Zapojení číslicového řízení pro ovládání elektrohydraulického servoventilu

Číslo patentu: 269220

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jalovecký Rudolf, Třetina Karel, Štěpánek Miloš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) JALOVECKÝ RUDOLF ing. CSc., ŠTĚPÄNEK MILOŠ promnguarsc.,Autor vynalezu rďerxuA KAREL 1 ng.CSc., nano(54) Zapojení číslłcového řízení pro ovládání elektro hydraulíckého servoventilu(57) Zapojenł je určeno k ovládání elektrohydraulíckého servoventitu čistícovým řízením z čiskicového obvodu napřłklad mikroprocesorem. Nalezne upkatněni v oblastí manípulátorů a robotů. známá řešení pro ovtádàni etektrohydraulíckého servoventílu jsou analogová, kde řídící veličínou je stejnosměrný signál. Nevýhodou tohoto řízení jenecitlivost elektromechaníckého přeŕodniku elekcrohydraulickéhoservoventilu a nutnostpoužití číslícově analogového převodníku při ovládání elektrohydraulického eervovengilu mikroprocesorem. Uvedené nevýhody odstranuje zapojení číslicového řízení pro ovládání elektrohydraulického servoventílu, jehož podstatou je,že obsahuje dva programovatelné časovače, z nichž první programovatelný časovač je zapojen mezi mikroprocesor o druhý programovatelný česovač, který je dále zapojen mezi mikroprocesor a elektromechanický převodník elektrohydraulického eervoventílu, přičemž prvni programovatelný časovač je děličem hodinového kmitočtu míkroproceeoru e druhý programovatelný časovač je zdrojem períodických signálů obdélníkového průběhu s proměnnon střídou pulsu.vynález se týka zapojení číslícového řízení pro ovládání elektrohydraulíckěho servoventílu. IDosud známé řízení pro ovládání elektrohydraulickýoh servoventilů je řešeno jako analogové. Stejnosmčrný řídící signal, obvykle řídící proud, je veden do elektromagnetického převodníku, který ovladà tryskový zesílovač, obvykle typu ryska-klapka. Tryskovým zesílovačem je pak řízen pohyb čtyřhranného řídícího soupétka. Elektromagnetícký převodník sestava obvykle z dvojice elektromagnetických cívek. Stejnosměrný řídící signál vytvbří moment síly, kterýmse vychyluje klapka tryskoveho zesilovače do ustâlenč polohy. Vychýlení klapky tryskoveho zesilovače vyvodí výchylku čtyřhrannoho řídícího šoupàtka.4 Elektromagnetícký převodnik spolu s tryskovýn zesílovačem je elektromechaníckýn převodníkem servoventílu. výchylka čtyřhranneho šoupatka řídí průtok servoventílu. Nevýhodou uvedeného způsobu řízení výchylky šoupitka servoventilu stejnosměrnýn signâlem je nutnost použití číslícovč analogových převodníků při ovládání servoventílu číslícovým ohvodem, například míkroprocesorem. Další nevýhodou popsanéhoanalogového řízení průtoku servoventilu je nutnost takové konstrukce elektronechaníckého převodníku a řídícího šoupàtka, která zajistí požadovanou oblast necitlívostí.výše uvedene nedostatky analogového řízení pro ovládání elektrohydraulických servoventilů odstraňuje zapojení číslicového řízení pro ovládání elektrohydraulíckého servoventílu podle vynalezu, jehož podstatou je, že obsahuje dva programovatelné časovače, z nichž první programovatelný časovač je zapojen mezi mikroprocesor a druhý programovatelný časovač, který je dále zapojen mezi mikroprocesor a elektromechanícký převodník elektrohydraulického servoventilu, přičemž první programovatelný časovač je děličem hodinového kmítočtu míkroprocesoru a druhý programovatelný časovač je zdrojem períodických signàlů obdélníkověho průběhu s proměnnou střídou pulsu.Výhodou navrženého řešení oproti známým řešení je zmenšení necitlívosti elektrohydraulickýnh servoventílú a jejich přímé ovládání číslicovým obvodom, napŕ.Na připojeném výkresu je znázorněno přikladně provedení zapojení číslícového řízení pro ovládání elektrohydraulického servoventílu. K míkroprocesoru 1 je připojen první programovatelný časovač §, například první sběrnicí g. Druhý programovatelný