Suchá silikátová zmes najmä na rýchle zlepšenie vlastností horninového masívu a podzemných inžinierskych stavieb

Číslo patentu: 270158

Dátum: 13.06.1990

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína, Křenek František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

CESKAA SLOVENSKA FEDERAHVNA REPUBUKA.FEDERÁLNÝ ÚRAD PRE VYNÁLEZYsAaoLovÁ UDZEFÍNA BRATISLAVA KŘENEK FRANTIŠEK ing. JESENÍKSuchá oilikátová zmen najmä na rýchle zlepšenie vlastnoeti horninového meelvu e podzemných inžinierskych stavieb(57) §uchá silikátová zmes je určená najma na rýchle zlepšenie vlastnosti horninováho masívu a podzemných inžinlerekych stavieb. Jej odetatou je že obsahuje 100 dielov motnoetných cementu na báze portlandskáho elinkuä o 5 až 40 dtelov kremičiteho úletu0,3 až 20 dielov anoraanickqj k elikatej soli obeehujúcej linikj 0 ež8 dielov elkalickeho uhličitanu alebo hydrogúnuhltćitenu e 03 ež 5 dielov oxidu elebo hxdroxidu vápeneteho. Jej zloženie ee može doplniť rldevkon bentonitu keeenlve e oce gvých vlákien. Suchá oilikátová zmee ee muže použit ne rýchlu stabilizáciu povrchu rubu horniny, na rýchle zlepšenie rooug 1 ckých vlastnosti horského maeivu ne vodoteené náetreky e iné účely.Tento vynález aa zaoberá euchou silikátovou zmeeou najmä na rýchle zlepšovania vlastnosti horninového masivu a podzemných inžinierskych stavieb.Pri výstavbe bánskych diel a podzemných inžinierskych stavieb v obtažných geologických podmienkach alebo pri potrebe rýchleho postupu prác ee vyžaduje rýchle zabezpečenie stability a zlepšenia geologických vlaetnoati horninového maeivu. V extrémnych pripadoch, ako je rezanie bánekých chodieb 9 veľkým priemerom v obťažných geologických podmienkach ea vyžaduje zvlášť rýchla stabilizácia povrchu horniny. Tieto požiadavky ee riešia nákladnými a namáhevými epaeobai, napriklad vkladenim betonových prefabrikovaných prvkov za oceľbvú benakú výetuž. V iných extrémnych pripadoch, ako je výatavba a eanácia dopravných tunelov, sa vyžaduje uteeňovanie preeakujúcej vody pri tradičných pootupoch ee nuei najprv zdĺhavo vybudovat nákladný e pracný odvodňoveci eyetém tunela. Známe ailikatove etavebne hmoty dostatočne nevyhovujú požiadavkám na extrémne rýchly néraat pevnosti a vodoteanoeti e to ani vtedy, ak ee predom pripravila vo forma suchej silikátovej zmaei ku ktorej ee voda pridá až teene pred neneaenia na požadované miesto banského alebo inžinierekeho diela.Uvedené problemy rieši auohà eilikátová zmes podľa vynálezu. Jej podetetou je, že obaahuje uvedene v dieloch hnotnoetných 100 dielov cementu na báze portlandekdho alinku, 0,5 až 40 dielov kremičiteho úletu z výroby kremike alebo feroailicia, 0,3 až 20 dialov látky, podstatou ktorej je kyelikatá anorganická soľ obaehujúca hliník, ako je hlinitan eodný alebo vdpenatý a/alebo eiran hlinitý, 0,3 až 8 dielov alkalickeho uhličitenu alebo hydrogónuhlićitenu a 0,3 až S dielov oxidu alebo hydroxidu vápenatého. Ako cement na báze portlendekeho elinku ae m 3 že použit portlandaký alebo troekoportlendeký cement, alebo tzv. bezeádrovcove cementy, pripravené zomletim portlendakého elinku bez hlavných priead obsahujúcich eedroveo. Je účelne aby enorganické aoli boli v kalcinovanej forme. Látka obeahujúca hlinitan vúpanatý mőže by hlinitanový cement. Ako látka,podstatou ktorej je hliniten eodný, ae môže použit produkt, ktorý vzniká pri epekani bauxitu ao eődou ako jeden z eedziproduktov pri výrobe hliníka. Zloženie euchej ailikátovaj zaeai mőže byt dalej doplnená na 100 dielov oementu na báze portlandekého elinku pridania 0,5 až 5 dielov bentonitu, dalej až 600 dielov kameniva