 ruecodez mumçuz zeąeąop A moJo 1 ç 1 ozoądo s eue 1 ç oq 9 uqozgAnugds aąáz as zeIçuAk je Boltzmannove konštanto, T je absolútna teplota, q je náboj elektrőnu. Prúd fotodiődy optoizolátora ł vzrastie o 99 pôvodnej hodnoty, ak odchýlkazluo má veľkosť podľa vztahu (2) B má kladné znamienko. Veľkost napätia AUO podľä vztahu (2) pri teplotu 295,15 K je 134,6 mV.Zapojenie spätnoväzobného člena e optoizolátoron podľb tohto vynálezu umožňuje pri žiadanej hodnote napájacieho napätia Un, ktoré je súčinom hodnoty Ugo a prirodzeného číslo, napriklad pri hodnote ° 25 V - nahradenie druhého rezistore Zg~vodivým spojom,čim sa zväčší diferonciálne zosilnonio ŠŠQ apĺtnoväzobného obvodu. IC je prúd foto~ tranzistora V optoizolátore. Chyba vyjadrená vzťahom (1) so pritom zneněi.Sçštnuvšzobný člen a optoizolátorom, v ktorom je diőda optoizolátora zapojená medzi napájaciu evorku a kolektor prvého tranziotora vyznačujúci sa tým, ža báza tohto prvého tranzistora (21) z Ionolitickej dvojice tranzistorov (2) je spojená cez prvý rezistor (71) 9 roferenčnou evorkou (0) ą cez sériové spojenie druhého rezistora (72) a druhého prvku (4) o roferončným napätím je spojená s nopájacou evorkou (U) že kolektor druhého tranzietora (22) je spojený a nnpájacou svorkou (U) a jeho báza je cez treti rezistor (6) spojená s napájocou avorkou (uj) a cez prvý prvok (3) s referenčným napätím je spojená e referenčnou svorkou (O).

MPK / Značky

MPK: H03L 1/00, H03F 17/00

Značky: člen, spätnoväzobný, optoizolátorom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-270159-spatnovazobny-clen-s-optoizolatorom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spätnoväzobný člen s optoizolátorom</a>

Podobne patenty