Způsob čistění zaolejovaných odpadních vod z alkalického odmašťování kovových výrobků

Číslo patentu: 268704

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dvořák Josef, Šedivý Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

22252322225 POPIS VYNÁLEZU gps 704(75) Autor vynálezu ŠBDIYÝ JOSE ing., nvoilx .osm ing. csc., 2 mm(54) Způsob čištění zsolajovaných odpądních5 č š ä h d,ąšnłch m ziałkäišggšgdgäšgovgní ag vápnfr potřehný k šejich čištění iššmýosfíramomä ŠŽŠŠnaÍŤŠŽnŽhĺo/Šrĺšĺzatd 0,15 až 1 5 kg, a výhodou 1,0 až l 5 kg na kaž ogran odmašřovaciho připravkn obsa agého v odpadni vodě. K odpadní vodävpred uaazoním vyloučenych látek u. v-gpuštením odaazcnć vody na odpadu se pridává silná minerální kyselina v taková množství, aby włšalecłněpH ae pohybcvalo v rozmezí př ližněcs 268 704 B 1 1 vynález se týká přídavlm jemně zrněnćho síranu vâpenatěho k odpadním vodě z alkaliokěho odmaššcvání kovů n tĺčelem jejich zneškodnění.Dosud známá způsoby zneškodňovaní alkaliokýoh odmeäřovaoích lázní spočívají v ton. že k odpední lázni se přidá hydroxid vápenatý nebo chlorid vápenatý. velikost přídavku odpovídá přibližně stechiometrickćm poměru. k solím obsažezún v odmašřovaoí lízni, tvoříoí s vápnika äpatně rospustně soli jako jsou například metasilikáty. orthofostorsčnany, některá polytcetoreönany. uhličitany. Polláze se lázeň okyselí na cca 9 PH VS loučaný kal se nechá usadit e. odsazená voda so vypustí do odpadu.Jiný způsob zneäkodčování alkalicldch odmašřovaoích láinní apočívd v nedměrnén přídavh vdpna nebo chloridu vápenatőho a jejich dodatočné noutralizaoi silnou minerální kyselinou. Pc nasazení vyloučeněłxo kalu se odsazenÁ voda vypustí do odpadu. U obou uvedených způsobd se cdpadní lázně z alkelickěho odmašřování zneäkodčnjí v reaktoreoh šaržovitě,často na menších čistírních průmyslovýoh odpsdníoh vod.O prvćm případě na malých öistírndoh nebývá obvykle možnost provádět pohotové zjištování steohiometriokőha ekvivalent a tudíž stanovovat velikost optimálníoh přídavků solí vápnika. ve druhém případě dochází k nežddouoímu výraznému výše-ní již tak velmi vysokě solnosti cdpadních vod, případně k vysoké spotřebě lqĺselíny ke konečné úpravě ps odpädní vody.Podstatou chemická úpravy odpaduíoh lázní z alkalického odznaštování přídavkem jemně změnéhc /práškovitőho/ síranu vápenatěho spočívd v omezeně rozpustnosti sírann vápenatého ve vodě. lłůže být přidáván i ve značněm přebytlna, aniž by došlo k mimořádném obohaconí odpadníoh vod elektrolyty. Chemické sloučeniny obsažené v odmaštovaoín přípravku ke svému vyloučení z odpadní lázně spotřebují odpovídající množství vápnika,ktorý se dostal do vodného roztoku rozpuštěním tuhé fáze síranu vápenatého. Obsah rospuätěného vápníku v odpadní lázni se doplní rozpuštěním dalšího podíl tuhé fáze síranu vápenatáho v romezí odpovídajíoínm jeho rozpustnosti za daných podmínek. současně dochází ke snížení kyaelinově neutralizační kapacity odpadní alkalické lázně. Chemická reakce a vyloučení