Troubový vibrační třídič pro sypké materiály

Číslo patentu: 269465

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Přihlášcnn FEDERÁLNÍÚRAD (40) Zveřýnčnu PRO VYNALEZY (45) vvd 5(75) Aulur vynález BĚLUNEK BOHUMIR ing., OSTRAVA(54) Troubový vibračni třídič pro nypká(57) Úkolon řoěoni jo možnost operotivni změn hlavních kineuatických parametrů knitavá o pohybu a snadné instalace a vyměnitolnoot třidici plochy pfi současné zajištění univorzálnoati upevnováni různých typů vibrátorů a zvýšenú tuhosti trouby. ZI tim účelom k trnubě Jsou upevněny dvě dvoudilnó objinky, k nimž Jsou uchycony vibrátory.K vnitřnínu povrchu trouby jsou připavněny podálné lišty, lezi niniž je svými podálnými okraji zaeunuta řídící plocha.vynález se týka troubového vibračního třídiče pro granulometrické třídění sypkých materiálů, který je opatřen Vibrátory s rotujícími nevývažky a řeší možnost operativní změny hlavních kinematicląřoh parametrů lonitavého pohybu e. snadnou instalaci a vyměnitelnost třídioí plochy při současném zajištění univerzélnosti upovšovéní různých typů vibrátorů e zvýšené tuhosti trouby.Dosud jsou známy troubové vibrační podávače pro podávání a dopravu sypkých materiálů, jejich základním konstrukčním prvkom je trouba, zpravidla véloového tvaru, která je uvédäna do lonitavého pohybu nejméně jedním vibrátorom s rotujícími nevývałb. Pišt slušný tvar dráhy kmitavého pohybu, potřebný pro uvádění sypkého materiálu do vibrační ho postupu. je dosahován vhodným situovéním těchto vibrátorů vůči troubš, na kterou jsou připevněny nástavec, ke kterým jsou šroubovými spoji v daném místě upevněny vibrá tory.Nevýhodou tohoto provedení je, že neumožňuje operativní změnu situování vibrátoru vůči troubě, a tím není uunožněne. operativní změna kinematicwoh parametrů lnnitavéhe pohybu, která například u vibračních podávačů není zpravidln potřebné, protože změna jejich přepravního výkonu je zajíštována změnou bud velikosti amplitudy, nebo frekvence lnnitání. U vibračních třídičů však tato změna amplitudy nebo frekvence lnniténí s cílem změny třídicího výkonu bezprostředně ovlivňuje kvalitativní parametry třídicího procesu, jejichž optimální hodnota je stanovena s ohledem například na hranici třídění, granulometrie a tvar zrn tříděného sypkého materiálu a podobnč, přičemž i při změně třídicího výkonu by tyto kvalitativní parametry měly zůstat v optimální a konstantní výši.Dále jsou známy troubové vibrační třídiče, u kterých je třídicí plocha vytvořena ve tvaru drátěného pletiva a je z důvodů svého uchycení a výměny umístěna mezi dvěma díly trouby, tvořící skříří třídiče, které je rozdělena v podélné rovině.Nevýhodou tohoto provedení je zejména snížení tuhosti trouby, která je hlavním nosným prvkem a dále obtížné vyměnitelnost třídicí plochy a nezajistitelnost jejího žádného napnutí, protože při její výměně je nutno demontovat tento hlavní nosný prvek.Uvedené nevýhody odstraňuje troubový vibrační třídič pro sypké materiály, podle vynálezu, sestévající ze skříně tvořené troubou, která je zavěšena pružnými nosnými prvky na nosné konstrukoi a je opatřena vstupom sypkého materiálu a na svém druhém konoi výstupy vytříděné nadsítné a podsítné frakoe a dále z třídicí plochy a vibrétorů.s rotujícími nevývažky. Podstata vynálezu spočíva v tom, že k troubě jsou upevněny dvě úvoudílné objímky, kterým jsou uohyceny Vibrátory. K vnitřním povrchu trouby jsoupřipevněny podélné lišty, mezi kterými je svými podélnými okraji zasunuta třídioí plocha. Výhodou troubového vibračního třídiče podle vynálezu je možnost operativní změny sklonu vůči horizontální rovině anebo i tvaru dráhy kmitavého pohybu s následnou změnou kvalitativníeh parametrů, čímž je možno tyto parametry