Prefabrikovaný stavebnicový dílec s přerušeným tepelným mostem

Číslo patentu: 269351

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hemr Jiří, Hnátek Jaroslav, Hrdlička Karel, Šedivý Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERALNI ÚRAD PRO VYNALEZYAutor vynálezu HNÄTEK JAROSLAV,šeoxvł vLAoxMłn, PRAHA(54) Prefabrikovaný stavebnicový dílec s přerušeným tepelným mostems přerušeným tepelným mostem, zcjoěna kovové okno, jehož pevný nebo pohyblivý ràm sestàvà ze dvou kovových profilových tyči profilu U, obràcených svými přirubami k sobě a jednotlivých tepelné ialačnich vložek mezi nimi uložených v určitých vzájemných vzdálenostech po celém obvodu stavebnicového dilce, oplášřovaný částečně krycimi lištamí profilu nerovnoramenného T. Tepelné izolačni vložky jsou zajištěny samosvornými elementy, s výhodou tvořenými rýhovanými či průžnými koliky v průchozich otvorech rovnoběžných se střednicovou rovinou okna. Prostor v dutinàch profilových tyčí mezi jednotlivými izolačnimi vložkami je vyplněn izolačni výplni.vynález se týká prefabrikovaného stavebnicověho dílce, určeného zejména pro kovová okna či dveře, sestàvajíciho z nosných prvků a tepelné isolačních vložek, přerušujícich mezi nosnými prvky tepelný most.V současně době je znàmo mnoho různých konstrukcí stavebnicových dilců s přerušeným tepelným mostem. zejména pro nosné prvky z lehkých slitin se používá způsob přerušeni tepelného mostu napr. podle patentoveho spisu V. Británie č. 8104937, nebo podle EP č. 0053642, při kterém je tekuté plastická hmota požadovaných vlastností vstřiknuta do du tiny speciálně upravene hliníkové profilove tyče. Po ztuhnuti tepelne izolační vložky se přerušení tepelného mostu dosáhne vytrženim nebo odřiznutím propojovacího prvku mezi oběma díly hliníkové profilové tyče. Propojovaci prvek je tvořen tenkou vrstvou materiálu nosného prvku. Nevýhodou tohoto způsobu je nutnost úpravy hliníkového profilu spojené s použitím speciàlního zařízení, nutného i pro něstřik plastu a odstranění propojovacihoDalším známým řešením je použití distančnich izolačnich vložek, vyrobených 2 plastů a tvarově uzpůsobených použitým profilovým tyčim, mezi které jsou vsunuty. zajištěni je řešeno např. pružnou dsformací, jako u patentověho spisu NSR č. 3 Z 0 dW 3. nebo trvalou deformaci části nosného prvku, jako u pat. spisu EP č. 0006555. Nevýhodou tohoto řešení je opět potřeba Päuživat speciální zařízení i to, že se užívà profilových tyčí speciálnich profílů, které nejsou v tuzemsku jako polotovary běžně dodávàny.Uvedené nedostatky řeší prefabrikovaný stavebnicový ditec s přerušeným tepelným mostem, zejména kovová okna, jakož pevný anebo pohyblivý rám sestàvà ze dvou profilových tyčí a jednotlivých tepelné izolačnich vložek, rozmistěných v určitých vzdàlenostech po celém obvodu stavebnicového dilce, oplàšřovaný částečně krycími lištami, podle vynálezu, jehož podstatou je to, že nosné rámy jsou vytvořeny zejména z profílových tyčí profilu U,obrácených svými přírubamí směrem k sobě.Izolačni vložky jsou uložený mezi přirubami a stojinami profilových tyčí a jsou zajištêny samosvornými elementy v průchozích otvorech, ležicimi rovnoběžně se střednicovou rovinou okna. Tyto samosvorné elementy jsou s výhodou tvořeny pružnými nebo rýhovanými kolíky. Profilove tyče jsou profilu U, jehož přiruby odpovídají svou délkou délce stojiny. Nejméně k jedné profilove tyči pevného nebo pohyblivého rámu je připojena krycí lišta,zejména profilu nerovnoramenného T. Ivýhodou tohoto uspořádání je především jednoduchost konstrukce, rychlá montáž, při které neni třeba používat žádného speciàlního zařízení, což je výhodné zejména pro kusovou či maloseriovou výrobu. Jako polotovarů lze použivat běžně dodávaných hutnich profilových tyčí z lehkých»slitin. Další výhodou je i vysoká odolnost proti účinkům statického i dynamického zatiženi, vysoká tuhost a velká životnost.Přikladné provedení prefabrikovaněho stavebnicového dilce podle vynàlezu je na výkrese, kde je zobrazen kolmý řez sestaveným oknem.Prefabrikovaný stavebnicový díleç s přerušeným tepelným mostem se skládá ze dvou kovových profilových tyčí 1 profilu U, obrácených svými přirubami směrem k sobě, a jednotlivých tepelnč izolačnich vložek 5, rozmistěných v určitých vzdàlenostech po celém obvodu stavebnicověho dilce, oplášřovaného částečně krycimi lištami 2. Tepelné izolační vložky 5, uložené mezi Dříľubâmí B Stoĺínämĺ Pľ°f 1 l°VÝ°h ľľčĺ 1 jsou zajištêny samosvornými elementy §, zejména tvořenými průžnými či rýhovanými kolik v průchozích otvorech. Volný prostor mezi jednotlivými tepelně izolačnimi vložkami Q je vyplněn izolační výpbní 5.Prefabrikovaného stavebnicového dilce lze využit zejména pro konstrukcí kovových oken či dveří.Prefabríkovaný stavebnioový dilec s přerušenýu tepelným mostem, zejména kovové okno,jehoł pevný anebo pohyblívý rám sestsvà ze dvou kovových profilových tyčí a jednotlivých tepelné izolačnich vložek, rozmlstěných v určitých vzdàlenostech po celém. obvodu stavebnicoyěho dłlce, optaščovnný částečně krycím lištnmi, vyznačujici setim, že nosné rámy jsou vytvořeny z profilových tyłł /1/ profilu U, obráconých svými přirubani směrem k sobě, zatinco tepelné izolační vložky Ik/ jsou uloženy mezi přirubani a stojinani brofilových tyčí /1/ a jsou zajištění samosvornýni elementyPrefabrikovaný stavebnicový ditec s přerušeným tepelným mostom podle bodu 1, vyznačujici se tim, že samosvorne elementy /5/ ležł rovnoběžně sa střednícovou rovínou okna.Prefabríkovaný stavebnicový dłlec s pčerušeným tepelným mostom podle bodů 1 a 2, vyznačujici se tim, že samosvornš elementy /5/ jsou tvořeny rýhovanýmł koliky.Prefabrikovaný stavebnicový dilec s přerušeným tepelným mostem podle bodů 1 až 3,vyznačujicí se tim, že nejméně k jedné profilové tyčí /1/ pevného nebo pohyblivého rámu je připojena krycí lišta 2, zejména profilu nerovnoromenného T.Tl .v Ítttmrtlllirim nm mugwsxmx . Tl

MPK / Značky

MPK: E06B 1/18

Značky: dílec, přerušeným, tepelným, prefabrikovaný, mostem, stavebnicový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-269351-prefabrikovany-stavebnicovy-dilec-s-prerusenym-tepelnym-mostem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prefabrikovaný stavebnicový dílec s přerušeným tepelným mostem</a>

Podobne patenty