Zariadenie na rovnomernú distribúciu toku kvapaliny vo fluidnom reaktore

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

CESKA ASLOVENSKÁ FEDERATÍVNA REPUBUKAŠIMKUVIC BUHUSLAV ing., fr ,l SVRBICKÝ VLADIMIR ing.,u °r vyna ez ČÁRSKY MARTIN ing., VANČU DUŠAN ing. CS 6., BRATISLAVAZariadenie na rovnomernú distribúciu toku kvapaliny vo fluidnom reaktore(57) Zariadenie pozostáva z distribučnej nádoby /1/ umiestnenej pod fluldným reaktorom /2/, opatrenej přívodom /11/ čistenej kvapaliny. Na přívode /ll/ čistenej kvapaliny je umiestnený vtokový ugmernovač /12/a distribučné nádoba /1/ je dalej opatrená tlmíacou mrežou /13/. V hornej častí distribučnej nádoby /1/je sústava rovnomerne rozmiestnených usmernovacích trubíek /IA/ zasahujúcich do fluidizaćného pgíestoru /Z 1/ fluídného reaktora /2/. Usmernovacie trubky/14/ sú opatrené protiprúgne usporíadanýmí klubúčíkmi /l 5/ s odvzdušnovacími otvormi/151/3 Zariadenk znásobeným kombinovaným usmernovaním toku čistenej kvapaliny rieši problém rovnomernej distribúcie kvapaliny privádzanej na-čistenie do fluídného reaktora a s vysokým účinkom zabezpečuje rovnomernosť Iluidizovanej vrstvy nosného materiálu vo fluidnom reaktore.Vynález sa týka zariadenia na rovnomernú distribúciu toku kvapaliny vo fluidnom reaktore vhodnom pre biologické čistenie odpadových a úpravu povrchových alebo podzemných vôd.Pri biologickom čiatení odpadových a úprave povrchových alebo podzemných vod nachádza čoraz väčšie uplatnenie využitie fluidizovanej vrstvy nosného média zaručujúce intenzívny styk tuhej a tekutej fázy a zvyšujúce ekonomiku čistiaceho procesu. Čistiaci proces sa uskutočňuje vo fluidných reaktoroch.Jednou z hlavných částí fluidnáho reaktora je zariadenie na distribúciu toku čistenej kvapaliny, úlohou ktorého je rozdeliť rýdiloetitdmtek, alu pivatupe do mxitejvretvy materiálu boli v každej časti prierezu rovnaké V opačnom prípade by dochádzalo k tzv. nerovnomernej fluidizácii a tým k veľkému oteru nosných častíc. Zvýšený oter znemožňuje rovnomerný nárast biomasy, ktorý je hlavnou podmienkou úspešného využitia tejto metódy pri biologických čistiacich procesoch.V súčasnosti sa problém rovnomernej distribúcie toku kvapaliny rieši rôznymi spôsobmi. Jednoduchá - napríklad rozdelením toku pomocou roštov (dierkovaný plech, Štrková vrstva), ktoré však nie sú pre využitie v biologických procesoch vhodne, pretože dochádza k ich zarastaniu biomasou a tým potlačením ich funkcie.Známe sú tiež rozne vtoková konštrukcie (popísaná napríklad v USA pat. č. 4 412 003,V. Brit. pat. príkl. č. 2 021968, európskej pat. prihl. č. D 145612) ktoré sú kombináciou zložitých klínovo kanálikových, investíčne vysoko náročných konštrukcií. Z ich zložitosti vyplýva potreba preklenutia vysokého nydraulického odporu, čo následne zväčšuje nároky na čerpaciu techniku a tým zvyšuje aj energetickú náročnosť zariadenia. Ďalšia nevýhoda spočíva v umiestnení samotných rozdeľovacích elementov nachádzajúcich sa pod prívodnými trubkami, ktoré v takomto usporiadaní predtavujú prekážku už rozdeleného toku.Teraz sa zistilo, že nevýhody popísaných riešení do značnej miery odstraňuje zariadenie na rovnomernú distribúciu toku kvapaliny vo fluidnom reaktore určenom pre čistenie odpadových vod a úpravu povrchových alebo podzemných vod, podľa vynálezu. Zariadenie pozostáva z distribučnej nádoby umiestnenej pod fluidným reaktorom opatrenej prívodom čistenej kvapaliny a usmerňovačmi toku.Podstata vynálezu spočíva v tom, že dolnej časti distribučnej nádoby je na prívode čistenej kvapaliny umiestnený vtokový