nerozpustných látek proběhne ve vyhovujíoím rozsahu již během 20 30 minut za intenzivního míohání. Podle potřeby se upraví reakce chemicw upravené odpadní lázně přídavkem lqseliny na požadované pH ještě před usazením vyloučeného kalu a vypuětěním odsazenő vody do odpadu. Přitom nedoohází k dodatečněmu zvýšení obsahu vápníkn, jak tomu bývá při přebytočněm přídavlm vápna a lqseliny chlcrovcdíkově za tíěelem konečně úpravy pH upravené odpadní lázně. Vyloučený kal strhává do sebe suspendovaně tuhé látlq i emulze. Rychlost usazování vylcučenáho kalu výrazně urychlují nerozpuštěnő částioe síranu vápenatěho, jež se nevyužily k chemiclnő reakoi. xal sa lépe odvodfmje než na použití chloridu vapenatěho. Jako chemického činidla lze použít mletého sírann vápenatého, například sádrovoe, nebo jeho vodné suspenze, případně nautralizačních kalů s vyšším obsahom vyloučeného síranu vápenatého. Odmaštovaoí přípravlq používané k alkalickém odmaštování kovů obsahují v nestejných vzájomných hmotnostních poměr-ach soli metalcřemiöitanů, růmuřch tosforeönanů či uhličitanů. Optimální spotřeba síranu vápenatőho k vyloučení l kg odmaěřovadla z l m 3 odpadní lázně se může ponybovat v rozmezí 0,15 až 1.5 kg, nejčastčji v rozmezí 0,25 až 1,5 kg. Přebytek přidávaného síranu vápenatěho nezhorěuje jakost chemicky upravené vody po odsazení vyloučeného kalu. Z bezpečnostních důvodů zejména při kolísajícím obsahu odmaäřovaoíhc přípravkn v jednotlivých ěaržích čištěnýoh odmašřovacíoh vod nebo při proměnlivám složení cdmačtcvaoíoh přípravků se proto volí přídavlq v množství l až 1,5 kg síranu vápenatého. Při čištění cdpadních lázní obsahujícíoh vyšší koncentrace odmaätovaoích solí například 20 kg. 40 kg vl m 3 so volí ůněrně vyšší přídavlq síranu vápenatého. Některá odmašřovací přípravky obsahují výrazně větší podíl tenzidů, umcžňujíoích tvorbu. stabilníoh euulsí, zatím co podíl metasilikátů či fosfcrečnanů je výrazně menší. Zlepšenéhc čistíoího efektu se dosáhne, že kromě síranu vápenatého se k l m 3 odpadní lázně přidá práškovité zvětralě sklovitě sopečnó popely a tury, například bontonity v množství 0,5 ažHlavní výhoda čištění zaolejovanýoh odpądních vod z alkaliokćho omäłováni aíranem vápenatým epočívd v tom, ie činidlo lze dávkovat i ve znsčnem přebytha vzhledem ke stechiometriokânnz ekvivąlontu, dosáhnout tak dobrého čietíoího efektu zo minimálního voniatu obsahu elektrolytů ve vyöiätěně odpadní vodě. ľudí vhodne zvolenőho přídavhi eírami vápemteho lze použít k čištění odpadníoh vod z anglického cdnnätovćní i při kolísajícín obsahu odnnätcvacíoh příprevků. zlepäenćho čietícího efektu lze dosáhnout přídavkom práškovitýeh nvätrąlých sklovitých sopečných popelů a tufů. například bentonitů. v chomicľq upravene vod se dosahuje obvykle snížení obsahu ropných látek v rcmezí 99,0 ai 99.6 5 případně toeroreönanů v romezí 99,2 a 99,7 ä.způsob čištění odpadníoh vod s slksliokěho odmašřovĺní kovových výrobků Je dále popsán na dvou příkladech provedení.Odpadní vody