Zařízení pro zkoušky odolnosti části letadel, zejména letecké pohonné jednotky proti nárazu cizích předmětů

Číslo patentu: 266790

Dátum: 12.01.1990

Autori: Neruda Josef, Prchal Eduard

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu NERUDA JOSEF ing. csc., PRCHAL EDUARD, PRAHA(54) Zařízení pro zkoušky odolnosti částí letadel, zejména letecké pohonné jednotky proti nárazu cizích předmětů(57) Řešení se týká zařízení pro zkoušky odolnosti částí letadel, zejména letecké pohonné jednotky proti nárazu cizích předmětů, sestávajícího z tlakové nádrže e rychlootevíracím ventilem,uzávěru pro vkládání vrhaných předmětů a hlavně s dekompresním elementem. Pgde state řešení spočivá v tom, že hleven,v jejíž vstupní čáetí je vložene škrtíci dyza, je na konci opatřena aerodynamickým deflektorem e jednoetrenným otevřením a 5 šíkmou částí. Do aerodynamického deflektoru úeti potrubí, jehož druhý konec je přípojen k uzávěru pro vkladaní vrhaných předmětů. Proti úeti hlavně e uspořádána odrazová deska pro odrážen pístů, hnacích vrhaný předmět e otvorem pro průlet vrhaných předmětů. Nevržené řešení je možno využít při zkouškách částí letadel, zejména leteckých pohonných jednotek.Vynález ae týká zařízení pro zkoušky odolnosti částí letadel, zejména letecké pohonné jednotky proti nárazu cizích předmětů.zkoušky funkční způaobiloeti konatrukcí při nárazu, zejména leteckých pohonnýchjednotek při vníknutí cizích předmětů do jejích vetupního ůetrojí jeou požadovány jako jedna ze apeciálních atendových zkouěek při certífíkaci letadlo a jeho pohonné jednotky jak čeakoalovenakými cívílnímí předpisy pro způeobíloet letadel, tak všemi mezínárodně platnými obdobnými leteckými předpisy. Zkouší ee nárazem velkého ptáka, atředního ptáka,malými ptáky a kroupamí o atanovenéu počtu a rozměrech. Rychloatí atřetu, vržení jeou určeny příalušnýmí režimy letu uvažovaněho letounu.Doaud ee ke zkouěkám odolnosti pohonných jednotek proti nárazu cizích předmětů a odolnosti čelních akel kabiny letouno používá zařízení na princípu vzduchového děla. Vzduchové dělo aeetává z tlakové nádoby, aloužící jako akumulátor tlakového vzduchu, z elektromagneticky ovládaného rychlootevíracího ventílu, za závěru pro vkládání vrhané ho předmětu oo hlavně, z vleatní hlavně, v níž je vrhanýpředmět urychlován proudem itlel čeného vzduchu e z něříče rychlostí vrhaného předmětu. Hlavním parnnatrem. charakterízujíe cín čínnoat zařízení, jsou dosahované rychlostí při vrhání předepeaných předmětů 3 dodržení rychlosti ve stanovených. poněrně úzkých nozích. K dodržaní přesné hodnoty rychlostí sa používá píetů různých konstrukcí anebo achránek pro vrhané předměty z různých materia 10 např. z pěnováho polyetyrenu. eklolaminétu anebo hliníkových alítin. Tyto pomocné píe ty anebo schránky Je nutno zedržet, aby Jimi nemohlo dojít k druhotnému poškození anebo omezení činnosti zkoušeného objektu. To se provádí většinou pomocí úvazkd lanky, u kterých však hrozí nebezpečí přetržení anebo přepálení třením píet je nutno zadržet z velké rychlostí na malé dráze.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro zkoušky odolnosti částí letadel, zejména letecké pohonné jednotky proti nárazu cizích předmětů aeetávající z tlakové nádrže a rychlootevíracín ventilem, uzávěru pro vkládání vrhaných předmětů a hlavně a dekompreením elementem podle vynálezu. Podstata vynálezu epočívá v tom, že hlaveň, v jejíž vstupní částí je vložena ěkrtící dýza, je na konci opatřena aerodynamickým deflektorem e jednostranným otevřením a e šíkmou částí. Do aerodynamíckého deflektoru úatí potrubí, jehož druhý konec je přípojen k uzávěru pro vkladaní vrhaných předmětů. Proti úatí hlavně je uspořádána odrazová deska e otvorem pro průlet předmětů.Výhodou navrženého řešení je možnost uníverzálního použití zařízení při