Zapojení elektrického signálu elektrodového třífázového topného systému s nepohyblivými elektrodami

Číslo patentu: 268941

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kraft František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

k mmm szzrrsws POPIS VYNÁLEZU 268 941(75) Autor vynálezu KRAFT FRANTIŠEK ing., PRAHA(54) lapojeni elektrického elcktrodověho třifàzového topného systemu s nepohyblívýni ~ elektrodami(57) zapojení spočivá v tom, že elektrody třifázového topného systému jsou připojeny na fáze třifázovým stykačem a řizenými výkonuvýmí polovodičovýmí prvky V třífâzovém zapojení a kombinaci spinàni tři~ fázového stykače a řłzenim propustnosti řízených polovodíčových prvků v třifázovém zapojení lze docilit plynulé řízení výkonu v celém rozsahu od maxíma až do úplného odstaveni. uplatnění nalezne při regulací výkonu elektrických elektrodových kotlů í nepohyblivýmí elektrodamí pro topenářské účely.vynález se týká zapojení elektrického elektrodovéhotřífàzového topneho systénu s nepohyblívýmí elektrodaní, který umožnuje plynulou regulací výkonu v rozsahu od naxíaalního do nulového výkonu podle požadovaných potřeb bez ohledu na kolísaní vo~ dívostí vody způsobené znénaoí její teploty.Dosud go zapojení elektrodových systémů pro plynulou regulací výkonu provadélo posouvàníl íazových elektrod proti sobé nebo proti nulové elektrodě tak, aby se něníl odpor kapalného aédía nezi nioí podle požadovaného výkonu. Tyto konstrukce s pohyblívýní elaktrodaní vyžadují technicky náročné a nákladné utěsnení pohyblívých častí, zasähujících do koaory kotle. Obvyklé vertikální uspořádání jejich elektrod vyžaduje značné výšky stropů kotelen k nanípulací s elektrodani při jejích údržbe, deaontaží a opravách. Toto uspořádání je nevýhodné zejména pří rekonstrukcích kotelen na fosílní paliva v nízkých sklepních prostorach, které většinou bývají k dispozící pro instalací elektrodových kotlů v rámci řešení ekologických probléaů tvorby životního prostředí.ryto nevýhody řeší vynález zapojení elektrického elektrodoveho třífàzového topného systému s neoohyblívými elektrodaní uoístěnými na roztečných kružnících, jehož podstatou je, že připojení na napájecí třífázovou soustavu je provedeno třífázovým stykačen a řízenýmí polovodičovýmí výkonovými prvky v třííázoven zapojení, přičemž připojení souhlasných fàzí třífàzovým stykačem a řízenými polovodičovýmí výkonovými prvky v třífázověm zapojení je provedeno na elektrody, které jsou vzájemné pootočeny o úhel 1 B 0 ° na roztečných kružnicích elektrod a připojení fází elektrody třífázovym stykačem a řízenýni polovodičovýmí výkonovými prvky v třiłàzovém zapojení je provedeno vystřídaně.výhodou zapojení je, že umožnuje plynulou regulací výkonu elektrického elektrodového třífázoveho topného systému od maxima až do úplného odstavení a eliminuje přitom negatívní vlív závislosti elektrické vodivosti vody v systému na její teplotě tím, že zapojení umožňuje řídít propustnost řízených polovodičových výkonových prvků v třífàzovém zapojení od požadovaného konstantního proudu nebo jeho časového průběhu podle požadavků energetiky.Provedení elektrodového třífázového systému je patrne z obrázku, na něnž je schématicky znàzorněno připojení třífàzového stykače § a polovodičových výkonových prvků Ž v třífázovém zapojení k elektrodovému třífàzovému topnému systému umístěných na společné roztečné kružnicí. Třífázový stykač § připojuje prvni elektrodu 1 na první fázi L 1, třetí elektrodu ě na druhou fàzí bg a pátou elektrodu § na třetí fází Lg a řízený výkonový polovodičový prvek v třífàzovém zapojení 23 ŕípojuje ćtvrtou elektro~ du 5 na první íàzi El, šestou elektrodu Q na druhou fàzi 55 a druhou elektrodu Š na třetí fàzi Eł.Maximálního výkonu elektrického elektrodového třífàzového topného systému se dosáhne při sepnutěm třífázovén stykačí 5 a pří plně otevřených výkonových polovodičových prvcích Ži v třifázovém zapojení. Plynulé snižovàni až R 1/3 výkonu se docílí tím, že se postupně plynule snižuje elektrická propustnost výkonových polovodičovýchRegulace výkonu pod 1/3 až k nulovému výkonu se provádí při vypnutém třífazovém stykači § snižováním propustnosti výkonových polovodíćových prvků Ži v třifázovém zapojení.Při akumulačním provozu elektrodového systému se využije řízených výkonových polovodíčových prvků 3 v třífázovém zapojení k udržování konstantního výkonu elektrodového systemu po celou dobu nabíjení, nebo ke změně jeho výkonu v průběhu nabíjení podle požadavků energetiky. Řízení výkonu se provádí s vyloučením negatívního vlivuelektrickú vodivosti vody v ivislosti na jeji teplote.zapojeni etektrickěho elektrodověho třifàzoveho tooneho systbnu podle vynálezu umožňuje i připojenl spojiteho signàtu reoulàtoru v Fizenýn polovodičovýn výkonovýo prvků v třifâzovón zaooieni pro řizeni výkonu elektrodověho systémů.lopojeni rtektrickóbo elektrodoveho topneho systeeu podle vynàlezu nalezne uplatnłni při regulaci výkonu elektrických elektrodových kotlů s nepohyblłvýni elektrodani.zapojení elektrického elektrodovćho třifàzověho topného systému s nepohyblívými elektrodami umístěnýni na roztečných kružnicich přípojených k napájecí třifàzove soustavł třiiázovýn stykočem n řizenýni polovodičovýni výkonovými prvky v třifàzovem zapojoni vyznačené tim, že třifàzovýn stykačen /5/ je přívedena prvni fáze /L 1/ na prvni elektrodu /1/, druhá fáze /L 2/ na třetí elektrodu,I 3 l a třetí fáze /L 3/ na pàtou elektrodu /5/ a řizenýmí polovodičovými výkonovýni prvky v třifàzovém zapojeni /BP/ je přivedena prvni fáze /L 1 na čtvrtou elektrodu /4/, druhá fáze /L 2/ na Šestou etektrodu /6/ a třetí fáze /L 3/ na druhou elektrodu /2/, přičemž souhlasné fáze /L 1/, /L 2/ a /L 3/ jsou převedeny na elektrody jejichž saojníce prochází gtředem jejich roztečných kružnic.

MPK / Značky

MPK: H05B 3/48

Značky: signálu, systému, třífázového, elektrodového, nepohyblivými, zapojení, elektrického, topného, elektródami

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-268941-zapojeni-elektrickeho-signalu-elektrodoveho-trifazoveho-topneho-systemu-s-nepohyblivymi-elektrodami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení elektrického signálu elektrodového třífázového topného systému s nepohyblivými elektrodami</a>

Podobne patenty