a tiež až 10 dielov rozptýloných oceľových drátkov.Ako kameniva m 3 že aa použi každá bežne kanenivoš ako riečny štrkopieeok, drvené kerbonútove kameniva alebo umelé Iahöene kameniva, ako je agloporit alebo expandovaný perlit.Ako rozptýlenê oceľbvá dretky je aožne použit napriklad eekané drútky, a výhodou o dĺžke 20 až 30 an. Drátky môžu by aj tvarované profilavane alebo zehýbané.Výhodou suchej eilikatovej zmeai podľa vynálezu je že krátko po pridani vody dosahuje vyeokó pevnoati a vyaokú vodoteenoet, čo umožňuje rýchlo etabilizovat vyrúbaný povrch horniny alebo uteenit prieeaky vody. Výhody suchej eilikátovej zmeei podľa vynálezu ukazujú neeledujúce príklady.Zmiešanim 100 dielov troakoportlendekáho camentu triedy SPC 325 podle ČSN 72 2122-2 dielov kremičiteho úletu z výroby kremika e priemernou valkoetou čeetic 0,1 m e merným povrchom 27 000 a 2.kg 1 (merené adeorbciou dueika podľa metody RET) a obaahoa 98 amorfneho oxidu kreaičiteho S 102 3 dielov odpadovej aletej troaky z aluooteraických matelurgických procesov, obsahurrr júcej ako aktívnu hydraulická zložku hliniteny vepenaté a po zomleti použi venej ako hlinitanový cement triedy 400 1,5 dielu mletého kalcinovenáho eiranu hlinitého A 12(S 04)31,25 dielu kalcinovenáho uhličitanu eodného Ne 2 C 030,75 dielu vápenatého hydrátu e obsahom 75 hydroxidu vépenetého Ca(0 H)2bola vyrobená suchá eilikétové znee podľa vynálezu. Po pridani 25 dielov vody k 100 dielom zmesi nestalo rýchla tuhnutie ktoré bolo ukončené 2 minúty od pridania vody.Ku 100 dielom zmesi podľa vynélezu podľb prikledu 1 bolo pridaných 200 dielov suchého drveného vépencového kameniva a plynulou zrnitoetou až do maximálnej vekoeti zrna12 mm. Po zmieěani vznikla auché ailikátové zmes ktoré bola neetriakené metodou euchého striekaného betőnu, pri ktorej ea zémeeové voda pridéva k euchej zmesi až vo výstrekovej pištoli. Neetriekené zmes rýchlo tuhle a tvrdleg takže už po l hodine male pevnosť v tlaku 4 MPa.100 dielov portlendekého cementu triedy Pc 400 podľa ČSN 72 212110 dielov kreničitého úletu z výroby feroeilicia a priemernou veľkosťou ćaatic 0,11 m,merným povrchom 23 DOO n 2.kg 1 e obsahom 896 oxidu kremičitého S 10215 dielov hlinitenového cementu triedy 4000,5 dielov kalcinovaného uhličitanu eodného Ne 2 C 031,25 dielu mletého sušeného bentonitu180 dielov euchého drveného vépencového kameniva e plynulou krivkou trnitoeti až do meximálneho zrna 12 nnbola vyrobené auché ailikétové znee podľa vynélezu. Po naetriakani metodou suchého striekaného betőnu mala po 1 hodine pevnoe v tlaku 8 MP 3. Z neotriekaného betőnu boli vypilené skúšobná vzorky o rozmeroch 200 x 200 x 120 nm ktorých vodoteenoot ee skúšela podľa ČSN 73 1320 stanovení vodotienoati betonu Skúšobné vzorky nepretiekli ani po ze~ teženi tlakom vody l 2 MPa. Po skončení skúšky boli ekúšobné vzorky rozlonené a na čorstvom lone bola znerená hĺbke prieeaku vody ktoré ani u jednej vzorky nebola väčšiaZmiešenin 100 dielov bezeádrovcového cementu 5 vyrobeného zomletim portlendekého alinku 0,5 dielu kremičitého úlatu ako v priklade 320 dielov hlinitenového cementu triedy 4004 dielov práškového hydrogénuhličitanu eodného NaHc 035 dielov hydroxidu vépenatáho 200 dielov vápencového keneniva a plynulou krivkou zrnitoeti do 12 mnbola vyrobená zone ktoré bola použité na stabilizáciu povrchu výrubu. Zmes bola neneeené metődou euchého etriekaného betőnu. Pevnoet néatraku bola sledované zaréžanim kovového klinu konštantnou silou čerstvého néatreku. Hĺbka vpichu bolo vyhodnotaná z kelibrečného vztahu, odvodeného z hĺbok vpichu u betőnov eo znémou pevnosťou. Pevnosť