Elektroiskrová hlavica najmä pre obrábanie v ťažko prístupných miestach

Číslo patentu: 267308

Dátum: 12.02.1990

Autori: Banas Ján, Melioris Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Eloktroiakrová hlaviea najmä pre(57)Podstata ríoienia spočíva v ton, že p hlavica je Výkyvné a v priestore okolo náatrojovej alaktrêdy je vytvorená odtoková komora pracovnej kvapaliny. 0 dtokovä komora je utesnená voči okolité» nu priestoru.Vynáles sa týka rielenia elektroiskrovej hlavice najmi pre obrábanie v tažko prístupných miestach.Počas prevádslq jadrových elektrární vzniká problám opravy vznilcnutých trhlín ne rúrkech kolektora. Odstraňovanie trhlín na vnútornou povrchu kolektore se vykonáva tak, že v ich miestach sa triekovým obrábaníu shotoví otvor, do ktoráho se vloží látka a táto sa savarí. Nevýhodou tohoto spôsobu obrábanie je jeho neprecnost, dosahuje sa nín velká drenost obrobenáho otvoru, často tu dochádza k poškodzoveniu. a ssloaeniu nástrojov v otvore. Táto skutocnost má sa následok nutnost vstupu obsluhy do priestoru kolektora, kdeje pomerne vysoká rádioaktivita. s odstranenie saloaenáho nástroja s otvoru. I polkodaovaniu obrábacích nástrojov dochádza preto, łe vo vnútri kolektora je obaedaený priestor a nie je mołná s hladiska tuhosti zsistit taká podmienky, aká si triesková obrábanie vyžaduje.Vyääie uvedená nevýhody odstraňuje a teohniökyproblám rieli elektroiskrová hlevice najmä pre obrábanie vtałko prístupných miestach podla vynálesu, ktoráho podstatou je, že základná teleso je na upínacej doske ulolená výkyvne.Okolo nástrojovej elektrêdy je vytvorená odtoková komora pracovnej kvapaliny prostredníctvom pruinej aanlety, na ktorej čele je pevne uchytená tesniace podložka zesehujúcs nad činná čelo nástrojovej elektrődy. V tesniacej podlołke je oproti nástrojovej elektrôde vytvorený pracovný otvor.Elektroiskrovou hlavicou najai pre obrábanie v hm prístupných miestach sa docieli vytvorenie otvoru pre aátku, pričom pri obrábaní nedochádza k silovým namáhanias nástroja a tým nemőle dôjsť. k jeho saloaeniu vo vytváranom otvore. Týa sa vylučuje vstup obsluhy do rádioaktivneho priestoru kolektora.Na pripojenom výkrese je náaornenápríkledná prevedenie elektroiskrovej hlavice podle vynálesu, ktorá je nakreslená v posdllnoa rose.Elektroiskrová hlavice pre obrábanie v tałko prístupných miestach napríklad pre opravu kolektora jadrových elektrární posostáva so áklsdnáho telesa l. ktoré je prostredníctvom dapu 26 osubenáho kolesa n, v zábere s osubenou tyčou 1 ą. Ombsná tyč Q tvorí zároveň piestnicu pneunatickáho valca gg pevne uchytenáho na upínecej doske g. V základnom telesa 1 je ulolená pohonová jednotka 2, pričom v jej blízkosti sú v základnom teleso), vytvorená chladiace otvory 1 s pripojeným prívodom g pracovnej kvapaliny. Vedia pohonovej jednotky g je v aákladnom telese l uložená v mličkovom vedení lq vretene 2. Vreteno 2 je opatrení posuvnou skrutkou 6, ktorá je prostredníctvon osubenáho prevodu z spojená e pohonovou jednotkou g. Na posuvná skrutku 6 je prostredníctvom kulelováho osubenáho prevodu pripojený počítač otádiek Q.Ne vretene 2 je pevne uchytená teleso u, vibrátora. v ktorom je otočne ulolená kotvs Lg vybrátora. Na kotve lg vibrátora je