Vibrační propadový třídič pro granulometrické třídění sypkých materiálů

Číslo patentu: 267863

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kubín Sáva, Bičánek Bedřich, Odstrčil Libor, Voznica Luděk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

víbrační propadový třídíč pro granulometrické(57) Víbrační propadový třídíč s vějí« ŕovitě uspořádanými třídícími plochamí má orientovánu osu víbrátoru vůči těžišti suustavy třídiče směrem ke svému výsypnému konci a vzdálenost průsečíku normály vedené na podélnou osu vibrátoru od tohoto těžiště je 1 až 250 násobkem rozkmitové amplítudy třídíče.vynález se týká dvouhmotového volně kmitajícího vibračního propadoveho třídiče pro granulometrické tŕídění sypkých materiálů, poháněného vibrátorem vyvozujícím teoreticky pŕímočarý kmitavý pohyb, u něhož se řeší kinematické parametry tohoto kmitavého pohybu s cílem optimalizace třidícího procesu a jeho výsledků.Dosud běžné dvouhmoté volně kmitající vibrační třídiče, dopravníky nebo podavače pro třídění nebo dopravu sypkých materiálů, poháněné vibrátorem pro vyvozování teoreticky přímočarého kmitavého pohybu, jsou v převážně většlně konstruovány tak, že výslednice impulsní síly vibrátoru prochází spoločným těžištěm kmitajících hmot tohoto zařízení, čímž je tomuto zařízení udělován teoreticky přímočarý vibračni pohyb. Na tomto principu pracují rovněž dosud známé vibrační propadové třídiče, které se od ostatních dvouhmotých volně kmitajících vibračních třídičü s teoreticky prímoćarou dráhou kmitavého pohybu liší tim, že mají zpravidla pět třídících ploch uspořádaných vějířovitě pod sebou tak, že každá níže orientovaná tŕídící plocha má oproti nejbližší vyšší třídicí ploše větší sklon ve smeru od místa násypu k místu výsypu nadsítné rakce a úhel, jež svírá nejspodnější třídicí plocha s výslednicí impulsní síly vibrátoru, leží v rozmezí 60 ° až 900. Vzhledem k celkovému sklonu zejména spodních třídicích ploch jsou velikosti ok podstatné větší než minimální hranice třídění. Přitom velikost ok nejspodnäjší třídicí plochy je nutno volit s ohledem na požadovanou hranici třídění a velíkosti ok vyšších tŕídicích musí být voleny tak, aby každá z vyšších ttídicích ploch odváděla príslušnou část vstupního sypkého materiálu tak, aby na nejspodnější třídicí plochu pripadalo třidění již jen určité části množství ze vstupního sypkého materiálu. V důsledku uvedených faktorů jsou vibrační propadové třídiče určeny zejména pro třídění lepívých nebo jemnozrnných sypkých materiálů. Jejich nevýhodou je, že vzhledem k uvedenému většímu počtu pod sebou in- i stalovaných třídicích ploch se stoupajícím sklonem vůči horizontále, je nutno vytvořit takové podmínky, aby sypký materiál pri propadu jednotlivými třídicími plochami se co možno nejméně posunoval ve směru k jejich výpadovým koncům a tedy, aby propadal pokud možno svisle a to proto, aby na nejspodnější třídicí plochu byl předtříděný sypký materiál přiváděn co nejblíže k jejímu počátku, aby tak měl k dispozici maximální dráhu postupu při třídění na této nejspodnější třídicí ploše. Podmínky pro vytvoření popsaného ldeálního stavu však zpravidla nejsou v souladu s podmínkami výše uvedených ostatních faktorů a kromě toho v provozních podmínkách dochází zpravidla k variabilitě granulometrie vstupního sypkého materiálu. Vlivem těchto skutečnosti dochází u popsaných vibračních propadových třídičů k posunování proudu propadajícího sypkého materiálu na každé z třídicích ploch směrem k výsypnému konci, čímž hlavní proud sypkého materiálu dopadne na poslední třídicí plochu, například v polovině její délky, takže pro finální protřídění na této třídicí ploše zbude již jen polovina její délky, což je pro dobré třídění nepostačující.Tento nedostatek je odstraněn vibračním propadovým tŕídičem podle predloženého vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, Že osa vibrátoru - totožná s výslednicí jeho impulsní sily - je vůči těžišti kmitajících hmot třídiče orientována směrem k výsypnému konci skříně třídiče. Pritom vzdálenost prúsečíku normály vedené na osu víbrátoru od těžistě soustavy třídiče je 1 až 250-násobkem velikosti rozkmitu třídiče. uvedeným situováním výslednice impulsní síly se oproti dosud známému provedení, kde tato výslednice teoreticky prochâzela společným těžíštěm kmitajících hmot třídiće, docílí zvětšení úhlu, který svírá vektor dráhy kmitání s horizontálou a jednak dojde k deformaci původně teoreticky přímkové dráhy kmitání na dráhu kŕivkovou,konvexně zahnutou proti směru postupu nadsítných frakcí po jednotlivých třídicích plochách. Tím dojde k brzdnému efektu posnmu sypkého materiálu po třídicích plochách a naopak se zíntenzivní vertikální složky kmitavého pohybu, což obojí způsobí zíntenzivnění potrebného svislého a rychlého propadávání podsítných frakcí z přívâděného sypkého materiálu na všech tŕídicích plochách, a z toho rezultující požadované přivádění sypkého materiálu na nejspodnější trídicíPŕíkladné provedení vibračního propadového třídiče podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkresu v bočním řezu.Ve skrínl l, opatřené vibrátorem 3 pro vyvozování teoreticky přímoćarěho pohybu jsou vějířovitě pod sebou uchyceny třídicí plochy 2, 2 nichž každá nižší má vůči nad ní situované třídici ploše, ve smeru od násypné strany A k výsypnému konci 2 větší sklon vůči horizontále,přičemž výslednice É impulsní síly vibrátoru g prochází pod společným těžištěm T kmitajícíchVe velikostním vyjâdření se tato odlehlost, definovaná jako vzdálenost D průsečíku normály N osy A vibrátoru g od těziště T kmitajících hmot, voli zpravidla v rozmezí 1 až 250 násobkuvelikosti rozkmitu tŕidiće. Například u propadového třtdiče popsaného typu s oky 40-30-20-12-8 milimetrů činí vzdálenost D B 0 milimetrú při velikosti rozkmitu třidiče 2 milímetry.1. Vibraćní propadový třídić pro granulometrickć třidění sypkých materiálů, poháněný vibrátorem, který vyvozuje teoreticky přímoćarý pohyb a je ořipevnén ke skříní třídiče, v níž je instalováno několik pod sebou vějířovitě uspořádaných třidicich ploch, přičemž těžiště kmitajicicn hmot tříoiće se nachází uvnitř skříně mezi jeho násypným místem a výsypným koncem, vyznaćený tim.že osa § 51 vibrâtoru (2) je vůči téžíšti (T) soustavy třidiče orientována směrem k výsypnému konci (5) skříně (1).2. Vibrační propadový třídič podle bodu 1, vyznačený tím, že vzdálenost (D) průsečíku (P) normály (N) vedené na osu (A) vibrátoru (2) od těžiště (T) je 1 až 250 násobkem velikosti rozkmitu třídiče.

MPK / Značky

MPK: B07B 1/46

Značky: třídič, granulometrické, materiálů, třídění, vibrační, propadový, sypkých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-267863-vibracni-propadovy-tridic-pro-granulometricke-trideni-sypkych-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vibrační propadový třídič pro granulometrické třídění sypkých materiálů</a>

Podobne patenty