Sesypná sušárna, zrnin a jiných materiálů, zejména zemědělských

Číslo patentu: 267900

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

žâifišäěížžąs PD PIS VYNALEZU 267 900 REPUBUKA 19 K AUTORSKÉMU osvěnćsuí NFEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZYSesypná sušárna zrnin a jiných materiálů,(57) Řešení spadá do oblasti sušáren ství a může být vwüito zejména k su šení zemědělských materiálů, např.zrnin. Zařízení řeší problém vysokého využití tepelné energie ze sušicího procesu při vzájemné výhodném fyzikálním, resp. agroťyzíkálním vztahu teploty a vlhkosti sušeného materiálu, zejména zemědělskáho. Podstata řešení spočívá v tom, že přívodní komnra vzduchu příléhá k vnější perforované stěně dosoušecl komory a je opatřená vyústěním ohřátého vzduchu z odváděciho potrubí, napojeného sběračem na perforovanou stěnu a upatřeného přidavným ventilátotem.Vynález se týká sesypné sušárny zrnin a jiných materiálů, zejména zemeoělskýcn, a řeší problém vyššího využití tepelné energie při sušícím procesu při vzájemné výhodném vztahu teploty a vlhkosti sušeného materiálu a teploty a vlhkosti sušícího vzduchu.Jsou známy sesypné sušárny, zejména zrnin, kde je předsoušecí komora materiálu opatřena perforovanou stěnou a napojena na tepelný zdroj, za nimž je přívodní komora vzduchu. Tyto susárny však nepracují s dostatečným využitím tepelné energie, vložené do sušicího procesu. Není vždy jednoznačne výhodne použít napr. vzduch ohřátý po průchodu napr. chlazeným materiálem po sušení znovu k sušení 2 důvodu jeho nevhodného poměru teploty k vlhkosti. Je rovněž obtížné odlučovat ze vzduchu, prošlého sušícím procesem, přímesi, protože pri celkovem objemu sušícího vzduchu vyžaduje toto poměrně značné velké a nákladné odlučovací agregáty. Snaha zvýšit výšku sesypných sušáren za úćelem lepšího sušení pak vede k nárůstu pořizovacích nákladů.Sesypná sušárna zrnin a jiných materiálů, zejména zemědělských, podle vynálezu tyto nevýhody a nedostatky do značné míry odstraňuje. Její podstata spočíva v tom, že pŕívodní komora vzduchu přilehá k vnější perforovaná stěně dosoušecí komory a je opatřená vyústěním ohřátého vzduchu z odváděcího potrubí, napojeného sběračem na perforovanou stěnu a opatřeného prídav ným ventilátorem.Sesypnâ sušârna zrnin a jiných materiálů, zejména zemědělských, podle vynálezu má v důsledku výhodného vzájomného poměru teplot a vlhkosti použitého sušícího vzduchu a sušeného materiálu v obou komorách značné vyšší účinnost než dosavadní obdobné sušárny.Príklad provedení sušárny podle vynálezu je ve schematíckém svislém řezu znázornen na při pojeném výkrese.Sesypná sušárna l obsahuje zásobník 2 pro vlhký materiál, pod kterým je uspořádána předsoušecí komora 2, tvorená perľorovanými stěnami 1 nebo stěnamí jinak upravenými pro prüchod sušícího vzduchu. Pod předsoušecí komorou 2 je uspořádán výstup gg materiálu, na nějž navazuje neznázorněné dopravní ústrojí pro dopravu do násypky 3, pod níž je uspořádána dosoušecí komora Ž, opatřená perforovanými stenami 7 nebo stenami jinak upravenými pro průchod sušící ho vzduchu a uspořádaná před předsoušecí komorou Ä, resp. vedle ní. Na dosoušecí komoru Ž,navazuje pod ní uspořádaná chladící komora Q, opatřená rovněž perforovanými stěnami 1 nebo stenami jinak upravenými pro průchod vzduchu. Chladící komora § je opatřená vývodem zl materiálu na další neznázorněné dopravní ústrojí pro odvod materiálu. Na vnější perforovanou stenu 1 dosoušecí komory 2 je napojena přívodní komora lg sušícího vzduchu od tepelného zdroje ll, opatřeného s výhodou neznázorněným odlučovačem par ze vzduchu. Na část vnější perforované stěny 1 předsoušecí komory 2 navazuje prostřednictvím kolektoru lg odvod lg vzduchuk hlavnímu ventilátoru ll, přičemž před tímto je případně uspořádán hlavní odlučovač