Sběrač mléka pro dojící stroje

Číslo patentu: 269626

Dátum: 11.04.1990

Autori: Preisler Vlastimil, Chvátil Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

A..s POPIS WNÁLEZU gíĺsg 626(54) A Sběrač mlćka pro dojící stroje(57) Řešení spadá do oblasti dojících strojů. «Zařízení řeší problém dojení s menším podtlakem při zábraně zpětného toku mlé ke na strukš dojnice. Podstata ře ení spočívá v tom, že tangen ciální výstupní hubice mléka ze sběrače svirá v půdorysném průmětu s nejbližší tangenćiální vsâupni hgbicí mléke tupý úhel a V úhlu O až 90 k tangenciální výstupní hubici as v obvodové stěně tělesa sběrače mlá a provodena přisávaci vzduchové tryskaVynález se týká sběrače mléka pro dojící stroje a řeší problém.dojeni s menším dojícím podtlekem při zábreně zpětného toku mléke na struky dojnice.Dojící stroje e soupravy dosud vyráběné vykazují velkou závislost změny dojícího podtleku na množství dojeného mlêka. V důsledku nutnosti použít z funkčního hledi~ ska dojící podtlak v oblasti 50 kPa dochází ne začátku a ne konci dojení ke značném sílověmuvnaméhání struku dojnice, spojenámu až s vyhřeznutím svěrecích svalů struko vých kanálků. To přirozeně poěkozuje fyziologický stav zvířata a vede i k omezení nožné dosahované dojivosti. Jsou sice známy dojící stroje s dvojím poatlekem v průběhudojení nebo s nižším secím výkonem, nevyhovují však z hlediska obtížné dezinrekce celého stroje, což je z hygienického hlediska závodné. U dossvedních dojicích strojů ,1 když jsou jejich sběrače v některých případech opetřeny tangenciálními vstupy a výstupem mléke a případně 1 přisaváním vzduchu, není zabráněno zpětnemu tcku mléka na struky. Dochází k omývání struků dojeným mlékem, což má za následek přenos inrekce přimastitidě. Zpětný tok mléke u dosevadních strojů je způsoben nestabilitou tlakových poměrů mezi podstrukovými komorami strukových násadců a sběračem soupravy, čímž dochází k nárazovému vytváření mléčných zátek a k obrácení momentálního toku mléka.Sběrač uléke pro dojící stroje podle vynálezu tyto nevýhody a nedostatky v plně míře odstraňuje. Jeho podstata spočívá v tom, že tangenciální výstupní hubice mléka zesběrače svírá v púdorysném průmetu s nejbližší tengenciální vstupní hubicí mléka tupý úhel a v úhlu 10 ° až 90 ° k tangenciální výstupní hubicí je v obvodové stěně tělese sběrače mléka provedena přisávací vzduchové tryska. VSb§raču 1 éka pro dojící stroje podle vynálezu zabezpečuje v důsledku svého uspo řádání plynulý tok mléke ve šroubovicové stopě po stěně sběreče od vtoků jednotlivýchpřívodních hedic vedoucích od strukových násadců až po výtok mleka ze sběrače, přičemž vhodné zvolené místo přisávání vzduchu zaručuje stabilitu pracovního podtleku ve sběreči a tím stabilní tok mléka bez momentálních zpětných proudů omývajících struky. Ce~1 ý proces dojení přitom probíhá za výrazně menšího pracovního podtleku, který nenemá há a nenaruäuje struky dojnic, a to právě z důvodu dosažení plynulosti toku mléka přiPřík 1 adprovedení sběreče m 1 ékapod 1 e vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr.1 představuje sběrač mléke v exonometrickém pohledu, obr. 2 je částečným svislým ŕezem spodní části sběreče s výtokem mlékn e obr. 3 znázorňuje půdorysný pohled na sběrač mléke podle vynálezu.~ Těleso 1 sběreče mléka je opatřeno tengenciálními vstupními hubicemi g, napojenými na neznázorněné přívodní hadice od strukových násadců. Každá tangenciélní vstupní hubice g je do telesa 1 aběrače zeústěna v jeho horní části tak, že je nesměrována šikmo dolů tečně k obvodové stěně 1 tělesa 1. Ve spodní části tělesa 1 je provedena tengenciální výstupní hubice 3, na níž je napojene neznézorněná vývodová mléčná hadice. Tengenciální výstupní hubice 5 je uspořádáne tak, že v půćorysném průmětu svírá s nejbližší tangenciální vstupní hubicí g tupý uhelgg. V obvodové stěně Q telesa 1 je ve výškové úrovni tengenciélní výstupní hubice 3 provedene přisávací vzduchové trubka § 2 uspořádána s výhodou proti tengenciální výstupní hubici 5, což je sice nejvýhodnějši,avšak není to podmínkou. Přisávací vzduchové tryske Ž může být uspořédánn v úhlu 0 ° až 90 ° k tangenciální výstupní hubici 3.Sběrač mléka podle vynálezu funguje taktoMlěko odsávané ze strukových násadců tlekovým spádem zhruba 30 kPa je spolehlivě v důsledku úhlového posunutí vstupních hubic g proti výstupní hubici 5 směrováno na boční obvodovou stěnu J tělese 1 sběrače, po níž sestupuje šroubovitým pohybem dolů.Na dně sběrače dojde v důaledku přisávání vzduchu vzduchovou tryskou 2 k urychlení proudu mléke, e protože je vzduchové tryska Ž uspoŕádána v úrovni výstupní hubice 5,s výhodou pak proti ní, dojde k urychlení toku mléka správným směrem a toto bez problému a tlakových rázů vstupuje do výstupní hubice 5.I. Sběrač mléka pro dodfcí strede, opatřený tangenciálními vstupními hubícemi směrevenými k obvodovó atěnä nběrnčo, tangenciálni výstupní hubicí mláku a otvorem pro pñiaávání vzduchu do aběraše, vyznačený tím, že tangenciá 1 nívýstupní hubice (4),mléke za abirnče víta v püdorynnóu průuitu 3 nejbližší tangenciální vstupní hubi c (2) mléka tupý úhel (4) a v úhlu o° z 90 ° x tangenciální výstupní hubici(4) je v obvodové stäně (3) těleaa (1) sběrače mléke provedena přisávací vzducho vá tryska (5).2. Sběreč mlékn podle bodu 1, vyznačený tím, že přiaávací vzduchové tryska je provedena proti tangenciáini výstupní hubici (4) V její výäkevé úrovni.

MPK / Značky

MPK: A01J 7/00

Značky: dojící, stroje, sběrač, mléka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-269626-sberac-mleka-pro-dojici-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sběrač mléka pro dojící stroje</a>

Podobne patenty