Regulační snímač

Číslo patentu: 270082

Dátum: 13.06.1990

Autor: Jankásek Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor Vynúlczu JANKÄSEK JAN, PRAHA(57) Zařízení umožnuje rozložít obecnýrovinný pohyb na pohyb přímočarý a kruhový, přičemž právě kruhováha pohybu využívá ke snímání a regulaci. K nosiči (1) je přípojen ćep (11), na němž jsou otočné uloženy clony (2, 3) ve tvaru kruhových výsečí, vzájemné spojené stavěcimi prvky (4). Dále je k nosiči pripojene nosná deska (7),k níž jsou připevněny bezkontaktní konco~ vé spínače (9, B). K hybnému prvku (13) je pŕipojena stavitelné přídržka (10) s vytvořenuu otevřenou drážkou, do níž zasahuje unášací čep (12), který je připojenvynález se týká snímaní krajních poloh hybneho prvku pri obacnem rovinném pohybu.Pro správnou funkci různých zarízení je v některých případech nutno mít možnost na určitém vhodném místa, přesně a v urcitom proměnném rozsahu nastavit pocáteční a koncové polohy, snímaná z obecného rovinnehc pohybu hybnáhc prvku. Dcaud používané a známá regulační mschanismy jsou schopny snímat regulační pohyb pouze z prímocaráho nebo kruhového pohybu. Pokud je třeba enímat jiný druh pohybu nebo pohyb prvku na urćitám daném místě,nelze tyto anímaoí mechanismy použít. Tčžkcsti v oblasti snímaní a regulace obecných rovinných pohybů snímaných z pohybu hybnáho prvku teší regulační snímač, který obsahuje nosič připevněný k rámu stroje, stavitelnou clonu a bezkontaktní koncová spínače. Podstatou vynálezu je, že k nosiči je pŕipojen čep, na něm jsou mezi kluznými podlozkami otočně uložany a zajiatäny pojistným kroužksm první clona s pripojaným unaäecím oepem a druha clona, ktere jsou navzájom propojeny stavěcími prvky. Dále jek nosiči pripojene nosná deska, k níž jsou svärnými spojí připevněny první a druhý bezkontaktní koncový spínač. K vlastnímu hybnému prvku je připojena stavitelná prídržka, v jejíž dclní části je vytvořena otavřena drážka, do níž zasahuje unášací čep první clony. Další podstatou vynálezu je, že první a druhá clona mají tvar kruhových výsečí. Ualší podstatou vynálezu je, že nosné deska je k nosiči pripojene tak, že vzdálenost k ní připevněných bezkontektních koncových spínačú od čepu je kratší než poloměr clon.Zařízení umožňuje rczložit obecný rovinný pohyb na pohyb prímočarý a pohyb kruhový a tento kruhový pohyb využít ka snímaní, případně regulaci. Zařízení je univerzální,tudíž použitelná pro různé rozaahy pohybu, což je umožněno vzájamnou stavitelncstí clan.Príklad provedení je znazorněn na výkresu, kde na obr. 1 je nárye a na obr. 2 půdorys zařízení.Regulační snímač se skládá 2 nosiče l s pfipcjeným čepem ll. na nämž jsou mezi kluznými pcdložkami 2 otočné uložený první clona 1 a druha clona 2, obě ve tvaru kruhových výsečí. soustava tvorená kluznými pooložkami 2, první clonou g a druhou clonou g je na čepu ll zajiätäna pojistným kroužkem Q. První clona g a druhá clona g jsou navzájem propojeny staväoími prvky 3, v tomto případě šrouby, která jsou umíetěny v drážkách tvaru oblouku vytvorených v obou clonáoh 3, 2, což umožňuje vzájemné pootočení první clony g a druhé clony Q. K první clona 3 je pripojen unášecí čep gg. K nosiči l je dále připojena nosné deska 1, k níž jsou evernými epoji lg připevněny první bezkontaktní koncový spínač 2 a druhý bezkontaktní koncový spínač Q. Součástí zařízení je stavitelné přídržka lg ve tvaru L, v jejíž dolní časti ja vytvořena otevřená drážka, do níž zasahuje unášecí cap łg. stavitelné pŕídržka lg je připsvněna k táhlu lg. Nosič l je pripevnan k rámu stroje. V tomto uložení se kompanzují horizontalní, vertikální 1 kruhové pohyby celého zařízení. Pri serizování snímače se nejprva první clona 3 nastaví do jedné krajní polohy omezená prvním bezkontaktním koncovým spínačem 2 a nosnou daskou 1 jako pevným doràzemL Zároveň se k tahlu lg pŕipevní stavitelné prídržkaalg tak, aby se v její drážce nacházeluunáäecí cap lg první clony g. Tím je zajistäna jedna z krajníoh funkčních poloh zarízení. Podle poładovenáho rozsahu pohybu tahle 1 se nastaví druhá clona 3 do druhé krajní polohy omezená druhým bezkontaktním koncovým snímačom Q. Tím se nastaví potrebný úhel výkyvu a vzájomná poloha obou clen 3, 1 sa zajistí pomocí atavicích prvků 1. Funkce zarízení spočíva v tom, že neplímočarý pohyb tehla lg je preváděn prostredniotvím stavitelné ptídržky ip a unaaeoího oepu lg na kruhový pohyb clen 3, 2, která prachodam volnaho okraja aouetavy clcn 3. 1 vs výrezu hezkontaktních koncových spínačů g, g, uvádějí tyto bazkontaktní koncové spínače g, g v činnost.Toto zařízení lze využít vs všech odvětvích průmyslu, a to prevažne tam, kde je třeba koncovými spínači omezit krajní polohy pohybu při snímaní pohybu z tyčí a táhel s neprímocarým pohybom.Regulační snímač obsahující nosič připevněný k rámu stroje, stavitelnou clonu a hezkontaktní koncové spínače, vyznačující se tím, že k nosiči (1) je přípojen čep (11), na nêmž jsou mezi kluznými podložkamí (5) otočné uloženy a zajištěny pnjistným kroužkem (6) první clona (2) 5 připojeným unášecím čepem (12) a druhá clona (3), která jsou navzájem propojeny stavěcíml prvky (4), dále je k nosiči (1) připojena nosná deska (7),k níž jsou svěrnými spojí (14) pŕipevněny první bezkontaktní koncový spínač (9)a druhý bezkontaktní kuncový spínač (B). přičemž k vlsstnímu hybnému prvku (13) je pŕipojena stavitelné pŕídržka (10), v jejíž dolní části je vytvořena otevřená drážka,do níž zasahuje unášecí čep (12).Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že první clona (2) e druhá clona (3) mají tvar kruhovýoh výsečí.Zařízení podle bodu 1, 2, yyznačující se tím, že noená deska (7) je k nosiči připojena tak, že vzdálenost k ní připevněných bezkontaktních koncových epínačů (9, 8) od čepu(11) je kratší než poloměr olon (2, 3).

MPK / Značky

MPK: G01P 13/00, G05D 3/00

Značky: regulační, snímač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-270082-regulacni-snimac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Regulační snímač</a>

Podobne patenty