Uvolňovač rzi

Číslo patentu: 268961

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hlaváček Ivo

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

257232 PD PIS VYNÁLEZU 2 ąą 96 f 1FEDERÁLNÍÚŘAD (40) Zveŕejněno 12 09 as PRO VYNÁLEZY (45) VYdáno 30 09 90(75) Autor výnálezu HlAvÄčěíK IVO ing., BRNO(57) Uvolňovač rzí obsahuje 26 až 70 hnotnostnich rafinovanćho petroleje3 obsnhcn airy do 0.08 x hmotnoatnich,24 až 50 hmotnoatnich oleje s obcahem naftenových kyselín, 2 až 12 hnobnoatnich lchkého ncvyaychavého nizkotuhnouciho mlnerálniho oleje,4 Iaž 12 x hmotnoatnĺch mýdla žiravých zemln a obaahen volné kyseliny olejové u 0,3 až 6 X hmotnostnich derlvâtů inldazglínu a obaahem baaického dusiku alespon 1 .vynález se týká uvolňovače rzi, obsshujícího 26 až 70 hmot. rafinovaného petroleje s obsahea síry do 0,08 hmot., 24 až 50 hmot. oleje s obsahes naftěnových kysslin a 2 až 12 x hmot.-lehkého nevyaychavćho nízkotuhnoucího minerálního oleje.V průlyslově provozní praxi dochází často k nspadání kovových součástí korozí,které se projevuje řadou negativních projevů, jako jsou změny stavu povrchu oceli,snížení pevnosti napadenýoh součástí a znehybnění součástí, které mají být rozebíratelné nebo mají vykonavat občasný vzájemný pohyb. Tyto prípady nastávají zejména u šroubů, matic, čepů, klínů, závlaček, závěsů a dalších obdobných spojů nebo uložení.. Často dochází k situaci, že demontáž běžnými prostředky je zcela znemožnčns, protože spojená nebo vzájemně se dotýkající plochy ocelových součástí jsou korozníli produkty zcela fixovány. Při násilnćm uvolňování těchto součástí často dochází nejen ke zničení těchto součástí, ale i s nimi souvisejících dalších součástí.Rychlé zkorodování a následné znehybnění takovýchto ocelových součástí bývá způsobeno atmosfćríckými, provozními i chemickými vlivy, například přítomností chloridů v posypových materiáloch, používaných v zimním období k udržování sjízdnosti vozovek a podobně.ve spojích dochází nejen k tvorbě většinou velmi objemných korozních produktů, jejich hromadění, a tím vytěsňování pohybové vůle, ale také k výraznému zvětšení drsnosti povrchu vzájemné souvisejících ploch, protože korozní produkty se vytvářejí z vlastního materiálu ocelové součástí. V tomto zdrsněném povrchu se potom následně nahromsdí a pevné usadí korozní produkty, a to zejména při uskutečnění částečného pohybu, například šroubováním.Pro uvolňování zkorodovanýeh spojů se běžně používají například petrolej, lehke minerální oleje, silikonové oleje, kapaliny na bázi směsi esterů ricinového oleje a butsnolu a podobné.Nedostatkem těchto látek však je, že mají většinou nízkou schopnost uvolňovat korozní produkty fixovaně spoje, vykazuji nedostatečnou korozní ochranu a maji nízkou sazací schopnost.Úkolem vynálezu je vyřešit uvolňovač rzí, který by splňoval vysoké a značné různorodá požadavky, jako je preventivní ochrana strojního zařízení nebo dílů, které jsou již korozí napadeny a mají částečně ztlžený pohyb, nebo odstranění vrzavých a hvízdavých zvuků, například u čepů, lanovodů a podobně. Dále by měl uvolňovač rzi podle vynálezu u zařízení nebo dílů, u kterých již byla korozním působením činnost znemožněna,zajistit opětnou pohyblivost, zejména šroubů, lanovodů, čepů a podobně.