né streku po 30 minutách od pridanie vody do výetrekovej.piěto 1 e bola 14,5 MPa.Zmiešanim 100 dielov troekoportlandekého cementu triedy SPC 325 40 dielov kremičitého úletu z výroby feroeilicia podľa príkladu 3 4 dielov kalcinoveného eiranu hlinitého Al 2(S 04)3 0,4 dielu kehnoveného uhličitenu eodného0,4 dielu hydroxidu vápenetého 250 dielov riećneho kemenive e plynulou krivkou zrnitoeti do 4 emhole pripravená zmee, ktorú.bo 1 e noetriekenú metődou eucháho etriekeneho betőnu do pokuaných debien. Po zetvrdnuti boli z debien vyrezené ekúšobnć vzorky o rozmeroch150 x 150 x 120 nm, ktoré boli až do 28 dni od núetreku oüetrovené vo vlhkom proetredi(cce 20 °c, vyše 90 95 relativne vlhkoni vzduchu). skúšobná vzorky boli potom ekúěenà podľa ČSN 73 1320. skúšobná vzorky nepretiekli eni po zaleženi tlakom vody 1,2 MPa. Po skončení ekúšky boli ekúšobná vzorky rozlomené e ne ćeretvom lone bolo zmeroná hĺbke prioeoku vody, ktoré bole nojviec G mn.Uvedená priklady neobmedzujú zloženie a vlastnosti eilikátovej zmeei podľa vynálezu. Zvlášť výhodné je doplnenie Jej zloženia razptýlenou oceľovou výetužou, ktoré ae môže pridáva aj do atriekooioho etroje.suchú eilikntnvá zmoe podle vynňlezu ee zvlóit hodi pre taká benaká e podzemné inziniereke etevby pri budovaní ktorých Je nákladná e obtažno vyetułovenie predom pripravenými prvkami a preto ee požaduje zvlášť rýahlý náraet fyzikálno-mechenických vlastnoeti nenášaných etebilizečnýoh e teeniecich etevebnýn hmôt. Suchá eilikdtove nee podľa vynálezu urýchľuje výetevbu banských diel e podzemných inžinierekych etevieb. može eavšak použit ej na iná druhy stavieb napriklad ne pozemné etavby, opravy moetov, priehrad a podobne.1. Suchá eilikátová zmee najmä ne rýchle zlepšenie vleetnoeti horninováho meeivu a podzemných inžinierekych etovieb nejnĺ reologiokýoh vleetnoeti etebility e vodoneprie~ puotnoeti, vyznečujúoo ee tým že obeehu 3 eJ uvedená v dieloch hmotnoetnýoh 100 dielov cementu ne báze portlandekáho elinku 05 až 40 dielov kremičitáho ůletu z výroby kre~ mika alebo feroeilicie 053 až 20 dielov látky podetetou ktorej Je kyeliketá enorgenic~ kú eoľ obsahujúca hlinik, ako je hliniten eodný elebo vàpenetý e/alebo eiren hlinitý, 0,3 až 8 dielov olkeliokého uhlićitenu elebo hydrogónuhliüitenu a 03 až S dielov oxidu alebo hydroxidu vápenatáho.2. Suchá oilikátová zmee podľa bodu 1, vyznočujúca ee tým že anorganická soli ob~ oahúce hliník sú v kalcinovenej forme.3. Suchá eilikátová zmes podľa bodu 1 vyznečujúoa eo tým že látkou obsahujúcou hlinitan vápenatý Jo hlinitenový cement.4. Suchá oilikátová zmee podlb bodu 1 vyznočujúce ee tým že obsahuje na 100 diea lov cementu ne báze portlandekáho elinku 05 ež 5 dielov bentonitu.5. Suchá eilikátovú nee podľb bodu 15 2 3 elebo 4 vyznečujúoe ee tým že obsa huje. vztiahnutó na 100 dielov oementu ne báze portlandekeho elinku et 500 dielov kamenive.5. Suchá eilikátová zmes podľa bodu li 2 3 4 elebo 5 vyznečujúce ee tým, že na100 dielov cementu na báza portlandekáho elinku obsahuje až 10 dielov rozptýlených ocelových drátkov. §

MPK / Značky

MPK: E21D 1/10, C04B 14/04, C04B 14/26, E21F 16/00

Značky: sucha, vlastností, silikátová, masivů, inžinierskych, podzemných, horninového, zlepšenie, rychle, stavieb, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-270158-sucha-silikatova-zmes-najma-na-rychle-zlepsenie-vlastnosti-horninoveho-masivu-a-podzemnych-inzinierskych-stavieb.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Suchá silikátová zmes najmä na rýchle zlepšenie vlastností horninového masívu a podzemných inžinierskych stavieb</a>

Podobne patenty