Způsob výroby registračního dielektrického materiálu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Č KÁ ľ ,ŕí säžffäěâěĺťąs POPIS VYNALEZU 268 728 REPUBLIKA V ~ 19 K AUTDRSKÉMU OSVĚDČENÍ 11(22) Přihlášeno 05 04 35 G 03 g 13/044 FEDERÁLNHJŘAD (40) Zveřçjněno 12 07 89 PRO VYNÁLEZY (45) VYÓBNO 31 08 90 KIIMENT JIŘÍ ing., KOIIN,(75) GORGOŇ OLDŘICH ing., PRAHA, Am vynalez FORMÄNEK JAN, ČESKÝ BROD, KOPELENT JINDŘICH ing., KOLIN,STEJSKAL ALOIS ing., ČESKÝ BROD(54) Způsob výroby regištračního dielek trického matsriálu(57) Řešení se týká výroby rcgistračního dielektrického materiálu pro záznam informací v elektrostatických tiskárnách a krcsličích. Způsob výroby spočívá v polevu pígmentované polymerni vrstvy na vodivě upravenou papírovou podložku a usušení, vyznačený tím, že po polcvu a usušcní pigmcntovnné polymerní vrstvy je materiál H zvláště nepolitá strana papírové vodivě upravené podložky vystavena působení vodní mlhy anebo nasycené vodní páry tak, aby se obsah vlhkosti v matcriálu zvýšil 0 0,1 až 7 5/m 2 ve srovnání s obsahem vlhkosti bezprostředně po usušenĺ.Vynález se týká zpúsobu výroby díelektrického registračního materiálu pro záznam informací v elektrostatických tiskárnách, kresličích a podobně.Dielektrický materiál se běžně využívá pro záznam informací numerickych a především grafických. Tiskárny a kreslící jednotky pracující 8 tímto materiálem slouží ~~jnko perifcrní jednotky středních-n většíchvpočítačů Výhody dielektrického záznamu informací spočívají především ve výstupní záznamové rychlosti, která obvykle o 1 řád přesahuje ostatní systémy. Kreslící zařízení je dále poměrně jednoduché a nemá prakticky mechanické prvky. Z toho pak vyplyvá snadné obsluhą systému, vysoká operativnost při dokonalé kvalitě tisku. Omezením je jediný výstupní originál. Další rozvoj těchto systémů je založen na zvyšování rychlosti tisku, zvyšováuí rozlišovací schopnosti a na tisku ve vícebarevném podání včetně polotónů. Princíp záznamu spočívá v použití záznamové hlavy řízené přímo, jejíž jednotlivé hroty kontaktné přivádějí na dielektrickou vrstvu elektrostaticky náboj na příslušná místa. Dielektrický papír se pod touto hlavou pohybuje rychlostí asi 10 - 14 cm/s v různých tiskových šířích. Bezprostředně po nanesení náboje na~ -n povrch dielektrické vrstvy je tento náboj vyvolán a 1 ektr 9 foretiąKyna příklndkapąglinovou černou nebo barevnou vývojkou.Způsob výroby dielektrického materiálu spočívé v polevu dielektrické vrstvy na vodivě upravenou papírovou podložku. Speciíický odpor používané papírová podložky leží v oblasti 106 až 107 ohm.cm 1. Z hlediska surovinového lze pro vodivou úpravu pa~ pírové podložky použít například sloučeniny typu polyvínylbenzyltrimethylamoniumchloridu, polyglycidyltrimethylamoniumchloridu, dále pak kvurtérní zásady R soli například p-2-bromethylbenzylchlorid s dimethyldodecylaminem nebo všeobecně vinylbenzoové kvartěrní amonné sloučeniny polymerního charakteru nebo kopolymery jejich derivátů, dále kopolymery obsahující až 65 hmotnostních vinylbenzylových kvartérních amoniových solí s akrylamidem nebo divinylbenzenem, dále kvarterní amoniové soli s přídavkem hygroskopické látky, reakční produkty dimethyltrimethylmelaminu, případně s interpolymery styrenhexylakrylétakrylonitril s kyselinou metakrylovou, dále akrylové kvarterní amonné zásady, rozpustné kopolymery glykolesterů kyseliny akrylové nebo metakrylove nebo též akrylamidů či metakrylamidů a dalších podobných látek. Charakter těchto