Způsob výroby samonosné vzduchové filtrační tlumivky

Číslo patentu: 267524

Dátum: 12.02.1990

Autori: Maloušek Antonín, Kořínek Petr, Mužík František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(45) VYČÉIIO oz or 90(57)Řešen§ se týká způsobu výroby sano~ nosné vzduchové filtrační ttuułvky, určené pro filtrací a kompenzacł vyššłch harnoníckých, a to u zařízení s polovodłčovýuł něničí velkých výkonů. Ttunivka se naviji na připravok opatřcný na svém povrchu sepáračni ôL 1 ł. vinuts je provedeno z nełzolovanćho ploštěnćho vodiče z něděného pletiva. Další vrstvy tvoří ízotaćni nasàklívá páska a ptsřovítà łextilíe, na níž se navíne snršřovaci tkanice. Tlunivka sf Šnton zpevni jndnak ohřovem a jednak vakuovou inpregnacł. Po ukončení tepelného cyklu sezpůsob výroby sanonosné vzduchové filtrační tlumivkyvynález řeší způsob výroby sauonosnó filtrační tlunivky, která je určena pro filtrací a koupenzací vyšších harnonických u zařízení s polovodičovýni eěničí velkých výkonů.Dosud se uvedené filtrační tluaivky vyrábějí tak, že jejích vinutí je zhotoveno na nosnée ízolečnín válci. známá jsou též řešení s ohdélníkovýe průřezee jednotlivých proetŕidených vodičú, kdy svazek vodíčú je celkově izolačné obandážovan e tluaivka je tvořene závity z těchto svazků. uvedeného řešení je možno použit v případě dostatočného průřezu jednotlivých obdelníkových vodičů pro doeaženi dostatečně Iechanické pevnosti tlunívky. V případě realizace tlunivky pro frekvence vyšší než 1000 Hz, kdy je třeba vznik střídavých ztràt omezít, je nano též řešení s využitia něděneho kabelu, jehož jednotli ve dráty jsou vzàjeanč odizolovany a jednotlive zàvity jsou spolu 3 izolací zavitu vytvarovàny a zapečeny ve formě. Tlumivkąýe vyztužena pomocnou stahovàcí konstrukcí, Nedostatken těchto řešení je relativně vysoká pracnost a spotřeba vodivćho aateriálu.uvedene nevýhody jsou odstraněny způsoben výroby sanonosnć vzduchove filtrační tluoivky podle vynàlezu, jehož podstata spočíva v ton, že na připravek válcoviteho nebo hranolovítčho tvaru, který je opatčen na even povrchu seperační polytetrafluoroetylenovou folíi se spírálovítě navíne vínutí z ncizolovaneho ploštěneho vodiče 2 něděněho pletiva. současně se s tieto ploštěnýe vodiče navíjí í izolační nasáklívá páska. vrstva vínutí se po celém svěn povrchu ovine páeen pletoviné textílie, na nějž se navíne snrštovací tkanice. Takto přípravenà cívka se ohřaje, čin dojde ke smrštěni tkanice a tie i k částečnénu nechanickelu zpevněni cívky, která se ještě vakuově iepregnuje. Po vytvrzení te~ pelnýa cyklen, kdy se civka elektricky i mechanicky zpevni, se z ní po jejin vychladnuti přípravek vyjne. Dále je podstatou vynálezu i to, že na pás plstovité textílie se pirálovitě nevíne další vrstva, případně vrstvy vinuti neízolovenćho vodiče z eěděného pletiva včetně izolační nasàklive pásky. přičemž na jeho poslední vrstvu se navine snršřo veci tkanice.Vyhodou způsobu výroby saeonosné vzduchove filtrační tluuivky podle vynálezu je, že se docili nejen snížení pracnoati, ale í spotreby materiálu, což ná vliv na její menší rozměry a hnotnost současně dojde k výraznému snížení jejích přídavných ztrát.Príklad provedení senonosné vzduchové filtrační tlunívky je znàzorněn na přípojenéu výkresu, jenž představuje podélný řez touto tlunivkou jdoucí její hlavní osou.způsob výroby saaonosně vzduchove filtrační tluoivky podle vynálezu spočíva v ton,ie ne přípravek 1 válcoviteho nebo hranolovitého tvaru, jenž je na sven povrchu opatřen separační polytetraíluoroetylenvou folií 2, se spiràlovítě navine vinutí 1 z neizolovaneho plnštěneho vodiče z nčděnčho pletivo, s nimž se současně navijí izolační nasaklívà páska 5. Tato páska 5 odděluje nezi sebou jednotlive zàvity, příčcnž je současně radiálně navinuta i na vnějšín povrchu vínutí 1, ktere se ovine pásen 2 plstovíte textílie, na něj se navíne snršřovací tkanice Q. Takto pripravená cívka se ohŕeje, čínž dojde ke seriteni tkanice Q e tí i k částečnenu mechanickému zpevněni cívky. Tato se ještě vakuově iepregnuje a po vytvrzení tepelný cyklea se civko elektricky a mechanicky zpevni. Po vy~chladnutí se z ní přípravek 1 vyjne. V případě potřeby lze pás E plstovité textílie ovinout další vrstvou, případně vrstvami vinuti 1 včetně izolační nasáklívě pásky 5. Snrštovací tkaníce Q se potoa navíne naposledni vrstvu vinuti 1.1. Způsob výroby saaonocnć vzduchové filtrační tlunivky, Význäčťný ľĺüz Že na Dřípľlvek/1/ válcovítćho nebo hranolcviteho tvaru, který je na svém povrchu apatřen separační po lYľCtľdfluoroetylenovon folií /2/, se spirálovitě navíne vinuti /3/ 2 neízolovaněho ploš těného vodiče z něděného pletivo, s nimž se současně navíji 1,oL.cn 1 nasáklivá páska /4/,vrstva vínutí /3/ se po celém svén povrchu ovine pàseu /SI plstovíte textílie, na nějžse navłne snršřovaci tkanłco /6/, takto připravenà civka so ohřeje, Ein dojde ke snrltěni tkanłce /6/ a tiu 1 k částqčnćnu mechanickému zpevněnł civky, která se ještě vnkuověinpregnuje, po vytvrzeni tepelným cyklem, kdy se civka olaktricky 1 mechanicky zpevni,se z ná po-vychladnutí přłpravek /1/ vyjme.2. způsob výroby sanonosně vzduchové fíttračni tlunivky podle bodu 1, vyznačený tin, že na pás /5/ plsřovítě textílie se spiràtovitě naviac další vrstva, nřipadně vrstvy vinuti /3/ neizotovaněho plošněho vodiče 2 něděného plativa včetně izolační nasáklivé pásky 14/, přičemž na jeho posledni vrstvu se navłne snršřovaci tkaníce /6/.

MPK / Značky

MPK: H01F 41/06

Značky: tlumivky, způsob, vzduchové, samonosné, výroby, filtrační

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-267524-zpusob-vyroby-samonosne-vzduchove-filtracni-tlumivky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby samonosné vzduchové filtrační tlumivky</a>

Podobne patenty