Způsob čistění odpadních vod s obsahem biologicky rozložitelných organických látek

Číslo patentu: 269182

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rak Miloš, Žák Jiří, Wanner Jiří, Hlavicová Marie

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÁLNÍ ÚŘAD mo VYNÁLEZYwmmn m doc. ing. csc., zh nn nmvxcovl mnm ing.,mu( nmš ing. csc., PRAHAZpůsob čištění oąpąuxcn vod a obsahu biologicky rozložitolných organických látek(57) Způsob čiatěni odpndních vod a obsahom biologicky rozložitelnych orga- nických látok. Přitonto půaobu biolo gickáho čištění gšrůryolových odpndních °vod ae využívá odpndní dřovní hmoty(pilina, hoblíny) .hkohoaičo nárontová biomasy vo vznoau, ktoré ao přiddvúk funkční polykultuře vo vznoau. PMdnnć dřevěné piliąy nebo horniny nudínnýí 5 už 50 5 objem aktivnční nádrło,př čonž ronnär ,jednotlivých čiatočok dřověąłch pilin nebo hoblin Jo takový,aby po vytvoření nárastu byl hustota těchto části atojná nebo vyšší než hustota aktivnční ui 91. Čiatočły pilin anebo hoblin a nárosten Jsou udržoo vány vo unosu níchânín uktivnční nídrže. Využití všnilun spadá do oboru vodního houpodá and k ochraně život ního pro atŕedí .cs 269 132 BI , Vynález řeší problém biologickóho čištění odpadních vod sploškových i průnvs 10 vvh ~ u lobsahujících biologicky rozložitelné látky organické a amoniakální a organický dusík Ňyñltm hiolnglckŕnn čiñtčnĺ využívá smčsí funkční polykultury ve vznosu v kombinaci 5 nd rostovou kulturou na nosiči.Doposud Jsou popiaovány různé systémy a způsoby čištění odpadních vod splaškových,průmyslových nebo směsi průnyslových n splaškových odpadních vod, ktoré využívají pro odstraňování organickáho znečištění a dusíkatých látek funkční polykulturu ve vzncsu(aktivace) nebo nárostu (biofiltr), v poslední době i kombinace obou typů funkčních biomas. Jeho nosičů nárostová kultury se využívá hmot, které lze snadno udržet ve vznosu a které mají velký aktivní povrch (například polyuretan, aktivní uhlí)Nevýhodou dosud popisovanych systémů biologickěho čištění odpedních vod aktivačnín procesen s biomasou ve vsnosu Je nestabilíta systému z hlediska bytnění aktivovaněho kalu a z hlediska nitriíikačního procesu. Při použití biologických kolon (biofiltrů) k čištění odpadních vod dochází při vyšším látkové zatížení k sanáěení náplně kolony a s ohledeu nu vyplavování nárastu Je nutno dodržovat jisté nininální hydraulické zatížení. V případě nutnosti vyěšího zatížení kolon s hlediska orgoniokáho snečiětění systém nelze intenzifi kovat a čistící jednotku je nutno rozšířit o dalěí stupeň.Uvedené nevýhody lze odstranit konbinecí obou systémů biologickeho čištění, kdyk odatraňování organickćho znečištění a dusíkatých látek je využívána funkční polykultura ve vznosu a nároatu na nosiči volně se pohybudícín v aktivační směsi. Jako nosič nároetovć kultury Je například využíván polyuretan vo formě krychliček. Nevýhodm tohoto nosiče je jeho drahá výroba, nutnost dlouhodobých testů vzhleden k nožnoeti enzynatického rozkladu materiálu, problemy s oddělovänín nosiče od biomasy (nutnost instalace separačních zařízení, například sít), nutnost dostatečně intensity aeraoo k udržení nosiče vevznosu. Další nevýhodou nosiče Jo, že při probíhadící nitrifikaci dochází k vynášení nosiče na hladinuplynnýn duaikem v důsledku souběžněprobíhaJíoí denitrifikaoe uvnitř nosiče.Výše uvedená nevýhody se odstraní způsobem podle vynálezu, spočívajícín v ton, že k odstraňování orgsnickěho a dusíkstěno znečiětění v odpadníoh vodách a potlačení vláknitáho bytnění aktivoveněho kalu se využíví konbinaco kultivsco biomasy v suepenzi s nárostovć na nosiči volně se pohybujícín v aktiveční směsi. Podstata vynálezu spočívá v tom,že se k funkční polžkultuře ve vznosu přidají odpadní dřevěné piliny anebo hobliny v množství 5 až 50 obJenuaktivační měsi. Rozněr jednotlivých částeček pilin anebo hoblin Je takový, aby po snočení a vytvoření nárostu byla hustota takto vzniklé částice s nárosten alespoň