Ohřívací zařízení přiváděného plynu do šoupátkového uzávěru licí pánve

Číslo patentu: 267488

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bernat Stanislav, Heger Antonín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

HEG ER ANTONÍN 051-3414(54) Ohřivaci zařízení přivádčného plynudo šoupátkového uzávěru lici pánve(57) Podstatou řešení je ohřivaci zařízeni přiváděného plynu do šoupátkového uzàvěru lici pánve. Šoupátkový uzévěr je tvořen pevnou keramickou deskou,uložonou ve dvoudilném rámu, připevnünćm na plášř lici pánve, a posuvným rámem s keramickbu deskou, opatřenou kromě liciho otvoru joštč dalším. nejménć jedním dmýchacim otvorem. Ohřivaci zařízení je tvořeno hrncovitým kry~ tem připevněným na posuvný rám šoupàtkového uzávěru, ve kterém Jsou uzavřeny pomoci tlačného víka had 1 ce,t 1 akového plynu. Od krytu je odděleno navo divým těenicim kroužkem. Topná odporová trubice 5 kontaktní vložkou, unistěná v hrncovitém krytu, je opatřena vodivým pàskem, jenž je druhým koncem připevnčn na rlačné viko a na hrncovitý kryt je připevněn Jeden vod 1 č.a na tlačné viko druhý vodič, přičemž mezi vodiči jo rozdilné elektrické napětí.CS 267 488 B 1 - 1 vynález se týká ohřívacího zařízení přiváděného plynu do šoupátkového uzávěru licí pánve,zejména argonu, a to do výtokového otvoru pánvo a řeší zabráněni ztuhnuti taveniny ve výtokovém otvoru před jejím vypouštěním, zejména při vábovém lití, když je licí pánev uložena na vakuovacim kesonu a tvoří vakuově uzavřený prostor.Je znám šoupátkový uzávěr licí pánve, jehož keramická deska, uložená v posuvném rámu jo. kromě lioího otvoru, opatřena dalším válcovým otvorem. do něhož je zasunute trubka procházející souosým otvorom v posuvném rámu. Při přestavení posuvného rámu do polohy, při ktoré je trubka pod výtokovým otvorem lioí pánve, může být trubkou přiváděn stlačený ohřátý plyn zabreňující ztuhnutí taveniny ve výtokovém otvoru. Dále je znám šoupátkovy uzávěr licí pánvo,jehož keramická deska, uložená v posuvném rámu je, kromě licího otvoru, opatřena osazeným válcovým otvorem, v jehož horní osazená částí je uložena přírube, opatřená válcovým límcem a trubky procházející eouosým otvorom posuvnàho rámu a dále je v ní zasunuta dole osazená porézní keramická zátka, spočivající vybráním na válcovém límcí příruby, přičemž mezi zátkôu e přírubou je mezere. Při přestevení posuvnéhocrámu do polohy , při které jsou porázni karamícká zátka e výtokový otvor pánve souoeé, může být trubkou přivádčn ohřátý plyn.Hlavní nevýhodou těchto šoupátkových uzávěrů je to, že teplote přivádčného ohřáténo.plynu je omezena žáruvzdorností kovových trubek, která je asi do 1 1000 C, kdy ještě nelze spolehlivě zabránit ztuhnutí taveniny ve výtokovém otvoru pánve, zejména při dalších prostojích, jak je tomu například během usazování licí pánve na vakuovocí keson, v případě když licĺ pánev a vekuovací keson tvoří společný vakuově uzavřený prostor.Uvedené nedostatky odetraňuje ohřívací zařízení přivâděného plynu do šoupátkového uzávěru licí pánve, ktorý je tvořen pevnou keramickou deskou, uloženou ve dvoudílném rámu, připevněném na plášř licí pánve a posuvným rámem s keranickou deskou, opetřenou kromě licího otvoru, ještě dalším, alespoň jedním dmýchncím otvorom tlokovćho plynu, novazujícím no souosý otvor v posuvné desce a krytem. Podstata vynálozu spočíva v tom, že v hrncovítćm krytu jsouuzavřeny pomocí tlačného víka hadice tlokového plynu a od krytu je tlačné víko oddělono nevodívým těsnicim kroužkem. V krytu je uložena topné odporová trubice s kontaktní vložkou, spojenou s vodívým páskem, jehož druhy kone je připevnčn na tlačné víko. Na hrncovitý kryt je připevněn jeden vodič o na tlačné víko druhý vodič, přičemž mezi vodiči je rozdílné elektrické napětí.Výhodou ohřivacího zařízení podle vynálezu je to, že plyn lze ohřát na libovolně vysokou teplotu, zebraňující ztuhnutí taveniny vo výtokovém otvoru licí pánve. Další výhodou je to,že ohřívaci zařízení je přímo umístěno na posuvném rámu a že je jednoduché, malé e snadno vyměnitelná.Na přiloženém výkresu je příkladně znázorněno ohřívací zařízení příváděného plynu do šoupátkového uzávěru podle vynálezu, kde na obr. 1 je celkové uspořádání na licí pánvi v podélném řezu a na obr. 2 je detail posuvnáho rámu s keramickou doskou v místě přívodu plynu.Na plášĺ ł líci pánve, opatřené žárupavnou vyzdívkou, s výtokovým otvorem