Prostředky pro ovládání pletacích jehel okrouhlého maloprůměrového pletacího stroje

Číslo patentu: 269222

Dátum: 11.04.1990

Autor: Andó Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu ANDÚ JÁN ing., BRNO (54) Prustředky pro ovládání pletacích jehel okrouhléhu(57) Prostředky pro ovládání pletacích jahel okrouhláho maloprůměrového pletacího stroje pro výrobu dámského punčochováho zboží obsahuje elektronické vzorovaci zařízení, vzorovací stopry a mezistopry přiřazená pletacím jehlám. Vzorovací stopry jsou kinematicky spojeny vždy s alespoň dvěma pletacimi jehlami, a to pomocí vodorovných mezistoprů. Jejich vnější konec, piířazený vzorovacím stoprům leží v rovíně rovncběžné s pndélnou osou vzorovacího stopru a vnitřní konec vodorovných mezístoprů přiřazený alespoň dvěma svislým stoprům s pletacímí jehlami je uložen v rovině kolmé k podélné usa vzorovacího stopru.Vynález se týká prostľedků~pro ovládání pletscích jehel okrouhlého meloprůmärováho pletncĺho stroje, zejména pro výrobu jemného dámskáho punčoehového zboží, opatřenáhoelektronickým vzorovecín zařízením e přiřazenými vzorovacími stopry a mezistopry.Jsou známá okrouhlá maloprůměrová pletací stroje pro výrobu dámských punčoch, opatřené elektronickým vzorovaeím zařízením. Pod pletacími jehlemi jsou umístěny výkyvne stopry, opattená eouetevou knlánek, umístěných v radách nad sebou. Každé řadě kolénok je přířazene jedne elektromagnetieky ovládaná páćka, působící ne príslušná kolénka vzorovacích etoprů. Nevýhode tohoto uspořádání epočívá ve velká složitosti vzorovecího zarízení a relativně nízkám precovnín výkonu, danén onezenou pracovní frekveneí elektromagneticky ovládaných páček, působících na kolénka vzorovacích stoprů.Jiné známé provedení pletacího stroja s elektronickým vzorovecím zařízením obsahuje elektromsgnety, působící přímo ne vzorovací stopry. Nevýhodou tohoto uspořádání je jeho velmi obtížné aplikovatelnost na maloprůměrová pletscí stroje s jemným dělením jehelního válce, například 34 pletacích jshel na l englický palec, a to z důvodu vysokých nároků na výrobní přesnost celého zařízení.-Také velkou nevýhodou obou popsaných uspořádání je to skutečnost, že zpravidla není možno dosáhnout tak vysoké pracovní frekvence otáčení jehelního válce, jako je tomu u mechanicky ovládaného vzorovacího zařízení.Cílem vynálezu je odstranit výše popsené nevýhody stávejících uspořádání.Úkol je splněn jehelní soustsvou okrouhlého msloprůměrového pletacího stroje podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vzorovací stopr je kinematicky spojen 5 ales~pon dvěma pletacími jehlami.Hlavní výhoda takto prevedené jehelní soustavy apočívá v tom, že zvyšuje pracovní frekvenci otáčení jehelního válce na dvojnásobek, přičemž pracovní frekvence elektromagnetického převodníku vzorovscího zařízení zůstává nezměněna. Take velkou výhodou je ta skutečnost, že pletací stroj obsahuje poloviční počet vzorovacích stoprů vzhledem k počtu pletecích jehel, čímž je jednak pletací stroj jednodušší a také je podstatné zvýšena rozlišovací schopnost a spolehlivost elektromagnetického převodníku.Je-li mezi vzorovaeím stoprem s pletscí jehlou uložen svislý stopr a vodorovný mezistopr, je to výhodná zejména proto, že vzorovscí stopr může být umístěn na větším průměru, než jsou pletací jehly, což je z konstrukčního hlediska velmi výhodné.Když má vodorovný mezistopr svůj vnější vzorovacímu stopru přířazený konec uloženlv rovině rovnoběžné s podélnou osouvzorovacího stopru, kdežto vnitřní svislému stoprupřiřazený konec uložen v rovíně kolmé ne pedálnou osu vzorovacího stopru, je to výhodné zejména proto, žekinematická spojení vzorovacího stopru se dvěma pletacímí jehlami jeprovedeno právě vodorovným mezístoprem, což znamená, že každá pletací jehla je ovládána jedním svíslým stoprem, v důsledku čehož jsou svislé stopry vystavený pouze zcela běžné mu mechanickému namáhání.Prostředky pro ovládání jehel pletacího stroje podle vynálezu jsou znázornený na připojeném výkrese a blíže vysvětleny na základě popisu příkladného provedení.V drážkách neznázorněného jehelního válce jsou umístěny pletací jehly 5. Neznázorněný jehelní válec, zámková soustava e zařízení pro nastavení hustoty úpletu, jsou známého konstrukčního provedení. Pod