Způsob peletizace a granulace síranu amonného

Číslo patentu: 268502

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mohn Ulrich, Bechtlwald Horst

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ŽŠŽŤSLŤgĚEKN/ÄSKÁ POP|S VYNÁLEZU REPUBUKA m K PATENTU un(30) Právo přednosli od 15 02 79 DEFEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZYnecnmou nonsr druing ERFSTADT-FRIESHEIM(72) Autor vynálczu MOHN uuucn dlpl. ing., BERG GLADSACH (na) MASCHINENFABRIK BUCKAU R.WOLF AKTIENGESELLSCHAFT GREVENBROICH (DE)(57) Řešení no týká způaobu peletlzace n granulace airanu amonného. Pootupugo ae tak, že sa roztok nlranu anonné o v jemné rozpt lenć formě aušl rozpraěovúnim po do u 8 až 20 8 v proudu plynu 0 teplotě 400 až 140 C. Na to se k vyauěcnćmu airanu amonnému přidá bezprontřednč go sušení rozprbšenin až do naximbln čt ř týdnů po ukončení suäoni, voda v uno atv 1 až 15 X hrot., vztožcno na hmotnost alranu nuonnćho n oněa se pcletlzuje nebo granuluge. Takto přlpravený nlran amonný se p ldbvb jako složka do nmčaných hnojiv.Vynhlnz na týkh Ipůnnbu ointíznco n granulace airanu n-onnćho.Unělb hnojiva jsou uvadčna na trh pravidla ve formě palet a co možná nejrovnončrnčjäi velikosti zrna. Při tom se požaduje, aby dodavatal dodáva aačana hnojiva již V h 0 ľ°VČ Pouĺĺľclné ľoľmč. t.zn. ve formě již hotové honogenni směsi jednotlivých aložek hnojlva. Na druhe straně je žédoucí jednotlivé složky aočsněho hnojiva vyrbbět oddčleně, aby bylo nožnć připravit snčsnb hnojiva a llbovolnýn požadovaný poněren jednotlivých složek.Při dopravč ančaného hnojiva však dochází při otřeaech k vylučováni některých aložek sněsného nnojiva v důsledku odliäných fyzlkalnich vlastnosti těchto aloĺek. Hlavni přičinou tohoto jevu je rozdilnâ velikost a rozdilný tvar zrna. Takováto dodávka a-ča.ných hnojiv se proto může dostat ke apotřebiteli 3 nehonogcnni distribuci jednotlivých složek sněaného hnojiva, což se potom při aplikaci na půdu takovćhoto hnojiva projevl v lokáinin přeayceni a na druhé straně lokúlni absencl te či oné složky hnojiva, Síran anonný se téměř bez vyjímky nabízi v kryatalickéo atavu. Tyto krystaly jaou k tomu ještě v převážně» počtu přlpadů daleko menší než obvykle prodévanć velikosti zrn peletizovaných složek směsných hnojiv. Smčs~aírenu anonného s jinými složkami hnojiv vykazuje proto výše uvedené nedostatky.Rovnčž je známa, že airan amonný relativně těžko kryataluje, takže výroba velkých krystalů je velmi nákladná. I kdyby ae mohly vyrúbět velké kryataly airanu auonného, něly by tyto krystaly podatatně odlišný tvar oproti peletizovanýn aložkáa saěaných hnojiv a i v touto připadě by dochàzelo k oddčlování těchto kryatalů od oatatních aložek aněaného hnojiva.Pokuay převéat krystalický síran omonný v pelety zůstaly až dosud a ohledeu na vynaložené prostředky relativně neúapčäné.Při znánéu způaobu odaiřeni kouřových plynů /DOS 25 18 386/ vzniká během procesu rozprašovánía vyaušaný airan anonný ve ľormč jemného prášku, ktorý ae odlučuje v elektrofiltru. Tento produkt nebyl dosud rovněž použitelný jako složka uněaného hnojivs vzhledem k tomu, že jeho čáatica jsou oproti čáaticín ostatních složek snčsného hnojiva příliš malé. Bylo proto nutné hledati cestu jak tento přbškovitý produkt převéat V obvyklýchvýše uvedené nedostatky nemá způaob peletizace a granulace aironu anonného podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ee roztok airanu enonného v jeanč rozptýlené formě suäi po dobu 8 až 20 o v proudu plynu o teplote 400 až 140 °C, načež se k vysušenénu airanu anonnénu přidó bezproatředně po ukončeni auäení až maximálně po 4 týdnech jennč rozprâäená voda v hnotn. množství l až l 5 , 3 výhodou 5 až 10 ,vztaženo na hmotnost airanu anonného a směs se peletizuje nebo granuluje.Suche pelety nebo granulàty se s výhodou podrobi dodatečnćnu tepelnénu zpracováni při teplotě 60 až 200 °c. Toto dodatočné tepelné zpracování probihá po dobu 20 až 60 ninut.vyälí účinek řešení podle vynblazu spočíva v tom, že až dosud nebylo možné airsn amonný peletizovat popřípadč granulovat.Na vzdory znáeoati shora uvedených obtlží bylo doaaženo převedeni rozpraäovanin usuäenćho aíranu amonněho na peletizačnln talíři na pelety popřipadč granulát. Za tínto účeleo bylo nanesono aai 6 až 8 X jemně rozprúšené