Zapojení pro stabilizaci vypínací charaktristiky ochrany na zpětnou složku třífázového průběhu

Číslo patentu: 267542

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hanč Vladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) zapojení pro stabilisaci vypínací charakteristiky ochrany na zpčtnou složku 4 třífázovćho průběhu(57) Řešení se týká zapojení pro stabi 1 i~ zaci vypínucí charakteristiky ochrany na zpětnou složku třífázovćho průběhu. Na signälový vstup zapojení se přivede signál odpovídající zpětně složce třífä~ Azověho průběhu. Signál se porovnävá s napätím ze zdroje ŕeferenčního napětí v komparátoru. Překročí-li signál přivede-. ný na pomocný vstup zapojení a odpovídající vstupnímu proudu hodnotu pomocnćho zdroje napětí, začne tranzistorem protékat proud, hodnota refcrenčního napětí se zvýší o úbytek na vnitřním odporu zdroje referenčního napětí a dojde k zvýšení náběhu ochrany na zpětnou složku třífázovćho průběhu. Zvýšení hodnoty nábähu ochrany je omezeno úplným otevřením tranzistoru. Řešení se využije v ochraně motorů.Vynález se týká zapojení pro stabilizaci vypínací charakteristiky ochrany na zpětnou složku třífazovćho průběhu.Gchrana se zpětnou složkou chrání točivý stroj před přídavným oteplením, které způsobuje zpětná složka třífázově soustavy. Stabilizace Vypínací charakteristiky je zvýšení náběhovć hodnoty ochrany úměrně velikosti vstupního signálu. Dosud užívaná zapojení ochrany na zpětnou složku používají nestabilizovanou vypínací charakteristiku. Při aplikaci ochrany na zpětnou složku v ochraně motorů s těžkým rozběhem však dochází vlivem rozběhovćho proudu, který je několikanásobkem jmenovitě hodnoty proudu, ke kreslení signálu v měřicích transformátorech proudu a tím k vzniku parazitní zpětnć složky po dobu rozběhu motoru. Omezení tohoto jevu je možné použitím přesnějších a více dimenzovaných měřících transformátorů proudu, které však u uživatele zvyěují náklady na zařízení. Další možnost je nastavení nižší citlivosti ochrany na zpětnou složku, která však není vhodná z hlediska optimálního chránění motorů.Tyto nedostatky odstraňuje zapojení pro stabilizaci vypínací charakteristiky na zpětnou složku třííázového průběhu podle vyndlezu. Signálový vstup zapojení je spojen e prvním vstupem komparátoru, jehož výstup je spojen s výstupem zapojení. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pomocný vstup zapojení je spojen 5 anodou diody, jejíž katoda je spojena s prvním pőlem kondenzátoru a prvním vývodem prvního rezistoru. Druhý vývod prvního rezistoru je spojen s emitorem tranzistoru, jehož báze je spojena s prvnín pôlem zdroje pomocněho napětí. Druhý pôl zdroje pomocného napětí je spojen se společným pőlem zapojení, se kterým je spojen druhý pol kondenzatoru a druhý p 61 zdroje referenčního napětí.První p 61 zdroje referenčního napětí je spojen s druhým vývodem druhého rezistoru, jehož první vývod je spojen se druhým vstupom komparátoru a kolektorem tranzistoru.Výhodou vynálezu je zvýšení naběhová hodnoty ochrany na zpětnou složku v závislosti na velikosti signálu na pomocnćm signálovém vstupu zapojení, který je úměrný proudu motoru. Tím se dosáhne zvýšení naběhově hodnoty ochrany při rozběhu motoru a snížení na nastavenou hodnotu při normálním chodu motoru. Klesají požadavky na měřicí transformátory proudu. Ochrana na zpětnou složku může být optimálně nastavena napŕ. s ohledem na chod motoru na dvě fáze při malém zatížení motoru.Příklad zapojení je znázorněn na připojenćm výkrese.Signalový vstup 9 zapojení je spojen s prvním vstupem g konparatoru §. Výstup § komparatoru § je výstupom 91 zapojení. Jako komparátor se používá integrovaný operační zesilovač se souměrným vstupem. Pomocný vstup zapojení 93 je spojen s anodou diody l, jejíž katoda je spojena s jedním pôlem kondenzátoru g a prvním vývodem prvního rezistoru Ä. Dioda l je usměrňovací dioda, kondenzátor g je filtrační kondenzátor. Součin kapacity kondenzátora g a odporu rezistoru 3 musí být alespoň řadově větší než perioda střídavě