pletscí jehlou 1 je umístěn svislý stopr ł,.přićemž každé pletací jehle 5 přísluší vždy jeden svíslý stopr 2, Svislý stopr š je běžného tvaru a je opatřen například jedním zvedacím kolěnkem łLł e jedním stahovacím kolánkem 23.Pod zvedecím kolénkem 3.1 svislého stopru ł je uložen vodorovný mezietopr g. Vodorovný mezístopr Z je uložen vzhledem k neznázorněnému jehelnímu válcí rsdíálně, tj. v podstatěkolmo ks avislámu etopru 1. vodorovný mezistopr 5 je svým vnitřním koncem 2.2 přistaven ke svislámu stopru 3, kdežto svým vnějším koncem 2.1 je uložen nad horním koncem 1.2vzorovacího etopru l. Rovine vnějšího konce 2.1 meziatopru 1 je vůči rovině vnitřníhokonce 2.2 vzájemně pootočena, například o 90 °, takže vnější konec gł mezístopru jerovnoběžný s rovinou, ve která jsou uloženy pletací jehly 5, evíslý stopr ł a vzorovecístopr l, kdežtn vnitřní konec 2.2 mezistopru 3 je k této rovině kolmý. Šířka vnitřního konce 2 vodorovnáho meziatopru 3 je e výhodou zvolena tak, že se dotýká dvou svielýehZ. etoprů 1, čímž je dossženo kinemstieká spojení jednoho vzorovacího etopru l se dvěma pletsoími jehiami g, e to prostřednictvím vodorovnáho mezístopru 1 e dvou svielých etnprů 1. Ohdobná je možno přitedit vodorovnámu mezístopru 3 1 tti nebo více svislá stopry s pletecími jehlemi A. Mezi pletecí jehlu 5, popłípedě evíelý etopr 2 e vzorovscí stopr l je možno kromě vodorovnáho mezietopru 3 uložit delší nezietopr, popfípedě mezistopry,eväek příkledná popiaovená uspořádání vynálezu je nejjednoduááí. Pleteoím jehlám 3,evielým etoprům ł,vodorovným nezistoprům 3 e vzoroveeímu ntopru łjsou pflřezeny vlset ní zámková dráhy pro vyvození požsdovsnáho pohybu.Spodní konec łł vzoroveeího etopru l je působením ovládacího vzoroveoího elektromagnetického převodníku í přiveden na zvedecí zámek É, čímž dojde k pozvednutí vnájáího konce gàł mezistopru s k jeho přesunutí ke zetlečovecímu zámku. Zatlečovací zámek poeune vodorovný mezistopr 3 ve směru jeho podálná psy, a tím dojde k zeklonění svisláho stopru ł, eventuálná k oddálení zvedecího kolénka 3.1 z dosahu príslušného zvedecího zámku.Protože vnější konec gél e vnltłní konec 24 vodorovného stopru 3 jsou vzájemné pootočeny a vnitřní konec 33 se dotýká v dsnám případě současně dvou svisiých stoprů ł,jsou takto jedním vzorovacím stoprem ł ovládány dve vnitřní stopry 2, a tím 1 současně dvě pietscí jehly 5. Protože dvěma pletecím jehlám 5 e dvěma svislým stoprům ł je přiłazen pouze jeden vzorovací etopr l, je počet vzorovecích stoprů poloviční, než je počet plstaoíoh jehel. Tím je taká pracovní frekvence vzorovacího zařízení při stejné Frekvenci otáčení jehelního válce poloviční. Tedy při zachování stávající pracovní frekvence vzorovacího zařízení je možno dvojnásobne zvýšit frekvenci otáčení jeheiniho válce. Protože počet vzorovsoích etoprů je poloviční, než je počet pletacích jehel, jsou taká sníženy nároky na rozlišovecí schopnost vzorovacího zařízení, což je zvláště výhodná u okrnuhlého maloprůměrováho pletocího stroje, určeného pro výrobu jemného dámskáho punčocho váho zboží.l. Proetředky pro ovládání pletacích jehel okrouhlého meloprůměrového pletscího stroje,obsahujícího elektronická vzorovaoí zařízení, vzorovecí stopry s mezistopry, vyznačující se tím, že vzorovací stopr (1) je kinematicky spojen s alespoň dvěma pletacími jehlami (4).2. Proetřsdky podle bodu i, vyznečující se tím, že mezi vzorovaoím stoprem (1) a pietecí jehlou (4) jsou uloženy vodorovný mezietopr (2) e evielý etopr (3).3. Proetŕedky podle bodu 2, vyznsčující se tím, že vodorovný mezistopr (2) má vnější konec (2.1), přiřazený vzorovacímu stopru (1), uložen v rovině rovnoběžná 5 podálnou osou vzorovacího stopru (1), kdežto vnitřní konec (2.2) přířazený alespoň dvěma svíslým stoprům (3), je uložen v rovine kolmá k podálná ose vzorovacího etopru (1).

MPK / Značky

MPK: D04B 15/78, D04B 15/68

Značky: ovládání, pletacích, pletacího, stroje, maloprůměrového, prostředky, jehel, okrouhlého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-269222-prostredky-pro-ovladani-pletacich-jehel-okrouhleho-maloprumeroveho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostředky pro ovládání pletacích jehel okrouhlého maloprůměrového pletacího stroje</a>

Podobne patenty