látek umožní dosažení vhodně nízkého elektrického odporu papírová podložky a tím i funkci systému.Vlastní dielektrická vrstve je tvořena organickým polymerem. Například to může být polyvinylbutyral, polyvinylacetal, močovinoformaldehydové pryskyřice, melamínformaldehydové pryskyřice, fenolové pryskyřice, polyvinylchloracetátové pryskyřice,kopolymery styrenu s anhydridem kyseliny maleinové, šelak, kopolymery styrenu 5 methylmetakrylátem, kopolymery styrenu s vinylacetátem, polystyren, acetáty celulózy,polyethylen o nízká nebo střední molekulové hmotnosti, kopolymery styrenu s alkylakryláty a kyselinou akrylovou nebo metakrylovou n podobné. Vrstva organického pojiva je obvykle plněna například uhličitanem vápenatým, síranem barnntým, sirníkem zlnečnatým, litoponem a podobnými pigmenty. Při přípravě vlastních dielektrických vrs~ tev je požadováno dosnžení vysokého stupně dispergace těchto pigmentd. Připraveně disperze jsou nanášeny na elektrovodivou papírovou podložku v relativně slabých nánoseth Cca 5 - 15 mikrometrů. Pro konkrétní tiskárnu nebo kreslící systém je nutno sílu nánosu přizpůsobit. Poslední technologickou operací je sušení políté disperze většinou v impnktní sušárně při teplotách 1100 - 1200 C. Teplota a doba sušení (která je dána rychlostí polevu) musí být dostatečná, aby došlo k dokonalému usušení pO~ lymerní dielektrické vrstvy, avšak teplota (a doba sušení) nesmí překročit únosnou mez, kdy podložka ztrácí elektrickou vodivost, která je nutná pro funkci materiálu.Ztohoto problému vyplývají nevýhody dosavadního způsobu vyroby. Nedosuäený materiál při použití relativně nízkych sušících teplot si zachová nízky elektricky odpor podložky, ale dielektrická vrstva je nedosušená a vzhledem k nízká pigmentaci lepivá, což způsobuje problémy v dalším zpracování. Při zvýšení suäících teplot (přerušení) je dielektrická vrstva dobře usuäená (nelepí), ale ztráta vldhy v podložce způíôbí zvýšeníe 1 eEÍrićkÉhóödporu ďŠtrátu ľunkčňösti systému I v případě, že jsou používány suroviny vysoce kvalitní, t.j. papírová podložka s nízkym elektrickým odporem v řadu 106 ohm.cm 1 a velmi tvrdá nelepivá pryskyřice v dielektrické vrstve je optimální rozmezí prakticky použitelných teplot velmi nízká (5 ~ 10 °C) 8 jeho dodržení činí velká obtíže. Náhodné nedosušený materiál se může slepit v rolích, přeaušený materiál má nízká černání nepřímo úměrná stupni přesušení. Použití méně kvalitních surovín, tedy například podložky s vyšším el. odporem nebo použití méně tvrdého pojiva není pak vůbec možné, nebot i v ideálním optimu sušícího režimu pro tento případ dochází jak k nežádoucímu zvýšení el. odporu materiálu, tak i k nedosuäení pojiva a následnému lepení v rolích.Byl nyní nalezen způsob výroby registračníbo dielektrického materiálu, spočívající v polevu pigmentové polymerní vrstvy na vodivě upravênou papírovou podložku a usušení vyznačený tím, že po polevu a usušení pigmentovaná polymerní vrstvy je materiál a zvláště nepolitá strana papírová, vodivě upravená podložky vystavena působení vodní mlhy anebo nasycená vodní páry tak, aby se obsah vlhkosti v materiáluzvýšil o 0,1 - 7 5 na 1 m 2 ve srovnání s obaahem vlhkosti bezprostřednä po usušení.Výhodou nového způsobu výroby regístračního dielektriokáho materiálu je především možnost využití méně kvalitních (tedy lacinějäích) eurovin, případně i surovín s větším kolísáním kvalitativních parametrů. Eliminuje se nebezpečí přesušení nebo nedosušení a z toho vyplývajících