Způsob zpracování obtížně loužitelných jemných podílů rud

Číslo patentu: 269061

Dátum: 11.04.1990

Autori: Baloun Stanislav, Fiala Petr, Homolka Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Způsob zpracování obtižnš loužitolnýoho tižnš laužitolnýoh Jomáoh podilů rad kyuolýl Xrydromtąlngioidn posunul. Řuli.loužcní Joućch podilú zejména Iran Lrknnivvých rad Y kyinlinň 11 x 076 a tooknolociolcý postup tvorby n sopąrme vý~ 1 dni. Podatątn řoĺoni Jo založena na působení 3351216110 výluhu, vsniklćho vadiland. kapaliny o milí. výltwpu z kytalćho ludmi Jouxýohípodilů o. produktů I lmňoni łn-uhýoh podilů rad., nebo Jixrých produktů sprnoavíni nad. na vstupu.jiní Jemné podily. Lowžcni n provádí v cyklu, který uožňąjo rooyklani oxidąčnioh IIDŽOK, nąbohueni rýluhů n Jodnodunhnu uparwí. 261 l získání části öirýuh výlnhů.vynález eťtýků způsobu zpracování obtížnä loužitelných Jemnýsąbpodílůn,ąci,g , ~Fodle dosud znánýoh způsobů hydrometalurgiokóho zpracování rud, zejména pískovoového typu, se ruda. hydraulioky roztřídi nn ,jemné s hrubé podíly. Jemné podíly obsahují u rud pískovoovýoh ložisek převážně Jilovité podíly s vysokým obsahom ulumosilikátň,hrubá pcdíly Jsou tvcřeny především křemenąými zrny, Ik-anioe třídšní mezi Joxrmými n. hrubýui podíly so udržuje v rounezí 0,06 m už 0,12 nm. Při průnryslovám zpracování obsahuJí vytřídäná Jemná podíly pravidlo nejvýše 10 f částio, převyäujíoíoh zvolena hraníoi třídšní. Při třídční ne Jemná e hrubé podíly dochází také k rodistribuci užitknvýoh složek rudy. Nnpříklsd u urunováho zrudnäní se větší část Lu-ann koncentruje do jemných podílů. Poněr mezi enožstvín hrubýoh n. Jemrých podílů se většinou pohybuje v rozmezí I ež 8. zpracování ,je-ných podílů se provádí louženín v kysolinš sírová. Obtížnü loužitelná rudy vyžadují vysoká dávky kyseliny, při kterých dochází k eouössnómu rozpuätění slunosilikátovýoh ninerćlů. Ponnčr kapalnó s pevná fáze v louženě směsi bývá obvykle 1,5 už. 2. Vylotàená soňs á vysokou Yiskozitu, briníoi snndnému oddělení výluhu. Další zpracování se provádí smíssnín so suspenzí hrubýoh podílů mdy, ktoré ae lcuži účinkom zbytkové kyseliny-po loužení Jounýoh pcdilü. Snížení merná spotřeby kyseliny sírová se podle mánýoh rpůsobů dosahuje její reoykląoí z vyloužonó směsi Josxnýoh a hruhýoh podílů po odstranění pevné ráno deksnteoi nebo filtrecí. tyto operace jsou náročné na výkon zařízení., protože se oddčluje pevná fáze Jak hrubýnh, tak ,jen-mých podílů. Oddäloná ka.pelná ráze, rooyklovnná částí pět ns. lotdení jarných podílů obsahuje vysoké koncentrace rczpuätäuýoh složek rudy, ktoré nepříznivvě ovlivňuJí výtöžnost louňení lesných podílů. Kamenín-noo kyseliny ve vratnán proudu Jo nízká díky nsředäní mnčuým nmožstvím knpelná fáze ze suspenze hrubýoh podílů. Loužsní užitkovýoh složek, zvláĺtč uranu, vyžaduJe přítoumost oxidsntu. Ten se přidávú do rudy nebo do jemných podíłů. Je zná také způsob, podle kterého se Jenná podíly částečně vylouží malý-m podílen Rjrseliny sírová. Motodn využívá oxidsci vyloužaućho železa vzduch-n, Potom se suspenze dolouží zbylýu podíleas lqseliny sírovć. Nevýhodn způsob spočívú v nízkóu využití železa, přítomného v jemných podílech. Další nevýhody ručných Ipůsobů zpracování jemných podílů se proJevuJí při začni Jejich poměru k hrubý podílůn rudy, ktorý Jepředeviín přírodní skladbou rudy. Kyselina se plz-uvidim dávkuJe v konstąntnín poměru k jemným podílůn. Při zvýšení rolaoe nez. Jeunýsd. a hrubým. podíly vnrůetá närná spotřebu kyseliny sírová na. jednotkovć možství rudy. Při zpz-enovhai KVlÁltč obtížnň loužitoldoh rud použití vyeolďoh dávok kyseliny sírová vzniká dslĺí nevýhodu známých postupu, protože před sepsreöníni procesy se nuí nnnosgov-sná kyselina. částí ncutralízovnt knrbonátavýní surovinani, nebo vápno.Uvedená nevýhody odstrašnje způsob podle vyuálezu. Podstatou vynÁlezu je, že se ns. Jeunć podíly obtížnl loułitoluýnh rud působí v prvni stupni 1 ouzçni amčsným výLuh z druhÁho stupně loužení při teplotě o až 250 °c po dobu JO sekund už 96 hodín. při. knot ncstnín poměru nwm ą pevná tu. 2 sž Bo peto mnam. m fázena. 