lá nečistot. Tepelný zdroj ll pro ohřev vzduchu může být napojen na hlavní ventilátor ll nebo má svůj přívod. Na další část vnější perforované stěny 1 předsoušecí komory 2 navazuje prostřednictvím sběrače lg odváděcí potrubí lg vzduchu, opatrené přídavným odlučovačem nečistot lg a přídavným ventilátorem Q. Toto odváděcí potrubí lg prochází vyústěním lg do přívodní komory lg sušícího vzduchu mezi tepelný zdroj ll a vnější perforovanou stěnu 1 dosoušecí komory Ž. Na jednu perforovanou stěnu 1 chladící komory 5 je napojen neznázorněný vstup chladícího vzduchu,na druhou perforovanou stěnu 1 chladící komory Q, pak je napojena sběrná komora 2 vzduchuprošlého chladící komorou É a zavedená vývodným ústím gg do přívodní komory lg sušícího vzduchu mezi tepelný zdroj ll a vnější perforovanou stenu 1 dosoušecí komory Ž.Sesypná sušárna podle vynálezu pracuje takto Vlhký materiál se plní do zásobníku g, odkud přechází do předsoušecí komory 2, kde je předsoušen teplým vzduchem, prostupujícím z vedlejší dosoušecí komory 2 perforovanými stěnamí 1. Část vzduchu vystupujícího 2 předsoušecí komory 2 je kolektorem lg zaveden do odvodu lg vzduchu, přes prípadný odlučovač lg nečistot,do hlavního ventilátoru ll, který zavádí vzduch do tepelného zdroje ll, kde je ohríván a zbavován par. Přívodní komorou lg pak vstupuje přes vnější perforovanou stěnu 1 do dosoušecí komory 2, kam se materiál dostává 2 násypky 3. Do ní byl dopraven z výstupu gg předsoušecí komory neznázorněným dopravním ústrojím. Z dosoušecí komory 2 se materiál dostává spádem do chladící komory §, kde je chlazen proudem vzduchu přiváděným přes jednu její perforovanou stěnu 1. Tento vzduch, ohřátý o teplo odebrané chlazením materiálu, vstupuje pak vývodovým ústím do přívodní komory lg, kam přidává vzduchu, ohřátému tepelným zdrojem ll, svou tepelnou energií stejně jako i ohřátý vzduch, vstupující tamtéž vyústěním lg z odváděcího potrubí 2 od prídavného ventilátoru Q a ze sběraěe lg, navazujícího na část vnější perforované stěny 1Dředsoušecí komory 3. lak se dosáhne maximálního využití tepelné energie, přičemž je zajištěno, že teplejšŕ sušený materiál. např. zrniny, přicházejí do styku s teplejšín vzduchem a na opak studenější materiál přichází do styku s chladnějším sušícím vzduchem, což odpovídá agro fyzíkálním zásadám správneho sušení zemědělských materiálů.. Sesypná sušárna zrnin a jiných materiálů, zejména zemědělských, u níž je její oředsoušecíkomora materiálu opatřena vnější perforovanou stěnou a je napojena na tepelný zdroj ohřevu vzduchu, přičemž na perforovanou stěnu navazuje odvod vzduchu k hlavnímu ventilátoru a za tepelným zdrojem ohřevu vzduchu je uspořádána přívodní komora vzduchu, vyznačená tím, že pŕívodní komora (10) vzduchu přiléhá k vnější perforované stěně (7) dosoušecí komory (5) a je opatřená vyústěním (14) ohřátého vzduchu z odváděcího potrubí (19), napojeného sběračem (18) na perforovanou stěnu (7) a opatřeného přídavným ventilátorem (B).. Sesypnä sušárna podle bodu 1, vyznačená tím, že pod dosoušecí komorou (5) je uspořádánachladící komora (6), opatřená perforovanými stěnami (7), na jednu z nichž navazuje sběrná komora (9) vzduchu, zavedená vývodovým ústím (22) do ptívodní komory (22) vzduchu od te pelného zdroje (22).Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že dosoušeci komora (5) je opatřena násypkou (ú),navazující na výstup (20) materiálu z předsoušecí komory (3).

MPK / Značky

MPK: F26B 17/12

Značky: zejména, zemědělských, sušárna, materiálů, jiných, sesypná, zrnin

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-267900-sesypna-susarna-zrnin-a-jinych-materialu-zejmena-zemedelskych.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sesypná sušárna, zrnin a jiných materiálů, zejména zemědělských</a>

Podobne patenty