Plynové voltametrické čidlo s oddělenou referentní elektrodou

Číslo patentu: 267864

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dušek Jiří, Šerák Lubomír, Čáp Jaroslav, Terf Vilém, Pokorný Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Plynové voltametrické čidlo s oddělenou(57) Čídlo je tvořeno nepolarízovanou referentní elektrodou umístěnou v prostoru,který je vyplněný elektrolytem, obsahujícím ionty, jejichž aktivita řídí potenciál reterentní elektrody a je oddělen od elektrnlytu, v němž je ponořena pracovní elektroda spojem s omezenou dífúzí s výhodou realizovaným kçramíckým vâlećkem s komunikujícími pory vhodné velikosti. Elektrolyt je oddělen od měřeného prostředí separační membránou upevněnou na těle čidla fíxaćním prstencem. Elektrolyt může být doplňován otvorom, který je překryt pružným prstencem. Čidlo je určeno pro analytické stanovení, pri nichž dífundují membránou složky, která mění potenciá 1.referentní elektrody (např. stanovení kyslíku ve vodách obsahující sirovodík) a umožňuje řešení čídla 5 referentní elektrodou, u níž produkty anodické reakce mohou být následně redukovány na pracovní elektrodě.vynález řeší plynové voltametrické čidlo, určené zejména pro stanovení kyslíku v úpravě zajíštující ochranu rererentní elektrody před kontaminací a ochranu pracovní elektrody.Původní voltametrické systémy pro analytické účely byly tvořeny rtutovou kapkovou elektrodou ponořenou do roztoku, v nčmž byla bud přímo umístěna nepolarizovaná referentní elektroda (rtut na dně v Novákovê nádohce - Novák J. V. A. Collection, 12, 237, 1947) nebo byla referentní elektroda umístěna v dalším elektrolytu, odděleném od analyzovaného roztoku se rtutovou kapkovou elektrodou např. kohoutem (Kalousek M. Collection, ll, 592, l 9 A 6) nebo celofánovou fólií (Šerák L. Chemické listy, 47, B 6, 1953 Collection, 18, 439, 1953).Plynová voltametrická čidla, představovaná Clarkovým kyslíkovým ćidlem (Clark L. C.,Jr. Appl. Physiol., 6, 189, 195) Trans. Amer. Soc. Art. Int. Organs, 2, 41, 1956) a jeho modifikacemi, mají změněné uspořádání. Pracovní elektroda je 2 pevného ušlechtilého kovu,např. platiny nebo zlata (není to tedy rtutová kapková elektroda) a má tvar terče, přiléha-h jícího k separaćní membráně tak, že mezi separační membránou a pracovní elektrodou je jen tenký film elektrolytu, který mimo jiné obsahuje íonty, které řídí potenciál referentní elektrody. která je do něj rovněž ponořena. Funkce čídla spoćívá v tom,že molekuly kyslíku difundují z měřeného prostředí přes separační membránu k povrchu pracovní elektrody, kde jsouTento způsob uspořádání má nevýhodu v tom, že současně s molekulami kyslíku mohou v určitých případech difundovat do elektrolytu i složky, které mení složení roztoku a tím i vlastnosti referentní elektrody. Další nevýhodou je, že v důsledku anodické elektrodově reakce na referentní elektrodě mohou vznikat a pronikat do roztoku látky, které se následně redukují na pracovní elektrodě a přispívají ke zvýšení signálu čídla.Uvedené nedostatky odstraňuje plynové voltametrické ćidlo s oddelenou referentní elektrodou, jehož podstata spočívá v tom, že prostor, v němž je umístěna nepolarizovaná reíerentní elektroda je vyplnený elektrolytem, obsahujícím ionty, jejichž aktivita definuje potenciál reíerentní elektrody a je oddělen od elektrolytu, v němž je ponoŕena pracovní elektroda spojem 5 omezenou difúzí s výhodou realizovaným keramickým válečkem s komuníkujícími páry. Elektrolyt je oddělen od měřenéhu prostředí separační membránou upevněnou na těle čídla fixačním prstencem. Elektrolyt definující potenciál referentní elektrody může být doplñovánotvorem, který je překryt pružným prstencem.Výhodou zařízení je, že čidlo v tomto uspořádání má referentní elektrodu chráněnou před nežádoucímí vlivy vnějšího prostředí a naopak pracovní elektroda je chráněna před kontaminací látkami ev. vznikajícími v okolí referentní elektrody.Na připojenem výkresu (bokorys-řez) je znázornéno plynové voltametrické čidlo s oddělenou referentní elektrodou podle vynálezu.Na těle čídla 1 je fixačním prstencem g upevněna separační membrána É, za kterou je umístěna v roztoku 3 elektrolytu polarízovaná pracovní elektroda A. Referentní elektroda 2je umístěna v prostoru vyplněným elektrolytem l a prostor je oddělen od elektrolytu 2 spojem Ž 5 omezenou difúzí. Elektrolyt l může být doplňován otvorem j,který je překryt pružným1. Plynové voltametrické čidlo 5 oddelenou referenční elektrodou složené z polarizované pracovní elektrody, nepolarlzované referentní elektrody, separační membrány a roztoků elektrolytu, vyznačené tím, že prostor v němž je umístěna nepolarizovaná referentní elektroda (2) v elektrolytu (1), je oddělen difúzním spojem (5) od prostoru vyplněného roztokem elektrolytu (3), v němž je ponořena polarizovaná pracovní elektroda (4) a který je ve styku se separaćní membránpu (6).2. Plynové voltaňetrické čidlo podle bodu 1, vyznačené tím, že nepolarizovaná referentní elektroda (2) je tvořena elektrodou druhého druhu.3. Plynové voltametrické čidlo podle bodu 1 a 2, vyznačené tim, že nepolarizovaná referentní elektroda (2) je argentchloridová elektroda.A. Plynové voltametrícké čidlo podle bodu 1, vyznačené tím, že nepolarizovaná referentní elektrada (2) je tvořena kovovou elektrodou z ušlechtílého kovu např. platiny nebo zlata,ponořenou do roztoku se stálým uxidačně redukčním potenciálem.

MPK / Značky

MPK: G01N 27/06

Značky: čidlo, plynové, elektródou, referentní, oddělenou, voltametrické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-267864-plynove-voltametricke-cidlo-s-oddelenou-referentni-elektrodou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plynové voltametrické čidlo s oddělenou referentní elektrodou</a>

Podobne patenty