Zapojení pro dálkové určení vadného opakovače

Číslo patentu: 268015

Dátum: 14.03.1990

Autori: Culka Jan, Zoubek Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) J CULKA JAN ing.,Autor vynalezu ZOUBEK zARosLAv ing., PRAHAzapojení pro dálkově určení vadného opako(57) Po vyslâní vhodného kritéria, jímž se uzavřou smyčky ve všech zkoušených zesilovačích, se startovecím povelem překlopí klopný obvod, který umožní funkci časové ąákladny a vysílání rušení do línkového traktu. časová základna vytváří impulsy s takovou fází 5 kmitočtem, aby byla zajištěna synchronní činnost s reakcí jednotlivých opakovačů. Pokud nepříjde 2 detektoru přerušení signálu nebo z detaktoru chybovosti informace, probíhají obě tyto činnosti až do vyhodnocení přednastaveného počtu opakovačů. Pokud je zjištěno přerušení nebo chybovost přicházejícího signálu, způsobené rušením nebo poruchou opakovača, rušení i čítání se ukončí a číslo prvního zjištěného vadného opakovače je índikováno na displeji. zapojení lze použít baza změny na všech typoch digitálních trakta, kde je možno zajistit uzavření smyčky z výstupu jednosměrnáho opakovače ve směru tem do vstupu Jednosměrného opakovače ve směru sem.Vynâlez se týká zapojení pro dálkově určení vodného opakovače digitálních traktů s PCM, Digitální trakty o PCM musí být vybaveny zařízeními, ktoré umožňují zjistit opakovač, který přestal částečně nebo úplně fungovat. Jsou známe zapojení, která využívají adresování jednotlivých opakovačů, zprevidle řízeného míkropočítači, ale vyžadují zvláštního páru vodičů. Kromě eložitosti jsou hlavní nevýhodou těchto zapojení zvýšená náklady. Jiné známá zapojení, která nevyžedují zvláštniho páru vodičů, kontrolují signál vracející se ze smyček, které jsou postupně uzavírány v jednotlivých opakovačích vysíláním nizkufrekvenčnich řidícich kmitočtů. Hlavní nevýhodou těchto zapojení ja, že je nutno přerušit provoz traktu. Další nevýhodou je, že je nutné odlišné nastaveni jad~ notlivých opakovačů. Při dane obvodové konfiguráci lze lokalízovat poměrně malý počet opakovačů. Kromě toho vyžaduje systém manuální obsluhu, Účelom vynálezu je odstranit uvedené nevýhody. Podle podstaty vynálezu sa toho dosahuje tím, že výstup klopného obvodu je připojen na digitální trakt a na nulovací vstup časové základný, jejíž první výstup je připojen na první vstup prvého hradle e jejíž druhý výstup je připojen na prvni vstup druhého hredla, jehož výstup je připojan na hodinový vstup čítače, jehož výstup je připojen přes dekodér na číslicový displej a na vstup třetího hradla, jehož výstup je připojen na první vstup čtvrtého hradla a na první vstup pátého hradla, jehož výstup je připojen na nulovací vstup klopného obvodu a jehož druhý vstup je spojen s druhým vstupom čtvrtého hradle, jehož výstup je připojen na nulovací vstup čítače, přičemž výstup detektoru přerušení signálu v traktu je připojen na druhý vstup druhého hradla e prvni vstup šestého hradle, jehož výstup je připojen na druhý vstup prvého hradla, jehož výstup je přípojen na třetí vstup pátého hradla, při~ čemž na třetí vstup prvého hradle je připojen blokovací signál e na druhý vstup šestého hradla je připojen výstup detektoru chybovosti signálu z traktu, Zapojení pro dálkově určení vadného opakovače podle vynálezu umožňuje z místa kon~ cového zařízení traktu zjistit, který opekovač je vedný, a to bez nutnosti odlišného nastavení jednotlivých opekovačů s minimálními nároky na manuální obsluhu a se snadnou rozšiřitelností na větší počet opakovačů, Příklad zapojení podle vynálezu je dále popsán pomoci výkresu, výstup klopného obvodu ł je připojen na digitální trakt a na qulovací vstup časové základný g. Prvý výstup 5 časové základny g je připojen na první vstup prvého hradle g, zatímco druhý výstup łł časová základný g je připojen na první vstup druhého hradla Z, výstup druhého hradla Z je připojen na hodinový vstup čítače g. jehož výstup je připojen jednak přes dekodér lg na číslicový displej ll a jednak na vstup třetího hradla 5. výstup třetího hredla 5 je přípojen na první vstup čtvrtého hradle § e na první vstup