vody, vztaženo na aušinu aíranu anonného, na peletizačni tailř provozovuný normální způsobem. S překvapenin bylo zjištčno,že sc při touto procesu vytvořily velmi rovnoměrnć, ténčř kužalovitć palety, ktoré vykazovaly 1 ve vlhkém stavu dodatečnou pevnoat. Dodatečné aušení takto vyrobených pelat poskytlo produkt, který ae výborné hodi pro aplikaci ve aněsných hnojivach. Tyto pelety airanu amonného jaou dostatečně odolné vůči otěru a při vhodné» vedení peletizačního pro cesu vyrobitelné v různých vellkostech zrna.Příčina tohoto překvnpujícího jevu byla zjištěno až při dalších pokusech pgxgtizovat také dále sklndovoný produkt. Ukózalo se totiž, že dela sklodovoný produkt pq dal peletizovat již obtížněji a pevnost takto vyrobených palet bylo podstatné n 1131 než povnost pelot vyrobených 1 čorotvě rozprâšenín vysulenćho produktu.Průzkun výchozích materiálů po pclotizaci nebo gronuloci ukázal, podstatné zvětlení krystalů skladovaného produktu oproti produktu čerstvč vylułenénu. Síran auonný, tvořený včtäíni krystuly je tedy en stčží peletizovotelný. Toto si lze vytvětlítl tln,že hladké velkoploche krystaly vykazují vůči sobě provděpodobnä méně adhesních sil než kuželovíté, porézní oglomeráty, které aestévojí pouze z uikrokrystalú a které vznikajíPři pokusech dosáhnout co možnú nejnižší zbytkovou vlhkost pelet byly palety podrobeny tepclnému zpracování, jehož doba daleko přcsahovala čas nutný pro vysušení. S přakvapením vyälo na jevo, že dobou trvání tohoto dodatočného tepelného zpracování se zvý šila i pevnost vyrobených pelet.Príklad 1 Zo zařízení elektrárny s kotlsm vytàpěným olejen se k odsíření kouřových plynůpřívadi do věže pro sušení rozprašováním kouřové plyny v množství 20 000 Nn 3/h s teplotou 145 °C a tam se naučí rozpraäovànín během 13 s. Při ton vznikne síran ononný 0 velikosti zrna 0,03 až 0,18 mm v množství 60 kg/h. Proud plynu se vede přes elektrostntlcký odlučovač prachu a při tom se oddělí síran anonný, který se potom dá zo přldovku vody 4,5 kg vody/h na rotující toliř, kde se síran amonný pclatuje na palety s velikosti zrna 1,0 až 3,5 mm. Tyto palety se přivádí do aušícího bubnu a během asi 20 in se teplo ta materiálu zvýši na 160 °C a při ton se dosuší.Príklad 2 Ze zařízení velkoelektràrny 9 pornío kotlen vytápěnýn olejen oc pro odsíření kou řových plynů přivédí do věže pro sušení rozprašováním kouřové plyny v množství 54 000 Nma/h a teplotou 390 °c a tam se během 18 s usuší rozprašovénín. Při ton vznikneProud plynu se vede přes alcktrostatícký odlučovnč prachu u při ton se oddělí oiran amonný, který se zo přídnvku vody v množství 360 kg/h převede na rotující talíř, kde se síren anonný peletuje na pelety s velikosti zrno 1,0 až 3,5 In. Tyto palety se přivúdí do suäícího bubnu a během asi 60 minut se materiál zohřeje na 160 °C D při ton neV obou případech se vyrobí velmi rovnoměrné, téměř kulaté palety, ktoré vykazují již vo vlhkén stavu značnou pevnost. Dosuäcnlm vyrobených pelet byl získán produkt, ktorý se výborné hodí pro roznetání pomocí rozmetadel hnojiv obvyklých v hospodářství.Toto hnojivo je dostatečně odolné vůči otěru a při odpovídající vedení poletovacího procesu lze vyrohiti v různých, maximálně jednotných velikootsch zrno. U příklodu 2 bylo dosuäování pelet provàděno daleko delší dobu než je pro proces sušení nezbytné.S překvapením bylo při ton zjištěno, že v závislostí na době dosušování se vyráběly pe lety se zvyšující se pevnosti.t í m, že se roztok síranu anonného v enně rozptýlcné formě suoí po dobu 8 až 20 9 v proudu plynu o teplotě 400 až 140 °c. načež se k vysuäenému sironu aoonnéou přidâ bezprostředně po sušení rozpráěením až maximálně do čtyř týdnů od ukončení sušení vodav množství 1 až 15 , a výhodou 5 až IÓ , vztaženo na hmotnost oíranu ouonného annłn na. polu Irujn nnlm grnnulujc, 2. Způsob podle bodu 1, v y 2 n n č u j 1 c 1 0 a t 1 n, že so suché pclcty nebo granulúty podrobl dodatcčnému tepclnćnu zpracování při tcplotč 60 až 200 °c

MPK / Značky

MPK: C01C 1/24

Značky: granulace, způsob, peletizace, síranu, amonného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-268502-zpusob-peletizace-a-granulace-siranu-amonneho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob peletizace a granulace síranu amonného</a>

Podobne patenty