Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstve a zariadenie k jeho uskutočneniu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÁLNÝ ÚRAD PRE VYNÁLEZY(75) Autor vynálezu KISS šŘPÁD ing., WARADZIN WALTER doc. ing. CSQ,ONDRUŠ ŠTEFAN ing., ŠAĽA,FERENCI MI L ing., NITRANX,SESTÄK T 0 dipl.tech.,ŠAĽA(57) Účelom spôsobu chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstve a zariadenie k jeho uskutočneniu je kontinuálne, energeticky menej náročné a vysoko spoľahlivé ochladenie granulovaných materiálov kondicionovaným vzduchom V dvojvrstvovom fluidnom chladiči pri znížení potrebnej zastavanej plochy. Spôsob sa uskutočňuje na zariadení, ktoré pozostáva z výparníka vybaveného žaluzíovym odlučovačom na odlúčeníe,vody, pričom výparník je zapojený na sanie ventilátora, ktorý je spojený s dvojvrst-~ vovým fluídným chladíčom.Spôsob chladenia grahulovaných materiálov vo fluidnej vrstve a zariadenie k jeho uskutočneniuvynález sa týka sposobu chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstve a zariadenia k jeho prevedeniu.V priemyselnej praxi sa často stretávame s potrebou chladenia granulovaných materiálov, ako napríklad pri výrobe granulovaných priemyselných hnojív. vo väčšine prípadov chladenie sa uskutočňuje priamym stykom chladiaceho média (vzduchu) s granulovaným materiálom v chladiacich vežiach, bubnoch, resp. fluidných chladičoch. Fluidné chladiče oproti klasickým chladičom majú celý rad výhod, ako nízka energetická náročnosť, vysoká spolahlivost, pretože nemajú pohyblivé časti, preto sú minimálne nároky na ich údržbu,intenzívny prestup tepla a pod. z uvedených dôvodov sa často nahrádzajú konvenčné chladiace zariadenia fluidnými.Nevýhodou spôsobu chladenia materiá 1 ovvo fluidnej vrstve vo fluidných chladičoch je vysoká citlivosť hydraulického režimu fluidizácie. hydraulický režim fluidnej vrstvy pri chladení hygroskopických granulovaných materiálov, napr. granulovaných hnojiv za použitia neupraveného sušiaceho média sa naruěuje. Narušenie može byt takého stupňa, že zaxiaànie prestane fungovat.z uvedeného dovodu v pripade chladenia takýchto materiálov sa zabezpečuje kondiciovaný vzduch pre fluidný chladič. Kondiciovaný vzduch sa získa vymrazovanim vody na povrchu výparnika a následným ohriatím vzduchu parným kaloriférom. Popísaný systém ziskavania kondiciovaného vzduchu, okrem vysokej energetickej náročnosti má tú nevýhodu,že vymrazená voda vo forme Iadu na povrchu výparníka sa musi roztápač (regenerovač výparník) napr. spätným tokom vzduchu. Ž uvedeného dôvodu sa zaručujú dva výparníky, pričomstriedavo jeden vymrazujevodu zo vzduchu a druhý sa regeneruje. Nevýhodou takéhoto spô sobu, ktorý odstraňovanie vody zabezpečuje v oblasti mínusových teplot (-1 -10 ° C) je okrem energetickej náročnosti aj nutnost stáleho sledovania çyklov regenerácia. Nesprávna funkcia celého usporiadania može viest kodstávkam celej výroby.vyššie uvedené nedostatky.sú odstránené podla vynálezu, podstatou ktorého je chladenie qranulovaných materiálov kondiciovahým vzduchom vo fluidnej vrstve tak, že vzduch sa najprv ochladí na teplotu 0 až 10 ° C a.následne po odlúčení vykondenzovanej vody sa zohreje kompresným teplom o 4 až 10 ° C, pričom takto získaný kondiciovaný vzduch sa vedie do dvoch fluidných vrstiev. granulovaných materiálov, umiestených nad sebou. zariadenie k uskutočneniu pozostáva z fluidného chladiča, výpprníka a ventilátora, pričom výparník, vybavený žalúziovým odlučovačom vody, je zapojený na sanie ventilátora, ktorý je spojený s fluidným chladičom. Pluidný chladič je dvojvrstvový.výsledkom uplatnenia popisaného spôsobu a zariadenia je ziskanie kondicionovaneho vzduchu spôsobom (bez nutnosti regenerácia výparníka), čo znamená nižšiu energetickú spotrebu. Ďalšouvýhodou je, že takto odvodnený vzduch pri vyššej teplote netreba kvő 1 izníženiu relativnej vlhkosti následne ohrievač napr. parným kaloriférom, ale postačuje ohriatie vplyvom kompresného tepla ventilátora, čo je sprievodným javom pri doprave