Prostředek pro masový odchyt nebo nezorientaci samců motýlů

Číslo patentu: 267004

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vrkoč Jan, Hrdý Ivan, Borek Vladimír, Svatoš Aleš, Kalinová Blanka

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu svmroš ms ing. CSc., vmoč JAN RHBr. csc., Hill/Ý mm RNDr. Dróc., rL/.Lnácwí mmm m-znr. Cbc.,som mnxmŕn mnm. Cöc., PRAHA(54) Prostředek pro masový odchyt nebo dezorientaci(57) V . .Á Řesenl se tyka prostredxu pro ma sový odchyt nebo dezorientaci semcü motýlú, gterý jako účinnou látku obsahujealespon jeden ze subsituovaných fenyl alkanolü nebo odpovídajicích acetátu GXvzorce I ve směsi s piírodním feromonem icq ×/ (I,příslušného druhu v hmot. poměru l 100 gš) 2Vynález se týká prostředku pro masový odchyt nebo dezorientaci samcu motýlú. V prostředku podle vynálezu se použivají analogy sexuálnich feromonú hmyzich škůdců motýlú (Lepidoptera), kteří k chemické komunikaci použivaji převážně nerozvětveně elifatické elkoholy, acetáty nebo aldehydy B 10 až 18 atomy uhlíku a jednou nebo dvěma dvojnými vezbami v rüznych polohách a s geometrickou isomerií E nebo Z. V současné době je bezpečně prokázáno ( Jones 0.T. Chemical medietion of insect behaviour v knize Insecticídes, huston D.H., Roberts T.R., Eds., Chapter 8, Willey,New York l 985),že feromony motýlu jsou obecně vícesložkové směsi, které v mnoha případech obsahují přesně definovaná množství obou geometrických isomerů E i Z(Arn H. aj. List of sex pheromones of Lepidoptere and related attrectants, IübcV posledni době se počínají objevovat práce zabývající se použitím analogü feromonů. Analogy feromonů obsahujicich atomy fluoru vázané na dvojné vazbě popisuje F. Camps, G. Febris, A. Guerrero Synthesis of fluorinated analog of sex pheromone of the processionary moth Thaumetopoea pityocampa (Denis and Schiff) Tetrehedron gg, 3623 (1986). Acylfluoridové nalogy popisuji G.D. Prestwich, J.F. Carvalho, I.S. Ding, D.E. Hendrícks Acylfluorides as reactive mimics of aldehyde pheromones Hyperactivation and ephrodisiec in Heliothis virescens Experimentia 42, 964 (líłć). V práci 0.L. Chapman, K.C. Mattes, R.S. Sheridan, J.A. kluc Stereochemicel Evidence of dual chemoreceptors for an achiral sex pheromone in Lepidoptera J.Am.çhem.Soc. § 99, 4878 (l 978) byl poprvé studován vliv záměny systému dvojných vazeb za cyklickou část molekuly.Nyní bylo nalezeno, že eubstituované fenylalkanoly nebo jejich ecetáty vyka zuji enalogické účinky piírodním feromonüm. Mira účinku je závislá na typu a poloze substituentu na fenylové skupině, kterou je nahražen knjugovený systém dvojných vazeb E,E-geometrie. S překvepením bylo nalezeno, že v určitých případech při použití směsi piírodniho feromonu a analogu dochází k výraznému synergickému účinku.řžedmětem předloženéno vynálezu je prostředek pro masový odchyt nebo dezorienteci aamoů motýlü, vyznačujici se tím, že sestává ze směsi l 100 až l 0 U l hmot. pžírodniho feromonu odpovidejiciho druhu a alespoň jedné eloučeniny obecného vzorce(I) kde R je etom vodíku nebo alkyl s l až 3 atomy uhlíku,X je etom vodiku nebo ecetylskupina,n je celé číslo 6 až l 0 nanesené na inertni nosič.Sloučeniny obecného vzorce I vykazují účinek feromonů obaleče jablečného(cydie pomonella), obaleče hrušňového (Croesia holmiane), obaleče hrachového (Cydie nigrioana) a obaleče vojtěškového (Cydis medicaginie). Při použití směsi sloučenin obecného vzorce I s přírodnimi feromony byl nalezen synergický účinek. Účinné látky vzorce I lze přiyravit způsobem popeaným v čl. A 0 267 ÚU 5.vynález je bliže objasněn v následujících přikladech, které jej žádnym způsobem neomezuji.Příklad l Biologické aktivita byla stanovena elektrof,ziologicky a byly zaznamenány po malé negativni potenciály vznikající na tykadlech hmyzu při čichovém podréždění. Elektrické potenciály z tykadel~(LAG) byly snímány extrucelulárně skleoěnými Ag/Agcl elektrodami naplněnými Ringerovým roztokem. Elektrofyziologická aktivite byla zesilováne (asymetrioký zesilovač, zesilení 10 x, vstupní odpor l 0 l 3 ohmú) monitorována na obrazovce paměĺového osciloskopu a zapisována zapiaovačem. Byla vyhodnocovćna maximální negatiůni výchylka ĽAG potenciálů. Výsledky jsou shrnutyúčinná látka LAG odpověä V mVTerénni testy účinnostísloučenin podle vynálezu byly provedeny u obeleče vojtéškového (Cydia madicaginis). ľro monitorování tohoto druhu se v polních podmínkách používá (b 8,ulO)-S,lO-dodekadien-l-yl acetát (L 8,hlOl 2 Ac), aplikovaný do pryžového odparniku. V pokuse byly použity lapáky kappa s lepovými vložkami a byly exponovány ve tžech řadác po čtyřech lapěcích. Úlovky byly kontrolovány denně a lapáky V jednotlivých řadách byly rotovány. Výsledky jsou shrnuty v tabulcekód termin Kontroly početď cfv lapáku l úlovekza 24 hod za den 2 l,7 22,7 23,7 24,7łrostředek pro masový odchyt nebo dezorientaoi aamcu motýlü, vyznačující se tím, že aestává ze l 100 až l 0 O l hmot. směsi přirodního feromonu odpovídajicihodruhu a alespoň jedné sloučeniny obecného vzorce Ikde R je atom vodiku nebo alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku,X je atom vodíku nebo acetylsxupina,n je celé číslo 6 až 10naneseně na inertní nosič.

MPK / Značky

MPK: A01N 37/02

Značky: prostředek, motýlů, samců, masový, odchyt, nezorientaci

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-267004-prostredek-pro-masovy-odchyt-nebo-nezorientaci-samcu-motylu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostředek pro masový odchyt nebo nezorientaci samců motýlů</a>

Podobne patenty