Ovládací ventil vzduchové trysky pneumaticko-samospádové dopravy důlní zakládkové směsi

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÁLNÝ ÚRAD PRE VYNÁLEZYvzduchové trysky pncumatícka-samnspádové dopravy dülní zakládkové směsi. ventil, který je uložcn v tlakutěsné Udboćcc dupravníhu potrubí dülní zakládkové směsi a je spujcn se vzduchnvou Lrysknu a tlaknvzdušným rozvodem, sestává z těla se vsiupním a výstupním ntvurem, dříku na jednom konci opatřenćm centrálně upevněnou kužclkuu proti kuželovému sedlu, n jehož Spodní pluchu se opírá vratná pnüína,která se druhým koncem opírá U stavitelnou ubjímku centrálnč upevněnou pomocí závítu ke střední části dŕíku. Na druhém kuncije dřík opatřen Centrálně upevněnou memmňnou podluženou tvaruvou pudlužkou. Stavitelná objimka je opatřena výřezcm jímž prochází vodĺcí pero pevné spojené 5 tělem ventílu osou dříku. ní vcntilu v závi 5 lUsti zakládkové směsi v dopravním potrubí je možné v širokćm rozsahu.ŠIMĚK 7 PAvEL ing.ÍČĚÝLA AÚGÓSTÝN ing PŘÍBRAM vcnnnn axwuňxcn gng., DOBŘÍŠ. DVOŘÄK ANTONÍN,ČERNÝ MILOSLAV, CERMÁK UOSEF, PŘÍBRAM, PAŘÍZEK aeoňxcu ing., DOČEKAL ANTONÍN, STRÁŽ POD RALSKEM vKONEČNÝ PETR, LIBEREC, HOLAS MIKOLÄS ing., ČESKÁ LÍPAUvládací ventil vzduchové trysky pnUumutlUk 0 ~ snmospádové dopravy důlni zakládkové směsiNastavení utevřena účinku tlakuVynález se týká ovládacího ventilu vzduchové trysky aneumaticko-samospádové dopravy důlních zakládkových směsi.Při posílování toku plavených zekládkových směsi potrubím pomocí tlakového vzduchu přiváděného do dopravního zakládkového potrubí vzduchovýní tryskami je v současné době nutno na všech posilovaných místech otevírat nebo zavíràt ořívod tlakoveho vzduchu při zahájení potrubní dopravy směsi nebo pri ukončení této dopravy. Pri opomenutí uzavření prívodu tlakového vzduchu ke vzduchovým tryskám dochází ke ztrátě energie tlakového vzduchu.Tento nedostatek odstraňuje ovládací ventil vzduchové trysky pneumaticko-samospádove dopravy důlních zakládkových směsi podle vynálezu.Podstata vynálezu je v tom, že stavitelné objímka je opatřena výrezem, kterým pr 0 ~ chází vodicí pero pevné spojená s tělem rovnobežne s osou dříku ovládacího ventilu.ovládaním ventilem podle vynálezu lze efektivně vybavovat vzduchove trysky zařízení pro zvýšení dopravní-vzdálenosti pneuoaticko-samospádově dopravy důlních zakládkových směsi.i Na pripojeném výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení ovládacího ventilu ve svielém řezu rovinou vedoucí osou dříku kuželky.Ovládací ventil vzduchové trysky pneumatickn-samospâdové dopravy důlní zakládkové směsi, který je uložen v ťlokotěsná odbočce g dopravního potrubí l pomocí příruby lg a svorníko gg, je tvořen tälem 5 opatřeným vstupen gł a výstupengg tlakového vzduchu. V tele 5 je suvne uložen dřík Ž s centrálne upevněnou kuželkou g na horním konci Q a s centrálne upevně nou nemhránou łgna dolním konci 1.,HeIbrána gg je podložena tvarovanou podložkou ll takécentrálne upevněnou k dolnímu konci 1 dŕíku 2. Proti kuželce Q je v těle 5 upevněno kuželové sedlo 3, o šehož epodní plochu gg se opírá horní konec ł§vratne pružiny lg. Dolní konec łł vratná pružiny 33 je opřen o stavitelnou ohjímku lg centrálne upevněnou ke dríku 2 záviten lg. Stavitelnâ objímka lg je opatřenavýrezem 33, kterým prochází vodicí pero lg pevne spojená s těleh 1 rovnoběžné s osou gł dříku 3.V klidovd poloze kdy v dopravnín potrubí ł není zakládková směs g a je v něm nulový nebo velmi nízký tlak, Je účinkom vratné pružiny lg p pretlaku tlakového vzduchu ve vstupu Zł těla A kuželke g přilehlá ke kuželovému sedlo 2 a tlakový vzduch ovládaním ventilem neprochází. Při naplnění dopravního potrubí l zakládkovou směsi 3 dojde působením jejího tlakováho účinku na membränu gg k překonání odporu pŕedpětí vratné pružiny gg a pretlaku tlakového vzduchu na kuželku g, a tím k nadzvednutí kuželky Q z kuželoveho sedla 3. najde tak k propojení vsłupu gr s výstupom gg a tím k dodávce tlakového vzduchu k určenému spotřebiči. závislost otevrení ovládacího ventilu na tlakovém účinku zakládkové směsi 3 na membránu lg lze v širokemrozmezí regulovat nastavením plochy stavitelné objímky 53 vůči dříku 5 bez de montáže vlastního ventilu.uvladaci ventil vzduchové trysky neumaticko-samospádove dopravy důlní zakládkové směsi lze výhodné používat v zařízeních pro zvýšení dopravní vzdálenosti těchto směeí potrubím, kde se projeví jeho prednosti jako je možnost nastavení v šírokém rozsahu závislosti otevření ventilu na tlakovám účinku zakládkové směsi bez demontáže dříku s kuželkou a vrat~ nou pružinou i těle ventilu, čímž lze oředcházet zbytečným ztrâtäm energie stlačeného vzduchu, dále jednoduchost konstrukce e netečnost mechanismu ventilu vůči dnpravované směsi.P ŘE DM ĚT VY NÄ LE ZUOvládací ventil vzduchové tryąky pneumaticko-samospádové dopravy důlní zakládkové směsi, uložený v tlakotěsné odbočce dopravního potrubí důlní zakládkavé směsi, zapojený na tlakovzdušný rozvod a vzduchovou trysku, sastávající z těla se vstupním a výstupním otvnrem tlakového vzduchu, dŕíku na jednom konci cpatřeného kuželknu proti kuželovému sedlu, o jehož Spodní plochu še opirá vratná pružíná, která se druhým knncem opírá 0 star vítelnou objímku cçntrálně upevněnou pomocí závitu ke sťrední čásťi dříku a na druhém konci opatřeného centráĺně upevněnou membránop podloženou tvarovou pndlažknu, vyznačující se tím, že stavitelné cbjímka (12) je opatřena výřezem (23), kterým prochází vodícĺ pero (lb) pevné spojená 5 tělem (ü) rovnoběžné 5 osuu (24) dříku (5).

MPK / Značky

MPK: F16K 1/30

Značky: dopravy, trysky, důlní, směsi, vzduchové, základkové, ventil, pneumaticko-samospádové, ovládací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-269177-ovladaci-ventil-vzduchove-trysky-pneumaticko-samospadove-dopravy-dulni-zakladkove-smesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ovládací ventil vzduchové trysky pneumaticko-samospádové dopravy důlní zakládkové směsi</a>

Podobne patenty