Zařízení pro převádění osnovních nití mezi osnovním válem a brdem na textilním stroji pro výrobu víceosé plošné textilie

Číslo patentu: 268002

Dátum: 14.03.1990

Autori: Majzner Jan, Dančová Olga

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÉŠĚŤSĚŠĚEKNÄSKÁ POPIS VYNÁLEZU 268 002(75) Autor vynálezu MAJZNER JAN ing., D/ucovzí GLGA ing.CSc., LIBEREC(54) Zařízení pro provádění osnovnich nitl mezi osnov nim válcm a brdem na textílním stroji pro výrobu(57) Zařízení pro přcvádćni osnovních nití mezi osnuvním válcm a brdem na textil- 1 0 ním stroji pru výronu víceosć plošné tex- 31,- ~ tilie má mezi osnnvním válem a brdem u- 4 ,-Lĺl . místěn prstence, který je buů uložený /1 - /×/ otočné. synchronně s otocným osnovnĺm Ä- N ,×/je opatfený po vnitřním obvodu posuvnýmíelementy. Zartzenf pro prevádćnf osnov- - 05 r.Ť nich nití mezi Usnovním válcm a brdemna textilním stroji pro výrobu víceoséplošné textílie je využitelné v textil ním průmyslu zejména pri výrobě víceoséplošné textílie nebo pri kladení nitípři výrobě nctkaných textiliĺ.vynález se týká zařízení pro provádění osnovních nití mezi osnovním válem a ordem na textilním stroji pro výrobu víceose plošné textílie, slouzícího k zajístování stejné volné délky všech osnovních nití.Pri výrobe plošných textilií se dosud používá osnovní svůrky, coz je váleček. respektive ćínek, který zajišíuje uvedení osnovních nití od osnovního válu do tkací roviny a zároveň slouzí jako cidlo osnovního regulátoru. respektive brzdy pro napětí osnovnicn nití. Víceosé plesne textílie se však na nem ncdají vyrábet.Dokonalejší se proto jeví zařízení pro převádéní osnovních nití mezi osnovním válem a Drdem na textilním stroji pro výrobu víceosé plošné textílie podle vynálezu. Jeho poostata spocívá v tom, že mezi osnovním válem a ordem je umístěn prstenec. který je oud uložený otočné. synchronně s otočným osnovním válem a posuvem nítěnek v brdu, nebo jeopatřený po vnitřním obvodu posuvnými elementy.Zařízení pro převádćní osnovních nití mezi osnovním válcm a nrdem na textilním stroji pro výrobu víoeosć plošné textílie podle vynálezu umožňuje vyrábét víceosou plosnou textilii. Zajísĺuje konstantní napětí vsech osnovních nití mezi osnovním válem, respektive napínacími válcćky a textilíí při jakemkoliv natocení osnovního válu, protože se osnovní vál otáći kolem osy stroje a ordo nikolív. nebot v něm se posouvají nítěnky. Je-li nutné zachovat stejnou délku osnovních nití. musí se vlozit do osnovy zařízení,které tato konstantní napětí zajistí. Preváoecí zařízení vytváří 2 usnuvních nítí prostorový útvar. kdy osnovní nitć při odvijoní z osnovního válu opouštějí tento v rovinnem tvaru, prochází přes napinací válečky, posuvné elementy a vstupují do brda opět vevynález a jeho účinky jsou olize vysvétleny v popise příkladu jeho provedení podlepriložených výkrcsů. kde znázorňuje obr. l nárys a obr. 2 půdorys zařízení pro prevádení osnovních nití mezi osnovním válem a brdem na textilním stroji pro výrobu víceosé plošné textílie s otočným prstencem a obr. 3 nárys a obr. A půdorys zařízení pro provádění osnovních níti mezi osnovním válem a ordem na textílním stroji pro výrobu víceosá plošné textílie s pevným prstencem. Ha obr. 5 je znázornén detail posuvných elementů u zařízenípro převádění osnovních nítí mezi osnovním válem a ordem na textílním stroji pro výrobu víceosé plošné textílie.Zařízení pro převádéní osnovních nití mezi osnovním válem a ordem na textilním strov ji pro výrobu viceosé plošné textílie podle vynálezu je umístěno na textilním stroji pro výrobu víceosýeh plošných textílií, opatřenem brdem 3 9 osnovním válem l a slouží k za jištění konstantního napětí všech osnovnícn nití 3. Sestává z prstence 3, který je meziosnovním válem l a brdem 1 bud uložený otočné. synchronně s otočným osnovním válem l a posuvem nitenek v Urdu 5. nebo je opatřený po vnitřním obvodu posuvnýml elementy Ž.Prstenec 3 provádí osnovní nite 2 z napínacícn válecků osnovního válu l do oroa 5 stroje. Prstenec Z taká zajistuje jejích konstantní napětí mezi osnovním válem l, respektive jeho napínacími válećky, a hotovenou textilíí pří jakémkollv natncení osnovního válu l, protoze se osnovní vál l otáćí kolem osy stroje a hrdo 1 níkolív, neooí v něm se posouvají nitenky, přičemž jsou tyto osnovní nite ł navedeny do obvodu prstence 3, otáćejlcího se synchronne s otáćením osnovního válu l a posuvem nitěnek v brdu 343 1 osnovního válu l do brda i a zajíšĺuje opět jejich konstantni napětí mezi osnovnímPři konstrukćním provedení s posuvnými elementy Ž převádí prstenec 2 osnovní niteválem 1 a brdem h opet při jakemkoliv natocení osnovního válu l. přičemž jsou tyto os novní nítć 2 navedeny do posuvných elementů 2, umístčných na vnitřním obvodu prstence 3 a posouvajících se synchronne 5 otáćením osnovníno válu l a posuvem nítenek v hrou 5.Je-li nutne zachovat stejnou délku osnovních nítí 3, musí se vložit do osnovy zaří zení, které toto konstantní napětí zajistí. Převadecí zařízení tedy vytváří 2 osnovníchnítf Q prostorový útvar, kdy osnovní nilć Ä při odvĺjenf z usnovnĺho válu L upuustéji tento v rovinném tvaru, prochází pres naoínací válećky. posuvné elementy 2 a vstupují dobrda 1 opět ve tvaru rovlnném. Zařízení pro provádění osnovních nití pri výrobe víceusé plošné textílie podle vynálozu je vyuzitelné v tcxtilním průmyslu, zejména pri výrobě víceosć plošné textílie a nebopři kladení nití oŕi výrobě notkaných tcxtilňi.Zařízení pro provádění osnovnĺch nltí mezi usnovnĺm válem a ordem na textílním stroji pro výrobu víceosé plošné textílie, vyznacujicí sc tím. že mezi osnovním válem (1) a brdcm (Ř) je umísten prslcnec (2), který je Duů uložený otočné. synchronné 5 otncným osnovnlm válem (I) a nosuvem niténck v hrou (A), nebo je opatřcný po vnitřním obvodu posuv»

MPK / Značky

MPK: D03D 49/14

Značky: textilním, stroji, osnovním, válem, plošné, víceosé, výrobu, textilie, převádění, osnovních, nití, brdem, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-268002-zarizeni-pro-prevadeni-osnovnich-niti-mezi-osnovnim-valem-a-brdem-na-textilnim-stroji-pro-vyrobu-viceose-plosne-textilie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro převádění osnovních nití mezi osnovním válem a brdem na textilním stroji pro výrobu víceosé plošné textilie</a>

Podobne patenty