usmerňovač. Distribučné nádoba je dalej opatrená tesniacou mrežou. V hornej časti distribučnej nádoby je sústava rovnomerne rozmiestnených usmerňovacích trubíc zesahujúoich do tluidizačného priestoru fluidnáho reaktora. Trubky sú opatrené protiprúdne usporiadenými klobúćikmi s odvzdušňovacími otvormi.Vysoká rovnomernost distribúcie kvapaliny privádzanej na čistenie sa v zariadení počľa vynálezu dosahuje jej znásobeným kombinovaným uemerňovaním na vtoku do distribučnej nádoby na tlmiacej mreži a.cez usmerňovacie trubky opatrene protiprúdne usporiadenými klobúčikmi. Zariadenie podľa vynálezu takto zabezpečuje dokonalé rozdelenie toku e tým vysokú rovnomernost tluidizovanej vrstvy nosného materiálu.Zariadenie podľa Vynálezu je možné uplatniť pre distribúciu toku kvapaliny v reaktoroch, kde sa ako nosný materiál používajú vločky aktivovanáho kalu.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 schematicky znázornený rez zariadenia na rovnomernú distribúciu toku kvapaliny vo fluidnom reaktore.Pod schemeticky znázorneným fluidným reaktorom l je umiestnená distribučné nádoba l opatrená prívodom ll čistenej kvapaliny. Na prívode ll je umiestnený vtokový usmerňovač lll Distribučná nádoba l je dalej opetrená tlmiacou mrežou ll. V hornej časti distribučnej nádoby l je sústave rovnomerne rozmiestnených usmerňovaoích trubiek ll, zasahujúcich do fluidizačnáho priestoru ll fluidnáho reaktora g. Usmerňovacie trubky ll sú opatrené protiprúdne usporiadenými klobúčikmi lg s odvzdušňovecími otvormi lgl.V konkrétnom overenom prevedení mali fluidný reaktor g a distribučné nádoba i priemer 0 300 mm a celkovú výšku S 700 mm. V hornej časti distribučnej nádoby bola umiestnená sústava dvanácti usmerňovacích trubiek ii opatrených protiprúdne usporiadanými klobúčikmi łá 5 plochým dnom, po obvode ktorého boli rozmiestnené odvzdušňovacie otvory iäł. Tlmiaoa mreža łł bola vyrobená z hrubšieho plechového pletivo. Vtokový usmerňovač łg mal tvar trojuholnika.Ddpadová voda kolmo vstupujúca do distribučnej nádoby i prívodom ii sa vtokovým usmerňovačom ig rozdelila na dva tangenciálno prúdy. Tlmiace veža ił zabezpečila rozdrobenie toku vody pred vstupom do sústavy usmerňovacích trubic ii kde sa konečným usmernenim dosiahlo rovnomerné rozdelenie toku a v konečnom dosledku rovnomerné rozdelenie nosného materiálu vo vznose v širokom rozsahu vtokových rýchlostí fluidizujúcej tekutiny.Zariadenie sa využilo pri denitrifikáoii odpadovej vody.Zariadenie na rovnomernú distribúciu toku kvapaliny vo fluidnom reaktore vhodnom pre biologické čistenie odpadových a úpravu povrchových alebo podzemných vôd, pozostávajúca z distribučnej nádoby umiestnenej pod fiuídným reaktorom, opatrenej prívodom čístenej kva~ paliny a razdeľovačmi vtoku, vyznačené tým, že v dolnej časti distribučnej nádoby /1/ je na prívode /il/ čistenej kvapaliny umiestnený vtokový usmerňovač /12/ a distribučné nádoba /1/ je dalej opatrená tlmiacou mrežou /13/ a v hornej časti sústavou rovnomerne rozmíestnených usmerňovacích trubic /I 4/ zasahujúcich do tluidizačněho priestoru /21/ ťluidného reaktora /2/ opatrených protiprúdne usporiadanými klobúčikmi /IS/ s odvzdušňovacimi

MPK / Značky

MPK: C02F 3/02, B01J 19/00, C02F 1/00

Značky: fluidnom, reaktore, kvapaliny, zariadenie, distribúciu, rovnomernú

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-270086-zariadenie-na-rovnomernu-distribuciu-toku-kvapaliny-vo-fluidnom-reaktore.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na rovnomernú distribúciu toku kvapaliny vo fluidnom reaktore</a>

Podobne patenty