Zariadenie pre nepretržité ukladania výliskov tehál na laty

Číslo patentu: 270137

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klapáč Ladislav, Šandalla Mojmír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÁLNÝ ÚRAD PRE VYNÁLEZYZariadenie pre nepretržité ukladania výliskov tehál na lety(57) Zariadenie je určené na automatickéodoberanie výliskov tehál od lisu a ich plynulé ukladanie na laty a pozostáva zo základného rámu, elektropohonu, Ě dopravníka,a výetupkami, dopravn ka výliskov, ilektroma netiokýoh spodok,sníma ov. Jeho elektro o on riadený podľa snímača rýchlosti te liarvytlačeného z liau, stnený v základnom ráme a že spo prevod s dopravnikom s výs nom.s do ravnikom výliskov a rvý prevod spojeny e priokon epojkou as dru etickou spojkouł pričom súlektropo on cez ž von elektnomagne hou elektromelektromagnet okě spojky umies sggžožgggtžäägd䞊igkâešpgjka a oez tre Š Ž elektromagnetické spo ka spojená e äodáväčom lát,priäom naz o um ee nadnom ráme poloh animelát, snímač zeä atku v ukončania vým tomnosti výliskov.revodov, o ge qmieieny âez up am spo a~1 animašmzáklžggoä ony láý a sägšoä přivynález sa týka zariadenia pre nepretriité ukladanie výliskov tehál na lety. Výlisky tehál su plynule dopravovaná oďlisu a odrezávača doprevníkom.Dopesiaí známe zariadenia pracujú na princípe prechodu výliskov z dopravníko na dopravník, alebo priame ne lety, pričom výmena zaplnenej dvojice lát za nezaplnenu je vykonaná ląuč zrýchlením pohybu letí, alebo zestevovaním prísunu výliskov tehál od lisu ma dobu výmeny letí. Uvedený sp 3 sob posunu letí nezebezpsčovel pohdovená rovnomerné rozlo ženie výliskov tehál na latáoh, ani plynulá a rovnomerné odoberanie výliskov tehál od li-su. Pretĺo činnost lisu musela byt niekedy prispősobovaná činnosti odoberacieho zariadenĺůePodstatou vynálezu je zariadenie pre iąapŕetvžĺtá ukladanie výliskov tehelne lety pozostávajúca so základnáho rámu. elektropohonu, prevodov, dopravníka s výstupksmi, dopravníke výliskov,elektromagnetických spojok, podávač lát e snímedownktoráho elektropohon riadený fpodía signálu snímača pre snímanie rýchlosti tehlierskáho-oeete vytláčanáho z lisu je umiestnený v základnom ráme a je spojený oez prvý prevod s doprevníkom s výetupkemi spojený s dopravníkom výliskov a dalej je elektropohon aez prvý prevod spojený s- prvou elektromagnetiokou spejkou e druhou elektromagnetiokou epojkou, pričom elaktromagne~ tická spojky sú umiestnená na spoločnom hriadeli a eea druhý prevod prvá elektromagnetio» ko spojka a oez tretí prevod druhá elektromagnetické» spojka spojená s podávačom lát, pri čom na základnom ráme je umiestnený snímač základnej polohy lát. snímač ukončenia výmeny letí a snímač prítomnosti výliskov.Výhodou tohto nariadenia je plynulá ukladanie výliskov na late s požadovanými medze rami medzi výliskemi. kompaktnáa nízka konštrukcia, čo je dôležitá pre dastá prípady stiesnenáho priestoru tehlierekýoh závodov. .Na pripojenom výkrese je eohámetická znázornenie možnosti usporiadania zariadenia podle vynálezu a jeho pôdorys.Zariadenia pre nepretržitá ukladanie výliskov tehál na lety pozostáva zo základného rámu 1 a elektropohonom 2 epojenom ćas prevod 4, s dopravníkom i s výetupkami, dopravníkom á výliskov s elektromhpmtioľąýüłwspojkami 1 a § na spoločnom hriadeli, ktorá sú spojená s podávadom 2 lát eez prevod Q a 11, snímače iz základnej polohy lát, snímača L 1 začiatku výmenu