Přípravek na ochranu dřeva a lignocelulózových materiálů proti ohni a sálavému teplu

Číslo patentu: 270058

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zdeněk Miroslav, Novotný Václav, Koukal Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

- (54) Příprava na ochranu dřeva o llgnocolulőzových mnhrlálů proti ohni a oálnvömu hplu(57) Řešení so týká přľpravku na ochranu dvą a lignocolulőzových materiálů proti ohni o o 6 lavómu tepla, ktorým je vodou řodllolnú jodnooložková zpěnlłolná hmota. která oo nanćšĺ na díovőnou korlsłrukcl. Řešcní spočívá v tom. žo hmota senlćvľi hnmogonnĺ směsi 2 ° až 40 hmotnostnĺch dnů dlhydrolontorcčnnnu omonnćho. nebo okvlvnlentní smial hydrotosłoročnanu dvojmnonnőho a kyncllny tontončnć. zo až io hmołnootnĺch dľlů dikyandlnmldu. le nšľso hmotnoomĺch dnů pon rolu. nebo lnóho čtyřfunkčnmo alkoholu. 5 pi 16hmotnostnfch and kąrboaąvlmotylooluąóązy. 1 až .lo hmohpotnĺch dnů kyseliny bod. 1 už lo hmotnosa-nich an. ąmnrmmo kyoučnncu khrnlčllłho. Přĺpravok dále obsahuje 10 až 15 a hmohoih-nfch an. vody-ą-můžo obsahoval 1 až 10 a hmotne»ních ąílů oxpandwonćho porutu o 1 až zo hmotnoołnĺchdĺlů mlnorálnĺch mbo organických vláken.znsnňx MIROSLAV Ing BŘEZNICEVynáioz so týká připravku na ochranu dřova a llgnocoiulőzových matorlćlů proti ohni a súlavému toplu. ktorý-zn jo jodnosložkovú hmota. ktoré oo nanáäĺ na dhvčnou konstrukci za účelom snižonf joji hořiavosti a povrchovóno iiřoni piamomo. Působonim ohnč nebo sálavého topla nanosoná hmota sLlnč napčni a vytváří mlkroporózni pčnu. ktoré topolnä izolujo podkladový maisriál. a tim snižujo joho hořiavost.stóvąlicf ochrannó připruvky jo možno charaktorizovat takto s- vo vodő rozpustně přípravky. jojlchž základom jsou anorgąnickó. umonné soli jako dihydro iosioročnan amonný a hydrolosioročnan dvojamonný a sit-an amonný. aio takó borltany. hramidy. chioridy a j. v různých vzájomných poměr-ach- khmičltany vo iormö sodnóho a drasolněho vodnĺho skla- pčnotvorno prootřodky na bázi orgsnických potymorů. nopř. poiyvlnyiacotáty. močwlnoiormaidohydovo a molamlnovo kondonzáty s daičiml kompononly. přodovłim dikyandiamldom.Anorganicko soli jsou dostatočnč účinná většinou až při vyšších aplikačnich dávkach a způsobuji v různóm stupni dogradaci v počútočnich ićzich při nižších topiotćch a ko zpomaloni dochází až při vyšších topiotćch. Vłoobocnč jo možno řici. žs snižoni hořiavosti noni u uvodoných látek podstatné ani při vysokých nánosoch. Dalším nogativnim ovsm jo silná hydroskopiclla töchto připravků. ktoré v chrénčnőm prostiüdi udräuji vväši relativní vlhkost vzduchu a tim působi korozĺvně na kovové matoHály.Připravky na bázi křomičitonů jsou krátkodobł vysoco účinnú. ale působonim kysličnilcu uhličitého zo vzduchu dochází u nich k rozkladu a trati účinnosti po jednom až dvou lotoch.Pčnotvorno přípravky vykozuji nsjvyili účinnost. vrstva pěny. vznikli působonim toplot nad 150 °C. připadnł vyčłictu vytváří topolnou izolací vůči zdroji topla. Účinnost pĺnotvornáho připruvku zćvisi přodovlim no joho napőüovsci schopnosu a době výdržo zuholnatčlo vrstvy vůči pląmonu. složoni stávajicich pčnotvornýoh připravků jo takovő. čo ko svýioni napčnčni so musi nanőot silná vrstva nánosu na dřovo. Tato skutočnost jo nopřinnivá vzhlodom k procnosti nčkolikanćsobnőho nánosu o pro vysoko maioriúini náklady. Daičim jojich nedostatkom jo. čo jsou vyrćbčny buä vo dvouoložkovom provodoni s dlouhodobou oklsdovąiolnosti. nobo v jodnosložkovom provodoni s kraikodohou skladovatotnosti nökollka dnů. z uvodoných důvodů jsou zamčňny pro jocinostrannó použití.Uvodono nodostaticy odstrañujo přĺpravok podlo vynaiozu. ktorý snižujo hořiavost a povrchové iiřoni plamono dhva a ilgnocoiulőzových maiořićlů. Podstatou vynúlozu jo jodnosložková hmota misltolná s vodou, skládajici so z homogonni smłsi zo až ło hmotnostnich dilů dlhydroiosiončnanu alnonnoho. zo až 4 o hmotnosinich dnů dikyandiamidtl. lo až 3 o hmotnosinich an. pontolu. 5 až 15 hmotnost-nich dnů karboxylmotylcsluiózy. 