Zariadenie na zušlachťovanie lignocelulózových materiálov

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Zariadenie na zušĺaohfovanié lignocelulőzových(57) Medzi dnom nádrže a spodnou časťou nosiča je teleso na prívod plynného mědia, ktoré Je spojené s prívodnou rúru kou. Prívoůná rúrka je otočne uloženáv ložiskáoh a v hornej časti spojenáa pohonom a s privodnou hadioou ktorou prúdi zo zásobníka plynné médium cez . p prívodná rúrku do telesa. Pohon zabezpečuge výkyvný pohyb telesa okolo osi totoznej s oaou grívodnej rúrky v 3 e 3 vertikálnej čast ovynález sa týka zariadení na zuäĺachťovanie lignocelulózových materiálov, najmä krájanýoh a ldpaných dýh.Doteraz známe zariadenia na zuäĺachíovanie dyhovacích materiálov pozostávajú zvä~ čäa z nádrže a otvorami na prívod a odvod zuüĺachíovacieho roztoku, čerpadla a výmeníka tepla, ktorým je zabezpečené ohrievanie počas zuäĺachíovania.Tieto zariadenia sa najčastajčie využívajú na farbenie dyhovacích materiálov. Ich nízky výkon je zapríčinený najmä tým, že pracovný objem nádrže moze byť zaplnený iba malým množstvom dýh. ktoré musia byt uložená s dodrlaním značnáho volneho priestoru medzi plochami jednotlivých dýh. Na dosiahnutie rovnomarnáho prafarbenia pripadá v priemere na 1 mm hrúbky dýh medzera 3 - 6 mm.Nízky stupeň zaplnenie týchto zariadení má za následok pomerne malú kapacitu a vysokú spotrebu vody a tarbiva. Používanie týchto zariadení na homogenné farbenie dýh jespojené ao značnými nárokmi na čistenie odpadových vôd e je náročná aj na zastavaná plochu.Pri vyšších stupňoch zaplnenia rarbiecich nádrží dyhami dochádza k nerovnomernámu prefarbeniu materiálov hlavne na stykových miestach medzi jednotlivými dyhemi a tiež namiestach, kde sa dyhy dotýkajú ostatných častí zariadenia, alebo diětančných materiálov na oddelenie dýh. Vso známe aj farbiace zariadenia na hĺbkové farbenie dyhovacích materiálov pozostávajúce z farbiacej nádrže a nosiča farbených dýh, do ktorého sa pred ponorením do roztoku naukladajd súbory dýh. Prívod tarbiaceho roztoku do rarbieoej nádrže je buč otvormi v dne nádoby, alebo otvormi rdrck, ktoré sú upevnené v blízkosti stien farbiaoaj nádoby. V snahe zabezpečiť rovnomernejčí prísun ferbiaoeho roztoku na celá plochy jednotlivých dýh bolo navrhnutých viacero spâeobov a zariadení, ktoré sú založené bud na princípe pohybu noeiča s dýhami vo terbiacom-roztoku, uemsrneným prúdením rarbiacej kvapaliny, alebo prívodom plynov do farbiaceho roztoku.Nevýhodou popisovených zariadení na zabezpečenie rovnomernejäieho prafarbania je bučznačná výrobná náročnosť, malá účinnost, alebo nemožnosť adeptovania do už vyrobených zariadení.Uvedené nedostatky odstraňuje, prípadne do značnej miery znižuje zuäĺachŕovacie znriadenia na zušĺachtovanie lignocelulőzových materiálov najmä krájaných a lupaných dýh.Podstata vynelezu spočíva v tom, že zučĺachtovacia zariadenie pozoatávajuce z nádrže so zuäĺachíovaoím roztokom. v ktorej je nosič so zulĺaohíovaným materiálom, má medzi dnom nádrže a spodnou časťou nosiča teleso na prívod plynnáho média, ktorá je epojené a prívodnourdrkou. Prívodná rúrka je orientovaná vertikálne a je spojená s poho~ nným mechanizmom, ktorý zabezpečuje otočný vratný pohyb prívodnej rúrky a s ňou spoje