lát 11, snímača A ukončenia výmeny lát L 1, snímača l prítomnosti výliskov a snímača 15 rýchlosti tehliarskáhe oesta výtláčenáho z liau.Elektropohon g podla signálu snímača 1 § rýchlosti tehliarskáho cesta vytláčenáho z lisu je riadený napríklad meničom frekvencia j. Elektropóhon z oez prevod 4 poháňa hriadelĺ ., na ktorom su uložená elektromagnetioká spojky 1 a Q a oez dopravník i e výstupkami dopravník § výliskov. Rýchlosť doprevníke § výliskov je riadená podla okamžitej rýchlosti tehliarskáho cesta vytlačenáhe z lisu tak, že sú výtváraná poáadovaná medzery medzi výliakami. Okamžitá rýohlost tanliarakáho oasta výtláčenáho z lisu sníma snímač 1 §. Druhá elektromagnetioká spojka § osz prevod 11 zabezpečuje ponvb letí 11 rovnakou rýchlosťou ako je rýchlosť dopravní-ka é výliskov. V prípade, ked jeuopnutá druhá elektromagnetické spojka ą sú výliaky plynule uklodšná z dopravníka á výliskov na late 11 a dopravník i s výstupkami sa nezučaetňuje dopravy výliskov. Ukončenie ukladania na late ll-signelizuje snímač n začiatku výmany letí u. pričom sa rozopne druhá elsktromagnetieká spojka g a zopne prvájelektromegnetioká spojka- 1. Prvďelektromegnetioká spojka 1 cez prevod L 9 zabezpečuje zrýohlený ponvb letí 11 s nastáva výmena letí u. Vtedy au výlisky z dopravníka á výliskov preberaná výstupkami deprevníke 5, s výstupkami a nesená ponad prisuvaná prázdne late | 1, čim je zabezpečená výmena letí ,L 1 a neprerulený plynulý prísun výliskov od lisu. Ukončenie výmeny latí- ,L 1 signalizuje snímač 14 ukončenie výmeny letí IZ pričom sa rozopneprvá elektromagnetioká spojka 1. Druhá elektromagnetioká spojka g ee zopne na základe signálu snímača 11 prítomnosti vý 1 iskov. Vtedy sú výlisky plynule ukladaná na lete 11 z výatupkov dopravníks 1 s výstupkami a súčasne z doprevníka 6 výliskov. Tento pracovný cyklus s plynule opakuje. Snímač lg základnej polohy lát 11 registruje prítomnosť lát 11 a snímač l prítomnosti výliskov registruje prítomnost výliskov na dopravníku 6 výliskov v mieste ioh ukladania na 1 m.Zariadenie pre neppetrłtto ukladanie výliekov tehál na lety pozostávajúca zo základného rámu, elektropohonu, prevodov, doprevníka e výstupkemi, doprevníke výliskov,elektromagnetických spodok, podáveča lát, snímačov a vyznačuje se tým, že jeho elektropohon (2) riadený podle eignálu snímače (16) rýchlosti tehlierekého ceste vytláčaného z lieu, do muàetnený v základnom ráme (1) n je spojený cez prevod (4) e dopravníkom (5)e výstupkami spojeným e dopravníkom (6) výliskov a Ěelej je elektropohon (2) cez prvýprevod (4) spojený e prvou elektromagnetickou spodkou (7) a s druhou elektromagnetickou spojkou (8), pričom eú elektromagnetické spojky (7) a (8) umiestnené na spoločnom hrie- deli a cez druhý prevod (10) je prvá elektromagnetické spojka (7) a cez tretí prevod(11) druhá elektromagnetické spojka (8) spojená e podávečom (9) let (17), pričom ne základnom ráme (1) je umtenený snímač (12) základnej polohy let (17), snímač (13) začiatku výmeny lit (17). enímač (14) ukončenia výmeny lát (17) a snímač (15) prítomnosti výliskov.

MPK / Značky

MPK: F27D 3/12

Značky: tehál, výliskov, zariadenie, ukladania, nepřetržité

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-270137-zariadenie-pre-nepretrzite-ukladania-vyliskov-tehal-na-laty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre nepretržité ukladania výliskov tehál na laty</a>

Podobne patenty