13015 u.polne ą pour-ná ráze 0,3 až 2 vytváří produkt prvního stupně loužonÁ a oddělcmý knpąlný podíl tvoří první výloh tňítkovýoh složek, produkt prvního stupně loužoní se louží vo druhá stupni mužmi při teplote so .ž 250 °c po dobu Go sekund. už sa mam při poměru knpalnó n pevné fáze 1,5 už k působení kyseliny sírová, dávkovnná tak, že Její konocunoc v knpuná za na výstupu nâsledujíoího nísení činí 0,2 .ž ao f, výstup z druhého stupni loužení se enísí s roztoky nebo euspenzeui zo zpracování rud tak, by po snísení byl posňr knpąlná n pevná fáze nejssěnč 1,3 bátąvyšäí než vo výstupu u druhého stupnő loužoní s. menší než 80, poton ve vzniklé produktu nísení se znhustänín na poměr kopci ná s pevná fáze nejnćnč 1,3 krít nižší než před timto zahultěnjn e. vyĺüí než 0,3 vytvorí Ančsný produkt lotáeni s oddčlcný knpąlný podíl tvoří enłsrý výlub z druhého stupně loułení, ktorý se částí nebo úplně využívá k působení n., Jun-ná Nagy, Záklndní výhodou řeiení ,je vysoká využití kyseliny sírová při loxúení. Konoentreoi kyseliny síl-dve v první výluhu xžitkovýoh složek lze udrłovnt ns nejnižší hodnotě,při ktoré Ještě zůstsnou žádeně složky v roztoku, Vyšší koncentrace kyseliny odnházíkopaninou fáz oąošsněho produktu loužoni. Množství. této kąpąlná râzo Jo- nízká o závisí.no. kvulitě oddělení. pevné Lao po nioení Řešení. unožňujo využití. kyseliny sírová, odpodąjioi z .jiných proud) při. zpracování. rud. V případě nvodeni výluhu ž louäoní. hrubýoh podilů rudy do oporooo denní u onLžuJo závislost celkové dávky kyseliny m. poměru Jonných o hruhýoh podílů. Další výhodu vrplývú z možnosti tepu-noo užitkovýoh složok z produktu sriooni, nebo o -něsného v-ýluhu, Konnontrooo kyseliny v těchto proudooh může být udržovćnn na. vyiěíoh hodnotách, při ktorých nedooházi k vyluěovćni žádnnýoh komponentz výluhn. Takto lze nopřiklul odsopąrovot zlxkonlun při zpracování n-ąnzirkoniovýoh rod. Dále lze úpravou. p v prvni. otupni louáení. nad hodnotu 2,5 dosáhnout převodoni rozpuĺtěnýoh žolsmątýoh s. šslooltýoh lontů do pevné tho o připadnou ozldaoí zv-ýäit oxidąönł redakční. potonoiúl v následující. loužoni. Takto lzo alounulovnt do pevná fáze vysoké množství žolsu, ktori so zo systému vyvádi čáotoönł oměinýl produktom loužoni. zbytok výstupu lzo řidit hodnotou pH no konoi prvního stupně louženi. Podobné výhody lze doslhnout pro další složky, převćděná loužonim do roztoku. způsobem podle vynâloru lzenn Jodnodunhýoh nHzonioh zinknt větší část ěirĺho výluhu s vysokou konoontrnoí. roz pul těnýoh lož ek.Susponzo ,jemných podilů uron zirkonlovć piokovoově rudy z ložioką aedinontćxuího původu o konoentrooi pevne the 140 f n velikosti. öůutlo v pevné tćzi v množství. 