složky na pomocném signálověm vstupu 93 zapojení. Druhý vývod rezistoru 1 je spojen s emitorem tranzistoru 1, jehož báze je spojena s jedním pělem zdroje Ž pomocného napětí. Zdroj 2 pomocnóho napětí je zdroj s malým vnitřním odporem realizovaný Zenerovou diodou a jeho napětí je menší než maximální prípustné napětí druhého vstupu gg komparátoru Q. Druhý pol zdroje 2 pomocného napětí je spojen se společným pôlem zapojení, se kterým je spojen druhý pôl kondenzátora g a druhý pôl zdroje referenčního napětí 1. Zdroj 1 reíerenčního napětí je vytvořen jako proměnný odporový dělič napájecího napětí a slouží k nastavení citlivosti náběhu ochrany na zpětnou složku. První pol zdroje reíerenčního napětí 1 je spojen s druhým vývodem druhého rezistoru Q. První vývod rezistoru Q je spojen s druhým vstupem gg komparatoru § a kolektorem tranzistoru 3. Odpor druhého rezistoru Q je volen s ohledem na tvar stabilizované vypínací charakteristiky a je tvořen vnitřním odporem zdroje 1 referenčního napětí.zapojení pracuje takto Pokud vrcholová hodnota napětí na pomocném vstupu gg zapojení nepřekročí napětí zdroje Ž pomocného napětí zvětěeného o übytek na přechodu mezi emitorem a bdzí tranzistoru 1 a na přechodu mezi anodou a katodou diody L, se komparátor § vybaví za předpokladu, že napětí na jeho prvním vstupu § překročí napětí na jeho druhém vstupu gg. Napětí na druhém vstupu gg je rovno napětí zdroje 1 referenčního napětí. Při zvýšení napětí na pomocném vstupu 9 zapojení je kondenzátor g nabit téměř na vrcholovou hodnotu napětí a přechodem báze emitor tranzistoru 5 teče proud úměrny rozdílu napětí kondenzátora 2 a zdroje j pomocného napětí. Vzhledem k tomu, že tranzístor i pracuje v zapojení se společnou bází, teče kolektorem tranzistoru 3 proud téměř odpovídající proudu emitoru a na druhém rezistoru Q vznikne úbytek napětí. Tento úbytok se přičítá k napětí zdroje 1 referenčního napětí. Referenční napětí na druhém vstupu § 3 komparátoru § se zvýší. Zvýěí se 1 hodnota napětí přivedeného na signálový vstup Q zapojení pro vybavení komparátoru Q a zvýší se i hodnota náběhu ochrany. Zvýšení hodnoty náběhu ochrany závisí na velikosti vstupního proudu a vypínací charakteristika ochrany je atabilizovaná. Překročí-li hodnota referenčního napětí na druhém vstupu gg komparátoru § hodnotu napětí zdroje 2 pomocného napětí. tranziator 1 se úplně otevře. Referenční napětí na vstupu gg komparátoru § se již dále nezvyšuje, i když hodnota signálu na pomocném vstupu Qg zapojení vzroste. Stabilizovanä charakteristika přechází v nestabilizovanou se zvýšenou hodnotou náběhu komparátoru Q. Tak se zajistí, že se hodnota maximálního přípustného napětí na druhém vstupu §g nepřekročí.Vynálezu se využije V ochraně na zpětnou složku, která je částí ochrany motoru.zapojení pro stabilizaci vypínací charakteristiky ochrany na zpětnou složku tříiázověho průběhu, u kterého signálový vstup zapojení je apojen a prvním vatupem komparátoru, jehož výstup je spojen s výstupom zapojení vyznačeného tím, že pomocný vstup/O 2/ zapojení je spojen a anodou diody /1/g jejíž katoda je spojena jednak s prvním pôlem kondenzátoru /2/ a jednak 5 prvním vývodem prvního rezistoru /3/. jehož druhý vývod je spojen a emitorem tranziatoru /4/, jehož báze je spojena e prvním pőlem zdroje /5/ pomocného napětí, jehož druhý pôl kondenzátoru /2/ a druhý pôl zdroje /7/ referenčního napětí, jehož první pól je apojen s druhým vývodem druhého reziatoru /6/, jehož první vývod je spojen jednak s druhým vstupem /8/ komparétoru /8/ a jednak s kolektorem tranzistoru /4/.

MPK / Značky

MPK: H02H 7/08

Značky: zpětnou, zapojení, třífázového, vypínací, složku, stabilizaci, průběhu, charaktristiky, ochrany

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-267542-zapojeni-pro-stabilizaci-vypinaci-charaktristiky-ochrany-na-zpetnou-slozku-trifazoveho-prubehu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro stabilizaci vypínací charaktristiky ochrany na zpětnou složku třífázového průběhu</a>

Podobne patenty