Zařízení pro udřžování stálé teploty v kapalném prostředí

Číslo patentu: 266838

Dátum: 12.01.1990

Autor: Peša Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

EDEQÁLNIÚŘAD (40) Zveřejněno 112 05 as pno WNALEzy (45) Vydáno 14 12 90(54) zařízením udržovánístálé teplotyvkapalnóm prostředí(57) Řešení se týká zařízení, které je určeno zejména pro použití při výzkumné činnosti při měření teplot a etalonáži snímačů teplot. zařízení sestává z nádoby, míchacího a temperovacího členu. Nádoba pro pracovní médium má tvar dvojité U trubice, přičemž vnitřní trubice, jejíž rovné části tvoří vstupní a výstupní rameno je souose ulcžena ve vnější trubici. Míchací člen a temperovací člen je uložen ve vstupním ramenu vnitřní trubice. Pracovní médium protékající tímto zařízením tvoří uzavřený kontinuální oběh,čímž se dociluje rychlá tepelná homogenizace,velká úspora spotřeby energie i optimální množství pracovního média. zařízení je vhodné pro všechny typy snímačü teploty, a to přede vším pro přesné laboratorní a výzkumné práce.vynález se týká zařízení u pro kalibraci snímačů teploty.Použití těchto zařízení je vykazuje vyšší tepelnou vodivost používa nejčastěji voda nebo ole etylalkohol a glycerin.zásad pracovního média v pracovním proním předpokladem pro uje však třeba respektovat i poža slouží míchadlo. Je známé řešení upevněn svislý válec. Vlastní miPři pohybu píatu ve válci je pracovní médiumprostupu tepla do okolí je toto bývá vata v kysličníku hlinitéhorčeného k udržovací stálé teploty v kapalném prostředí zejménazaloženo na skutečnosti, že kapalina jako pracovní médium než plynná směs. Jako pracovní médium se pro kladné hodnotyje různých viskozit. Pro mínusové hodnoty se naopak používáspokojivý chod tohoto zařízení je zajištění stálé teploty což zajišťuje temperovací člen. současně K tomuto účeluve kterém zařízení sestává ze svislé nádoby, storu zařízení,davek tepelné homoqenizace pracovního média., v níž je chání je zajištěno pístem opatřeným propouštěcími otvory.rozptylováno do pracovního prostoru. V důsledku zařízení opatřeno tepelné izolační vrstvou, kterou zpravidlaNevýhodou tohoto řešení je poměrně značná složitost avýrobní náročnost zařízení. Je rovněž větších rozměrů, energeticky velmi náročné, z čehožvyplývají dlouhé doby ohřevu pre zvolených základních teplot i neUvedené nedostatky odstrañu že nádoba pro pracovní médium má tvoří vstupní a výstupní ramena,opatřeno temperovacím členem a mcovního média na požadovanou teplotu, časově pomalé změnyrovnoměrná a dlouhá tepelná homogenizace. je řešení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,tvar dvojité U trubice. Vnitřní trubice, jejíž rovné části je souose ulož ější trubici. Vstupní rameno je íchadlem, ena ve VIpracujícím na principu axiálního čerpadlo. Tempe rovací člen může sestávat z topného a chladicího členu.Uspořádáním zařízení podle vynálezui velká úspora spotřeby energie. pracovnim médiem.Příkladné provedení tohoto výkrese, který představuje pohleg, lg. Ve vstupním ramenu 9 je upohybu pracovní médium 3, účinku míchadla pracovní médium a odtud přes přepadovou hranu vnitřní trubice l přetéká do vnější trubice g. vnějšítrubice l trubicí 3 pracovní médium obtéká vnitřní trubice ł, přičemž tvoří covního média A slouží topný čle Chladicí člen Q, který slouží k zaznamenáva snímač ll, který jezařízení určené k udržování upotřebítelné pro etalonáž sníma ní a výzkumné práce. Malé rozměr i v provozních podmínkách.1. zařízení pro udržování s né temperovacím členem a míchadl přičemž vnitřní trubice (1), jejse dociluje intenzívního oběhu pracovního média Další výhodou tohoto zařízení je tepelná izolace vlastnímzařízení podle vynálezu, je blíže znázorněno na připojenémd na zařízení ve svislém řezu.kterou tvoří dvě souosé trubice tvaru U, uložené v rámu ložena do vnější trubice 3 a proti pohybu zabezpečena stření trubice l, je tvořena jako vstupní a výstupní ramenojako axiální, které uvádí do Vlivem axiálnihoze vstupního ramene g proudí do výstupního ramene lg vnitřníloženo míchadlo g, vytvořené je systém naplněn až po vyznačenou hladinu.vnitřní trubici l a vrací se zpět do vstupního ramene gtepelnou izolační vrstvu vnitřní trubici l. K ohřevu pran á, jenž je uložen ve vstupním ramenu g. zde je také uložen h základních teplot. změnu teplotrychlejším změnám stanovenýc spojen s nezakstalé teploty V kapalinovém prostředí čů teploty všech y i malá hmotnospodle vynálezu je typů. Je vhodné zejména pro přesné laboratort zařízení dává předpoklad jeho použitílném prostředí sestávající z nádoby opatřeže nádoba má tvar dvojité U trubice,í vstupní a výstupní rameno (9, 10 í, tálé teploty v kapa em, vyznačené tím,íž rovné části tvoř. zařízení podle bodu 1 pod míchadlem (3).3. zařízení podle bodu 1 nebo 2, vyznačené tím,a je umístěn nad míchadlem (3).že temperovací člen (6) je chladící

MPK / Značky

MPK: B01J 19/00

Značky: udržování, stálé, kapalném, prostředí, zařízení, teploty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-266838-zarizeni-pro-udrzovani-stale-teploty-v-kapalnem-prostredi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro udřžování stálé teploty v kapalném prostředí</a>

Podobne patenty