Usporiadanie vtokového a výtokového systému objemových potravinárskych meradiel

Číslo patentu: 270113

Dátum: 13.06.1990

Autori: Liška Miloš, Žoldák Ľubomír, Fridrich Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÁLNÝ ÚRAD (40) Zverejnené 13 1 o se PRE VYNÁLEZY (45) Vydané 27 02 91(75) Autor vynález LIŠKA MILOŠ mmm, FRIDRICH DUŠAN ing. ,20 mm( .ĽUBOMIR, STARÄITURÁ.(54) Usporiadanie vtokového a výtokového systému objemových pótravinárskych meradiel(57) Podstata riešenia je v tom, že prieniky vtokového kanálu (1) a výtokového kanálu (2) do meracej komory (3) sú krqhcvé o priemere zodpovedajúcom základnym rozmerom meracej komory (3) a u meracieho krúžku (4), pričom ich stredy sú orientované symetricky k deliacej medzistene (5).í cs 270 113 31 V 1 vynález sa týka usporiadanie vtokováho a výtokoveho eyetému objemových potravinárských merediel. Doteraz známe ueporiedenie prienikov vtokcvýqn e výtckcvýoh kanálov do mernej komo ry potrevinerekych merediel je rieiend ako dali kruhovej úseěe, ktorej polohe e kruhovi üaeč je určená polcmerom meracieho krúiku v spodnej úvreti.Jej horná rovná hrane je určená polohou krúžku v hornej úvreti.U iných systémov hornú hranu vtokových a výtckcvých kanálov určuje poloha a polomer krúžku v hornej úvrati. čim vzniká obecná ploche približne polmesiacovitého tvaru.Nevýhodou tohoto usporiadania je technologicky obtiaäne napojeniekruhovéhc vtokového kanálu na plynule menený prierez kruhovej úseče, pripadne polmeeiaca.Ako daläi systém napojenia ea pouiiva kolmý prienik kruhovej úeeče prip. polmeeiaca do valcovaj časti vtokového hrdla. Nevýhodoutohoto usporiadania je zvýšená turbu lancia prechodovej časti kolmeho lomu prúdu, tým i väčiie strata tlaku meradle, čo zmenšuje jeho úžitnú hodnotu.spoločnou nevýhodou takto uepcriadaných systemov je značný roediel medzi vtokovou.a výtokovcu plochou cyklicky vymedzovanou čelom merecieho krúlku V prieoehu jednej otáčky. Týmto rozdielom vzniká v určitej polohe meracieho krúžku cca 270 ° značný tlakový spád, ktorý pôeobieko hydraulický ráz na meraci krúžok. Tento ráz prejevujúci sa najmä pri vyšich prietokoch, je hlevnouprišincu praaknutia msrecieho krúžku v prevádzke.uvedene nevýhody odstraňuje usporiadanie vtokoveho a výtokcveho systemu objemových potravinárskych meradiel podla vynilezu, ktoreho podetate spociva v tom. že prieniky vtokoveho kanálu e výtokcveho kanálu do meracej komory o vnútornom priemere D 1 sú kruhové a ich priemer d zodpovedá základným rozmerom meracej komory a merecieho krúžku o vnútornoms tclerenciou 0,0 mm. kde h je hrúbke čelnej plochy mereoieho krúłku e D 3 je vnútorný priemer mereoieho krúžku. Ich etredy sú orientoveneveyeecruày k deliecej medtietene poduhlom Á,o hodnote Ja - etc ein itg h) . 33 D Ó D s tolerenciou 1 0.3 ° a na kruünioi o polomere R od stredu meracej komory.Takáto usporiadanie vtokovehc a výtokoveho eyetemu umoiňujú jednoduché napojenie vstupného e výstupného prieniku na normelizovene pripojovacie elementy. Ďalej rieienie umožňuje rovnomarnejiie prúdenia tekutiny v priebehu eticky merecieho krúlku e týmevýIiE bez prob~ lémov maximálny prietok.merenej tekutiny pri vylúčení moinosti poikodenia meradle.Na obrázku je naznečený priklad ueporiadenie prienikov vtokcvéhoa výtokověho kanálu podla vynálezu. -Meracia komomaIvelocviho tvaru má vo evcjej.dusine umieetnený meraci krúžok 1,ktorý spolu evodiecou stredovou čaetouginnrecej komory a deliecou medistenoui rozdeľuje priestor vtokoveje výtokovej časti meracej komory 1.V čelnej stene pracovneho priestoru meracej kcmoryji symetricky k deliecej medzistene5 sú dva kruhové otvory elúiiaoe eko vtokový kenll je výtokový kanál jLeituovend tak. aby v uhouh krejnýoh polohách merecieho krúlku jboli týmto üieetodne prekryté.Priemery kanálov ga ggako i ich poloha v meracej komore vychádza zo základných rozmerov meracej komory nl e stredného priemeru merecieho krúžku 3 oznećenáho vmfehom D 1 D 3 resp. hrúbky čelnej plochy mereoieho krúžku h - (D 2 D 3Mernnd kvepaline prúdieoe vtokovým kenllomjl vypĺňa vnútorný prieetor ohrnnlöený morucim krúžkom g. doliaoou medziltenoui e vodiecou častou otredovou 1 meracej komory. Tlekom na vnútornú plochu merecieho krúžku 1 dá ee tento do pohybu, pričom se jeho vonkajšípovrch poeúve po vnútornej ploche meracej komoryjb Kedže je vedený deliecou medzietenou 2, uutuue oakrýva vtokový kenálgi 2 vonkejlej strany merecieho krúžkui, čim se otvá ra další meraci objem. Analogicky jemerecim krúžkom 1 poetupne prekrývaný 1 výtokový kanál 2. Poloha e velkost obidvoch kanálov vtokovéhoł e výtokovéhog sú určené tak, aby v každej polohe meracieho krúžku 3 pomer voľnej plochy vtokového kanálu ga výtokového kanálu jLzodpovedal tlakovým a rýchloetným podmienkam prúdenia v meradle.Usporiadanie vtokového avýtokového systému objemových potravinárskych merediel vyznačené tým, že prieniky vtokového kanálu (1) e výtokováho kanálu (2) do meracej komory(3) o vnútornom priemere D 1 sú kruhové e ich priemer d zodpovedá základným rozmerom meracej komory (3) A meraoieho krúžku (4) o vnútornom priemerbnz podľa vzťahus toleranciou Í 0,0 mm, kde h je hrúbka čelnej plochy merecieho krúžko e D 3 je vnútornýpriemer meracieho krúžku (4), pričom ich stredy sú orientované eymetricky k deliecej medzi stene (5) pod úhlom o hodnotee toleranciou Í 0,3 ° e na kružnici o polomere R od stredu meracej komory. kde

MPK / Značky

MPK: G01F 1/00

Značky: usporiadanie, potravinářských, systému, vtokového, meradiel, objemových, výtokového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-270113-usporiadanie-vtokoveho-a-vytokoveho-systemu-objemovych-potravinarskych-meradiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Usporiadanie vtokového a výtokového systému objemových potravinárskych meradiel</a>

Podobne patenty