z alkaliokőhc odmsätcvání kovových výrobků obanhxající 20 g 14 odmaäřovaoíoh solí Jsou znečištěnx ropnými látkami a povrchově aktivníni látkmni. Odpadní vody o kyselinovó neutrąlizační kapaoitě na pH 4,5 130 31119114 obsahují 915 mg 1 aniontu fosforečněho /celkový rosror 44 a p 14/, 855 mg 171 month uhličitanovćho,2995 mg 1 oniohtu moeamnionohovaho, 110 mg 1-1 povrohovč aktivníoh látek /aniohąttivníoh/ a 3600 mg 11 emulsovených ropných látek. Po přídavht 15,3 s 171 stranu vápenatěho a 30 minutovém prcmíohávání odpadní vody se sníží kyselinou neutrelizaöní kapacita /XNK 4 J/ ne 32 mol l 1 a takto vyčiätěná voda obsahuje 0,4 ms F 1 oelkováho testom, sos mg 1- aniontu netakřemiöitnnověho, so mg 14 anionaktivníoh povrchov aktivníoh látek s. 65 m 3 l 1 ropných látek. Po ůpravä pH kyselinou sírovou na hodnotu 7,9 klesne zbytkový obsah celkového rastom na 0,5 ms Tl, aniontu metakřomičitanověho nn 450 ms 14, enionaktivníoh povrohově aktivníoh látek na 32 mg 11 s ha s m 1 ropných látek. objem vyloučenáho kaln po 2 hodinovó sedimenteoi činí 13 S.K odpadní vodě z alknliokóho cdmaätování kovových výrobků so přidala znehodnocenâ řeznt exmlse /5 5 Emulzin El. Kyselinová neutrslisaöní kapacita ( ENKMS ) smäsnć odpadní vody byla 121 mmol 14. Dále obsahovale 420 mg l 1 celkového fosromi 800 mg 14 aniontn uhličitanovćho, 2705 ms 14 ąniontu metaüemičitanovćho, 250 mg 1 anionaktivních povrchovä aktivníoh látek a 7100 mg 11 emulgovanýoh ropných látek. Po přídavkn 14.3 g l 1 síramą vápenatćho a 8 g 14 bentonitu special 750 a 30 minutovőn míchúní se pH odpadní vod uprevilo lqeelinou eírovou ną hodnotu 8,2. zbytkový obsah po 40 minutovő reakční dob ( za neuotáláho míchání ) oelkováho testom činil 0.8 m 3 fl, aniontu metakřemičitąnovőho 570 mg 14, anionaktivních povrohovi aktivních litek 64 mg 11 a ropných látek 19 mg 14. Objem celu po 2 hodinovú sedimentaoi činí 18 5.1. způsob čištění zaolejovaných odpadnich vod z alkalického odmaššování kovových výrobků looagulaoí vyznačený tím, že k odpadni vodě se přidá na každý kilogram v ní obeažoného alkaliokáho odmaäřovaoího přípravku 0,15 - 1,5 kg práškového síranu vápenatćho, o výhodou 1,0 až 1,5 kg eíranu vápenatého a po promichání po dobu aloepoň 5 minut, o výhodou po dobu 20 až 40 minut se vyloučený kal nechá aedimontovat a odaazaná voda se vypustí do odpadu.2. Způsob čištění zaolejovaných odpadních vod z alkalickćho odmaěřování kovových výrobků podle bodu 1 vyznačený tím, že před codimentací kalu se pH odpadmi vody upraví na hodnotu 7 až 9 silnou minerální kyselinou.

MPK / Značky

MPK: C02F 1/52, C02F 1/40

Značky: kovových, čištění, výrobků, způsob, zaolejovaných, odmašťování, alkalického, odpadních

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-268704-zpusob-cisteni-zaolejovanych-odpadnich-vod-z-alkalickeho-odmastovani-kovovych-vyrobku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob čistění zaolejovaných odpadních vod z alkalického odmašťování kovových výrobků</a>

Podobne patenty