závad jako lepení materiálu v rolích, snížení denzity kresby po polevu vlivem přesušení.Díelektrická disperze o složení 70 hmotnostních (převážně aromátů), 13,8 hmotnostních pojiva (100) a 16 hmotnostních pigmentu se nanese na papírovou podložku o plošné hmotnosti 67 g/m 2, která je opatřena vodivým nátěrem na bazi kvarterních amoniových solí a má specifický odpor 8.l 0 § 2.l 07 ohm.cm 1. Hmotnost nánosu die 1 ektrickédisperze vyjádřená v sušině je 8 3/m 2. Ihned po náteru disperze se provede sušení v impaktní sušárně při teplotě l 40 °C po dobu 4,8 s. Bezprostredne po usuäení je zadní strana materiálu vystavena působení rozprášené vodní mlhy na dráze 1 m tak. že materiál je zvlhčen touto operací o 2 - 2,5 5/m 2. Před vlhčením je možno materiál ochladit na cnlazeném válci na teploty v rozsahu 20 - 30 °C. Speciíický odpor zadní strany materiálu bez vlhčení je 1 - 5.109 ohm.cml (kvalita tisku nízká), po zapojení systému vlhčení je dosažen specifický odpor zadní strany v rozsahu 4.106 ~ 1.107ohm.cm 1 (kvalita tisku je velmi dobrá).Dielektrická disperze o složení 70 hmotnostních rozpustidel na bazi aromátů,18 hmotnostních pojiva (1005) a 12 hmotnostních pigmentu se nanese na papírovou podložku 0 plošné hmotnosti 60 5/m 2, která je opatřena vodivým nátěrem na bazi anorganických solí a kvarterních amoniových solí a má specificky odpor 3.107 ohm.cm 1. Hmotnost nánosu dielektrické disperze vyjádřená v sušině je 5 g/m 2. Ihnsd po nátěruse provede sušení v impaktní sušárně při teplotě 14000 po dobu 45.Bezprostředně po usušení je zadní strana materiálu vystavena působení nasycené vodní páry o teplotě 35 - 45 °C na dráze 3 m. Zvlhčení touto operací, kterou může předcházet chlazení materiálu je 1,0 - 1,5 g/m 2. Specifický odpor zadní strany materiálu bez použití vlhčení je cca 1 O 12 ohm.cm 1 (materiál neni funkční) specifický odpor materiálu při zapojení režimu vlhčení je 3 - 5.107 ohm.cml, (tisková kvalitu je dobrá).Dielektrická dieperze o složení podle příkladu 2 se nanese na papírovou podložku 0 hmotnosti 65 5/m 2, která je opatřena vodivým nátěrem a má specifický odpor 8.107 ohm.cm 1. Hmotnost nánosu dielektrické vrstvy vyjádřená v sušině je 7 5/m 2. Ihned po nátěru se provede sušení v impaktní sušárně při teplotě 14000 po dobu 45. Bezprostředně po usušení je zadní strana materiálu vystavena působení vodní mlhy, která je vytvořena rychle rotujícím smáčeným kartáčem na dráze 0,5 m. Zvlhčení touto operací,které může předcházet chlazení materiálu je 4 - 4,5 g/m 2. Specifický odpor zadní strany materiálu bez použití vlhčení je cca 10 l 1 až 1012 ohm.cml. Specirický odpor materiálu po zapojení vlhčení je 1 - 5.107 ohm.cm 1, tisková kvalita velmi dobrá.Způsob výroby registračního dielektrického materiálu, spočívající v polevu pigmentovaně polymerní vrstvy na vodivě upravenou papírovou podložku n usušení vyznačený tím,že po polevu a usušení pigmentované polymerní vrstvy je materiál a zvláště nepolitá strana papírová vodivě upravené podložky vystavena působení vodní mlhy anebo nasycené vodné páry tak, aby se obsah vlhkosti v materiálu zvýšil 0 0,1 - 7 g/m 2 ve srovnánís obsahem vlhkosti bezprostředně po usuäení.

MPK / Značky

MPK: G03G 13/044

Značky: materiálů, způsob, výroby, dielektrického, registračního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-268728-zpusob-vyroby-registracniho-dielektrickeho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby registračního dielektrického materiálu</a>

Podobne patenty