prakticky téměř shodné metodíce experimentu pro všechny druhy zkoušek vrhání předmětů. Další výhodou je zvýšení apolehlívoati při doeežení požadovaných vrhacích rychlostí e vyloučením možnosti ůderu píetu do zkoušené části letadla anebo možnosti vniknutí píatu do zkoušené pohonné jednotky do eání motoru.Příklad provedení je achematícky znázorněn na přípojeném výkrese, kde představuje obr. X hnací část zařízení s částí hlavně, obr. 2 druhou, ustovou část zařízení, obr. 3 řez A - A z obr. 2.Zařízení sestava z tlakové nádrže 1 a rychlootevíracím ventílem lg, uzávěru g pro vkládání vrhanjch předmětů, hlavně 1, aeetavené z několika částí přírubově apojených a pístu li, vloženého do hlavně 1, Vrhaný předmět lg je umíatěn před píatem li. Před koncem hlavně 1 je mezi její částí vřazen dekompreení element ll, tvořeny noanou konstrukcí pre vedení vrhaných předmětů, opatřenou šíkmými kanály pro únik tlakového vzduchu. Ve vstupní části hlavně 1 je za píetem li vloženo škrtící dýza lg. Na konci je hlaveč 1 opatřena aerodynamickým deflektorem 3 a jednostranným otevřením a a ěikmou čáetí Ž. Do aerodynamického deflektoru 5 ůetí potrubí 1, jehož druhý konec je přípojen k uzávěru g pro vkládání vrhaných předmětů. Proti ůatí hlavně 1 je na držácích ll, uchycených nahlavnil uapořádána odrazovd deska § 8 otvorom lg. Průměr otvoru je větší, než avětloot hlavně 1 n otvor je vůči hlavní umíatěn aouose.uzáverom g ae vloží do hlavně 1 vrhaný předmět lg, píst L 2 a äkrtíoí dýza lg. Pootovření rychlootovíracího ventilu 15 eo tlakový vzduch rozdělí do hlavně 1 a potrubí 1. Potrebný poměr průtoku hlavní 1 a potrubím 1 ee dosahuje volbou průřezn ěkrtící dýzy lg. Po průchodu vrhaného předmětu lg a píntem li dekompreaním elementem ll dojde k úniku tlakověho vzduchu z hlavně do okolního prostředí a vrhaný předmět lg a pínt 12 již nejsou dále urychlovány. V důsledku mnohem monäí hybnoatí píatu 12 dochází třením k jeho mnohem výraznějäímu brzdění a opoždování za vrhaným předmětem l§. Po opuštění hlavně 3 vrhaný předmět vlivem své hmotnosti a stále velké rychlostí proletí aerodynamickým deflektorem 5 a otvorom lg v odrazové deace § bez větší změny aměru pohybu, zatímco píat 12, který má mnohem menší hmotnost a po opuštění hlavně i menší rychlost než vrhaný předmět je proudem vzduchu z potrubí 1 uaměrněným šikmou částí Ž aerodynamickěho deflektoru 1 vychýlen mimo oau hlavně 1 a osu otvoru lg odrazové desky g a naráží na její plo chu.Zařízení podle vynalezu je možno 3 výhodou využít při zkouškách odolnosti letadel ä jejich částí vůči nárazu oízího předmětu, zejména při těchto zkouškách u leteckých pohonných jednotek.Zařízení pro zkoušky odolnosti částí letádel, zejména letecké pohonné jednotky proti nárazu cizích předmětů, seetávající 3 tlakové nádrže o rychlootevíracím ventílem,uzávěru pro vkládání vrhaných předmětů a hlavně n dekompreaním elementem vyznačené tím,že hlaveš (3), v jejíž vstupní částí je vloženo äkrtící dýza (10) je na konci opatŕena aerodynamickým derlektoran (4) a jednoatranným otevřením a a šíkmou částí (5), přičemž do aerodynamického deflektoru (4) detí potrubí (7), jehož druhý konec je přípojen k uzávěru (2) pro vkládání vrhaných předmětů, zatímco proti detí hlavně (3) je uapořádána odrezová deska (8) a otvorem (12) pro průlet vrhaných předmětů.

MPK / Značky

MPK: G01M 19/00

Značky: odolností, zařízení, zkoušky, cizích, nárazů, zejména, pohonné, částí, jednotky, proti, letecké, letadel, předmětů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-266790-zarizeni-pro-zkousky-odolnosti-casti-letadel-zejmena-letecke-pohonne-jednotky-proti-narazu-cizich-predmetu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro zkoušky odolnosti části letadel, zejména letecké pohonné jednotky proti nárazu cizích předmětů</a>

Podobne patenty