Senzor magnetického poľa

Číslo patentu: 267190

Dátum: 12.02.1990

Autor: Červenák Ján Člen Korešpondent Sav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÁLNÍ ÚRAD PRO VYNÁLEZY(57) Účelom senzorov magnetického poľa je dosiahnuť vysokú citlivosť, spoľahlivosť ich funkcie a ekonomickú výrobu. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že sa použijú polovodičové pásky alebo vlákna india antimonidu pripraveného metódou rýchleho chladenia, ktoré sa cez izolačnú vrstvu upevni na ohybnú maqnetostrikčnú podložku z magnetostrikčných kovových skiel a opatri elektrickými kontaktami na prívod elektric kého prúdu.ČERVENÁK JÁN člen korešpondent SAV, 267 1904 vynález sa týka senzora magnetického poľa so zvýšenou citlivosťou, najmä v oblastimalých hodnôt magnetickej indukcie.Doteraz sa ako senzory magnetického poľa využívajú okrem Hallových senzorov aj magnetoodporové senzory. zhotovujú sa z polovodičov vyznačujúcich sa vysokou pohyblivosťou nosičov elektrického náboja, akými sú najmä z oblasti polovodičových materiálov typu AIIIBV indium antimonid Insb a arzenid galitý GaAs. Pripravujú sa buâ z monokryštálov vo forme doštičiek,ktoré sa spoja s pevnou podložkou a opatria elektrlckými kontaktami, alebo sa pripravujú vo forme tenkých vrstiev nanášaných napr. vákuovými metódami na pevné podložky. závislosť relatívnej zmeny odporu ÁR/RD od magnetickej indukcie B súčasných magnetoodporových senzorovmagnetického poľa je kvadratická a je daná vzťahomv ktorom je pchyblivosť nosičov elektrického náboja a RO je odpor senzora pri B 0. Z uvedeného vzťahu je vidieť, že zmena odporu v oblasti malých hodnôt.magnetickej indukcie rádove do 0,03 T je nízka.Uvedenú nevýhodu v podstatnej miere odstraňuje senzor magnetického poľa podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že samonosná polovodičová páska alebo vlákno sú pevne a elektricky izolovane spojené s podložkou z magnetostrikčného materiálu, napr. magnetosktrikčných kovových skiel a opatrené elektrickými kontaktami.Výhodou je. že zmena odporu od magnetickej indukcie u senzorov magnetického poľa podľa vynálezu bude daná súčtom dvoch účinkov. od účinku tenzometrického efektu sposobeného mechanickým namáhanim napr. ohybom magnetostrikčnej podložky v magnetickom poli a od tzv. fyzikálnej magnetorezistencie.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 schematicky znázornený senzor magnetického poľa bez priloženej magnetickej indukcie, na obr. 2 je znázornený senzor magnetického poľa s priloženou magnetickou indukciou a na obr. 3 je v grafu vyznačená závislosť relativnej zmeny odporu od magnetickej indukcie.Podľa obr, 1 je senzor nagnetického poľa tvorený magnetostrikčnou podložkou 1 a samonos nou polovodičovou páskou alebo vláknom Q, ktoré je opatrené elektrickými kontaktami 4 aspojené s magnetostrikčnou podložkou l cez izolačnú vrstvu g.Na obr. 2 je znázornený senzor magnetického poľa podľa obr. 1, vložený do magnetického poľa 5 magnetickou indukciou g.Na obr. 3 je uvedená závislosť relatlvnej zmeny odporu AR/R 0 od magnetickej indukcie §, pričom prvá závislosť 5 plati pre známe magnetoodporové senzory a závislost Q plati pre senzor magnetického poľa podľa vynálezu.Funkcia senzora magnetického poľa je nasledovná. Po vložení senzora do magnetického podľa dojde k výslednej zmene odporu senzora, danej súčtom dvoch účinkov, t. j. účinkom od tenzometrického efektu a účinkom od fyzikálnej magnetorezistencie. Výhodou senzora magnetického poľa podľa vynálezu je vyššia citlivosť najmä V oblasti magnetickej indukcie g do 0,03 T.vynález môže nájsť uplatnenie v robotike, automobilizme, automatizačnej a regulačnej technike ako bezkontaktný senzor magnetického poľa, umožňujúci vykonávať najmä funkciu senzora polohy, posunutie, uhla otočenia, otáčok a pod.1. senzor magnětického poľa, pozostávajúci z polovodičového materiálu typu AIIIBV vy kazujúci magnetoodporový jav, vyznačujúci sa tým, že samonosná polovodičová páska alebo vlákno (3) sú plošne pevne a elektricky izolovane spojené s podložkou (1) z magnetostrikčného materiálu a opatrené elektrickými kontaktmi 14).2. Senzor magnetického poľa, podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým. že podložka je vytvorená z magnetostrikčných kovových skiel.

MPK / Značky

MPK: H01L 43/08, G01R 33/18, G01R 33/06

Značky: senzor, poľa, magnetického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-267190-senzor-magnetickeho-pola.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Senzor magnetického poľa</a>

Podobne patenty