pátého hradla §, Výstup páteho hradla § je připojen na nulovecí vstup klopnáho obvodu ł, Druhý vstup pátého hradĺa Ě je spojan a druhým vstupem čtvrtáho hnadle §. Výstup čtvrtáho hredla § je připojen na nu~ lovací vstup 5 čítače Q. Na druhý vstup druhého hradla 7 e na prvý vstup šestého hradlag je připojen výstup lg detektoru přerušení signálu v traktu, výstup šestóho hradla § je přípojen na druhý vstup prvého hradla g. Výstup prvého hredla g je připojen na třetí vstup pátého hradla §. Na třetí vstup prvého hradla g je připojen blokovací signál e nadruhý vstup šestého hradla § je připojen výstup detektoru lg chybovosti signálu z traktu.Před započetím hledání vadnáho opakovače je třeba vysláním vhodného kritéria uzavřít emyčky ve všech opakovačích. Klopný obvod l, časová základne g a čítač Q jsou vynulo 2 cs 25 a 015 91vány. Po přívedení startovecího povelu na vstup klopnáho obvodu ł se klopný obvod ł překlopí. Úroveň L z výstupu klopného obvodu ł umožní funkcí časová záklsdny g a ůroveň H z výstupu klopného obvodu ł umožní vysílání rušení do linkoveho traktu. Časová . základna g výtveří impulsy e tekovou fází e kmitočtem, aby byla zojíštěna činnost syn~ chronní a reakcí jednotlivých opakovsčú. Je-11 v době trvání úrovně H na druhém výstupu łł časové zákledny g zjíštěneho přerušení přicházejícího signálu z traktu, dojde ke zvýšení čísla indíkovaného číslicovým displejom łg o 1. Pokud nopřijdo V době trvání ůrovně H na prvním výstupu časové základný g informace z detektoru łg přsrušení eignálu nebo z dotektoru łg ohybovosti, probíhá tato činnost až do doby, kdy je pomocí třetího hradlo 5 vyhodnocen přednestavený počet opokovačú. Pak dojde k vynulování klopněho obvodu ł, časové zákledny g e čítače 3 do výchozího stavu, Je-li v době trváni úrovně H na prvním výstupu 5 časová základný g zajištěno přerušsní nebo chybovoet přícházejícího signálu, způsobené rušením nebo poruchou opakovače, objeví se na výstupu pátého hredla § úroveň L a klopný obvod ł se překlopí do výchozího etevu, čímž se ukončí ruše ní i čítání. Číslicový displej łł udává číslo prvního zjíštěnáho vodného opekovača.Jo-li na třetí vstup prveho hrsdlo g přívedena trvale úroveň L, probíhá vyhodnocování obdobně s tim rozdílom, že při prvním výskytu informace o přerušení nebo chybovosti signálu proces nekončí s pokračuje až do doby dosožení přednastaveného počtu opakovačů, stejné zapojení lze boze změny použít na všech typech digitálních trsktů, kde je možno reslizovat uzavření smyčky z výstupu jednosměrného opakovače ve směru tem do vstupu jednosměrněho opakoveče vo směru sem.zapojení pro dálkově určení vadnáho opakovače digitálních traktu 5 PCM, vyznačená tím, že výstup klopného obvodu (1) je připojen he digitální trakt s na nulovací vstup časové základný (2). jejíž první výstup je připojen na první vstup prvého hrsdla (9) a jejíž druhý výstup je připojen na prvni vstup druhého hradla (7), jehož výstup je připojen na hodinový vstup čítače (3), jehož výstup je připojen přes dakodér (10) na číslicový displej (ll) a na vstup třetího hredle (4), jehož výstup je připojen ne první vstup čtvrtáho hredle (5) B první vstup pátého hradla (6), jehož výstup je připojen na nulovecí vstup klopného obvodu (1) a jehož druhý vstup je spojen e druhým vstupom čtvrtého hradls (5), jehož výstup je připojen na nulovscí vstup (R) číteče (3), přičemž výstup detsktoru (12) přerušení signálu v traktu je připojen na druhý vstup druhého hrsdla (7) s první vstup šeetého hradla (8), jehož výstup je připojen na druhý vstup prvého hradle(9), jehož výstup je připojen na třetí vstup pátého hrsdla (6), přičemž na třetí vstup prvého hrsdle (9) je připojen blokovscí signál a no druhý vstup šeetáho hrodla (8) je připojen výstup detektoru (13) chybovosti signálu z traktu, 1 výkres

MPK / Značky

MPK: H04B 3/46

Značky: vadného, zapojení, určení, opakovače, dálkově

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-268015-zapojeni-pro-dalkove-urceni-vadneho-opakovace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro dálkové určení vadného opakovače</a>

Podobne patenty