Ventil pro řízení tlakového vzduchu, zejména u vzduchových tkacích strojů

Číslo patentu: 267738

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kalina Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Přihłášeno 23 01 as FEDERÁLNj ÚŘAD (40) Zveřfejněno 13 06 89 pRQ VYNÁLEZY (45) Vydano 02 07 90AUÍOI vynález KALINA JAROSLAV ing., 3 mm(54) Ventíl pro řízení tlakového vzduchu,zejměns u vzduchových tkącícb strojů(57) V komoře ventilu tvořeně hornína dolním tělesem je přepćžka s kuže 1 o~ vým otvorom, ktorý prochází dřík vontilu. Dřík je opątřon kuželkou, ktoré je na čelo přepćžky dotlsčovćna pružinou.K oběma koncim dříku jsou připovněny dolní a. horní menia-im. Čínný průměr dolu( membrćny, kułelky a horní neubrány jsou v podstatě stejně, takže proti. otvírłn( kuželky působí pouze sílu pružiny.CS 267 738 B 1 -1 Vynález se týká vontílu pro řízení tlskového vzduchu, zejména u vzduchových tkacích strojů.Jsou známé ventily, n kterých dřík ventilu těsní bud čelní dosodscí plochou nebo kuželovou dosedací plochou o je voden v kluzněm pouzdru. Do těsnicí polohy je tlečen pružinou a kromě toho tlakom řízeněho media. Otvírání ventilu se děje silovým působoním no dřík proti smyslu působení pružiny a proti sílo vyvozoveně tlakom řízeného media.Nevýhodou popsaného uspořádání je, že sílu pro otvírání dříku je uměrná tlaku řízeněho média a velikosti těsnicí plochy nopř. kuželky. Pro řízení vyšších tlaku je nutné pro zachování přijstelnčho zstížení otvírącího mechnnismu využít poměrně značný zdvih dříku ventilu. Další nevýhodou je nutnost mazat válcové vedení dříku ventilu.Dále jsou známé ventily, ktoré jsou řešeny na principu vâlcového šoupátkn. Nevýhodou těchto ventilů je nutnost přesněho provedení všlcových těsnících ploch e pravidelného mezání.Uvedené nevýhody odstranuje řoĺení podle vynálezu, jehož podstate spočíví v tom, že horní a dolní membrána jsou spojeny dříkem ventílu procházejícím přepážkou s opetřeným kužolkou dotlačovenou ne čelo přopážky pružinou, přičemž činné průměry horní mombrány, dolní mombrány a kuželky jsou prakticky stejně.Výhodou uspořádání podle vynúlezu je, že dřík ventilu vedený mombránami nevyžaduje v provozu udržbu, přičemž toto vedení nezpůsobujo třeuí, které by zvyšovalo eilově odpory proti otvírání. Další výhodou je, že otvírecí síle jo odvislá pouze od síly vyvozovsná pružinou a od setrvečně síly dříku ventilu, přičemž velikost tlaku řízeného media se neuplstnuje. Příklad provedení vynálezu je znšzorněn na výkrese, ktorý představuje podélný řez venti lem.Část komory vontilu je tvořeno dolním tělosem l A horním tělesem 2, mezi nimiž je sevřena přepážks 2, rozdělující komoru ventílu na vstupní komoru 1 o výstupní komeru Ž. Přopážkn ł má kuželový otvor lg, spojující vstupní komoru 1 s výstupní komorou Ž. Tímto kuželovým otvorom gg prochází dřík Z ventilu opstřený kuželkou Q, ktoré je do zúběru s čelom přepšžky 2 tlačenu pružinou §, jež jo druhým koncom opřena o opěrku 2. Na spodním konci dříku Z ventilu je mezi dvěma podložkami lg pomocí matice ll upevnčno dolní membrána lg, ktorá je k dolnímu tělesu l připevněnn příložkou ll. K opačnému konci dříku Í vontilu je pomocí dvou podložok lg a opěrně matice li připevněna horní membrána lž, ktorá je k hornímu tělesu g dotlačovćne ovládocím tělosem lg. Všechny díly komory ventilu, t. j. příložka ll, dolní membráne lg, dolní těleso l, přepážko 2, horní těleno 3, horní memhršnn li n ovládací těleso l§ jsou navzájom sevřeny neznázorněnými svorníky. Člnné průměry Q dolní membrány lg, kužolky Q o horní membrány lg jsou v podstatě stejné. V ovládaním tělese lg je na čopu ll otočně uloženn jedním koncem ovládací páka l§, ktoré je odtlačovéns od ovládncího těleso lg zkrutnou pružinou