92 5 menších nuž 0,07 ĺ 4 nn so přivídi do prvního stupně lotúoni, tvořonáho kaskádou vzduohsn ninhanýuh ronktoni. Na vstup knukády so přivúdi současně suěsný výluh. Teplota stuponze vJe 60 °C už B 0 °c. Střodní. doba zádršo v kukàdě činí. 2 hodiny. V poolednin reaktor kąokädy so přlvodonin čâoti suoponzo Jounýoh podílů udržuje p na hodnotě 2,3 už 3,0. Yýutup z prvního stupně loužoni ne podrobl. filtrąoi na vakuovo tiltn. Oddělený tiltrát tvoří. prvni výloh užitkovýoh složok. Koláč z filtru Io louži v kyoollně oirovő, dàvkovnnő v možne-rx 36 a k no 1 ooo k povnć tázo, při -plocä 1140 °c ą utřodni době loužoni 2,2 hodiny. Poněr hupalnő u. povnťrázo při lotňoni oo upravuje doplnění. oirknląčni vodou na. 1,8 ož 2,0. Touto druhý ntupoä loužoni u provádí v ąutoklćvv Výotup o outolLlÁvu.so onłoí I výluhon z kyooloho loušoni hrubýoh podšlů rudy, ktorý v ko.polnó fáz. obsahuje 3,2 f volnő kyooliny oirovő. Poněr výlnhu z loúoni hruhýoh podílů ko knpolnó S 11 ouoponno z nutoklávu oo mění. v Lviolosti n. zastoupení hrubý-oh u. Jounýoh podilů v rodi od J do 6, Vnntklý produkt ninoní no podrobí. nodinontooi v zahušĺovu» 61 u. přidnvłm tlolmlontu. Zohuitěná olupenze tvoří ouěoný produkt loužoni, ktorý oo po oohluzscní. v pumpa-horu teplo vodo no sorpol uronu. Sliv ohuľčovnöe tvoří. snłnuý výluh, ktorý so voda zpět do prvního stupně loułoni.směoný výloh z příklądu provvsdonł. t no po onhlasoni v rokuporbtoru tepla. vedo na. oorpoi urkonän. Yýotup s této sorpoo so vode zpět do prvního stupně loužoni z příklndu prdvodoní 1.PŘEDMĚT vrnlLazu Způsob zpracování obtižnä Loužitelnýoh jemných podilů rud, vyznsčluíoí. so tim, žese na Jemné podily působí v prvni stupni loužoni sněsným výluhea z druhého stupně louženi při toplotě 10 °C už 250 °C po dobu JO sskund až 96 hodin při hmotnostním poměru kspalně s. pevná fáze 2 aj B 0, potom so sshuštěniu pevné fáza na poměr kapąluá a pevná fáze 0,3 až 2 vytvoří produkt prvního stupně loužoni a oddäloný kamlný podíl tvoří. první. výluh užitkovýoh složek, produkt prvního stupně louženi se loxží.va druhém stupni lmůení při capmcä so °c už 250 °c po dobu so sekund až he hodin při poměru kapnlnó s pevné fáze 1,5 už ĺő působení kynoliny sírová, dávkovanâ tak,aby Její koncentrace v kspalné fázi na výstupu náslodujíoiho sissni byla 0,2 1. až30 Š, výstup z druhého stupně loužoni se snisi s roztoky nebo snsponzoni zo zpracování nad tak, aby po míseni byl poměr kapalné n pevné fáze nojmőně 1,3 krát vyšší., nož w výstupu z druhého stupně loužoni a menší. než 80, vznikne produkt niseni, vs ktoré so zahuštěnim nn poměr kspąLné a pevná ráze noJmânň 1,3 krát nižší, než před timto zahuštěnim a vyšli než 0,3 vytvoří. směsný produkt louženzĺ. a. oddělení kapalný podíl tvoří směsný výluh z druhého stupně loužoni, ktorý so zčásti nebo úplxaě použije k působení na jemné podily.Způsob podle bodu 1, vy-msčujíoi se tim, že ss Jako roztok pro misoni s výstupom z druhého stupně loužoni z bodu 1 použije výluh z loužoni hrubýoh podilů rudy, nebočást prvního výluhu z prvního stupně loužoní., Způsob podle bodu t, Vyznačujici ss till, že Jako suspenzo pro míseni s výstupe z druhého stupně loužsni se použije jiným způsobem vyloužená suspsnzs jemných podilů rud.Způsob podle bodu 1, vyznaěujioí. so tim, že so produkt niseni, nebo smšsný výluh z druhého stuąmä louňnni podrobi před dalším zpraoovúnim soparaoi užitkovýoh složak.Způsob podla bodu 1, vyznnčujioí. so tím, že V pxwnín stupni louženi se udržujs pH v rounszí. 1,3 až 8,5 při Iniohání. suspenzo vzduchom, nebo při přídsvkxx suroviny s oxidnňnimi účinky.

MPK / Značky

MPK: C22B 60/02, C22B 3/00

Značky: podílu, obtížně, způsob, loužitelných, jemných, zpracování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-269061-zpusob-zpracovani-obtizne-louzitelnych-jemnych-podilu-rud.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zpracování obtížně loužitelných jemných podílů rud</a>

Podobne patenty