vzduchu ventilátormi a znamená vlastne energetickú úsporu a tým vyšší účinok predloženeho vynálezu. Ďalšou výhodou predloženého vynálezu je, že systém može pracovat kontinuálne bez výkyvov režimu fluidného chladiča, čím sa zabraňuje výpadomUvedený spoľahlivý a kontinuálny sposob získavania kondicionovaného vzduchu umožňuje použitie dvojvrstvového fluidného chladiča, ktorého špecifický výkon na jednotku zastavanej plochy je dvojnásobný oproti jednovrstvovým chladičom, čo je doležité hladisko oproti jestvujúcim chladičom, kde sú väčšie priestorové potreby.Popísaný spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstve a zariadenia k jeho uskutočneniu- podla vynálezu umožňuje kontinuálny, energeticky menej náročný a vysoko spoľahlivý sposôb chladenia granulovaných materiálov pri znížení potrebnej zastavanej plochy. Prínos sa prejaví aj v kvalitatívnych vlastnostiach ochladeného granulovaného materiálu a v prípade priemyselných hnojív s ohsahom dusičňanu amőnného aj v zlepšenej bezpečnosti skladovania. vNa obr. l je znázornený spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstve a zariadenia k jeho uskutočneniu. kNeupravený vzduch g nasávaný z okolia vstupuje do výparníku g a na sanie ventilátora A. Vo výparníku g sa ochladí neupravený vzduch j, na teplotu rosného bodu, na žalúziovom odlučovaći g sa odseparuje vykondenzovaná voda. stlačený vzduch ventilátorom i. kde sa ohreje kompresným teplom, postupuje cez prívod l do dvojvrstvového fluidného chladiča 1. Oteplený vzduch 9 vplyvom odobratého tepla zo vstupujúceho granulovanáho materiálu i odchádza do atmosféry, alebo do cyklônových batérií. Ochladený granulovaný materiál j sa dopravi do skladu. konkrétnym príkladom prevedenia je chladenie granulovaného liadku amônného s dolomitom (LAD) v množstve 45 t/h, ktorý vstupuje pomocou závitovkového dávkovače na horné podlažia fluidného chladiča lvo teplote 80 ° C. çranulovaný liadok amőnny s dolomitom je nadnáäaný a zároveň chladený kondioiovaným vzduchom, pochadzajúcim z výparnika 3 s odlučovačom 3 a ventilátoru i. Lmľnadnašaný pomocou kondiciovaného vzduchu v množstve 120 000 Nav/h a relatívnej vlhkosti 50 - 65 t, o teplote 7 až 17 ° c, postupuje v smeresklonu horného podlažia a prschAdza na dolné podlažie s opačným sklonom. Po opustení chladiča cez turnilłetový podávašije LADvychladenýIna tepicłuzs až 35 ° c.spôsob chladenia popísaný v konkrétnom príklade prevedenia ma tú výhodu oproti doterajšiemu sposobu, že odpadá nutnost prepínania regenerečných cyklov na regeneráciu výparníka,čo má za následok ustálený a kontinuilnyiežim fluidizicie na oboch podlažiach fluidného chladiča, čím sa dosahuje okrem energetických úspor (pri regenerdcii) dvojnásobný špecifický výkon na jednotku zastanej plochy ŕvysoká prevádzková spoľahlivosť. uvedený príklad prevedenia v žádnám prípade neobunedzuje možnosč využitia PV v iných.l. spôsob chladenia granulovaných materialov kondicionovaným vzduchom vo fluidnej vrstve vyznačené tým, že vzduch sa najprv ochladí na teplotu O až 10 ° C a nasledne po odlúćení vykondenzovanej vody sa zohreje kompresným teplom o 4 až 10 ° C, pričom takto získaný kondicionovaný vzduch sa vedie do dvoch fluidných vrstiev z granulovaných materiálov umiestnených nad sebou.2. zariadenie k uskutočneniu sposobu podľa bodu l, pozostávajůce z fluidného chladiča,výpąrníka a ventilátor vyznačené tým, že výparník (2) vybavený žalúzíovym odlučovačom(3) vody je zapojený na sanie ventilatora (4), ktorý je spojený s fluídným chladičom3. Zariadenie podľa bodu 2 vyznačené tým, že fluidný chladič (l) je dvojvrstvový.

MPK / Značky

MPK: B01J 2/00, B01J 19/00

Značky: materiálov, zariadenie, spôsob, fluidnej, chladenia, granulovaných, uskutočneniu, vrstvě

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-269700-sposob-chladenia-granulovanych-materialov-vo-fluidnej-vrstve-a-zariadenie-k-jeho-uskutocneniu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstve a zariadenie k jeho uskutočneniu</a>

Podobne patenty