1 až lo hmoinostnioh dnů kyseliny borlté, 1 až lo hmoinostnich dnů amorhilno kysličniku křomičitćho a 1 o až 150 hmoinostnich dilů vody. V připravku můło být dlkyandismid nahrazoný dvojnásobným množstvim stabllizovanáho dlkyondinmidiormaldohydovoho kondonsátu. Místo pontolu můžo být použit jiný min. čtyřtunkčni alkohol. Podle účoiu použití so vmisi do připracvku 1 až 1 oo hmotnootnich an. oxpandovanôho porlitu, nebo iného minsráiniho plnlva a/nobo 1 až 2 o hmotnostnich dnů minorálnich nobo organických viákon. ANový a kvalitativnčvvyiiĺ účinok přodmčtu vynáiozu spočíva- v jocinosložkovőm provodoni. ktorí o dlouhodobł skladovatolno až do 24 měsíců,- v altornatixmtm zpracováni vyrobonó hmotypo to jako- postavila hmota pro aplikaci stčrkou spod- v dlouhodobó účinnosti připravku nanosonâho na dřovčnć konstrukco boz potřoby obnovy.vo vysoké účinnosti při snĺžonĺ hořlsvosu dřova a lignocoiulőzmrých matorlálů.S novou hmolou podla vynólozu a možné při nőkolíkanásobně monším nánosu dosáhnout skejnóho stupně snížení hořląvooll ako u ntávajících přípravků nobo při tajných nánoaoch je možné donáhnout vyišího stupně ochrany.Ve srovnání so stávajícímí pčnolvornýml příprąvky zkouškou hořlavonu hodnocanou hmot nontním úbylkem za danou čaauvou jednotku. při konalanhí toplotč platnom 750 °C so ałajných hmotnostních ůbytků dosahuje u nového přípravku nłkolíkanćnobně nižším nánonam.š stávající přípravok lzonlt i vynnlazený přípravokJak stávající přípravky. tak nově navrhovaný příprava noodolává pHmému půooboní vody a povětrnonli.1. Pro přípravu zpěnltolné práškovilő hmoty na postupně nadćvkují jomnč rozemlołé následující suroviny z3 o hmolnootních dnů dlhydroíosíoročnnnu amonn-őho. 3 ° hmolnostnĺch dnů dłkyandiąmldu.zo hmołnosmích dnů pontolu. 8 hmolnostních dnů kyseliny horné. 7 hmotnostnĺch dnů knrboxylmolylcelulőzy a 5 hmomocmích dnů amormího kyaličnílcu křomlčiłého. Homogonl. zącí uvodoných surovín jo zholovoný přípravak v práškovító formě. Přldáním vody v množství 1 o až 15 a hmołnonlních dnů n dooähno vhodné konzíahnco pro potübný způsob aplikace - poalřílc, nátůr. punto.2. Zpěnlhelná nátěrová hmota no -přlpmví nánlodovnĺ zdo zo hmotnostních .na vody so pootupnä vmíaí za mého míchání so hmomonmích dnů slobllizovaného dlkyandlamídíormąldahydovćho kondonzćlu. 3 o hmolnoshích dnů dihydrotootoročnanu nmonnóho. 30 hmolnonlních dnů ponlolu. 8 hmolnonlníd dnů kyaellny horilě, 1 o hmotnonłních dnů karboxylmolyloolulőzy.hmolnonhích dnů amorlního kynllčníku3. Hmota oo přlpraví ako od 1. nebo 2 a přldá a promĺní so so hmotnost-nich dnů oxpandovaněho pol-lim 4. Hmota o přlpraví ako ad 1. nebo 2 o přidá a promíní so lo hmolnoatních dnů mlnerálních nebo organických vlćkon,5. Hmota no přlpravf ako ad 1. nebo 2 a přldá a promíoí so 50 hmomoatních an. oxpandovnněho porliłu a 10 hmotnostních dnů mlnorúlních nobo organlckých vláken.Příprąvok na ochrnnu akva o llgnocolulősových mobrlúlů pro ohnl a Álnvćmu Inplu. nklďdajĺcí u z odnonloäkovó płnlbłnó hmoty, vyznačoný tím. že u skládá z homogonní můnl zo už io hmotnonmľch dľlů dlhydrofonfončnonu omonnćho. nebo okvłvąloninĺ nmhl nych-otomtončnąrm dvojnmonnůho I kyseliny lonlončnő, zo A Go hmoinohh-ních dnů dlkyondíamldu. ktorý může být nahračon zcela. mbo sjčánll dvojnásobným mnołnwłm nłąbmnovonőho dtkyandląmldiormnłdohydovćho kondonzátu. zo už 3 o hmotnontnĺch dĺlů pomalu. mbo Lnłho čtyřtunkčnmo alkoholu. 5 až 15 hmolnootnĺch an. kuboxylmotylooualősy. 1 n zo hmohonhfch an. kyseliny Bod té. 1 až lo hmołnonmĺch an. omorfntho kynllčnůtuwkhmłčltőho.3. Přĺprąvok padlo bodu 1 a 2. vyznnčonýlĺm. o dálo obsahuje 1 až 1 oo hmolnonłnĺch düů oxpnmiovnnćho porulu. nebo iného vhodnóho mlnorálnĺho plnldlo.4. Přípravok podle bodu 1 a 2. vyznačený tím. čo dáh oboahujn 1 až zo hmohosłaĺch dñů mlnorćlnľch nobo organických vlákno.

MPK / Značky

MPK: B27K 3/52

Značky: materiálů, teplu, dřeva, sálavému, lignocelulózových, proti, přípravek, ochranu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-270058-pripravek-na-ochranu-dreva-a-lignocelulozovych-materialu-proti-ohni-a-salavemu-teplu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přípravek na ochranu dřeva a lignocelulózových materiálů proti ohni a sálavému teplu</a>

Podobne patenty