operativně přizpůsobit, například daným nebo změněným hodnotám granulometrie tvaru zrn, obsahu vody nebo nečistot, lepivosti tříděného sypkého materiálu, požsdavkům na dovolené množství chybnýoh zrn nebo hranici třídění a podobné, protože těchto změn se snadno doeéhne povolením šroubovýoh spojů dvoudílnýoh objímek a přesunutím jednoho nebo obou vibrátorů po troubě do jiné polohy. Další výhodou je jeho univerzálnost, protože je možno použít i vibrátor jirúoh typů s rozdílnými uchyoovacími rozměry, kde v tomto případě se použije přísluänl, najnáně jedna část dvoudílné objímky s potřebnými rozměry otvorů pro jejich uchycení.Výhodou je i snadné uchycení podélných okraju třídicí plochy zaklesnutím mezi podélné lišty na vnitřníeh stenách trouby, a to jednak vzhledem k její snadné montáži a demontáži a jednak i možnosti jejího řédného napnutí při současném zvýšení životnosti, protože tím je zamezeno jejím průhybnlzn a sekundárnítnu nakmitévání, přičemž tímto uchycením třídicí plochy není snižováns pevnost trouby, jakožto základním nosného prvku vibračního třídiče, ale naopak podélné lišty způsobnjí zvýšení tuhosti této trouby.Ne připojeném výkres je příkladně schematiclq znézorněn troubový vibrační třídičpodle vynélezu, kde na obr. 1 je jeho boční pohled s na obr. 2 je příčný řez troubou s uchycenou třídicí plochou.Troubový vibrační třídič pro sypké materiály podle příklsdnébo provedení sestévi ze skříně tvořené troubou. 1 váloového tvaru, ko ktoré jsou shore připevnäño tíoląvtné oka g,kterými je zsväšene na pružných nosných prvoíoh 2, jejichž horní konce jsou upevněny na nenaznsčené nosné konstrukcí. Troubs l má na svém jednom konci vstup i sypkého materiálu s na svém druhém konci výstup i vytřiděné nàdsítně frskoe s výstup g vytříděné podsitné frakoo. K roubě ł jsou üroubovými spoji upsvněny dve dvoudilnő objimlq 1, g, ke kterým jsou uchyceny vibrátory g, lg s rotujíoími nevývsžlq, přičemž vibrátor 2 na straně. vstupu g sypkého materiálu je uohycsn k hornímu dílu dvoudílné objimlq 1 s vibrátor Q na straně výstupu j, § je uchycon k dolnímu dílu dvoudílné objímľq à. K vnitřním povrchu trouby l jsou na bočníoh stranách připevněny podélné lišty ll, mezi kterými je svými podélnými olmaji uchyoens zaklesnutím třídicí plocha l 2, vytvořená z dréténého pletivo.Při grsnulometriokém třídění sypkého materiálu troubovým vibračním třídičsm podle vynálezu se tento materiál přivádí vstupom i do trouby l, vo které postupuje jak po třídicí plače lg z drátěného pletivo, tak i po jejím dnu l 3 vibrsčním postupom, s to na základě přimočsrěho lsnitsvého pohybu, vyvozovaného oběma vibrátor-y g, łg s rotujíoími nsvývsžlcy, lnnitajícími na základě dynamické ssmosynohronizsce, přičemž vytříděn( nadsítná frskoe se odvádí výstupom i s. vytřiděna podsítná frskoe se odvádí výstupom 6.Troubový vibrsčni třidič pro sypké materiály, sestávsjioí zo skříně tvořené troubou, která je zsvěšena pružnými nosnými prvłq na nosné konstrukcí s. je opatřsna vstupom sypkého materiálu a na svém druhém konci výstupy vytříděná nsdsítné s podsítné frakce a dále z třídioí plochy s vibrátorů s rotujioími nsvývažłq, vyznačujioi se tim, že k troubě (l) jsou upevněny dvě dvoudílné objímlq (7, 8), ke kterým jsou uchycsuv vibrátory (9, 10), přičemž k vnitřním povrołm trouby (l) jsou připsvněny podélná lišty (ll),mezi kterými je svými podélnými okraji zssunuta třídioí ploche (12).

MPK / Značky

MPK: B07B 1/36

Značky: třídič, troubový, vibrační, materiály, sypké

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-269465-troubovy-vibracni-tridic-pro-sypke-materialy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Troubový vibrační třídič pro sypké materiály</a>

Podobne patenty