stejne nebo vyšší než hustota aktivační sněsi. Částočky pilin anebo hoblin Jsou udrtoväny vo vznosu níchacíni účinky eoračního nařízení sktivsční nádrže. K Jejich oddělovíní od funkční polykultury ve vsnosu dochází bud v aeparačnín prostoru vřazenén do sktivační nádrže, nebo v separačnín členu nosi aktivační a dosazovací nádrží v důsledku rozdílných eedinentačních rychlostí dřevěných pilin anebo hoblin s nárostenVýhodou podle vynálezu Je potlačení bytnění kslu, otabilizace nitrifikačního procesu, využití snadno dostupnáho odpadního materiálu s vynikajíoíní separnčními vlestnostni a velmi dobrou mechanickou odolnoatí, nízke pořizovecí náklady, snadné udržování nosiče vo vznosu a možnost snadné aplikace s nininální s jednoduchou úpravou stávajícího nebotredičního čistírenskeho zařízení odpadních vod.Na připojeném obrázku č. 1 je znázorněna sedinentační krivka, která vyjadruje princip oddělování pilin e nárostem od vloček aktivovaněho kalu v důsledku rozdílnýoh sedimentačních rychlostí. Plnou čarou je vyznačon aktivovaný kal, přerušovanou čer-ou piliny.Příklad 1 Do zařízení typu směšovací aktivece Jsou přivüděny splaěkovó odpední vody se znečištěnín vyjádřenýn hodnotou BSK 5 300 ng.1. V prostě směšovací aktivaci dochází v prů běhu 3 týdnů k rozvoji vláknitých bakterií, tzv. vláknitemu bytnění knlu. V souběžně provozovsnén systému způsobem podle vynálezu e přídavken dřevěných pilin sa stejných podmí 9 cs 269 15 E ,Ínek,tJ. či látkován zntížení biomasy BX 0,3 x.kg°.d podle BSK 5 a při době zjpze ní biomasý CT 5 d rozvoj vláknitých bakteríí nenaatnl. V průběhu provozu čígtjcjhoznřĺzrn jin nvčřenn snndnň sepnrovntelnost pilín od nktivovnnäho kn 1 uPrlnyslová odpadní vody z koželužskych mokrych provozů o koncentraci znečištěn( V hodnotě B 535 7 500 IIS-VT H N 3 -N 300 NIE-TA ćsou biologicky čiětěny způsobenode vynálezu. tj. aktivnčnín procese při látková zatížení biomasy BX i 0.35 kg.kg.d a stáří kalu O 6 už 7 d s přidavken dřevěnąých pílin Jako nosiče nárostová kultury. Při porovnání systému čištění koželužswch odpadních vod směšovací aktivncí bez náplně a sněšovací ąktivscí s nosičen ve formě dřevěnych pilin dochází v čistící procesu a nárastovouvkulrąrou ke stubilizaci nitririkačního procesu potlačení vláknitého bytnění kalua ke srovnatelnýn výslodkñm x hlediska odstranění organíckáho znečištění a dusíkatýchlátek (4 B 0 ž podle NH - N, 7 96 9 podle BSK 5, hodnoty znečištění na odtoku NH - N 50 mg.r, 355 so mg.v).Zároveň byla ověřována a zjištěnn velmi dobrí aeparovatelnoat a mechanická odolnost dřevního odpndního materiálu.V prostě směšovací aktivaci be nosiče při stejnýeh parametroch provozu probíhal nitririksłní proces pouze částečně, nikroskopicky byl pcsorován výskyt vláknitých bakte rií v aktivovanén knlu, z hlediska odstranění organickěho Inečiltlní byla účinnost systému podle BSK 5 nižší než 90 ž.Způsob čištění odpadních vod s obsahu biologicky rozložitelných organických látek e organického uoniakálního duaíku aktivačnú procese s konbinovanou knltivací mnkční polykultxxry ve vznosu vo formě vloček a v nárastu prováděnou v Jednou reskčnín objemu,vyznačující se tím, že ae k funkční polyłmltuře ve vznoan přidnji odpadní dřevěné oíliny anebo hobliny v množství 5 až 50 S objemu aktivačni směsi, přičemž rozměr ,jednotlivých čáateček dŕevěných pilin anebo hoblin Je takový, aby po enočení a vytvoření nárostu byla hustota vzniklé čáatice s náraste biomasy nininálně stejné nebo vyšší než hustota aktivační směsi a částečky pilin anebo hoblin Jsou udržovány ve vznosu níchánín.

MPK / Značky

MPK: C02F 3/12

Značky: čištění, organických, biologicky, rozložitelných, obsahem, odpadních, látek, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-269182-zpusob-cisteni-odpadnich-vod-s-obsahem-biologicky-rozlozitelnych-organickych-latek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob čistění odpadních vod s obsahem biologicky rozložitelných organických látek</a>

Podobne patenty