g, je zespodu upevněn nenaznaěenými šrouby šoupátkový uzávčr §, sestávající z pevného dvoudílného rámu 4, keramické desky Q s otvorom, navazujícím ne výtokový otvor g pánve e posuvného rámu Ě s přípevněnou tyčí Z, ovládanou nenaznačeným siloválcem a 3 keramickou doskou §, opatřenou licím otvorem g a čtyřmi dmýchącími otvory 39, umístěnýmí uvnitř kruhového vybrání, do kterého je zasunuta žárupevná keramická miska łł, opatřená dole otvorom e uložená ve válcovém vybrání łg,dole opatřeném závitovým otvorom posuvného rámu. Do závitového otvoru je nešroubován nástavec hrncpvitého krytu łš, opatřeného uvnitř žáruvzdornou keramíckou trubící łł a dole přirubou se závitovými otvory. Do krytu łš je vložana topná odporová grafítová, uprostřed zúžené trubice łâ s kuželovými konci, 3 radíálnímí větrecími otvory łâ, korespondujícími s kuželovýmí otvoryv nástevci krytu łä a v kontaktní vložce łz, dotlačované tlačnými pružinami łg uloženými na tlačném víku łg, opatřeném nevodivými teflonovými pouzdry gg, kterými zdola prochází šrou by gł, našroubované do příruby hrncovitého krytu łł, stlàčujíci pružiny Ag a nevodivý těsnící kroužek gg. vložený mezi přírubu hrncovítého krytu łä a tlačné víko łg, ktoré je s kontaktní vložkou łz spojene vodivým měděným ohebným pàskem gâ. Naľpřírubu hrncovitého krytu łš a na víko łg jsou upevněny nízkonapěĺové kabely - vodiče 35 a gâ, napojené na sekundárni stranuelektrického transformátoru gg, napájeného na primární straně sítovým napätím a umíetěnéhomimo lici pánev. Viko łg Je dole opatřeno válcovým nástevcom, do kterého je zašroubovàne kolenová vsuvka s tepelné izolovanou přivodni hadici gl tlakového plynu.Alternativnč je možno dmýchaci otvory v keramické dasce nahradit jediným otvorem, ohraničeným kruhovým vybránim, do kterého je vsazena žáruvzdorná porózni vložka.Před vypuštěnim tekuté oceli z pece do lici pánve, kdy je výtokový otvor g zasypán piskem,je posuvný rám É přestavěn prostřednictvím tyče Z a siloválce do levé krejni polohy, kdy se dmýchaci otvory 12 nonecházi pod výtokovým otvorom 3, čímž je zabráněno jejich uepáni. Po vyčištêni výtokového otvoru 3, vypuštěnim jeho obsahu do pomocné sběrné nádoby při otevřenám šoupátkovém uzávěru, je zapnut přivod elektrického proudu do ropné trubice 1 a otevřen přivod plynu. ae-li posuvný rám přestavěn do znázorněné polohy, pak přiváděný plyn, například argon,prochází vnitřnim otvorem topného článku, kde je ohřiván ne teplotu asi 1 600 ° C e otvory łg do výtokového otvoru 3 pánve, kde probublává tekutou oceli e tim,zebraňuje jejimu ztuhnuti. Část plynu, procházejici topnou trubici 1 omývá prostřednictvím větracich-otvorů łâ její vnější povrch, čimž napomáhá zintenzivněni ohřevu plynu a současně vytlačuje připadnými netěsnostmi z okolni atmosféry vnikajici vzduch, čimž zabraňuje opelováni topné trubice łâ.Po ukončení dmýchání plynu, například po usazeni lici pánve na viko vakuovaciho kesonu,je posuvný rám přestavěn do souosé polohy otvorů g a Q a dojde k výtoku oceli z lici pánve. Näsleduje přerušeni přivodu elektrického proudu a plynu do topné trubice łä.Ohřivaci zařizeni přiváděného plynu do šoupátkovćho uzávčru lici pánve, tvořeného pevnou keramickou doskou, uloženou ve dvoudilnćm rámu, připevnčnćm nn pláčĺ lici pánve | posuvným rámem 5 keramickou doskou oputřcnou licim otvorem a nojménč jedním dmýchacim otvorem tlekového plynu, pod nimž je umistčn kryt, připovnčný k poouvnćmu rámu a nesouci hadice tlàkového plynu,vyznačené tim, že v hrncovitém krytu (13) Jsou zespodu tlačným víkem (19) uzavřany hadice (27) tlakového plynu a tlačné víko (19) je od hrncovitého krytu (13) oddêleno nevodivým těsnicim kroužkem (22), přičemž v hrncovitém krytu (13) je uložcna topná odporovp,trubice (15) s kontaktní vložkou (17), spojenou s jedním konoem vodivého pásku (23), jehož druhý konec je spojens tlačným víkem (19) a na hrncovitý kryt (13) je připovnčn prvni oloktrický vodič (2 A) a na tlačné viko (19) druhý elektricky vodič (25) 5 rozdilným elektrickým napětim.

MPK / Značky

MPK: B22D 41/08

Značky: uzávěru, přiváděného, ohřívací, plynů, pánve, licí, šoupátkového, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-267488-ohrivaci-zarizeni-privadeneho-plynu-do-soupatkoveho-uzaveru-lici-panve.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ohřívací zařízení přiváděného plynu do šoupátkového uzávěru licí pánve</a>

Podobne patenty