Zařízení pro ustavování vřeten soustružnických a jednoúčelových obráběcích strojů

Číslo patentu: 269867

Dátum: 14.05.1990

Autori: Jelínek Stanislav, Lázníček Jiří, Srba Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDEHÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY(54) Zařízení pro vustavování vřeten soustružnickýoh(57) Zařízení umožnuje sestavování jednot 11 vých strojů do linky obsluhované roboty,kde vznikl problém polohovat vřeteno vzhledem k tvaru součástí do stále stejné opakované polohyzllovnäž je splnän požadavek obsluh vat jednotlivé stroje ručne bez robotů. čelom zařízení je Jednoduchý systém s použitím menhanicko hydraulickćho prvku při nahrazení složitých elektronických systémů. Podstata zařízení spočíva v tom,že na vřotsnzl. as upevněn polohovací kotouč s tvarovými vybrdními s náběhsm, na kterém je ustavena jednosmärná spojka. Tato je napojena na ozubenć kolo., ustavené čelním ozubsním do. záberu s pastorkem. Tento Je volně nasunut na pomocněm hřídeli a Je spo- . jen laneloyou spoJkou, jejíž hnaoí část je připevnšmďspomocněmu hřídeli. Na hřídeli hydromotoru je uševněno hnací kužel» v 6 kolo které je v z bězju s mami/m kuželo,vÝm kolem, připevnčným k pomocnćmu hřídoli. Tvarové vybrání snćbähem Je upraveno ro zzaisunutí polohovacího palce hydraulick ho v lce.vynález se týká zařízení pro ustavování vřeteu soustružnických a jednoúčelových obrábäcích strojů do stále stejné opakovaná polohy.Při současnám stavu techniky jsou využívány pro polohování vřoten převážně stejnosmärnáelektromotory. Jeden z principd využívá molnostizmünw otáčok stejnoemärnáho oloktromotom. Po snížení otáčok oloktromotoru so uvede do funkce polohovací zařízení. To zajistí, že povykoníní dvou otáčok vřetonov dojde k přopnutí na řadicí otáčky. Tämito otáökami vřeteno dojedo do přesně polohy indikovaná bezkentaktním snímačom a vřetono se zastaví. Indexovací zařízení vysune index a zapolohuje vřeteno. IDalší systém polohování vychází spát z použití etejnosmčrnáho oloktromotoru k pohonu vřetono. Tímto elektromotorem so natáčí vřotono do přiblíänł polohy odmäřením polohy pulsním snímačom. Pro přosná ustavení je využívá ozubonÝ väneo s aretační západkom která uataví vřeteno do přesné polohy. . A Další system polohování vřotene umoiiujeustavit vřeteno dolibovolnö zvolená polohy předem naprogramovaná nebo i do několika poloh podle programu. Taková zařízení využívá -propolohování servopohon s odmäřovacím zařízením. ą Všechna tato zařízení jsou ale značná nákladná a po elektronická stránce náročná. U běžných obrábčcích strojů obsluhovaných pracovníkom není nutná pelohování vřeten. Při sestavení jednotlivých strojů do linky obluhovaná roboty vznikl problám pelohovat vřeteno vzhledem k tvaru součástí. Zároveň tu byl požadavek moznosti obeluhovat jednotlivé stroje ručná bez robotů. ~, Výše uvedená nevýhody nákladnosti a elektronická náročnosti odstraňuje zařízení pro ustavování vřoten soustružnických a jodnoúöelových ohrábicích strojů podle vynálozu. Podstata vynálezu spoöívá v tom, äo na vřoteni je upovnön polohovací kotouö, opatření nákolika tvarovýnl vybraními s nábähem. Na tvarová vybrání jo oeazens- jednosmirná spojka, napojená na ozuboná kolo s äelním ozuhením. Osubono kolo jo otočná umístäná na vřetoni a navíc svým öolním ozuboním je ustavoná do oáblru äolníhaazubonípaetroku, Tento jo volná naaunut na pomocnám hřídoli a souöasnö jo opojon s lamolovou spojkou. Hnací část lamolová spojky je připevnöna k pomocnámu hřídoli. ktorý jo spojon s hnanŕm kuäelovým kolem, zasunutým do zábäru s hnacím kuäolovým kolem. Na hřídoli hydromotoru je upovnlno hnací. kuäelová kolo. Po-. mocná hřídel je otočná uložený s výhodou rovnoblřno s vřotenom. Na povrch polohovacího kotoučo s tvarovým vybráním s nábáhom je přitlačován polohovací palec, upevnäný k pístnici hydraulickáho válce.Výhodou zařízení pro ustsvování vřeton seustružníckých a jednoúöelových obrábäoích strojů je jednoduchá provedení vlastního systámu s použitím mechanicko hydraulickáho prvku. zvolený systém ustavování zajístí etoprocontní opakovatelnost polohy. Toto je zajiätäno speciálním tvarovým vybráním s nábihem pslohovacího kotouče a optimální funkcí polohovacího palce vo vazbä na cyklus stroje. Lamelové spojka, která slouží v určitě íázi jako