pevne uohytený upínecí drłiek 11, v ktorom je upnutá nástrojová elektrőda u. Otvor nástrojovej elektrôdy L 1 je prostredníctvo prepojovecej vetvy i spojený s chladiaci otvoroa 1 základného telesa 1. Okolo nástrojovej elektrôdy li je prostredníctvoa prulnej msnäety l vytvorená odtoková konora 31. Pružná manieta 12 je opatrená v blíakosti dela telesa l vibrátor-e odvádsscím hrdlom 1.1. Na čele prulnej aanlety 12 je pevne ucbytená tesniace podložka L 6 zasahujúca nad činná čelo nástrojovej elektrody u. V tesniaoej podložke g je oproti ná strojovej elektrode l vytvorený pracovný otvor 31. llektroiskrová hlavice sa prostredníctvom upínacej dosky 21 upína na vozík aanipulátora /na obr. nesakreslenýhFunkcia elektroiskrovej hlavice pre obrábanie v tsžkoprístupných miestach je nasledovndPnenmaticlcý valec gg ombsnom tyčou 19 a ozubeným kolesom a oklopí elektroiskrovd hlovicn smerom hore v smere linky 31. Ilanipnlator takto eklopend elektroiekrovd hlavicu aaemnie ce hrdlo kolektora do miesta, kde m( byt vyielu-ovaný otvor.V tomto mieste sa elektroiekrová hlavice nova prestaví do pracovnej polohy.Elektroiskrová hlavice ea prilolí nastrojovou elektródou 1 g oproti miesta kde sa pritlaöí tak, že tesniace podložka lg dosadne na plochu okolo miesta vyiskrovania. Prívodom g 2 oa začne privddseł pracovná kvapelina najprv cez chladiace otvory 1 základného telesa l, kde sa vyułíva jej chladiaci účinok. Z chladiacich otvorov g sa pracovná kvapalina vedie prepojovacon vetvon i otvorom ndstrojovej elektrôdy lg a privádza sa do pracovnej medzery iskriita. Po výplaohu iskriäta sa pracovne kvapaline z odtokovej komory 21 odvádza odvádaacím hrdlom ll mimo hlavicu. Pred započetím vyiskrovania sa spustí pohonovd jednotka g. Pohyb vretena 2 v osovom smere je zabezpečený posmvovon skrutkon 6 ce osubený prevod 2 pohonovou jednotkou g. Kotva lg vibrdtora prenaäa vibračný. pohyb v oeovom smere na náetrojovú elektrődu u. Počas obrábanie je priestor kolektora chránený pred roastrekovaním pracovnej kvapaliny pružnou msnästou l a tesniacon podlołkom m. Hĺbka obrábanie sa meria počítačom otdčiek 8.Elektroiskrovd hlavice najmä pre obrábanie v tažko prístupných miestach pozostávajúca z mpínacej dosky spojenej so základným telesom, v ktorom je uložená pohonovd jednotka e pripojený prevodovým a posuvovým mechanizmom pevne spojený s vibrátorom, na ktorom je pevne ucha/tone nástrojov( elektrőds vyanaěujúca sa tým, že zakladne teleso /l/ je na upínacej doske /21/ uložená výkyvne, zatial čo okolo nastrojovej elek trődy /14/ je vytvorená odtoková komora /24/ pracovnej kvapaliny, prostredníctvompružnej manäety /15/ na ktorej čele je pevne uchytend tesniace podložka /16/ zasahujúca nad činnó ebxo nastrojovej elektrődy /14/. pričom v teeniacej podložka /16/ je oproti ndstrojovej elektrőde /14/ vytvorený pracovný otvor /25/.

MPK / Značky

MPK: B23H 1/08

Značky: elektroiskrová, prístupných, najmä, miestach, hlavica, obrábanie, ťažko

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-267308-elektroiskrova-hlavica-najma-pre-obrabanie-v-tazko-pristupnych-miestach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektroiskrová hlavica najmä pre obrábanie v ťažko prístupných miestach</a>

Podobne patenty