lg. Druhý konec ovládací páky l§ má ložiska 39 opatřené bnndáží gl např. z plastické hmoty, pro záběr s neznázorněnou vačkou. Mezi čepem ll a ložiskem 39 ovládací páky lg jo ne ovládací páco l§ opěrný čep 33, na kterém je uloženo pouzdro gl e opěrnć kladka 35 pro styk s opěrnou moticí lg dříku Z ventilu. Dolní těleso l opotřené vstupním šroubením 3 má vytvořený příčný kanál go, který je znustěný do spojovncího kanálu gz, jenž je veden přes přopćžku 2 e horní těleso g do výstupní komory 2. Příčný kanál lg je uzovřen škrtícím ventilem §§. Horní tělooo Q je opotřeno zpětným vontilem 32, ktorý je s výstupní komorou Ž spojen zpětným kanálem 29Tlokový vzduch so přivádí od neznázorněněho zdroje vstupním šroubením 25 do vstupní komory 1. V případě, že kužolko Q pod tlakom pružiny § dosedá na čelo přepážky g s škrtící ventil gg je uzevřon, nemůže tlekový vzduch proniknout do výstupní komory 5.Protože čínný průměr Q dolní mombrâny lg je prakticky shodný s činným průměrom Q kužolky Q dříku 1 ventilu, novyvozuje tlak vzduchu sílu na kuželku § ve smyslu působení k čolu přepâžky 1. Přítlsk kuželky 6 na čelo přepážky 1 zajištuje pouze pružina §. Pohybel ovlćdscí páky § směrem k ovládacímu tělesu 1 § působením noznízornčná vsčky nn ložiska ZQ dojde prostřednictvím pouzdro g působícího na opěrnou mstici 11 k posunutí dříku 1 proti působení pružiny Q a tím k oddálení kuželky Q od čela přepćžky 2. Tlskový vzduch začne proudít zo vstupní komory 5 přes kuželový otvor 2 přepážky 2 do výstupní komory Ž s dále výstupním šroubením Q do neznázornčného spotřebiče, nnpř. přiťukovecí trysky. Tlak vzduchu nacházejícího se vo výstupní komořo 5 působí na činnou plochu hormímombrňny li. Při ząnedbúní tlakových ztrát v kuželověm otvoru gg přepážky Q o při stejných činných průuěrech Q dolní mombrány Lg a horní membrény łj je tlaková sílu působící na dřík I ventilu vyvážens. V otevřeně poloze je kuželks Q držens pouze silou, která se rovná síle stlsčeně pružiny § n která kuželku §,zst 1 ačí na čelo přepážky Q, když pomíne působení neznázorněně vačky na ovládací páku 1 §. Při respektovćní průtokových ztrát v kuželověm otvoru 2 lze nepstrnou změnou činněho průměru Q horní membrány li dosáhnout silovőho vyvážoní. Při použití ventílu pro řízení tlskověho vzduchu do neznúzorněné hlavní trysky vzduchověho tkącího stroje jsou využívány zpětný ventil 32 a škrtící ventil gg. Zpětný ventil ga slouží k zavedení utku do hlavní trysky. Za tímto učelem se ručně uviní tlakový vzduch z neznězorněněho zdroje, který prochází přes zpětný ventil ga, výstupní komoru 2 a výstupní šroubení 11 do neznázorněná hlavní trysky. Škrtícím ventilem ga se nastavuje trvalé foukání hlavní trysky, pomocí něhož je utekdržen v hlavní trysce v udobí mezi provozní činností hlavní trysky.Vynélezu lze použít pro řízení tlakového vzduchu, zejména u vzduchových tkscích strojů.ventil pro řízení tlakověho vzduchu zejména u vzduchových tkscích strojů obsahujícíhorní o dolní membránu e přepćžku rozdělující vnitřní prostor ventilu na vstupní a výstupní komoru vyznačený tím, že horní membráną /15/ s dolní membráns /12/ jsou spojeny dříkem /7/ ventilu procházejícím přepážkou /3/ ą opatřeným kuželkou /6/ dotlsčovsnou na čelo přeplžky/3/ pružinou /8/, přičemž čínné průměry /D/ horní memhrćny /15/, dolní membrćny /12/ s kuželky /6/ jsou prakticky stejné.

MPK / Značky

MPK: D03D 47/30

Značky: ventil, strojů, vzduchu, řízení, tlakového, tkacích, vzduchových, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-267738-ventil-pro-rizeni-tlakoveho-vzduchu-zejmena-u-vzduchovych-tkacich-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ventil pro řízení tlakového vzduchu, zejména u vzduchových tkacích strojů</a>

Podobne patenty