pojistná, zajiätujo bezpečný chod celáho zařízení. Pohon hydromotorem přes jodnosmřrnou spojku zajistí vždy dotoěení vřoteno do äádsná polohy řez ohledu na okamžik zastavení otáčok vřotone. Zařízení je vhodná zejmána pro pouäití pohonu strojů s asynchronními motory.Na připojenám výkrese je vyobrazono zařízení pre uetavování vřeton podle vynálozu. kde na obr. 1 je v nárysu sohematicky a na obr. 2 je zachycon pohled do bokorysu.Zařízení pro nstavování vřeton ooustřuänických a jednoáčolovýoh obrábácích strojů má pohon g vřoteno IL vytvořon z olektromotoru s brzdou a řemenováho převodu s klínovýmí řemony. Na vřotení l je pevná uohycon polohovací kotouč à. Dále je na vřeteni l uložona jednosměrná spojka i s ozubeným kolem 5, epoluzabírajíoím a paatorkom á, umístöným na pomecnám hří-J delí l. Dále jsou na pomoonám hřídeli 7 umíetöny lamolová spojka 8 a hnané kuželevá kolo 2, spoluzabírající s hnacím kuäelovŕm kolem J.0 umístöným na hřídeli hydromotoru g. Do tvarováho vybrání g s náblhom polohovacího kotoučo 3 je dotlačen polohovací palec 13, kterýje ovládán hydraulický válcem 31. Tímto uspořádáním je zaručena stejné poloha vřotone l.Vřľbw ł Púľáněné P°h°n°m Š P° zñbrzdění a následněm odbrzdäní elektromotoru se nucenädotočí do předem určené polohy Tímobrobku ve stále stejné poloze. Dotočení vřetene l do určené polohy se provádí hydromotorem ll přes hnací kuželové kolo 1 o, hmnć kuželovć kolo g, lsmelovou spojku ž, pastorek 5, ozubeně kolo 5 a jednosměrnou spojka i, přičemž požadovaná poloha vřetene l se dosáhne dosednutím polohovacího palce l do tvarového vybrání lg s náběhem polohovacího koteuče g. Polohovací palec l se vysouvá hydraulickým válcem a. K vysunutí polohovacího palce l 3 dochází po zastavení vřetene ł, přičemž polohovací palec dosedne na obvod polohovacího kertsuče 3 a v průběhu dotáčení vřetene ł dochází ke klouzání polohovacího palce l po obvodu polohovacího kotoučo à tak dlouho, až tvarové vybránís nábähem pêlohovacíhc kotouče g se dostane do polohy proti polohovscímu pslci lg. Polohovací palec l zapadne do tvarového vyhrání 12 s nábčhem polohovacího kotouče g, čímž je určená dosaäená tajná poloha s hydromotor g se odpojí. Pro ostranční možnosti tvrdých rána polohovocího systému slouží lamelové. spojka §, která je zořazena do systému náhonu současně jako pojistka s možností proklouznutí vřetene L pri zpoždäném odpojení hydromotoru ll. Speciální tvsrovć vybrání lg s náběhem v polohovacím kotouči 3 zajiätuje bezpečná dotočenĺ vřetene l do stále stejně polohy a nedovolí v žádněm případě přejetí mimo určenou polohu.l. Zařízení pro ustavování vřeten soustružnických o jednoúčelových obráběcích strojů, obsahující otočnč uložený pomocný křídel o lamelovou spojkou, ozubenć eoukolí a pohon vřeten, kde vřeteno je opatřeno také jednoemärnou epojkou, vynnoöující se tím, že na vřeteni (l) je upevnän polohovací kotouč (3), .v dotyku s polohovací palcem (13), ktorý má s povrchu směrem ke svému středu vytvořena tvsrová vybrání (12) s nébähem a nn kterém je osazenn jednosměrná spojka (4), napojená no ozubenć kolo (5), umístüná otočnä na. vřeteni (l) o. uetoveně do záběru s pastorkem (5), ktorý je volně naeunut na pomocnőm hřídeli (7) s současně je spojens lnmelovou spojkon (8), jejíž hnscí část je připevnäm k pomocnćmu hifídeli (7), který je dále opstřen hnoným kuželovým kolem (9), která je v záberu s hnocím kuäelovýmĺcolem (10),upevněným na hřídeli hydromotoru (11). .2. Zařízení podle bodu l, vyzn-aöující se tím, že pomocný křídel (7) je uložen rovnobäžně e vřetenem (l), přičemžno pomocnćm hřídeli (7) uložený pastorek (5) a m. vřeteni (1) uložené ozubená kolo (5) mají vytvořeno celní ozubeňí.3. Zařízení podle bodu 1, vyznaöující ee tím, že tvorovć vybrání (12) e nábähem no polohoucím kotouči (3) je uspořádáno pro zoeunutí polohovncího palce (13) prostřednictvím hydrau li ckěho válce (14) .

MPK / Značky

MPK: B23Q 5/20

Značky: zařízení, obráběcích, soustružnických, vřeten, strojů, ustavování, jednoúčelových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-269867-zarizeni-pro-ustavovani-vreten-soustruznickych-a-jednoucelovych-obrabecich-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro ustavování vřeten soustružnických a jednoúčelových obráběcích strojů</a>

Podobne patenty