úvedené požadavky splňuje a nedostatky známých, dosud používaných látek odstraňuje uvolňovač rzi, obsahující 26 až 70 hmot. rafinovaného petrolejc s obsahom síry do 0,08 hmot 24 až 50 hmot. oleje s obsahem nafténových kyselín a 2 až 12 hmot lehkěho nevysychavého nízkotuhnoucího minerálního oleje, podle vynálezu, jehož podstatou je, že obsahuje 4 až 12 hmot. mýdla žíravých zemin s obsahom volné.kyseliny olejové a 0,3 až 6 Z hmot. derívátů imidazolínu s obsahem basickěho dusíku alespoň 1 .Výhodou uvoiňovače rzi podle vynálezu je, že velmi rychle uvolňuje korozními produkty Fixované plochy ocelových součástí, aniž by korozně působil na kovy. Další výhodou uvolňovače rzi podle vynálezu je, že uvolněné plochy chrání před dalším korozním napadením, přičemž má vysokou kapilární aktivitu, což mu umožňuje pronikat i k velmi ohtížně přístupným p 10 Châm s dostatečnou hloubkovou účinnosti i schopností pronikat vrstvou korozních produktů.Výhodou uvoiňovače rzi taká je, že po vniknutí mezi uvolněné plochy tyto současně namaže, takže korozni produkty mohou při jejich uvolňování, například šroubováním, kluzně odcházet.Uvolňovsč rzi uvolnčné plochy současně nansže, takže nove, například nairoubovtní,noaunutí nebo jiné upovnění protisoučástí. ja snadné l no koroznä narulený povrch součástí.Uvolňovač rzí take vykazuje vysokou povrchovou aktivitu, ktera zajišťuje vytěsňovůní i následné odpozovaní vody. ~Jeho další výhodoujs, že při krátkodobé působení nenapada pryl, netěry s plasty a není nebezpečný lidské pokožco. Jeho výpary nejsou exploaivní.zkouška-i bylo také zjiütěno, že uvolňovsč rzl podle vynalezu nszpůsoboval korozní úbytky oceli při ponorpvé zkoulca v dalce 40 dnů, chránil ocel proti korozi při zkouico v kondenzační konoře po dobu 40 dnů, při ktoré byl úbytok oceli jen 0,002 g. Nezpůsobil korozní napsdení hliníkových slitin ani po 120 hodinách působení a nenapsda nitrocelulőzové a syntetické nátery ani po 24 hodinách ponoru. u běžné průmyslové pryže dochází k nírnénu zbobtnánl, které se po krátké době vrací do původního stavu.Příkladnb složení uvolňovače rzi jsou zřejná z následujících příklsdůPetrolej 69.5 X hmot. olej s vysokým obsshes nafte nových kyselin 24 hnot. Benzínové mýdlo 4 x hmot. olej nízkotuhnouci 2 hmot. Reakční zplodina polyaminuolejovou 12 hmot. olej ložiskový nízkotuhnoucl 5,7 hmot.Reakční zplodina diethylcntriainu se syntetlckými karbonovýniUvolňovač rzí podle vynálezu se připraví taktovšech pět komponent so odvbží a suísí za studena v kovové nebo polyetylénové nádobč. Tato směs se níchá ał do úplné homogenízace. Při výrobě o skladování je nutno dodržct bezpečnostní opatření stanovené pro manipulacl s hořlavínanl II. stupně. Příkon je nutno s těmito nateriely zscházet jako s látkami ve II. skupině biologické účinnostiUvolňovače rzi podle vynálezu je možno využít k uvolňování korozními produkty spojených ploch ocelových součástí.Uvolňovač rzi, obsahující 26 až 70 hmot. rafinovaného petroleje s obaahen siry do 0,08 hmot., 24 až 50 hmot. oleje s obsahom nafténových kyselín a 2 až 12 hmot. lehkého nevysychavého nizkotuhnouclho minerálniho oleje, vyznačující se tím, že dále obsahuje 4 až 12 hmot. mýdla žíravých zenin 9 obsahem volné kyaeliny olejové a 0,3 až 5 hmot. derivátů imidazollnu a obsahem basického duaiku alespoň 1 .

MPK / Značky

MPK: C23G 5/02

Značky: uvolňovač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-268961-uvolnovac-rzi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uvolňovač rzi</a>

Podobne patenty