ného telesa na prívod plynnáho média. Oa otáčania je zhodná, alaborovnobežná s verLi~ kálnou osou prívodnej rúrky.Prívodnou rdrkou sa do telesa na prívod plynnáho media privádza plynne médium, ktoré otvormi uniká do zuäĺachtovacieho roztoku. Plynná médium postupuje medzi dýhami až nad hladinu roztoku pričom oddeĺuja od sebe dýhy v miestach, kde aa dotýkeli. Pohybom telesa sa dosiahne vyššie účinnosť ako pri päeobaní bez pohybu výstupných otvorov.Hlavná výhoda zariadenia podla vynálezu je v oddeiovaní dýh p 3 eobením plynněho mé~ dia, ktorá následne umožňuje prenikania zuäĺachťovacieho roztoku aj-na miesta. na ktoré by v známych zariadeniach nepranikol, prípadne by prenikol podstatne neskor. Ďalšou výhodou je jednoduchosť kondtrukčneho riešenia, bez nárokov na tesnenie otvorov pod hladinou zuälachťovaoieho roztoku, čo bolo hlavným problémom podobnýchgzariodení. vynálezumožňuje zvýčić rovnomernosć suäíaehíovania nielen na povrchu, ale aj do hĺbky materiálu e zrýchliť proces zuěĺaohtovania.Na obrazku je v axonometrickom zobrazeni prikladné vyhotovenie konkrétneho zušÍa~ chíovacieho zariadenia podĺa vyndlezu v schémotiokom reze.Zušĺachíovacie zariadenie podĺa vynálezu pozostáva z nádrže 1 so zuěĺechŕovecim roz~ tokom g, v ktorej je nosič 3 so zušĺachŕovaným materiálom. Medzi dnom nádrže 1 a spodnou časťou nosiča 3 je teleso 1 na prívod plynnáho média, ktoré je spojené s prívodnou rúrkou Ž. Privodná rúrka 2 je otočne uložená v ložiskáoh § a v hornej časti spojená s pohonom Q a s privodnou hedioou, ktorou prudi zo zásobníka plýnné médium cez privodnd rúrku 2 do telesa A. Pohon Q zabezpečuje výkyvný pohyb telesa A okolo osi totoänej s osou privodnej rúrky 2 v jej vertikálnej časti.Züšiachíovacie zariadenie podĺa vynálezu možno využiť pri difúznom zušiaohíovani a to pri bieleni, impregnovaní, moreni, mäkčeni, ale najmä pri farbeni lignocelulózových materiálov, najčastejšie lúpaných a krájaných dýh.1. Zuäĺachíovacie zariadenia na zuäĺachťovaie lignooelulózových materiálov pozostávajúce z nádrže ao zušĺachíovaoim roztokom, v ktorej je nosič so zuěĺeohćovaným materiálom, vyznąeupcg aa tým, že medzi dnom nádrže /1/ a spodnou časťou nosiča /3/ je teleso /4/ na prívod plynnáho média, spojené a privodnou rürkou /5/, ktoré je spojená a pohonom /6/.2. Zuäĺaohťovacie zariadenie podía bodu i, vyznačujúoe sa tým, že výtokové prierezy otvorov /7/ v telaee /4/ sú a pribudajdoou vzdialenoaíou od privodnej rúrky /5/ väčšie.3. Zušĺachíovecie zariadenie podía bodu I, vyznačujuce sa tým, že vzdialenosti medzi otvormi /7/ na telesa /4/ sú s pribúdajucou vzdialenosťou od privodnej rúrky /5/ kratšie.4. Zuäíachťovecie zariadenie podĺa bodu 1, vyznačujúce sa tým, že teleso /4/ na prívod plynného média ná.espoň jeden ětrbinový otvor /7/.5. Zuěĺaehćovacie zariadenie podĺa bodu 1 a 6, vyznačujdoe sa iým, že šírka štrbinového otvoru /7/ je a pribddajúcou vzdialenosťou od prívodnej rúrky /5/ postupne väčšie.

MPK / Značky

MPK: B27K 5/02

Značky: lignocelulózových, materiálov, zušĺachťovanie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-270139-zariadenie-na-zuslachtovanie-lignocelulozovych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zušlachťovanie lignocelulózových materiálov</a>

Podobne patenty