Hermetický nástavec baňky makrovolumetrického respirometru

Číslo patentu: 270016

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šmejkal Jiří, Růžičková Lucie

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu RGhčmvÁ LUCIE ing.(54) Hormetický nástavec baňky uakrovolumotrického roopiromotru(57) Jo řešen hornotický nástavec baňky makrovolunotriokáho roopironetru Éra stanovení biologická a otřohy k s iku při aurnbnim rozkladu inchemic ou oxidaci organick ch látok obaažoných V od adnich vodác a vndotačich. V otovřoné lavici přecházojici v kužnlnvý zábrua a opatřonó bočnä nátrubkon je připovněns stopke opatřoná kolinkenl ko kterému je připovnäna Jinka na zrnitý hydroxid nadný. Využití řešení je možná vo všech vodohospodàřských laborntořich.Vynúlez se týká hernatiokeho nlstevoe beñky Iakrovolueetriokehe reepiroeetru pro atanoveni biologická epotřeby kyeliku (dela BBK) při eerobnie rozkladu bioohenickou oxideoi organických látek obeeženýoh v odpednioh vodách e vodotečioh.Známe nekrovoluoetrioke reepiroeetry pro etenoveni BSK byvaji vybavony nłkolika ternoetotizovlnýli eklenlnyqi baňkeei z niohz kazde je opetřene eeunetiekýe oiohadlee e uzevireoin neetsvoee e netrubken pro hernetioke propojeni proetoru beñky ned hladinou vzorku Ikoumenó vody hadioi e kepelinovýn nenonetreo. Uzevireoi nosteveo nuei být vysoce hormetioky protoze pri činnosti oakrovolumetriokeho reepironetru se sleduje úbytok parciálnóho tleku~kyeliku z plynnd feze vyplñujioi vnitřní objem celeho zarizeni mezi hledinou vzorku odpedni vody e hledinou kepelinovlho esnoeetru s to po dobu několike nepřikled peti dna V toto inkubačni dobe ve vzorku probihe bioohenicka odbourevenikrgeniokeho zneöiiteni vody ze epotřeby kyeliku přičemž dieieilaoi popřipedö take vzniká oxid uhličitý. Ten je nutno vezat na pevný hydroxid sodny aby nedoohezelo ke zkreeleni apotřeby kyaliku. Kolem peoiček hydroxidu eodneho neneeypenáho v Jioce ned hladinou vzorku ee poetupne kondenzuje kepelný louh eodný. Proto Jinke muei zabezpečovet, aby ee louh eodný nedoetal do živneho proetfedi vzorku s probihejici biooheniokou reakcii čiež by došlo k usnroeni nikroorgenieno. Je známe upevnłni Jioky v heroetiokáo náetevci e centrální etopkou po ktoré vlek etekejioi kondenzát zvyšuje hladinu louhu eodneho e enižuje tak účinnou plochu pro rsekoi oxidu uhličiteho e člsnitýn povrchem pevných čáetic hydroxiduuepdneho. DelIinevýhody znáoyoh provedeni hernetiokáho nástavce bañky mekrovolunetrickaho reepironetru epoěiveji vo oložitoeti upinsoich konetrukoináetovce e hrdlo bsňky Jednoúčeloveho určeni. Ueou take zneny ekleněne hermeticka neetev co baňky o kuželovym zabrueee e nátrubken pro hadice ktori viek neeplňuji požadavky na upevněni jinky.uvedene nevýhody-odetreňuje hernetioký naeteveo beñky nekrovolunetrickeho reepironetru opatfeny kuželovyo zabrueen nltrubkeni etopkou e jiekou podle vynelezu. Podetata vynalezu opočive v too že v dolu otevřene hlevioi přeohezejioi v kuželovyzábrue e opetřene bočni natrubken je exoentrioky jednin konce připsvnőne stopke ktori Je u dru heho konce opatřene kolinkenľ bočnč připevnönýo k okraji jioky.výhody heroetickeho naetevoe podle vyndlezu epočiveji zeąnene v ten že nože být tvořen etandordizovenýoi připo 1 oveoioi.prvky pro ohenioko sklo kułelovýe zabrueeo e nátrubkam. Přiton i v relativne nelen prdnäru hrdlo etenderdni například Jednolitrovä beňky,je možno uopořúdat Jieku pro hydroxid eodnyj epojenou netevenou etopkou e hlevici hernetickaho naetsvoe. Při exoentrioitö připojeni etopky v hlevioi rovno peloeeru Jinky zvětšenenu o polooer kolinka stopky( je Jioke uepofedene v hernetiokan ndetevci koncentrioky. To unožni Jeji bezpečne vkladdni do hrdla beňky. Při kondenzeoi per ne povrchu hlavice e stopky nemože přitoo stdci kondonzát do Jiuky ele přes koltnko Jen na JeJivn 6 Jěi povrch a zpět do vzorku. Neoože tak dojit k přeplnlni Jioky lohhen eodným oni k jehož nebezpečněmu pŕeteöani 1 jioky. Hernetičnoet styku plooh kuželoveho zábrueu lze dalo zvýši potřonim inertnin tuken.Ne pripojená výkreee je znázornen přikled provedení hernetiokého naetsvce podle vynálezu vo evielao řezu. ~Hermetický náeteveoš provedený ze skle. je tvořen hlovici l, dolu otevřenou a přecházejici v kuželovy zebrue 3. Nahoře je hlavice 3 opetřene bočnő vyúetčnyn nátrubkem 3 pro připojení naznezornůne hadice. Zespodu je v hlevioi ł exoentricky pľipevnene natavenim Jednin konceo stopke 3 ktera Je u druheho konoe opetřene kolinken 5. Bočnö Ja evým okrajom ke kolinku 5 připevněne natevenim jimka Q, uepoředene konoentrioky e oeou hlavice ł e kuželováho zábrueu 3. VHermetický nástavec baňky makrovolumetrickéhn roapirometru opatřený hlavici, kuže lovým zábrusem nátrubkemf stopkou a jimknu vyznaěujici sa tim že v otevřané hlavici(1) přocházejici v kužolový zábrua (2) a npatřené bočně nátrubkom (3) je excontricky Jednim knncem připevněna stopke (4) které je na druhém konci opatřena kolinkem (5), bočně

MPK / Značky

MPK: G01N 37/00

Značky: makrovolumetrického, hermetický, baňky, respirometru, nástavec

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-270016-hermeticky-nastavec-banky-makrovolumetrickeho-respirometru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hermetický nástavec baňky makrovolumetrického respirometru</a>

Podobne patenty