časovač 5 je připojen k prvnímu programovatelnému časovači 5, například druhou sběrnicí §, a k níkroprocesoru 1, například třetí sběrnicí É, a dále k elektromechanickému převodníku Z, například kabelem §. Elektronechanický převodník Z je spolu s řídícim šoupàtken 2 součástí elektrohydraulickeho servoventilu 19.První progranovatelný časovač g je nestaven na funkci dělíče kmítočtu, druhý programovatelný časovač 5 je nastaven na funkci zdroje periodíckých signàlů obdélníkového průběhu s proměnnou střídou pulsu.Naprogramovaný mikroprocesor 1 řídí činnost zapojení čislicového řízení pro ovládání elektrohydraulíckého servoventilu 19. První orooramovatelný ČBSOVBČ § vytváří z hodinového kmítočtu mikroprocesor 1 opakovací periodu s frekvencí vhodnou pro příkladný elektrohydraulícký servoventil lg. opakovaní perioda je vedena například druhou sbdrnící 5 do druhého programovatelnêho časovače 5, který Í Ť zen míkroprocesorem 1 tak, aby generoval periodické signály obdélníkového průběhu s proměnnou střídou pulsu. Nčíselným ůdajem z naprogramovaného mikroprocesoru 1 je druhý programovatelný časovač 5 mikroprocesorem 1 nastavován v každé periodě řídícího pulsu na určitou velikost střídy. Takto vzniklé períodícké signály obdélnikového průběhu s proměnnou střídou pulsu jsou například kabelem § vedeny do elektromechanickěho převodníku Z elektrohydraulickeho servoventílu 19. Číslicové řízení pro ovládání elektrohydreulíekeho Iervoventílu 19 je pro tento elektrohydreulíeký serveventíl 32 nesteveno tok, aby druhý Drogronovetelný časovač 5 generovel períodícké signály obdelníkového pfůbčhu o onplítudů, ktori odpovídi nexínblní hodnotě stenosněr~ ného řídícího sígnblu eloktrohydraulíckeho servoventílu 19 a aby frekvence nenerovaných períodíckých sígnůlů obdblníkového průbłhu bylo příblížnł o Sedan řádvětłí než vlastní fhekvence elektrohydreulíckého servoventílu 19. Eletrohydroulícký servoventíl lg pak sonočínnč reaguje pouze na střední hodnotu generovonýcb períodíckých síqnňlů. V případě genorovůní períodíckých sígnłlů obdblníkovàho průbłhu s nulovou etřídou pulsu je nulový průtok elektrohydrąúlíckeho servoventílu 19. V případě generovúní períodíckých sígnálů ohdelníkového průběhu s určitou velíkostí třídy pulsu je průtok elektrohydraulíckeho servoventílu lg přímo úmłrný velikosti třídy pulsu, přičemž sněr průtoku elektrohydraulíçkeho servoventílu 19 respektuje znonénko třídy pulsu.Zepojení číslícového řízení pro ovlldàní elektrohydroulíckého servoventílu lg nelezne uplatnění v průmyslu, zejmenn v oblastí nenípulàtorů o robotů, kde umožní připojení elektrohydraulíckého servoventílu 19 k níkroprocesoru 1 nebo jínému ůčelovému číslícovámu obvodu, o to bez použití číslícově enelogověho pře vedníku. Dále umožní řízení prútoku elektrohydraulíckého servoventílu 19 s dosažením nulové necítlívostí olektronochaníckěho převodníku elektrohydraulíckého servoventilu 19.1. zapojení číslíeoveho řízení pro ovládání elektrohydraulíckého servoventílu,vyznačené tím, že první progranovntelný časovač /3/ je zapojen nezí mikroprocesor /1/ a druhý prograuovetelný časovač 14/, ktorý je dále zepojen mezí míkroprocesor /1/ o elektronechenícký převodník /7/ elektrohydreulíckého servoventílu /10/. N2. zapojení podle bodu 1, dále vyznačené tím, že první programovatelný časovač /3/ je dělíčen hodínového knítočtu míkroprocesoru /1/ a druhý programovatelný časovač /4/ je zdrojem períodíckých sígnàků obdělníkového průběhu s promčnnou střídou pulsu.

MPK / Značky

MPK: G05B 19/18

Značky: elektrohydraulického, číslicového, řízení, ovládání, zapojení, servoventilu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-269220-zapojeni-cislicoveho-rizeni-pro-ovladani-elektrohydraulickeho-servoventilu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení číslicového řízení pro ovládání elektrohydraulického servoventilu</a>

Podobne patenty