Zapojení pro korekci hustotového ústrojí pletacího stroje

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Žâžfiâšíěíłs POPIS VYNÁLEZU 268 117(54) Zapojenł pro korekcí hustotového ústrojí pletaciho stroje(57) Řešení se týká korekce hustotověhoe ostrej okŕouhlćho oletuciňo stŕoje. mr díc 1 jednotka stroje je tvořeoa řtdőcjm míkropočitačem, jehož vstup je prostřednictvím vstupniho obvodu spojen s klávesnici pro ruční vkládàni údajů o pleteném výrobku a o nastávováni pracovního chodu stroje o jehož výstup je prostředn 1 ctvím výstupniho obvodu pro buzeni výkonověhozesilovače spojen s etektromechanickými převodniky, které ovłádaj 1 vlastni platac 1 prvky stroje. Řłdicł mikropočítač je dále spojen s alespoň jedním elektromechaníckým paměĺovým pohonem, jehož výstup je převeden zpět do Hdiciho młkropočitače. Elektromechanícký paměřový pohon je tvořen otočným číslłcovým přepinačem.Je známo, že pletacích strojů dochází působením různých vnějších vlívů k neiàdoucímu ovlívnovaní různých ústrojí pletacího stroje, např. hustotovćho ústrojí, což se prejavuje ve změně hustoty pleteníny. Nežádoucí působení vnêjších vlivů, napŕ. oteplaní stroje apod. se odstraňuje pfestavovânía příslušných mechanických členů pletacího stroje pomocí ručních ovládacícñmechaníCEých prvků,např. šraubů čí vaček. Tato korekce je však nepoužítelnà pro pletací stroj řízené elektroníckýa řídícín ústrojím, protože ruční mechaníkć ovládací prostředky jsou neslučłtelné s elektrouechanickýoí ovládacími prostředky, např. s elektromotory, elektrooagnety pletacího stroje. roto se napr. korekce hustotověho ústrojí u elektronicky řízených pletacích strojů provádí vstu např. do hustotověro ústrojí pletacího stroje. Během činností pletacího stroje se pak tyto vložené hodnoty korekcí čtou 1 elektronické paměti řídícího míkropočítače.nutno zastaví olezscí stroj a řídícímu míkropočítačí zadat nově hodnoty korekcí, což se ncpříznivě projevuje na výkonu pletacího stroje.Cílem vynálczu je odstranit tyto nevýhody.zcela elektronicky řízených pletacích strojích.Úkol je vyřešen zapojením pro korekcí hustotoveho ústrojí pletacího stroje, jehož podstata podle vynalezu spočívé v tom, že řídící oíkropočítač stroje je spojen pomocívýstupního obvodu sro výběr paměřových prvků s alespon jedním elektromechanickýo paměÍovýn prvkom, jehož výstup je soojen zpětně prostředníctvim vstupního obvodu pro pří něm výkrese pomocí blokověho schematu.zapojení pro korekcí hustotového ústrojí okrouhlêho pletacího stroje, zejména maloprůměrového vícesystémového pro pletení punčochových výrobků obsahuje řídící jednot ropočítačem 5 stroje a príslušnými vstupnímí čí výstupnímí obvody. Řídící míkropočítač 5 stroje je spojen pomocí vstupního obvodu Š s klávesnící 1 pro ruční vkládání údajů osłlovače s výkonovýn zesílovačem 11, jehož signály jsou přívedeny na vstupy jednotli vých elektromechaníckých převodníků 15. Tyto clektromechaníckê převodníky 15 ĺ°U PŤŤromachnníckých paněřových prvků, pomocí níchž so opravují odchylky jednotlivých částí úplezu, napr. lemu, sedové částí, lýtka, chodídla čí špíce.zapojení pro korekcí hustotověho ústrojí pletacího stroje pracuje nàsledovnčFomocí klávesníc se na začátku pracovního cyklu vloží do řídící jednztky g pletacího stroje údaje o jednotlivých čàstech úpletu, o počateční hustotě úpletu a delce ůpletu. Po uvedení pletacího stroje do chodu řídící jednotky 3 pletacího stroje řídí pracovní chod stroje pomocí výkonověho zesílovače ll a elektromechaníckých řevodníků lg. Zjístí-lí se kontrolou zhotoveného ůpletu odchylky zadané hustoty ůplezu, obsluhující pletacího stroje nastaví omocí elektronechaníckých paměřovýeh prvků E, 9 10 korígovane hodnoty hustoty, v jednotlívých čàstech ůpletu, aníž se příton musí pletací stroj vrátit do výchozí polohy a zastavít.Tyto elektronechanícke paněřove prvky B 9, 10, např. otočné číslícove prepínače pak během čínností pletacího stroje výstupní obvod 5 řídícího míkropočítače 5 stroje vybírá podle příslušného programu řízení a korekční hodnoty hustoty ůpletu jsou pak přívâdêny přes vstupní obvod Z do řídícího íkropočítače 5 stroje.1. Zepoíení pro korekcí hustotověho ústrojí pletacího stroje obsahujítí řídící jednotku stroje tvorenou řídícím m 1 kropačítačum,jenož vstup je prostřednictvím votup ního obvodu spojen s klàvesnící pro vklàdbní údajů o pracovním chodu stroje a jehož výstup je prostředníctvím výstupního obvodu pro řízení výkonového zesílovaže spojen s elektromechaníckýmí prevodníky přířazenýmí čínným prvkůn pletacího stroje, vyznačující se tím, že řídící míkropočítač I 5/ stroja je sojen pomocí výstupního obvodu /4/ pro výběr pamčĺových prvků s alespoň jedním elektrooechaníckýn panětovýn prvkem /8, 9,10/, jehož výstup je spojen zpětně prostředníctvím vstupního obvodu /7/ pro płívádění údajů paměĺových prvků s řídícío míkropočítačem /5/ stroje.Z. zapojení podle bodu 1, vyznačující se tím, že elektromechanícký pauěřový prvek/8, 9, 10/ je tvořen otočným ćíslícovým přepínačem.

MPK / Značky

MPK: D04B 9/46

Značky: hustotového, pletacího, stroje, zapojení, ústrojí, korekcí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-268117-zapojeni-pro-korekci-hustotoveho-ustroji-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro korekci hustotového ústrojí pletacího stroje</a>

Podobne patenty