Zapojení pro modifikovatelné ovládání vstupů, zejména vstupů testování a přerušení u mikroprocesoru

Číslo patentu: 268080

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kocík Václav, Novák Antonín, Hainz Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

r 3 xüąs POPIS VYNÁLEZU 268 080(7 Š) HAINZ HR ing. CSc Autor vynálezu NOVÄK ANTONÍN, KOCIK VÁCLAV ing. PRAHA(54) zapojení pro modirikovatelně ovládání vstupů. zejména vstupů testoväni a přerušeni u mikroprocesoru(57)Zapo 3 ení je určeno pro modirikaci ovládání vstupů cestování a přerušení mikroprocesor opatřeného paměti. Na nejménš .jeden vstup logických signálů paměti je připojen nešméně Jeden vystup logických signál mikroprocesoru,na jehož nejméně Jeden vstup teatcváni a neaměně Jeden vstup přemšení jsou napojený výstupy paměti, opatřené nejméně jedním vstupom řídicích a stavových signálů.T 3 gñ-SMFDTIT 1 ynâle se týka zapojení pro noríifľikovatvąlné ovládání vstupů, zejména vstupů gesto. vání a prerušení u nxíkroprocesonl, nepř. pro sběr dat a ovládakĺíbtrojü.Je známa řada zařízení s různými zapojeními logických obvodu, ktere umožňuJí moąifikovet funkci testovacích vstupu a vstupü přerušení mikroprocesoru, Jako Jsou např. obvody pro určení priority přerušení apod. spoločnou nevýhodou všech těchto zapoJení Je okolnost, že pro každou nově řešenou úlohu Je nutno navrhnout a realizovat nově zapoJení kombinačních logických obvodü, tedy i nový tištěný spoJ, což se týká i změn při vývoJi nového zařízení ovládaného mikroprocesom.Uvedené nedostatky Jsou podstatne zmírněuy spojením pro nodifikovatelné ovládání vstupu, zeJména vstupů testování a prerušení u nikroprocesoru, jehož podstata spočívá v tom, že neJméně na Jeden vstup logických signálu paměti Je připoJen neJméně Jeden výstup logických signálu mikroprocesoru, na Jehož neJméně Jeden vstup testování a neJméně Jeden vstup přerušení Jsou napojený výstupy paměti, opatřeně neJméně Jedním vstupan řídících a stavových signálů.zapojení pro noditikovatelné ovládání vstupu, zeJména vstupu testování a přerušení u mikroprocesoru podle vynálezu nahrazuJe kombinační logioký obvod, a to neJen pro Jedná řesenou úlohu, ale pro celou řadu úloh, kdy místo každého nového návrhu kombinačního logického obvodu Je pouze změněn obsah paměti použití v zapoJení podle vynálezu. Pro kaž~ dou Jednotlivou úlohu ovládání daného zapoJení mikroprocesoru odpadá tak návrh àpoJení nového kombinačního logickěho obvodu respektuJícíhopožadavky na modirikooi tmkce testovacích o přerušovacích vstupů mikroprocesorwo návrh i výroba nového tištěněho spoJe. Navíc Je přitom nahrazena mnohdy rozsáhlá, a tím i drahá síł diskrětních logických obvodú, která by vyžadovala umístění na samostatnou desku tištěného spoje, Jednou levnou pamětí v zapoJení s mikroprocesorem podle vynálezu.Příklad blokového sohématu zapoJení podle vynálezu Je znázoměn na připoJeněm výkrasu.Mikroprocesor l Je opatřen neJméně Jedním vstupem g přerušení a neJméně jedním ž, A testovâní a případně Ještě Jedním dalším vstupe j .nebo několika dalšími vstupy (nemizoměno). Je také opatřen neJméně ,jedním výstupom lg logických signálů, který Je připoJen na vstup 1. logických signálů paměti ll, opatřeně neJméně Jeďíuím vstupan l řídících . a stavových signálu. Pamět 11 Je opatřena několika výstupy 6, z, 8, g, napoJenými Jednak n neJméně Jeden vstup 2 přerušení mikroprocesoru 1 a Jeho vstupyj, 3 testování, případně další Jeden nebo více vstupu j.ZepoJení podle vynálezu nmguJe takto Na výstupech S, 1, 8, g paměti ll, kterou Je možno pro Jednodušení předpoklâdat typu FROM, Jsou logické signály dané kombinační logickou Imkcí logických signálu, připoJených na vstup 12, a logických signálu z výstupu gg mikroprocesoru 1, připoJených na vstup 12 paměti 1 J To množňuJe měnit funkci Jednotlivých vstupů g. 1, 3,mikroprocesorď 1 působením zpětně vazby z výstupu m na vstup 12 paměti LL, a to i JeJím vlastním obsahem. Při řešení různých skupin úloh Je rozdílný počet i povaha přenášené inromace řídících a stavových signálu, vyJadr-uJících požadavky a stav zapoJení řizených mikroprocesorem. To přináší pro každý případ požadavky na modirikaci vstupů mikroprooesoru. V zapoJení podle vynálezu Jsou na vstup 11 paměti 11 přivedeny řídící a stavové signály z ovládaněho zařízení, na vstup g pak zpětnovazebně signály z výstupu Q mikroprocesoru 1 a výstupy Q, 1, 8, 2 paměti 11 Jsou připoJeny na vstupy g, 1. 5, j mikroprocesoru l. To umožňuJe respektovat specifické požadavky na. modirikaci vstupu mikroprocesor-u 1 každé Jednotlivé úlohy pouze značnou obsahu řídící poměti. ZapoJení tedy možňuJe pracovat řídící a stavově simály z ovládaného zařízení sproměnným počtom i pcvahou přenášeně informace tak, Jak se vyskýtuJí v Jednotlivých řeäenýoh úlohách. Při použití paměti RAM v zapoJeni podle vynálezu Je nutno ošetřit JeJí obsah při každém spuštění zapoJení.Žêwdťní Podle vynález Je určeno zeJména pro mikroprocesory řady MCS 148, kde se tak umožní zvýšení sěriovosti vo výrobě. umožní se též realizace mikroprooesoru s několika úrovněni prerušení, s prioritou ovládanou zpätnou vazbou z mikroprocesoru 1 a měnytestovacích funkcí mikroprocesoru 1.1. zapojení prő modirikovatelné ovládání vstupü, zejména vstupů teštování a Přerušeníu mikroprocesoru, vyznačující se tim, že nejméně na Jeden vstup (12) logických signálü paměti (11) Je připojen nejméně Jeden výstup (10) logických signálů m 1 kroproce~ soru (1), na jehož nejméně jeden vstup (5) testování a nejméně Jeden vstup (2) přerušení Jsou napojeny výstupy (6, 7) paměti (11). opatřené nejméně jedním vstupem2. zapojení podle bodu 1, vyznačuaící se tím, že paměť (11) je bpatřena nejméně jedním ialším výstupem (9) napojeným na další vstup (5) mikroprocesoru (1)

MPK / Značky

MPK: G06F 13/00

Značky: zapojení, přerušení, vstupu, testování, ovládání, mikroprocesoru, zejména, modifikovatelné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-268080-zapojeni-pro-modifikovatelne-ovladani-vstupu-zejmena-vstupu-testovani-a-preruseni-u-mikroprocesoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro modifikovatelné ovládání vstupů, zejména vstupů testování a přerušení u mikroprocesoru</a>

Podobne patenty